مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۰
کد خبر: ۱۳۷۴۸
تعداد نظرات: ۱۰ نظر
بنابه گفته معبرین اسلامی دیدن دندان‌های بالایی در خواب مربوط به اعضای فامیل مذکر و دندان‌های زیرین مربوط به اعضای خانواده مونث است.
تعبیر خواب دندان - تعبیر خواب افتادن دندان
 

دیدن دندان در خواب به چه مفهومی است؟

ستاره | سرویس سرگرمی - در خواب می‌توان از آنچه که در ذهن، جسم و ژرفای نفسمان می‌گذرد آگاه شد. دانستن آنچه که در رویا دیده شده بر ارتباط بیننده خواب با اطرافیانش تاثیر گذار بوده و زندگی او را تحت الشعاع قرار می‌دهد. کابران گرامی برای اطلاع از تفسیر هر یک از سمبل‌های دیده شده در خواب می‌توانند به مجموعه تعبیر خواب ستاره رجوع کنند.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
حضرت دانیال گوید:
دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن دندان‌ها در خواب بر شش وجه است.
 1. اهل بیت خانواده و بستگان.
 2. مال.
 3. منفعت.
 4. غم و اندوه.
 5. مصرف (گزند و زیان).
 6. مفارقت وجدایی از خویشان.

هر یک از دندان‌ها در خواب نشانگر چه عضوی از خانواده هستند؟

دندان‌های بالا
حضرت دانیال گوید:  تعبیر خواب دندان‌های ردیف بالا به جنس مذکر و مرد است.
 
ابراهیم کرمانی گوید: دندان بالا در مقابل چشم است و دلیل بر جنس مذکر است.
 
 
دندان‌های زیرین
دانیال نبی: دندان‌های ردیف پایین به جنس مونث و زن مربوط می‌شود.
 
ابراهیم کرمانی: دندان زیرین در مقابل پیشانی است و بر جنس مونث دلالت می‌کند.
 
 
دندان پیشین
دانیال نبی: دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است
 

دیدن دیگر دندان‌ها به روایت حضرت دانیال

 • تعبیر خواب دندان‌های کنار دندان جلو به عمو و فرزندانش مربوط می‌شود.
 • تعبیر دندان‌های نیش به بزرگتر فامیل مربوط می‌شود.
 • تعبیر سایر دندان‌های کنار دندان‌های نیش، به خاله‌ها و فرزندانش مربوط می‌شود.
 • تعبیر دندان‌های عقب به بستگانش دور مربوط می‌شود.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب دندان کرم خورده چیست؟

 

مطیعی تهرانی درباره دندان‌های جلو و کرسی چه می‌گوید؟

معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان‌های فک بالا مردان خانواده هستند و دندان‌های فک زیرین زنان. اما نسبت دادن نرینگی و مادینگی به دندان‌ها درست نیست چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند که دندان‌های بالا نر هستند و دندان‌های فک پائین ماده. دندان‌ها ازاعضا حساس بدن ما هستند و ارزش و استحکامشان در دهان معرف ارزش و استحکامی است که افراد نزد ما دارند. این درست تر می‌تواند باشد تا آن‌ها را نر و ماده بدانیم. به نظر من دندان‌های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان‌های جلو فرزندان. دندان‌های پیشین زینت چهره به حساب می‌آیند و فرزندان نیز زیب و زینت زندگی ما محسوب می‌گردند.
 

تعبیر خواب افتادن دندان چیست و آیا مرگ اعضای خانواده در راه است؟

علامه مجلسی (ره) گوید: سقوط دندانهای بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی بمیرد یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.
 
بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.
 
ابراهیم کرمانی:
 • اگر بیند دندان‌هایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند.
 • اگر بیند که دندان‌هایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبار خویش را در گور کند.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می‌شود یا آسیبی به او وارد می‌آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می‌میرد. با توجه به این که آن دندان کدام است.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا گردد.
 

تعبیر خواب شکستن دندان و دندان خراب

ابن سیرین: اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد. اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد. اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید. اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد. اگر بیند که از دل او دندان بیرون زده است، دلیل که زود هلاک شود.
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می‌آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد می‌کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد.
 
جابر مغربی: اگر بیند که دندانش درد می‌کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت. اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد. اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد. اگر بیند که بعضی از دندان‌هایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند. اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.
 
مطیعی تهرانی: اگر ببیند که دندان‌هایش کثیف و زشت است غمی به آن‌ها می‌رسد که جنبه خانوادگی دارد. اگر بیننده خواب ببیند که همه دندان‌هایش کثیف است یا حداقل عادی است یا یکی از دندان‌ها زیاد سفید و براق شده شخصی که دندان به او انتصاب می‌یابد شاخص می‌شود و ممتاز می‌گردد.
 
یوسف نبی: دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
رها
۱ ماه پیش
من خواب دیدم یه پسر بچه که داشتم شدیدا باهاش دعوا و تهدیدش میکردم برای ترسوندنم دهنش رو باز کرد توی دهنش نزدیک ۵ ردیف با چیدمان دایره و با فاصله دندون های آسیاب بزرگ بود اون لحظه اصلا نترسیدم انگار از قبل همه میدونستیم که این بچه مشکل مادر زادی داره تهدیدهامو تموم کردم و رفتم پشت سرم به خانوادش گفت دیدین دندونامو نشون دادم بترسه ؟
اول سلام! خواب‌تان نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان است که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی‌تان دارید. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: گویای تلاطمی است که از درون، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. لازمست در زندگی‌تان برای خواسته‌هایتان ایستادگی کنید و اجازه ندهید هرکسی اطرافتان رئیس‌بازی درآورد. درباره‌ی چیزی، حالت دفاعی گرفته‌اید و ممکنست خیلی درباره‌اش تهاجمی رفتار می‌کنید.
محمد
۱ ماه پیش
باعرض سلام و ادب
درخواب دیدم روی دندانهای آسیاب پایین و بالا یک لایه مومی مانند کدر نشسته است و وقتی به آن انگشت میزدم به انگشتم چسبید.در عالم خواب گفتم یعنی سیگار دندان را به این حالت در میاورد و وقتی انگشت را به کثیفی زدم مثل ژله مایع به دستم چسبید گفتم خوبه حتما با شستشو و مسواک از بین میرود.ممنون میشم برام تعبیر کنید.
سلام بر شما! خواب‌تان یعنی جنبه‌هایی از خودتان را باهم وصله‌پینه می‌کنید و اجزای قدیمی که رد شده‌اند را تأیید می‌کنید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از موقعیتی گیرکننده (باعث گرفتاری) باشد.
لیدا
۲ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که همراه دختر عمه ام که دستیار دندانپزشک هست به مطب میروم ودوست اونیز که دستیار دندانپزشک است دندان مرا میکشد بدون اینکه من به او بگویم و کشیدن دندان من بدون خونریزی و درد بود و بعدا متوجه شدم که ندانم راکشیده و دندان من به 4 بخش تقسیم شده و من آنرا از دهانم بیرون میکنم وبه سطل آشغال میاندازم و داد و بیداد میگویم که مادرم چه بگویم چرا دندان مرا کصیده او هم میگوید من فکر کردم که برای این کار آمده ای تعبیر خواب من چیست
سلام! خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. بیانگر نگرانی‌تان درباره‌ی ظاهرتان است. تعبیر دیگر: درباره‌ی صداقت و افتخار شخصی در زندگی‌تان شک دارید. نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می‌کنید؛ اما در درازمدت، شخص بهتر و قوی‌تری برای آن خواهید شد. ممکنست حس می‌کنید که برای وظیفه‌ای که در دست دارید، آماده نیستید و می‌ترسید که دست انداخته شوید. نگرانی‌هایتان را خیلی بزرگ‌تر از حد معمولی که هستند، می‌نمایاند. بیشتر نگرانی‌هایتان بی‌دلیل‌اند. گاهی آنچه تصور می‌کنید، بدتر از چیزیست که در واقعیت است. عادت‌های منفی قدیمی‌تان را دور می‌ریزید و ویژگی‌های شخصیتی بد و خصوصیت‌های ناخواسته‌تان را کنار می‌گذارید. تعبیر دیگر: مسئولیت چیزی را به عهده نمی‌گیرید. بیانگر خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد.
جمیل
۶ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم به مطب وندان پزشک میرم و دندام خودم میکشم بعد اینکه از اونجا میام بیرون متوجه میشم دندان نیش سمت چپ بالا لق شده و با دستم میکنم طوری که به لثم چسبده بود و با کمی درد و خونریزی و بعد اون باز یه دندون دیگه که کاملا ساییده شده یا ممکنه چیزی شبیه به دندان رت از دهنم بیرون میکشم در ظمن دندان عقل یا ممکنه اسیاب من لق است و کمی من ازار میده لطفا اگه این تعبیری داره واسم بگید باسپاس ازشما
خواب دیدن اینکه در دندانپزشکی هستید، بیانگر نگرانی‌تان درباره‌ی ظاهرتان است. تعبیر دیگر: درباره‌ی صداقت و افتخار شخصی در زندگی‌تان شک دارید. نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می‌کنید؛ اما در درازمدت، شخص بهتر و قوی‌تری برای آن خواهید شد. اینکه دندان‌تان لق است و را از پایه در می‌آورید، یعنی درباره‌ی موضوعی، درست صحبت نکرده‌اید. به پیامدهای حرف‌های‌تان یا آنچه درباره‌ی دیگران می‌گویید، اشاره دارد. اینکه خونریزی می‌کنید، یعنی از خستگی مفرط می‌رنجید یا رس‌تان کشیده شده است. ممکنست بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان‌تان باشد. برخی عملکردهای گذشته‌تان، دوباره به شما برگشته‌اند. خانم‌ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی‌شان، یا طی قاعدگی‌شان یا وقتی حامله‌اند، بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. دندان عقل، بیانگر دانش جدید و پدیدار شده است. چیزی نو درباره‌ی خودتان می‌آموزید. تعبیر دیگر: ممکنست بگویدتان که درباره‌ی موقعیتی، هوشمندانه‌تر عمل کنید. مطمئن شوید که درباره‌ی چیزها بدرستی فکر می‌کنید!
امیر
۶ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که رفتم دندان پزشک و یکی از دندان های من کشید و بعد از اون متوجه شدم که دندان نیش بالام لق شده و خودم آن را کندم و یک چیز دیگر شبیه دندان پوسیده را هم از پایین را خودم کندم البته در دو حالت هیچ خونی از آنها ریخته نشد لطفا تعبیر این خواب را بگید ممنون از لطف شما
خواب دیدن اینکه در دندانپزشکی هستید، بیانگر نگرانی‌تان درباره‌ی ظاهرتان است. تعبیر دیگر: درباره‌ی صداقت و افتخار شخصی در زندگی‌تان شک دارید. نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می‌کنید؛ اما در درازمدت، شخص بهتر و قوی‌تری برای آن خواهید شد. اینکه دندان‌تان از پایه درآمده است، یعنی درباره‌ی موضوعی، درست صحبت نکرده‌اید. به پیامدهای حرف‌های‌تان یا آنچه درباره‌ی دیگران می‌گویید، اشاره دارد.
زینب
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم۴یا۵تا از دندانهای عقبم یکی بعد از دیگری افتند(البته شب با دندان درد خوابیده بودم)
خواهشا تعبیرش را بگویید
گرچه ممکنست خواب‌تان بازتابی از دندان‌درد شب گذشته باشد؛ اما: اینکه دندان‌هایتان افتاده است، بیانگر خجالت و نبود خودباوری است. می‌ترسید دیگران از کمبودهای‌تان مطلع شوند. اگر در خواب‌تان آرام رفتار کردید، یعنی قادرید بر فرایندهای نامطلوب، فائق آیید. تعبیر دیگر: ممکنست ناشی از مسأله‌های ارتباطی باشد. درباره‌ی چیزی صحبت نمی‌کنید یا حس می‌کنید که از انجام عملی، بازداشته می‌شوید. شاید مشکل‌هایی در ابراز عقیده، یا بیان منظورتان داشته باشید.
بهناز
۶ ماه پیش
سلام خواب دیدم خواهرم رفته دندون پزشک ک کارش خوبه ولی مجوز نداره
در بسته س اونم رفته تو منو نمیزارن برم تو میگن نیا تو واستا بیرون
منشی ک میره تو منم می بینم با انبردست دکتر مرد میخاد دندون عقب خواهرمو دربیارع نمی تونه خیلی محکمه آخرش خواهرم از تخت میفته ولی دکتر ول کن نبود بازم داشت می کشید
گفتم نمیتونی دندون شو در بیاری چقدر بی عرضه ای الان شوهرش میاد و قیامت ب پا میشع ببین ب چ وضعی انداختی خواهرمو درصورتی ک اصلا شوهرش خبر نداشت ما کجاییم تا بخاد بیاد دروغ گفتم تا دندون پزشک کارشو درست انجام بده یهو در میاد دندون ریشه ش خیلی خیلی بزرگ و کیست دار ب اندازه زرد آلو
دکتر میگه دقت نکردی از چشمات ببین چقدر آشغال رفته تو جم شده زیر دندونت ابجیم میگه اره من شبا صورت و چشمامو محکم با صابون می شورم ببین حتا پوست صابون از چشمام رفته تو و الان اینجاست
خواب‌تان به نوعی کابوس است و تعبیر خاصی ندارد؛ اما بخش‌های مهمش: خواهرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با او یا از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. این خواب، بیانگر نگرانی‌تان درباره‌ی ظاهرتان است. تعبیر دیگر: درباره‌ی صداقت و افتخار شخصی در زندگی‌تان شک دارید. نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می‌کنید؛ اما در درازمدت، شخص بهتر و قوی‌تری برای آن خواهید شد.
زهرا
۷ ماه پیش
سلام میشه لطفا خوابمو تعبیر کنین
خواب دیدم دندان نیش فک پایین سمت راست افتاد روی زمین برش داشتم داخلش انگار حفره بود از سطح قاعده اش و نگاه کردم دیدم جرم و خرابی داخله حفره هست

تعبیرش چی میتونه باشه ممنون
سلام؛ خواب دیدن اینکه دندان‌تان شکسته یا از پایه درآمده است، یعنی درباره‌ی موضوعی، درست صحبت نکرده‌اید. به پیامدهای حرف‌های‌تان یا آنچه درباره‌ی دیگران می‌گویید، اشاره دارد. اینکه دندان‌تان در حال خراب شدن‌اند، یعنی ممکنست چیزی گفته‌اید که نباید می‌گفتید. ممکنست حرف‌های احمقانه یا غلط را ادا کرده‌اید که بسوی خودتان بر می‌گردند.
samira
۸ ماه پیش
با سلام
خواب من ازین قرار است که : خواب دیدم دندان نیش فک پایین سمت راستم لق شد و کنده شد و در کف دستم نگاهش میکردم که یکدفعه یک دندان بزرگتر و سفیدتر همانجا رویش پیدا کرد و در حالیکه داشتم تو آینه نگاهش میکردم دوباره همونم لق شد و افتاد کف دستم با خون فراوان ، لطفا برام تعببر کنید ممنونم
افتادن دندان ممکنست ناشی از مسائل ارتباطی باشد. در مورد چیزی صحبت نمی‌کنید یا حس می‌کنید که از انجام کاری بازداشته می‌شوید. شاید مشکلاتی در ابراز عقیده، یا بیان منظورتان داشته باشید. تعبیر دیگر، اینکه دندان‌هاتان بیرون می‌افتد، ممکنست برگردد به ترس‌هایتان درباره‌ی شرمنده شدن از اینکه در برخی موقعیات، از خود حماقت نشان دهید. شاید حس می‌کنید که برای وظیفه‌ای که در دست دارید، آماده نیستید و می‌ترسید که دست انداخته شوید. این خواب‌ها، نگرانی‌هایتان را خیلی بزرگ‌تر از حد معمولی که هستند می‌نمایاند. در بیشتر موارد، همه‌ی نگرانی‌تان بی‌دلیل است. گاهی آنچه تصور می‌کنید، بدتر از چیزیست که در واقعیت است. همچنین تعبیر دیگر: حس ناامیدی می‌کنید وقتی که صدایتان شنیده نمی‌شود و کسی به حرفتان توجه نمی‌کند. ممکنست حس پست بودن (دون‌شأن بودن – پایین بودن) کنید و شاید حس می‌کنید که در برخی موقعیت‌ها یا روابط در زندگی‌تان، اعتمادبنفس ندارید. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید با اعتمادبنفس‌تر باشید و به اهمیت آنچه باید بگویید، باور داشته باشید. دندان درآوردن می‌تواند اشاره‌ای به تلاش‌تان برای کسب تمرکز در برابر عوامل حواس‌پرتی باشد. این کار به شما کمک خواهد کرد که برای انجام فعالیت‌های روزانه، انرژی بیشتری داشته و کمتر دچار استرس بشوید. مثل انجام تمرین مراقبه.
Roya
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم ک شوهرم در حال مسواک زدن با دستشه انگشت اشاره و برادر شوهرم داره میخنده و مسخرش میکنه که اونجوری تمیز نمیشه من همسرمو صدا میکنم که بیاد پیشم تا دندونشو ببینم با دستم داشتم جرمای روی دندونشو پاک میکردم که یکی از دندونای فک بالا ردیف سه یا چهار سمته راستش افتاد تو دستم خونی ام نیومد در ادامه دیدم که مادر شوهرم یکی از دندونای فک بالا سمته چپش ردیف سه یا چهار افتاد تو دستش و خونی ام نیومد
شوهرم دوندونای بالا سمته راست
مادرشوهرم دندونای بالا سمته چپ
لطفا کمکم کنید خیلی دچار تشویش شدم
این خواب اشاره به مسائلی دارد که موجب تضعیف اعتماد به نفس یا خودکم بینی شما شده اند و به هیچ عنوان نشان دهنده ی وقوع اتفاق بدی نیست.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
رها
۱ ماه پیش
من خواب دیدم یه پسر بچه که داشتم شدیدا باهاش دعوا و تهدیدش میکردم برای ترسوندنم دهنش رو باز کرد توی دهنش نزدیک ۵ ردیف با چیدمان دایره و با فاصله دندون های آسیاب بزرگ بود اون لحظه اصلا نترسیدم انگار از قبل همه میدونستیم که این بچه مشکل مادر زادی داره تهدیدهامو تموم کردم و رفتم پشت سرم به خانوادش گفت دیدین دندونامو نشون دادم بترسه ؟
اول سلام! خواب‌تان نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان است که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. به احساسات منفی نهفته‌تان اشاره دارد که درباره‌ی شخصی در زندگی‌تان دارید. در ابراز احساسات منفی‌تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: گویای تلاطمی است که از درون، آزارتان می‌دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. لازمست در زندگی‌تان برای خواسته‌هایتان ایستادگی کنید و اجازه ندهید هرکسی اطرافتان رئیس‌بازی درآورد. درباره‌ی چیزی، حالت دفاعی گرفته‌اید و ممکنست خیلی درباره‌اش تهاجمی رفتار می‌کنید.
محمد
۱ ماه پیش
باعرض سلام و ادب
درخواب دیدم روی دندانهای آسیاب پایین و بالا یک لایه مومی مانند کدر نشسته است و وقتی به آن انگشت میزدم به انگشتم چسبید.در عالم خواب گفتم یعنی سیگار دندان را به این حالت در میاورد و وقتی انگشت را به کثیفی زدم مثل ژله مایع به دستم چسبید گفتم خوبه حتما با شستشو و مسواک از بین میرود.ممنون میشم برام تعبیر کنید.
سلام بر شما! خواب‌تان یعنی جنبه‌هایی از خودتان را باهم وصله‌پینه می‌کنید و اجزای قدیمی که رد شده‌اند را تأیید می‌کنید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از موقعیتی گیرکننده (باعث گرفتاری) باشد.
لیدا
۲ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که همراه دختر عمه ام که دستیار دندانپزشک هست به مطب میروم ودوست اونیز که دستیار دندانپزشک است دندان مرا میکشد بدون اینکه من به او بگویم و کشیدن دندان من بدون خونریزی و درد بود و بعدا متوجه شدم که ندانم راکشیده و دندان من به 4 بخش تقسیم شده و من آنرا از دهانم بیرون میکنم وبه سطل آشغال میاندازم و داد و بیداد میگویم که مادرم چه بگویم چرا دندان مرا کصیده او هم میگوید من فکر کردم که برای این کار آمده ای تعبیر خواب من چیست
سلام! خواب‌تان بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. بیانگر نگرانی‌تان درباره‌ی ظاهرتان است. تعبیر دیگر: درباره‌ی صداقت و افتخار شخصی در زندگی‌تان شک دارید. نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می‌کنید؛ اما در درازمدت، شخص بهتر و قوی‌تری برای آن خواهید شد. ممکنست حس می‌کنید که برای وظیفه‌ای که در دست دارید، آماده نیستید و می‌ترسید که دست انداخته شوید. نگرانی‌هایتان را خیلی بزرگ‌تر از حد معمولی که هستند، می‌نمایاند. بیشتر نگرانی‌هایتان بی‌دلیل‌اند. گاهی آنچه تصور می‌کنید، بدتر از چیزیست که در واقعیت است. عادت‌های منفی قدیمی‌تان را دور می‌ریزید و ویژگی‌های شخصیتی بد و خصوصیت‌های ناخواسته‌تان را کنار می‌گذارید. تعبیر دیگر: مسئولیت چیزی را به عهده نمی‌گیرید. بیانگر خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد.
جمیل
۶ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم به مطب وندان پزشک میرم و دندام خودم میکشم بعد اینکه از اونجا میام بیرون متوجه میشم دندان نیش سمت چپ بالا لق شده و با دستم میکنم طوری که به لثم چسبده بود و با کمی درد و خونریزی و بعد اون باز یه دندون دیگه که کاملا ساییده شده یا ممکنه چیزی شبیه به دندان رت از دهنم بیرون میکشم در ظمن دندان عقل یا ممکنه اسیاب من لق است و کمی من ازار میده لطفا اگه این تعبیری داره واسم بگید باسپاس ازشما
خواب دیدن اینکه در دندانپزشکی هستید، بیانگر نگرانی‌تان درباره‌ی ظاهرتان است. تعبیر دیگر: درباره‌ی صداقت و افتخار شخصی در زندگی‌تان شک دارید. نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می‌کنید؛ اما در درازمدت، شخص بهتر و قوی‌تری برای آن خواهید شد. اینکه دندان‌تان لق است و را از پایه در می‌آورید، یعنی درباره‌ی موضوعی، درست صحبت نکرده‌اید. به پیامدهای حرف‌های‌تان یا آنچه درباره‌ی دیگران می‌گویید، اشاره دارد. اینکه خونریزی می‌کنید، یعنی از خستگی مفرط می‌رنجید یا رس‌تان کشیده شده است. ممکنست بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان‌تان باشد. برخی عملکردهای گذشته‌تان، دوباره به شما برگشته‌اند. خانم‌ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی‌شان، یا طی قاعدگی‌شان یا وقتی حامله‌اند، بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. دندان عقل، بیانگر دانش جدید و پدیدار شده است. چیزی نو درباره‌ی خودتان می‌آموزید. تعبیر دیگر: ممکنست بگویدتان که درباره‌ی موقعیتی، هوشمندانه‌تر عمل کنید. مطمئن شوید که درباره‌ی چیزها بدرستی فکر می‌کنید!
امیر
۶ ماه پیش
سلام من دیشب خواب دیدم که رفتم دندان پزشک و یکی از دندان های من کشید و بعد از اون متوجه شدم که دندان نیش بالام لق شده و خودم آن را کندم و یک چیز دیگر شبیه دندان پوسیده را هم از پایین را خودم کندم البته در دو حالت هیچ خونی از آنها ریخته نشد لطفا تعبیر این خواب را بگید ممنون از لطف شما
خواب دیدن اینکه در دندانپزشکی هستید، بیانگر نگرانی‌تان درباره‌ی ظاهرتان است. تعبیر دیگر: درباره‌ی صداقت و افتخار شخصی در زندگی‌تان شک دارید. نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می‌کنید؛ اما در درازمدت، شخص بهتر و قوی‌تری برای آن خواهید شد. اینکه دندان‌تان از پایه درآمده است، یعنی درباره‌ی موضوعی، درست صحبت نکرده‌اید. به پیامدهای حرف‌های‌تان یا آنچه درباره‌ی دیگران می‌گویید، اشاره دارد.
زینب
۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم۴یا۵تا از دندانهای عقبم یکی بعد از دیگری افتند(البته شب با دندان درد خوابیده بودم)
خواهشا تعبیرش را بگویید
گرچه ممکنست خواب‌تان بازتابی از دندان‌درد شب گذشته باشد؛ اما: اینکه دندان‌هایتان افتاده است، بیانگر خجالت و نبود خودباوری است. می‌ترسید دیگران از کمبودهای‌تان مطلع شوند. اگر در خواب‌تان آرام رفتار کردید، یعنی قادرید بر فرایندهای نامطلوب، فائق آیید. تعبیر دیگر: ممکنست ناشی از مسأله‌های ارتباطی باشد. درباره‌ی چیزی صحبت نمی‌کنید یا حس می‌کنید که از انجام عملی، بازداشته می‌شوید. شاید مشکل‌هایی در ابراز عقیده، یا بیان منظورتان داشته باشید.
بهناز
۶ ماه پیش
سلام خواب دیدم خواهرم رفته دندون پزشک ک کارش خوبه ولی مجوز نداره
در بسته س اونم رفته تو منو نمیزارن برم تو میگن نیا تو واستا بیرون
منشی ک میره تو منم می بینم با انبردست دکتر مرد میخاد دندون عقب خواهرمو دربیارع نمی تونه خیلی محکمه آخرش خواهرم از تخت میفته ولی دکتر ول کن نبود بازم داشت می کشید
گفتم نمیتونی دندون شو در بیاری چقدر بی عرضه ای الان شوهرش میاد و قیامت ب پا میشع ببین ب چ وضعی انداختی خواهرمو درصورتی ک اصلا شوهرش خبر نداشت ما کجاییم تا بخاد بیاد دروغ گفتم تا دندون پزشک کارشو درست انجام بده یهو در میاد دندون ریشه ش خیلی خیلی بزرگ و کیست دار ب اندازه زرد آلو
دکتر میگه دقت نکردی از چشمات ببین چقدر آشغال رفته تو جم شده زیر دندونت ابجیم میگه اره من شبا صورت و چشمامو محکم با صابون می شورم ببین حتا پوست صابون از چشمام رفته تو و الان اینجاست
خواب‌تان به نوعی کابوس است و تعبیر خاصی ندارد؛ اما بخش‌های مهمش: خواهرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با او یا از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. این خواب، بیانگر نگرانی‌تان درباره‌ی ظاهرتان است. تعبیر دیگر: درباره‌ی صداقت و افتخار شخصی در زندگی‌تان شک دارید. نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می‌کنید؛ اما در درازمدت، شخص بهتر و قوی‌تری برای آن خواهید شد.
زهرا
۷ ماه پیش
سلام میشه لطفا خوابمو تعبیر کنین
خواب دیدم دندان نیش فک پایین سمت راست افتاد روی زمین برش داشتم داخلش انگار حفره بود از سطح قاعده اش و نگاه کردم دیدم جرم و خرابی داخله حفره هست

تعبیرش چی میتونه باشه ممنون
سلام؛ خواب دیدن اینکه دندان‌تان شکسته یا از پایه درآمده است، یعنی درباره‌ی موضوعی، درست صحبت نکرده‌اید. به پیامدهای حرف‌های‌تان یا آنچه درباره‌ی دیگران می‌گویید، اشاره دارد. اینکه دندان‌تان در حال خراب شدن‌اند، یعنی ممکنست چیزی گفته‌اید که نباید می‌گفتید. ممکنست حرف‌های احمقانه یا غلط را ادا کرده‌اید که بسوی خودتان بر می‌گردند.
samira
۸ ماه پیش
با سلام
خواب من ازین قرار است که : خواب دیدم دندان نیش فک پایین سمت راستم لق شد و کنده شد و در کف دستم نگاهش میکردم که یکدفعه یک دندان بزرگتر و سفیدتر همانجا رویش پیدا کرد و در حالیکه داشتم تو آینه نگاهش میکردم دوباره همونم لق شد و افتاد کف دستم با خون فراوان ، لطفا برام تعببر کنید ممنونم
افتادن دندان ممکنست ناشی از مسائل ارتباطی باشد. در مورد چیزی صحبت نمی‌کنید یا حس می‌کنید که از انجام کاری بازداشته می‌شوید. شاید مشکلاتی در ابراز عقیده، یا بیان منظورتان داشته باشید. تعبیر دیگر، اینکه دندان‌هاتان بیرون می‌افتد، ممکنست برگردد به ترس‌هایتان درباره‌ی شرمنده شدن از اینکه در برخی موقعیات، از خود حماقت نشان دهید. شاید حس می‌کنید که برای وظیفه‌ای که در دست دارید، آماده نیستید و می‌ترسید که دست انداخته شوید. این خواب‌ها، نگرانی‌هایتان را خیلی بزرگ‌تر از حد معمولی که هستند می‌نمایاند. در بیشتر موارد، همه‌ی نگرانی‌تان بی‌دلیل است. گاهی آنچه تصور می‌کنید، بدتر از چیزیست که در واقعیت است. همچنین تعبیر دیگر: حس ناامیدی می‌کنید وقتی که صدایتان شنیده نمی‌شود و کسی به حرفتان توجه نمی‌کند. ممکنست حس پست بودن (دون‌شأن بودن – پایین بودن) کنید و شاید حس می‌کنید که در برخی موقعیت‌ها یا روابط در زندگی‌تان، اعتمادبنفس ندارید. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز دارید با اعتمادبنفس‌تر باشید و به اهمیت آنچه باید بگویید، باور داشته باشید. دندان درآوردن می‌تواند اشاره‌ای به تلاش‌تان برای کسب تمرکز در برابر عوامل حواس‌پرتی باشد. این کار به شما کمک خواهد کرد که برای انجام فعالیت‌های روزانه، انرژی بیشتری داشته و کمتر دچار استرس بشوید. مثل انجام تمرین مراقبه.
Roya
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم ک شوهرم در حال مسواک زدن با دستشه انگشت اشاره و برادر شوهرم داره میخنده و مسخرش میکنه که اونجوری تمیز نمیشه من همسرمو صدا میکنم که بیاد پیشم تا دندونشو ببینم با دستم داشتم جرمای روی دندونشو پاک میکردم که یکی از دندونای فک بالا ردیف سه یا چهار سمته راستش افتاد تو دستم خونی ام نیومد در ادامه دیدم که مادر شوهرم یکی از دندونای فک بالا سمته چپش ردیف سه یا چهار افتاد تو دستش و خونی ام نیومد
شوهرم دوندونای بالا سمته راست
مادرشوهرم دندونای بالا سمته چپ
لطفا کمکم کنید خیلی دچار تشویش شدم
این خواب اشاره به مسائلی دارد که موجب تضعیف اعتماد به نفس یا خودکم بینی شما شده اند و به هیچ عنوان نشان دهنده ی وقوع اتفاق بدی نیست.