اوقات شرعی مازندران

اوقات شرعی شهرستان های آمل، قائم شهر، بابل، ساری، جویبار، نوشهر، چالوس، بابلسر، بهشهر، گلوگاه، تنکابن و رامسر از استان مازندران، اوقات شرعی مازندران

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی مازندران امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی مازندران به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های آمل، قائم شهر، بابل، ساری، جویبار، نوشهر، چالوس، بابلسر، بهشهر، گلوگاه، تنکابن و رامسر از استان مازندران

 

اوقات شرعی آمل

اذان صبح به افق آمل
۰۵:۳۰:۱۵
 
طلوع افتاب به افق آمل
۰۷:۰۲:۳۲
 
اذان ظهر به افق آمل
۱۱:۵۴:۴۰
 
غروب آفتاب به افق آمل
۱۶:۴۵:۳۰
 
اذان مغرب به افق آمل

۱۷:۰۴:۵۲

 

اوقات شرعی قائم‌شهر

اذان صبح به افق قائم‌شهر
۰۵:۲۸:۲۴
 
طلوع افتاب به افق قائم‌شهر
۰۷:۰۰:۴۳
 
اذان ظهر به افق قائم‌شهر
۱۱:۵۲:۴۸
 
غروب آفتاب به افق قائم‌شهر
۱۶:۴۳:۳۴
 
اذان مغرب به افق قائم‌شهر

۱۷:۰۲:۵۶

 

اوقات شرعی بابل

اذان صبح به افق بابل
۰۵:۲۹:۱۴
 
طلوع افتاب به افق بابل
۰۷:۰۱:۳۹
 
اذان ظهر به افق بابل
۱۱:۵۳:۳۱
 
غروب آفتاب به افق بابل
۱۶:۴۴:۰۴
 
اذان مغرب به افق بابل

۱۷:۰۳:۲۸

 

اوقات شرعی ساری

اذان صبح به افق ساری
۰۵:۲۷:۴۶
 
طلوع افتاب به افق ساری
۰۷:۰۰:۱۴
 
اذان ظهر به افق ساری
۱۱:۵۲:۰۰
 
غروب آفتاب به افق ساری
۱۶:۴۲:۲۶
 
اذان مغرب به افق ساری

۱۷:۰۱:۵۱

 

اوقات شرعی جویبار

اذان صبح به افق جویبار
۰۵:۲۸:۲۴
 
طلوع افتاب به افق جویبار
۰۷:۰۰:۵۶
 
اذان ظهر به افق جویبار
۱۱:۵۲:۳۳
 
غروب آفتاب به افق جویبار
۱۶:۴۲:۵۲
 
اذان مغرب به افق جویبار

۱۷:۰۲:۱۷

 

اوقات شرعی نوشهر

اذان صبح به افق نوشهر
۰۵:۳۴:۰۷
 
طلوع افتاب به افق نوشهر
۰۷:۰۶:۴۰
 
اذان ظهر به افق نوشهر
۱۱:۵۸:۱۴
 
غروب آفتاب به افق نوشهر
۱۶:۴۸:۳۰
 
اذان مغرب به افق نوشهر

۱۷:۰۷:۵۵

 

اوقات شرعی چالوس

اذان صبح به افق چالوس
۰۵:۳۴:۲۱
 
طلوع افتاب به افق چالوس
۰۷:۰۶:۵۴
 
اذان ظهر به افق چالوس
۱۱:۵۸:۲۸
 
غروب آفتاب به افق چالوس
۱۶:۴۸:۴۴
 
اذان مغرب به افق چالوس

۱۷:۰۸:۱۰

 

اوقات شرعی بابلسر

اذان صبح به افق بابلسر
۰۵:۲۹:۳۴
 
طلوع افتاب به افق بابلسر
۰۷:۰۲:۱۰
 
اذان ظهر به افق بابلسر
۱۱:۵۳:۳۸
 
غروب آفتاب به افق بابلسر
۱۶:۴۳:۴۷
 
اذان مغرب به افق بابلسر

۱۷:۰۳:۱۳

 

اوقات شرعی بهشهر

اذان صبح به افق بهشهر
۰۵:۲۶:۰۱
 
طلوع افتاب به افق بهشهر
۰۶:۵۸:۳۸
 
اذان ظهر به افق بهشهر
۱۱:۵۰:۰۴
 
غروب آفتاب به افق بهشهر
۱۶:۴۰:۱۲
 
اذان مغرب به افق بهشهر

۱۶:۵۹:۳۸

 

اوقات شرعی گلوگاه

اذان صبح به افق گلوگاه
۰۵:۲۴:۵۹
 
طلوع افتاب به افق گلوگاه
۰۶:۵۷:۳۸
 
اذان ظهر به افق گلوگاه
۱۱:۴۸:۵۹
 
غروب آفتاب به افق گلوگاه
۱۶:۳۹:۰۲
 
اذان مغرب به افق گلوگاه

۱۶:۵۸:۲۹

 

اوقات شرعی تنکابن

اذان صبح به افق تنکابن
۰۵:۳۶:۴۹
 
طلوع افتاب به افق تنکابن
۰۷:۰۹:۳۵
 
اذان ظهر به افق تنکابن
۱۲:۰۰:۴۳
 
غروب آفتاب به افق تنکابن
۱۶:۵۰:۳۲
 
اذان مغرب به افق تنکابن

۱۷:۱۰:۰۱

 

اوقات شرعی رامسر

اذان صبح به افق رامسر
۰۵:۳۷:۵۲
 
طلوع افتاب به افق رامسر
۰۷:۱۰:۴۷
 
اذان ظهر به افق رامسر
۱۲:۰۱:۳۶
 
غروب آفتاب به افق رامسر
۱۶:۵۱:۰۵
 
اذان مغرب به افق رامسر

۱۷:۱۰:۳۶


ستاره
Logo