تعبیر خواب بز – معنی دیدن بز در خواب چیست؟

دیدن بز در خواب از دیدگاه تفسیرگران جدید بیشتر در رابطه با تمایلات جسمانی است. تعبیر خواب بز ماده نیروی باروری فرد بیننده خواب است.
تعبیر خواب بز
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بز، بزغاله و کهره از جمله حیواناتی هستند که در گذشته به عنوان سرمایه یک خانواده به حساب می‌ آمدند و به همین دلیل اکثر معبرین اسلامی همچون ابن سیرین و امام صادق آن را مرد بزرگ یا پیشقراول لشکر نامیده‌اند. از قول تحلیلگران امروزی بز نشانگر انرژی برای تغییرات جدید در زندگی، تمایلات جنسی یا ساده لوحی بیننده خواب است.

باتوجه به موضوعات گفته شده می‌توان تعبیر خواب بز را بر اساس دو دیدگاه اسلامی و روانشناسی بیان کرد.

نکته: بزغاله را بچه بز و کهره را بزغاله شش ماه نامند.

 

تعبیر خواب بز - معنی دیدن بز در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب بز

ابن سیرین:

 • تعبیر بز، مردی بزرگ، و بز ماده، زنی بزرگ می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای به دست آورده‌ای، یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج خواهی کرد.

جابر مغربی: اگر ببینی کره بزی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده و یا اینکه خریده‌ای، صاحب فرزند با برکتی می‌شوی.

ابراهیم کرمانی:

 • اگر ببینی بز داری، از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی در خانه‌ یا مکانی دیگری گله و رمۀ بز داری، به اندازه آن مال و نعمت و غنیمت به دست می‌آوری.

امام صادق (ع):تعبیر بز نر، پیشقراول و پیشرو لشکر است.

معبرین غربی:

 • بز در خواب بیانگر زمان تحول است. شما باید از تمام انرژی و خلافیتتان برای تغییر استفاده کنید. سکون و میل به ساکن بودن همچون آب راکد کم کم به گندیدگی منجر می‌شود؛ پس از همین فردا این تغییرات را آغاز کنید.
 • بز نمادی از شادی و نشاط برای تغییری اساسی در زندگی است. این تغییرات قطعا باعث رضایت شما خواهد شد. در برخی موارد بز سمبل جنبه تاریک زندگیتان است.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا:

بز: تمایلات جسمانی؛ اگر بز ماده باشد؛ نیروی باروری و زایایی، توان بالا رفتن که اشاره به ترقی شخصی یا اجتماعی دارد. طاقت و تحمل بالا برای بقا در شرایط سخت، گاهی این تصویر در رویا نمایانگر غرایز طبیعی شخص است که وارون و اهریمنی شده‌اند. اگر بز در حال حمله بود با شخصی درگیر هستید، ثابت قدمی یا برخورد آسان با دشواری‌ها (اگر از بز نگهداری می‌کردید)، این تصویر به خوبی نمایانگر احساس مسئولیت و اهمیت دادن شما به دیگران است. اگر از بزها نسل کشی می‌کردید به غریزه تولید مثل شما اشاره دارد.

کارل گوستاو یونگ: دیدن بز در خوابتان بیانگر این است که عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می‌كنند، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است. اگر آن‌ها را جایی دیگر ببینید، نشانه انجام معاملاتی محتاطانه و كسب ثروتی بیشتر است.

کتاب سرزمین رویاها:

 • خواب یك بز : ثروت
 • تعداد بسیاری بز: فراوانی
 • بزها با یكدیگر می جنگند : رنج بسیاری خواهید داشت.
 • شما صاحب گله بز هستید : فراوانی و ثروت
 • بزهایتان را دریك محوطه نگهداری می كنید : شما را ترك خواهند كرد.
 • یك بز را می كشید : خوشبختی
 • یك بزغاله : در بازی برنده می‌شوید.
 • خواب ببینید كه از بزها نگهداری می كنید : به شما بی احترامی می‌شود.
 • مردم فقیر خواب ببینند كه از بزها نگهداری می‌كنند: پول فراوانی به دستشان می‌آید.

مطیعی تهرانی:

 • برای کسانی که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهای خود را از امروز به فردا موکول می‌کنند، اگر بز در خواب ببیند هشداری است که چنانچه تنبلی را ترک گویند و پر تحرک باشند سود خواهند برد.
 • چنانچه بزی در آغوش یا همراه داشته باشید گویای نعمتی است که در اختیار دارید و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و جنب و جوش و فعالیت است.
 • چنانچه در خواب ببینید که گله‌ای از بز دارید و گله‌ای را تماشاش می‌کنید، خواب از فراوانی نعمت خبر می‌دهد و می‌گوید که پیش روی شما سفره‌ای بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما می‌توانید به قدر رحمت خود از آن سفره بهره‌مند شوید.
 • چیدن پشم بز نیز خوب است و از پیش آمدهای خوب به شما خبر می‌دهد.
 • تنیدن پشم بز نیز همین تعبیر را دارد و نیکو است و نعمت و رفاه را بشارت می‌دهد.

 

تعبیر خواب بز کوهی

یونگ:

 • دیدن بز کوهی در خواب بیانگر این است که آرزوهای بزرگ شما (جاه طلبی شما)، تنها از طریق صرف انرژی زیاد بدست می‌آید. شما موفقیت بیشتری را درنتیجه‌ی تلاشتان تجربه خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که، خواب ممکن است به شما بگوید که از برخی موقعیت‌ها بگریزید یا عقب نشینی کنید.
 • دیدن سقوط یک بز کوهی در خواب به این معنی است که شما در نابودی یک رابطه ی عاشقانه مقصر هستید.

 

تعبیر خواب بز سفید و سیاه

کتاب سرزمین رویا:

 • بزهای سفید : شانس به نفع شما می‌چرخد، اما به صورت بوالهوسانه و متغیر.
 • بزهای سیاه : به دوستان اعتماد نكنید.
 • بزهای سفید و سیاه : در كارهایتان بسیار محتاط باشید.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت بز

ابراهیم کرمانی:تعبیر بز ماده و خوردن گوشت آن، مال جمع شده می‌باشد.

ابن سیرین: اگر ببینی از گوشت بز خورده‌ای، مال و اموالی را مصرف خواهی کرد.

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: خوردن گوشت بز به معنای بدست آوردن مال جمع شده است.

مطیعی تهرانی: خوردن گوشت بز بیماری است و چنانچه کسی در خواب ببیند که کباب گوشت می‌خورد و آن کباب از گوشت بز تهیه شده بیمار می‌شود.

جابر می‌گوید:

 • اگر گوشت بز خوشمزه باشد خیر و منفعت است، اما اگر بدمزه باشد غم و اندوه است.
 • اگر ببینی گوشت بز ماده را خورده‌ای، بیمار می‌شوی، اما به زودی بهبود پیدا می‌کنی.
 • اگر ببینی گوشت کره بز را خورده‌ای، چیزی از مال و اموال فرزندت را مصرف خواهی کرد.

 

تعبیر خواب سوار بز شدن

ابن سیرین:

 • اگر در خواب ببینی سوار بز شده‌ای و به هر طرفی حرکت می‌کنی و می‌گردی، تعبیرش این است که به مرد بزرگی حقه و فریب می‌زنی و هر طور که بخواهی او را می‌گردانی.
 • اگر ببینی بز تو را از پشت خودش انداخته است، آن مرد تو را از جاه و مقام و احترام می‌اندازد.

امام صادق (ع): اگر ببینی بز نری را به دست آوردی و بر رویش سوار شده‌ای، پیشقراول و پیشرو لشکر می‌شوی و یا بین تو و پیشقراول و پیشرو لشکر ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و به ثروت و قدرت می‌رسی.

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است، علامت آن است كه به خاطر رفتار بی ادبانه، احترام خود را نزد دیگران از دست می‌دهد.

معبرین غربی: اگر سوار بر بز شوید یک رابطه جنسی غیر منتظر خواهید داشت.

 

تعبیر خواب کشتن بز

ابن سیرین: اگر در خواب ببینی بزی را کشته‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای، تعبیرش این است که بر مرد بزرگی پیروز می‌شوی.

ابراهیم کرمانی:

 • اگر ببینی بز ماده را کشته‌ای ولی نه برای گوشتش،  با زنی ازدواج می‌کنی، اما از او فایده‌ای نمی‌رسد. اگر ببینی کره بز را نه برای گوشتش کشته‌ای و خورده‌ای، به خاطر فرزندت دچار مصیبتی می‌شوی.
 • اگر ببینی بز ماده را کشتی و گوشتش را خورده‌ای، خواسته تو از زنی برآورده می‌شود.

ابن سیرین: اگر ببینی بز کوهی شکار کرده‌ای و از گوشت آن خورده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.

 

تعبیر خواب بز شاخدار

ابن سیرین:

 • اگر در خواب ببینی شاخ‌های بز دراز و قوی و محکم شده، یا تعدادش زیاد شده است، تعبیرش این است که در انجام کار خودت قوی و بزرگ می‌شوی و بر مردی بزرگ پیروز خواهی شد.
 • اگر ببینی هر دو شاخ بز را شکسته‌ای، مانع انجام کار مردی بزرگ می‌شوی.

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی شاخ‌های بز قوی و محکم می‌باشند، توانا می‌شوی.

کتاب سرزمین رویا:

 • یك بز به شما شاخ می‌زند: رقبای شما خوشحال خواهند شد.
 • شاخ‌های یك بز : فلاكت

آنلی بیتون: اگر در خواب بز نری به شما شاخ بزند، نشانه آن است كه باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند.

یونگ: خواب دیدن یک بز نر شما را شاخ می‌زند، هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است.

 

تعبیر خواب شیر بز

ابراهیم کرمانی:

 • اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای را دوشیدی و از شیرش خورده‌ای، تعبیرش این است که از زنی مال و اموال بدست می‌آوری.
 • اگر ببینی شیر بز می‌خوری، زنی به تو سود و منفعت می‌رساند.

جابر: اگر در خواب ببینی شیر بز می‌خوری، مال و اموال دشمن را می‌گیری.

ابن سیرین: اگر ببینی موی بز زیاد شده است، مال و اموال تو زیاد می‌شود.

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند شیر بز می‌نوشد، علامت آن است كه بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می‌كند و از این كار پشیمان نمی‌شود.

 

تعبیر خواب پوست و موی بز

جابر مغربی: تعبیر پوست و مو و شیر بز در خواب این است که خیر و برکت و مال و اموال به تو می‌رسد.

ابن سیرین:

 • اگر ببینی موی بز را زده‌ای، به اندازه آن از فرزندت مال و اموالی خواهی گرفت.
 • اگر ببینی پوست بز را کنده‌ای، مال و اموال زیادی را گرفته و خرج می‌نمایی.

مطیعی تهرانی: خوردن شیر بز نیز نیکو است و دوشیدن شیر بز نیز همین تعبیر را دارد.

خوانندگان گرامی توجه داشته باشند تعابیر و تفاسیری همچون تعبیر خواب گوسفند و تعبیر خواب گاو نزدیک به تعبیر خواب بز هستند.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo