کفاره روزه 96 چه مقدار تعیین شده است؟

کفاره روزه برای روزه هایی که عمدا قضا شده و روزه هایی که غیر عمد قضا شده فرق دارد. کفاره روزه سال 96 طبق نظر مراجع تقلید آورده شده است.

ستاره | سرویس مذهبی – ماه رمضان که شروع می شود برای هر مسلمان مقیدی پیش می آید که به صورت عمد یا غیر عمد یک یا تعدادی از روزه هایش را نتواند بگیرد. طبق نظر مراجع تقلید برای هر روزی که روزه نگرفته طبق شرایطی که ذکر شده باید کفاره روزه را بپردازد. آیا می دانید کفاره روزه در سال 96 چقدر است؟ در این مقاله نظر مراجع تقلید را در این باره بازگو کرده ایم؛

کفاره روزه 96 کفاره روزه مریض

 

کفاره روزه غیر عمدی چقدر است؟

در تعریف کفاره گفته‌اند: «آنچه بدان گناه را ناچیز نمایند از صدقه و روزه و مانند آن»

اگر شخصی به علت بیماری یا مسافرت و غیره روزه را افطار کرده باشد و تا رمضان سال بعد موفق به گرفتن قضای آن نشده باشد علاوه بر قضای روزه برای هر روز یک مد طعام (750 گرم آرد، گندم، برنج و…) به عنوان کفاره به فقیر بدهد.

 

کفاره روزه 96

کفاره روزه 96 – آیت الله خامنه ای:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 2000 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله صافی گلپایگانی:

 • کفاره روزه غیر عمدی، برای هر روز، یک مد (حدود ۷۵۰ گرم) طعام مثل گندم می باشد.

با توجه به اینکه قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف، متفاوت می باشد، لذا روزه داران عزیز لازم است معادل مقادیر فوق را بر طبق قیمت محل زندگی خود محاسبه نموده و پرداخت نمایند.

 

کفاره روزه 96 – آیت الله وحید خراسانی:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 1500 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله مکارم شیرازی:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 2000 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله نوری همدانی:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 1500 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله شبیری زنجانی:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر : 1500 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله سید صادق حسینی روحانی:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 1700 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 2000 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله سید علی حسینی سیستانی:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 1500 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله موسوی اردبیلی:

بر اساس قوت غالب برای هر نفر سه کیلوگرم گندم یا برنج یا معادل نقدی آن. ملاک، قیمت منطقه ای است که شخص در آن زندگی می کند.

 • کفاره قضای روزه غیر عمد:750 گرم گندم یا برنج.
 

کفاره روزه 96 – آیت الله علوی گرگانی:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 2000 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله جوادی آملی:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 2000 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله جعفر سبحانی:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 1500 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله سید کاظم حسینی حائری:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 1500 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله محمدسعید حکیم:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 1500 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله محقق کابلی:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 1500 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله گرامی قمی:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 2000 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 2000 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله محمد یعقوبی:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 2000 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله محمداسحاق فیاض:

 • کفاره قضای روزه غیر عمد: برای هر نفر 2000 تومان

 

کفاره روزه 96 کفاره روزه مریض

 

کفاره روزه عمدی چقدر است؟

اگر کسی بدون عذر عمدا روزه خود را باطل کرده باشد برای هر روز علاوه بر قضای آن روز باید 60 مد طعام به 60 مسکین بدهد و یا 60 روز روزه بگیرد و اگر به چیز حرامی روزه را باطل کرده است علاوه بر اطعام 60 مسکین برای هر روز باید 60 روز هم روزه بگیرد.

کفاره روزه 96 – اکثریت مراجع تقلید:

 • کفاره قضای روزه عمد: 120000 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله شبیری زنجانی:

 • کفاره قضای روزه عمد: 90000 تومان
 

کفاره روزه 96 – آیت الله صافی گلپایگانی:

 • کفاره قضای روزه عمد: برای هر روز افطار عمدی، اطعام شصت مسکین؛ هر کدام یک مد (حدود ۷۵۰ گرم) طعام مثل گندم پرداخت شود.

ستاره
Logo