غزل شماره ۳۸۶ حافظ: خدا را کم نشین با خرقه پوشان

غزل شماره ۳۸۶ حافظ با سادگی و صراحت لهجه شاه شجاع را به دوری از آلودگی‌های اخلاقی جماعت صوفی‌منش توصیه می‌دارد و با ریاکاران مقابله می‌کند. حافظ می‌گوید به خاطر خدا با زاهدان ریاکار این‌همه نشست و برخاست نکن و از رندان و آزادگان بی‌سروسامان و بی‌ریا رو نگردان. خرقه زاهدان ناپاک است ولی قبای چاک می‌فروشان بی‌آلایش است.
غزل شماره ۳۸۶ حافظ

تعبیر و تفسیر این غزل در فال حافظ شما

تو انسانی بی‌ریا و راستگو هستی، پس مراقب باش که در انتخاب دوست بسیار دقت کنی تا دیگران از سادگی و درستی تو سوءاستفاده نکنند. افراد ریاکار با خوب جلوه دادن خودشان می‌خواهند دل تو را به‌دست بیاورند، تو مراقب خودت باش و پیش از آنکه آزمایششان کنی، به آنها اعتماد مکن. برای روبرو شدن با مشکلات باید عزم و اراده‌ای محکم داشته باشی. بهتر است قبل از هر کار توانایی‌های خود را بشناسی و قدرت تحمل خود را افزایش دهی. از اینکه دل کسی را بشکنی برحذر باش تا مبادا به آه او گرفتار آیی.

 

 

 

غزل شماره ۳۸۶ حافظ با صدای علی موسوی گرمارودی

 

متن غزل شماره ۳۸۶ حافظ

خدا را کم نشین با خرقه پوشان
رخ از رندان بی‌سامان مپوشان
در این خرقه بسی آلودگی هست
خوشا وقت قبای می فروشان
در این صوفی وشان دردی ندیدم
که صافی باد عیش دردنوشان
تو نازک طبعی و طاقت نیاری
گرانی‌های مشتی دلق پوشان
چو مستم کرده‌ای مستور منشین
چو نوشم داده‌ای زهرم منوشان
بیا و از غبن این سالوسیان بین
صراحی خون دل و بربط خروشان
ز دلگرمی حافظ بر حذر باش
که دارد سینه‌ای چون دیگ جوشان

 

معنی و تفسیر غزل شماره ۳۸۶ حافظ

بیت اول

خدا را کم نشین با خرقه پوشان
رخ از رندان بی‌سامان مپوشان

برای خاطر خدا با صوفیان خرقه‌پوش کمتر معاشرت کن و روی از آزادگان بی‌سر و سامان برمتاب.

 

✦✦✦✦

 

بیت دوم

در این خرقه بسی آلودگی هست
خوشا وقت قبای می‌فروشان

در لباس زهد صوفی ناپاکی فراوان است. بر روزگار قبای می‌فروشان آفرین باد.

 

✦✦✦✦

 

بیت سوم

در این صوفی‌وشان دَردی ندیدم
که صافی باد عیش دُردنوشان

در این صوفی‌نما‌ها عار و حمیت ندیدم. خدا کند که عیش و شادی باده‌نوشان مستمند، باصفا و خالی از آلودگی باشد.

 

✦✦✦✦

 

بیت چهارم

تو نازک طبعی و طاقت نیاری
گرانی‌های مشتی دلق‌پوشان

تو طبیعتی حساس و زودرنج داری و نمی‌توانی خشونت و گران‌جانی‌های صوفی‌های دلق‌پوش را تاب بیاوری.

 

✦✦✦✦

 

بیت پنجم

چو مستم کرده‌ای مستور منشین
چو نوشم داده‌ای زهرم منوشان

حالا که مرا از خود بی‌خود کرده‌ای، روی از من نهان مکن و در حالی‌که به من شراب نوشین داده‌ای به کامم زهر مریز.

 

✦✦✦✦

 

بیت ششم

بیا و از غبن این سالوسیان بین
صراحی خون دل و بربط خروشان

بیا و بنگر که از زیان این نیرنگ‌بازان، تُنگ شراب دلخون شده و عود به فریاد درآمده است.

 

✦✦✦✦

 

بیت هفتم

ز دلگرمی حافظ بر حذر باش
که دارد سینه‌ای چون دیگ جوشان

از سوز دل حافظ بپرهیز که سینه او همچون دیگی در حال جوشش است.

 

منبع: شرح جلالی بر حافظ با تصرف و تلخیص.


ستاره
Logo