غزل شماره ۴۰۴ حافظ: ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق

غزل شماره ۴۰۴ حافظ مربوط به اوایل حکومت شاه شجاع و زمانیست که هنوز کدورت فیمابین شدت نیافته بود و شاعر به اولین رگه‌های اختلاف سلیقه اشاره دارد. حافظ به مخاطب می‌گوید به گروه رندان با خوش‌بینی نگاه کرده و از در میخانه با دیدگاهی بهتر عبور کن. این ابیات اشاره به این نکته اخلاقی دارد که افراد را از روی ظاهر قضاوت نکنیم.

غزل شماره ۴۰۴ حافظ

تعبیر و تفسیر این غزل در فال حافظ شما

چرا مردم را به چشم حقارت می‌نگری و ارزش وجودی ایشان را نادیده می‌گیری؟ به آنها با خوشبینی بیشتری نگاه کن. بیش از اینی که در حال حاضر تلاش می‌کنی باید انرژی صرف کنی تا به هدف و آرزوی دلخواه خودت برسی. با دوستان و آشنایان باتجربه‌ات مشورت کن تا بهتر بتوانی تصمیم بگیری. در زندگی با دقت نظر بیشتری به کارها بپرداز و همه جوانب امر را بسنج. طمع‌ورزی را کنار بگذار و به امید خدا وارد عمل شو تا میوه شیرین پیروزی را بدست آوری.

 

 

 

غزل شماره ۴۰۴ حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

 

متن غزل شماره ۴۰۴ حافظ

می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این
بر در میکده می کن گذری بهتر از این
در حق من لبت این لطف که می‌فرماید
سخت خوب است ولیکن قدری بهتر از این
آن که فکرش گره از کار جهان بگشاید
گو در این کار بفرما نظری بهتر از این
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق
برو ای خواجه عاقل هنری بهتر از این
دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم
مادر دهر ندارد پسری بهتر از این
من چو گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس
بشنو از من که نگوید دگری بهتر از این
کلک حافظ شکرین میوه نباتیست به چین
که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این

 

معنی و تفسیر غزل شماره ۴۰۴ حافظ

بیت اول‌

می‌فکن بر صف رندان نظری بهتر از این
بر در میکده می‌کن گذری بهتر از این

به دار و دسته رندان و آزادگان بیشتر از این عنایت داشته باش و از برابر میخانه بهتر و خوشبینانه‌تر از این عبور کن.

 

✦✦✦✦

 

بیت دوم

در حق من لبت این لطف که می‌فرماید
سخت خوب است ولیکن قدری بهتر از این

این لطف و مهربانی که لب تو در حق من می‌کند بسیار خوب است، اما انتظار بیشتر از این را دارم.

 

✦✦✦✦

 

بیت سوم

آن که فکرش گره از کار جهان بگشاید
گو در این کار بفرما نظری بهتر از این

به آن کسی که اندیشه‌اش گره‌گشای کار جهانیان است بگو که در کار ما بیش از این توجه و عنایت داشته باشد.

 

✦✦✦✦

 

بیت چهارم

ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق
برو‌ ای خواجه عاقل هنری بهتر از این

اندرزگو از من پرسید که عشق جز غم چه هنر و مزیتی دارد؟ به او گفتم‌ ای دولتمند خردمند، دست بردار، چه هنر و مزیتی از این بهتر؟

 

✦✦✦✦

 

بیت پنجم

دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم
مادر دهر ندارد پسری بهتر از این

اگر دل به آن فرزند دلبند و عزیز نسپارم چه کار کنم؟ چراکه مادر دهر فرزندی از این بهتر نیاورده است.

 

✦✦✦✦

 

بیت ششم

من چو گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس
بشنو از من که نگوید دگری بهتر از این

وقتی من سفارش می‌کنم که جام باده را سر بکش و لب ساقی را ببوس از جان و دل بشنو که کسی دیگر بهتر از این حرفی به تو نمی‌زند.

 

✦✦✦✦

 

بیت هفتم

کلک حافظ شکرین میوه نباتیست بچین
که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این

قلم حافظ درختی با میوه شیرین است. میوه آن را بچین زیرا در این باغ دهر و گلزار ادب جهان میوه‌ای بهتر از این نخواهی یافت.

 

منبع: شرح جلالی بر حافظ با تصرف و تلخیص.


ستاره
Logo