بیژن بنفشه خواه و چالش فیس اپ face app

بیژن بنفشه خواه هم با انتشار تصویری وارد چالش فیس اپ face app همان نرم افزار ویرایش عکس شد.

بیژن بنفشه خواه و چالش فیس اپ face app

بیژن بنفشه خواه با انتشار اینستاپستی وارد چالش فیس اپ (Face app) شد.

بیژن بنفشه خواه - فیس اپ - چالش - face app

مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo