تعبیر خواب ماش (پخته و خام)

دیدن ماش و دیگر حبوبات در صورت قرار گیری در محوریت خواب نشانه غم و اندوه برای بیننده خواب است. با تعبیر خواب ماش همراه مجله ستاره باشید.
تعبیر خواب ماش
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – ماش بمانند دیگر حبوبات بیانگر و نشان دهنده غم و اندوه برای بیننده خواب است. برای رجوع به تعابیر خواب این نوع مواد غذایی (حبوبات) و استفاده از آن‌ها برای تفسیر خواب باید دقت کرد که آن‌ها می‌بایست در محوریت خواب قرار گرفته باشند و به طور ملموس در خواب مشاهده و حس گردند. اگر این گونه بود می‌توان از تعابیر خواب معبرین اسلامی و کهن مانند ابن سیرین و جابر مغربی استفاده و مفهوم رؤیا را دریافت.

 

تعبیر خواب ماش

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب ماش

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب خوردن ماش غم و اندوه می‌باشد و فرقی بین تر و خشک یا خام و پخته آن وجود ندارد، ولی اگر چیزی نخورده‌ای، هیچ غم و اندوهی نیز وجود ندارد.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماش برنج و نخود و حبوبات دیگر ملال بود.

 

تعبیر خواب ماش پخته و ماش خام

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماش پخته می‌خوری، تعبیرش این است که مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری. اگر ببینی ماش خام می‌خوری، دچار غم و اندوه می‌شوی.

 

منابع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب / تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo