سرشانه هالتر با دستگاه اسمیت

حرکت سرشانه هالتر با دستگاه اسمیت می‌تواند منجر به تقویت عضلات این قسمت از بدن گردد. دقت داشته باشید سر در طول انجام این تمرین باید کاملا صاف قرار گیرد.

ستاره | سرویس ورزش – برای تمرین سرشانه هالتر با دستگاه ، باید از دستگاه اسمیت استفاده کنید. یک نیمکت صاف را جلوی دستگاه اسمیت قرار دهید و پشت به دستگاه بنشینید. دست‌ها را باز کنید و میله هالتر را بلند کنید. به یاد داشته باشید، آرنج‌ها نباید خم شوند. بعد هالتر را تا جلوی چانه پایین بیاورید. سر در طول انجام این تمرین باید کاملا صاف قرار گیرد. این حرکت را نیز باید در چند ست مرتب تکرار کنید.

بنر-هومکا-ستاره

 

سرشانه هالتر با دستگاه اسمیت، دستگاه، سرشانه، هالتر، بدنسازی


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo