وضوی ارتماسی چگونه است و احکام آن چیست؟

وضوی ارتماسی نوعی از وضو است که برای آن دست و صورت را با شرایط خاص وارد آب می کنیم. برای وضوی ارتماسی دانستن احکام مربوط به آن لازم است.

ستاره | سرویس مذهبی – وضوی ارتماسی به این ترتیب است که انسان صورت و دست ها را به قصد وضو، با مراعات شستن از بالا به پایین در آب فرو ببرد.

شرایط وضوی ارتماسی

آیت الله مکارم شیرازی:

در وضوی ارتماسی باید صورت و دست ها از بالا به پایین شسته شود. پس اگر وقتی که صورت و دست ها را در آب فرو می برید قصد وضو کنید باید صورت را از طرف پیشانی و دست ها را از طرف آرنج در آب فرو ببرید و اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کنید باید صورت را از طرف پیشانی و دست ها را از طرف آرنج بیرون آورید.

 

امام خمینی:

‏‏وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دستها را به قصد‏‎ ‎‏وضو در آب فرو برد، یا آنها را در آب فرو برد و به قصد وضو بیرون آورد. آیا میدانید چه زمانی آب غیر وضو می تواند وضو را باطل کند؟

 

 

مسح در وضوی ارتماسی

برای این که مسح سر و پاها با آب وضو باشد، باید در شستن ارتماسی دست ها، نیت در هنگام بیرون آوردن دست ها از آب باشد و یا این که مقداری از دست چپ را باقی بگذارد تا آن را با دست راست به صورت وضوی ترتیبی بشوید.

 

امام خمینی:

برای‏‎ ‎‏آن که مسح سر و پاها با آب وضو انجام گیرد، باید دست چپ را در آب فرو برد و‏‎ ‎‏موقع بیرون آوردن قصد وضو کند، بلکه در دست راست هم برای آن که مسح با‏‎ ‎‏آب وضو باشد باید موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند؛ مگر آن که در موقع‏‎ ‎‏بیرون آوردن دست چپ از آب قصد شستن تمام دست را نکند تا بقیه را با آب‏‎ ‎‏دست راست بشوید.‏

 

نیت وضوی ارتماسی

  • ‌اگر موقعی كه صورت و دستها را در آب فرو می برید نیت وضو كنید و تا وقتی كه آنها از آب بیرون می آورید و ریزش آب تمام می شود به قصد وضو باشد وضوی شما صحیح است.
  • اگر موقع بیرون آوردن از آب نیت وضو كنید و تا وقتی كه ریزش آب تمام می شود به قصد وضو باشید وضوی شما صحیح است.
  • وضوی كسی كه دست راست را به قصد وضوی ارتماسی در آب فرو ببرد و دست چپ را به قصد وضو به غیر ارتماسی بشوید صحیح است.

آیا میدانید چگونه وضو جبیره بگیریم؟

 

کدامیک از مراجع وضوی ارتماسی را جایز نمی دانند؟

برخی از مراجع تقلید از جمله حضرات آیات خویی، تبریزی، صافی‌گلپایگانی، زنجانی و نوری‌همدانی ‌ این گونه از وضوی ارتماسی را به این علت که مسح باید با آب وضو باشد، جایز ندانسته یا خلاف احتیاط می دانند. لذا در تبیین وضوی ارتماسی چنین فرموده اند:

در وضوی ارتماسی، انسان صورت و دست راست را به قصد وضو در آب فرو می برد و با دست راست دست چپ را به قصد وضو می شوید و مسح سر و پاها را انجام می دهد.

 

وضوی ارتماسی با شیر آب

در صورتی می توانید زیر شیر آب وضوی ارتماسی بگیرید که حجم آب خروجی بسیار زیاد باشد و آب به یکباره تمام دست را فرا بگیرد که با توجه به حجم آب خروجی از شیر آب خانه، ‌باید گفت که نمی توانید زیر شیر آب وضوی ارتماسی بگیرید.

در هنگام وضو، منظور از شستن دست و صورت، رسانیدن آب به پوست دستها از آرنج تا نوک انگشتان و صورت است و لازم نیست این کار حتما با دست کشیدن همراه باشد؛ می توانید دست را زیر شیر آب بگیرید تا مطمئن شوید آب تمام صورت را از سمت بالا به پائین و دست را از آرنج به سمت پائین تا نوک انگشتان، ‌فرا گرفته و سپس با دست روی سر و پاها را مسح کنید.

 

مسائل اختصاصی وضوی ارتماسی

اگر وضوی بعضی از اعضا را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهید، اشکال ندارد.

آیت الله بهجت:

شخصی که می تواند بدون کمک دیگران وضوی ارتماسی بگیرد، نباید به کمک دیگران وضوی غیر ارتماسی (ترتیبی) بگیرد.

 

آیت الله مکارم شیرازی:

در وضوی ارتماسی برای این که مسح سر و پاها با آب خارج نباشد باید هنگامی که دست راست و چپ را وضوی ارتماسی می دهد قصد کند که بعد از خارج شدن از آب تا وقتی که آب روی دستها جریان دارد جزء وضو است، در غیر این صورت مسح سر و پاها اشکال دارد.

بهتر است وضوی دست چپ را همیشه غیر ارتماسی بگیرید تا برای مسح سر و پاها مشکلی پیش نیاید.

 

آیت الله وحید خراسانی:

اگر دست چپ را ارتماسی شست مقداری از آن را از طرف کف دست در آب فرو نبرد و با دست راست آن مقدار را بشوید. و بنابراحتیاط واجب به بیرون آوردن از آب، وضوی ارتماسی محقق نمی شود.


ستاره
Logo