نشر از جلو با دمبل جفت دست

برای انجام حرکت نشر از جلو با دمبل جفت دست بایستی هر دو دست را هم‌زمان باهم بالا بیاورید به طوری‌که دست‌ها موازی زمین قرار گیرند و پس از مکث کوتاهی پایین ببرید.

ستاره | سرویس ورزش – در حرکت نشر از جلو با دمبل جفت دست، باید دو دمبل انتخاب کرده و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. دست‌ها را در حالیکه شست هر دو دست روبروی یکدیگر قرار گرفته‌اند، مستقیم رو به پایین نگه دارید. هر دو دست را هم‌زمان باهم بالا بیاورید به طوری‌که دست‌ها موازی زمین قرار گیرند. مکث کوتاهی کنید و بعد دست‌ها را پایین ببرید. این حرکت را باید چند ست انجام دهید.

بنر-هومکا-ستاره

 

نشر از جلو با دمبل جفت دست، دمبل، سرشانه دمبل، هالتر، تقویت سرشانه


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo