تعبیر خواب دندان به روایت معبرین اسلامی

بنابه گفته معبرین اسلامی دیدن دندان‌های بالایی در خواب مربوط به اعضای فامیل مذکر و دندان‌های زیرین مربوط به اعضای خانواده مونث است.

طبقه بندی:

تعبیر خواب دندان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – در خواب می‌توان از آنچه که در ذهن، جسم و ژرفای نفسمان می‌گذرد آگاه شد. دانستن آنچه که در رویا دیده شده بر ارتباط بیننده خواب با اطرافیانش تاثیر گذار بوده و زندگی او را تحت الشعاع قرار می‌دهد. کابران گرامی برای اطلاع از تفسیر هر یک از سمبل‌های دیده شده در خواب می‌توانند به مجموعه تعبیر خواب ستاره رجوع کنند.

 

تعبیر خواب دندان - تعبیر خواب افتادن دندان

 

تعبیر خواب دندان

حضرت دانیال گوید:
دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن دندان‌ها در خواب بر شش وجه است.
 1. اهل بیت خانواده و بستگان.
 2. مال.
 3. منفعت.
 4. غم و اندوه.
 5. مصرف (گزند و زیان).
 6. مفارقت وجدایی از خویشان.

 

هر یک از دندان‌ها در خواب نشانگر چه عضوی از خانواده هستند؟

دندان‌های بالا
حضرت دانیال گوید:  تعبیر خواب دندان‌های ردیف بالا به جنس مذکر و مرد است.
 
ابراهیم کرمانی گوید: دندان بالا در مقابل چشم است و دلیل بر جنس مذکر است.
 
 
دندان‌های زیرین
دانیال نبی: دندان‌های ردیف پایین به جنس مونث و زن مربوط می‌شود.
 
ابراهیم کرمانی: دندان زیرین در مقابل پیشانی است و بر جنس مونث دلالت می‌کند.
 
 
دندان پیشین
دانیال نبی: دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است
 
 • تعبیر خواب دندان‌های کنار دندان جلو به عمو و فرزندانش مربوط می‌شود.
 • تعبیر دندان‌های نیش به بزرگتر فامیل مربوط می‌شود.
 • تعبیر سایر دندان‌های کنار دندان‌های نیش، به خاله‌ها و فرزندانش مربوط می‌شود.
 • تعبیر دندان‌های عقب به بستگانش دور مربوط می‌شود.

 

مطیعی تهرانی درباره دندان‌های جلو و کرسی چه می‌گوید؟

معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان‌های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان‌های فک زیرین زنان. اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان‌ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان‌های بالا نر هستند و دندان‌های فک پائین ماده. دندان‌ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکامشان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می‌تواند باشد تا آن‌ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان‌های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان‌های جلو فرزندان. دندان‌های پیشین زینت چهره به حساب می‌آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می‌گردند.
 

تعبیر خواب افتادن دندان چیست و آیا مرگ اعضای خانواده در راه است؟

علامه مجلسی (ره) گوید: سقوط دندانهای بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی بمیرد یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.
 
بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.
 
ابراهیم کرمانی:
 • اگر بیند دندان‌هایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند.
 • اگر بیند که دندان‌هایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبار خویش را در گور کند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می‌شود یا آسیبی به او وارد می‌آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می‌میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا گردد.
 

تعبیر خواب شکستن دندان و دندان خراب

ابن سیرین: اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان بیرون زده است، دلیل که زود هلاک شود.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می‌آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می‌کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد.
 
جابر مغربی: اگر بیند که دندانش درد می‌کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندان‌هایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.
 
مطیعی تهرانی: اگر ببیند که دندان‌هایش کثیف و زشت است غمی به آن‌ها می‌رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان‌هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان‌ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می‌یابد شاخص می‌شود و ممتاز می‌گردد.
 
یوسف نبی: دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo