تعبیر خواب بز – معنی دیدن بز در خواب چیست؟

دیدن بز در خواب از دیدگاه تفسیرگران جدید بیشتر در رابطه با تمایلات جسمانی است. تعبیر خواب بز ماده نیروی باروری فرد بیننده خواب است.
ستاره | سرویس سرگرمی – بز در خواب می‌تواند نمادی از تمایلات جسمانی و باروری باشد. خوانندگان گرامی توجه نمایند که تعبیر خواب هر فرد بر اساس شرایط زندگی او انجام می‌شود و تفاسیر برای هر نفر با شخص دیگر متفاوت است. برای آگاهی از فضا و تعابیر کلی خواب‌هایتان می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب رجوع نمایید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بز

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن بز در خواب اشاره به تصاویر زیر دارد:
بز: تمایلات جسمانی، اگر بز ماده باشد نیروی باروری و زایایی، توان بالا رفتن که اشاره به ترقی شخصی یا اجتماعی دارد. طاقت و تحمل بالا برای بقا در شرایط سخت، گاهی این تصویر در رویا نمایانگر غرایز طبیعی شخص است که وارون و اهریمنی شده‌اند. اگر بز در حال حمله بود با شخصی درگیر هستید، ثابت قدمی یا برخورد آسان با دشواری‌ها (اگر از بز نگهداری می‌کردید)، این تصویر به خوبی نمایانگر احساس مسئولیت و اهمیت دادن شما به دیگران است. اگر از بزها نسل کشی می‌کردید به غریزه تولید مثل شما اشاره دارد.
 
کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن بز در خواب می‌گوید:

 • دیدن بز در خوابتان بیانگر این است که عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست.
 • خواب دیدن یک بز نر شما را شاخ می زند، هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است.
 • دیدن بز کوهی در خواب بیانگر این است که آرزوی های بزرگ شما (جاه طلبی شما)، تنها از طریق صرف انرژی زیاد بدست می آید. شما موفقیت بیشتری را درنتیجه ی تلاشتان تجربه خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که، خواب ممکن است به شما بگوید که از برخی موقعیت ها بگریزید یا عقب نشینی کنید.
 • دیدن سقوط یک بز کوهی در خواب به این معنی است که شما در نابودی یک رابطه ی عاشقانه مقصر هستید.

 

تعبیر خواب بز - معنی دیدن بز در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب بز از دیدگاه آنلی بیتون و کتاب سرزمین رویا

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می كنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است. اگر آنها را جایی دیگر ببینید، نشانه انجام معاملاتی محتاطانه و كسب ثروتی بیشتر است.
 • اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند، نشانه آن است كه باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند.
 • اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است، علامت آن است كه به خاطر رفتار بی ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می‌دهد.
 • اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد، علامت آن است كه بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می كند و از این كار پشیمان نمی شود.
 
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
 • خواب یك بز : ثروت
 • تعداد بسیاری بز :فراوانی
 • بزها با یكدیگر می جنگند : رنج بسیاری خواهید داشت .
 • شما صاحب گله بز هستید : فراوانی و ثروت
 • بزهایتان را دریك محوطه نگهداری می كنید : شما را ترك خواهند كرد .
 • یك بز به شما شاخ می زند : رقبای شما خوشحال خواهند شد .
 • بزهای سفید : شانس به نفع شما می چرخد ولی بصورت بوالهوسانه و متغیر .
 • بزهای سیاه : به دوستان اعتماد نكنید .
 • بزهای سفید و سیاه : در كارهایتان بسیار محتاط باشید .
 • یك بز را می كشید : خوشبختی
 • شاخهای یك بز : فلاكت
 • یك بزغاله : در بازی برنده می شوید .
 • خواب ببینید كه از بزها نگهداری می كنید : به شما بی احترامی می شود .
 • مردم فقیر خواب ببینند كه از بزها نگهداری میكنند: پول فراوانی به دستشان می آید.
 
مطیعی تهرانی تعبیر دیدن بز در خواب را با توجه به گفته‌های تعبیرگران اسلامی کهن بدین صورت بیان می‌کند:
 • برای کسانی که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهای خود را از امروز به فردا موکول می کنند اگر بز در خواب ببیند هشداری است که چنانچه تنبلی را ترک گویند و پر تحرک باشند سود خواهند برد. 
 • چنانچه بزی در آغوش یا همراه داشته باشید گویای نعمتی است که در اختیار دارید و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و جنب و جوش و فعالیت است. 
 • خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می شود. 
 • خوردن شیر بز نیز نیکو است و دوشیدن شیر بز نیز همین تعبیر را دارد. 
 • چنانچه در خواب ببینید که گله ای از بز دارید و گله ای را تماشاش می کنید خواب از فراوانی نعمت خبر می دهد و می گوید که پیش روی شما سفره ای بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما می توانید به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شوید. 
 • چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش آمدهای خوب به شما خبر می دهد. 
 • تنیدن پشم بز نیز همین تعبیر را دارد و نیکو است و نعمت و رفاه را بشارت می دهد.

 

تعبیر خواب بز به روایت معبرین اسلامی

ابن سیرین می‌گوید: 
 • تعبیر بز، مردی بزرگ، و بز ماده، زنی بزرگ می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای به دست آورده‌ای، یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج خواهی کرد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کره بزی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده و یا اینکه خریده‌ای، صاحب فرزند با برکتی می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر ببینی بز داری، از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی در خانه‌ یا مکانی دیگری گله و رمۀ بز داری، به اندازه آن مال و نعمت و غنیمت به دست می‌آوری.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر بز نر، پیشقراول و پیشرو لشکر است.

 

تعبیر خواب گوشت بز

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر بز ماده و خوردن گوشت آن، مال جمع شده می‌باشد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از گوشت بز خورده‌ای، مال و اموالی را مصرف خواهی کرد. 
بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: خوردن گوشت بز به معنای بدست آوردن مال جمع شده است. 
 
جابر می‌گوید:
 • اگر گوشت بز خوشمزه باشد خیر و منفعت است، ولی اگر بدمزه باشد غم و اندوه می‌باشد. 
 • اگر ببینی گوشت بز ماده را خورده‌ای، بیمار می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی
 • اگر ببینی گوشت کره بز را خورده‌ای، چیزی از مال و اموال فرزندت را مصرف خواهی کرد.

تعبیر خواب سوار بز شدن

ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی سوار بز شده‌ای و به هر طرفی حرکت می‌کنی و می‌گردی، تعبیرش این است که به مرد بزرگی حقه و فریب می‌زنی و هر طور که بخواهی او را می‌گردانی. 
 • اگر ببینی بز تو را از پشت خودش انداخته است، آن مرد تو را از جاه و مقام و احترام می‌اندازد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی بز نری را به دست آوردی و برویش سوار شده‌ای، پیشقراول و پیشرو لشکر می‌شوی و یا بین تو و پیشقراول و پیشرو لشکر ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و و به ثروت و قدرت می‌رسی .

 

تعبیر خواب کشتن یا خوردن بز

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بزی را کشته‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای، تعبیرش این است که بر مرد بزرگی پیروز می‌شوی. 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 
 • اگر ببینی بز ماده را کشته‌ای ولی نه برای گوشتش،  با زنی ازدواج می‌کنی ولی از او فائده‌ای نمی‌رسد. اگر ببینی کره بز را نه برای گوشتش کشته‌ای و خورده‌ای، به خاطر فرزندت دچار مصیبتی می‌شوی.
 • اگر ببینی بز ماده را کشتی و گوشتش را خورده‌ای، خواسته تو از زنی برآورده می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بزکوهی شکار کرده‌ای و از گوشت آن خورده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.

 

تعبیر خواب شاخ بز

ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی شاخ‌های بز دراز و قوی و محکم شده، یا تعدادش زیاد شده است، تعبیرش این است که در انجام کار خودت قوی و بزرگ می‌شوی و بر مردی بزرگ پیروز خواهی شد. 
 • اگر ببینی هر دو شاخ بز را شکسته‌ای، مانع انجام کار مردی بزرگ می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شاخ‌های بز قوی و محکم می‌باشند، توانا می‌شوی .

 

تعبیر خواب پوست و مو و شیر بز

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پوست و مو و شیر بز در خواب این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای را دوشیدی و از شیرش خورده‌ای، تعبیرش این است که از زنی مال و اموال بدست می‌آوری
 • اگر ببینی شیر بز می‌خوری، زنی به تو سود و منفعت می‌رساند. 
جابر می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر بز می‌خوری، مال و اموال دشمن را می‌گیری.

ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر ببینی موی بز زیاد شده است، مال و اموال تو زیاد می‌شود. 
 • اگر ببینی موی بز را زده‌ای، به اندازه آن از فرزندت مال و اموالی خواهی گرفت.
 • اگر ببینی پوست بز را کنده‌ای، مال و اموال زیادی را گرفته و خرج می‌نمایی.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
تعبیرستان
Khaboroya.com55 Comments
 1. سلام من خواب دیدم که که به خانه ی عمویم که در شهرستان است و هرسال به آنجا می رویم رفته ام و همه خانواده انجا هستند من پولی میدهم به پسر دختر عمه ام که بروند خرگوش و بز بخرد و تعداد زیادی خرگوش و بچه خرگوش و بز خرید اما تعدادی از خرگوشها کثیف بودند که با کمک بقیه آنها را شستیم

  این خواب چه تعبیری داره؟

  • سلام! خوابتان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. موفقیت و کامیابی در دست شماست. نمایانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش هایتان در مورد عشق و موضوع های قلبی اشاره دارد. علامت رایجی برای قدرت است. نمایانگر عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست. بیانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: علامتی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است.

 2. خواب هایی که ما میبینیم حقیقت دارن وتعبیر میشن؟

  • ابتدا سلام! این بخش از وبگاه «ستاره» به همین امر، رسیدگی می شود. خوابتان را با ذکر جزئیاتی که از خواب به یاد دارید، تعریف کنید تا برایتان بدقت تعبیر شود!

 3. من خواب دیدم گم شده بودم رفتم تو یه روستایی نزدیک یه تپه ی چوپونی بود با چند تا بز و گوسفند من داشتم با اون حرف میزدم که یه بز چاق با شاخ های کلفت با پشم سفید و بلند داشت ب من نگاه میکرد و هر جا میرفتم نزدیک من میشد من از چوپون پرسیدم چرا اینجوری میکنه گفت خب ت رو میخواد بردار ببرش منم رفتم که دیدم بز انداخت دنبالم و من دویدم و بز افتاد تو ی چاله ای

  • ابتدا سلام! خوابتان نمایانگر محدودیت است. لازمست قانون ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. مسیر زندگی تان را گم کرده اید یا نگرش تان را نسبت به هدف هایتان گم کرده اید. ممکنست درباره ی مسیری که در زندگی پیش می گیرید، نگران و نامطمئن هستید. اگر می کوشید درخواست کمک کنید، یعنی می کوشید حمایت کسب کنید. به دنبال کسی هستید که به او تکیه کنید. تعبیر دیگر: هنوز دارید با موقعیتی نو که قانون ها و شرایطش پیوسته تغییر می کنند، سازگار شوید. نمایانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست. گویای عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست. بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد.

 4. سلام وقتتون بخیر خواب دیدم منو برادرمو پدر و مادرم تو حیاط خونه ی پدربزرگمیم ک صدا ناله میاد میبینیم یه بز بارداره و داره بچش بدنیا میاد پدرم میگه برو از تو ماشین وسیله بیار تا کمکش کنیم منو برادرم هرچی گشتیم ماشینمون بیرون نبود وقتی برگشتیم دیدیم اون بز ۱۰ تا خرگوش سفید مشکی بدنیا اورده که خیلی خوشگل بودن و حس خیلی خوبی داد بهم دیدنشون یکیشونو انتخاب کردم که من بگیرم باهاش یکم بازی کردم پدرم گفت وسایلو اوردی؟ گفتم ن نبود داداشم گفت منم ماشینو ندیدم پدرم رفت بیرون برگشت پرسیدم ماشین بود؟گفت نه ازش پرسیدم مشکی کو (مشکی اسم سگمه)گفت بچش بدنیا اومده الان میاد بعد اون چمدونمو جمع کردم رفتم فرودگاه داشتم میرفتم مکه ولی یه سری جلوشون گرفته شد تو فرودگاه و نزاشتن که بیان مکه و یه عده ی محدودی رفتیم.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. نیاز دارید احساسات تان را بیشتر ابراز کنید، بویژه آنچه شما را شاد یا غمگین می سازد. ممکنست روشی برای ضمیر ناخودآگاهتان باشد که توجهتان را به یک موقعیت یا مسأله ی خاص جلب کنید که خوب پیش نمی رود. نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. گویای عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «خرگوش سفید» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام ارسال کنید!

   • خرگوش سفید مشکی بدنیا اورده که خیلی خوشگل بودن و حس خیلی خوبی داد بهم دیدنشون یکیشونو انتخاب کردم که من بگیرم باهاش یکم بازی کردم پدرم گفت وسایلو اوردی؟ گفتم ن نبود داداشم گفت منم ماشینو ندیدم پدرم رفت بیرون برگشت پرسیدم ماشین بود؟گفت نه ازش پرسیدم مشکی کو (مشکی اسم سگمه)گفت بچش بدنیا اومده الان میاد بعد اون چمدونمو جمع کردم رفتم فرودگاه داشتم میرفتم مکه ولی یه سری جلوشون گرفته شد تو فرودگاه و نزاشتن که بیان مکه و یه عده ی محدودی رفتیم.

    • در ادامه: نمایانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. به دیدگاهی مثبت در زندگی لازمست. تعبیر دیگر: علامتی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است. گویای شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. این حس را تجربه می کنید که بی هویت هستید. مطمئن نیستید که چکسی هستید یا چکسی می خواهید باشید. علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند.

 5. سلام خدا قوت

  پدر من ایام محرم گوسفند یا بز قربانی میکند.ولی هنوز نکرده

  ولی من هم اصلا بفکرش نبودم

  تا اینکه دوشب پیش خواب دیدم پدرم دو تا بز جوان که نمیدونم نر بودن یا ماده رو با هم (طوری که روی هم گذاشته بودشون و گردن دوتاشون توی دستش بود) میخاد سر ببره بعد من میگم چرا دو تا باهم که مادرم با خوشحالی میگه دو تا باهم بهتره و ثوابش بیشتره.بعد من میرم کنار درب و میبینم که هیأت از اون طرف داره میاد و منقلب میشم و از خواب میپرم

  این اتفاقا تو حیاط عموم که توی روستاست و قبلا خونه پدری بابام بوده افتاد

  لطف میکنید تعبیر کنید

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. گویای عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. تا کنون تمایل‌های نفسانی و اولیه‌تان را برای پیگیری‌ها و روشنگری‌های معنوی فدا کرده‌اید. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند.

 6. سلام یکی از بستگان در خواب دیدن که من یک بز ماده داشتم و کله ی بز را فشار میدادم و از سرش شیر فراوانی بیرون میومده لطفا تعبیر خواب من را بگویید با تشکر

  • سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر خیر و برکت و منفعت است. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. گویای عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. نمادی از غریزه‌های مادری و عشق مادری است. گویای مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که شما را تغذیه می‌کند؛ چه احساسی چه مالی.

 7. سلام خسته نباشیدمن تو خواب دیدم که پشت خونمون چراگاهه وبزها وگوسفندان زیادی اونجا در حال چریدن هستند که موقع نگاه کردن چشمم به دوتا خوک افتاد یکی مشکی و دیگری صورتی بود که وقتی نگاهشون کردم تبدیل به ادم شدم بعدرفتیم خونه یکی ازاقواممون و بعد عده ای ازاون ها بیرون رفتند ووقتی من میخواستم از خونه بیرون برم دیدم که بزکوهی بسیار زیبا با شاخ های بزرگ باگردنی زخمی و خونی (نمی دونم دقیقا یادم نمی یاد ولی فک کنم کلش بریده بود)بالای در حیاط بود

  اگه لطف کنین تعبیر شو بگین ممنونتون میشم

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی یک پیرو هستید. تمایل دارید با جمعیت پیش روید. بیاموزید تصمیم‌تان را خودتان بگیرید و آغازگر باشید! نشانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: نمایانگر دلسوزی شماست. بیانگر عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای شکمپرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مردسالار می‌باشد. آنچه باور دارید و آنچه در واقعیت است، ممکنست دو چیز متفاوت باشند. ممکنست مشابه رابطه یا مردی در زندگی‌تان باشد. فکر می‌کنید که خوک، چیزی خاص خواهد بود؛ اما در واقع، واقعیت، اصلا آنچه تصور کرده‌اید نیست.

 8. سلام. عرض خسته نباشید

  خواب دیدم یک اتاقکی توی یک خونه ای بود (نمیدونم خونه کی بود) و تعدادی بز و گوسفند در آن زندگی میکردند. یهمو دیدم چند گربه رفتند داخل و بزها از داخل اتاقک بیرون کردند. انگار که خودشون میخواستند در اون زندگی کنند. من هر چی گربه ها رو پیشت کردم اونها خیلی پررو و وقیح بودند و حتی یکیشون برام دندوناشو نشون داد و صداهایی از خودش در آورد. منم ی جیغ خیلی بلند سر گربه کشیدم که تا بحال اینجور چیزی از خودم ندیده بودم. کسانی که اطرافم بودند از صدای جیغ من گوشاشونو گرفته بودند.

  ممنون از زحمات شما

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: گویای دلسوزی شماست. گویای عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. نمادی از روحیه‌ی مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین گویای بدشانسی است. بسته به اینکه آیا گربه‌دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. می‌تواند گویای این باشد که کسی به شما خیانت می‌کند یا می‌فریبدتان. ممکنست استعاره‌ای از ملوس بودن باشد یا کسی که خرابکارست باشد. نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید.

 9. سلام.من خواب دیدم بزی رو بهم دادن.منم دوتاگوش هاشو بریدم.ولی هیچ خونی ندیدم.

  • سلام! خواب‌تان یعنی عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. لازمست به راهنمایی و کمک دیگران، پاسخ بیشتری بنمایانید یا آن را پذیراتر باشید. ممکنست خیلی به قضاوت و شهودتان اعتماد داشته باشید. لازمست بیشتر به آنچه گفته می‌شود، گوش فرا دهید. تعبیر دیگر: بیانگر نابالغ بودن و نبود تجربه است.

 10. خواب دیدم بزی رو به داخل خانه دختری که میخوامش بردم و مادر دختره هم از من سوال کرد وفهمید دخترشو میخوام تعبیرش چیع ممنون

  • ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک‌شان گذارید. یعنی عدم توانایی برای قضاوت و ساده‌لوحی شماست. نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می‌نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه‌ی برخی تفریحات منفی شده‌اید.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور