تعبیر خواب نخود چیست؟

تعبیر خواب نخود بنابه گفته خالد اصفهانی و معبرین اسلامی نشانه غم و اندوه است ولی معبرین غربی نخود را نماد و سمبل کسب ثروت بیان کرده‌اند.
تعبیر خواب نخود
ستاره | سرویس سرگرمی – پیش از مطالعه تعبیر خواب نخود بهتر است بدانید که معبرین اسلامی دیدن حبوبات در خواب را به ملال، غم و ناراحتی تعبیر کرده‌اند. این تعابیر بیشتر ناشی از نفاخ بودن این نوع مواد غذایی گرفته شده که باعث درد دل و بیماری می‌گردند. البته معبرین غربی نظری برخلاف تعبیرگران اسلامی داشته و نخود را نماد کسب ثروت دانسته‌اند. همواره در نظر داشته باشید که تعابیر خواب بر اساس شرایط و نوع زندگی هر فرد بایستی تعبیر و تفسیر گردند و دیدن نظرات متفاوت در بین معبرین ناشی از این تغییرات است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب نخود

تعبیر خواب نخود

تعبیر خواب نخود

دیدن نخود در خواب چه تر باشد و چه خشک به گفته خالد اصفانی نشانه غم و ناراحتی است. حال اگر بیننده خواب نخود را به همراه گوشت پخته در خواب خورد، به واسطه حضور گوشت از غم و رنجی که در بیداری برای او پدید خواهد آمد کاسته خواهد شد.

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب نان نخود، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می‌باشد.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماش برنج و نخود وحبوبات دیگر ملال بود.

 


دیدن نخود در خواب از دیدگاه معبرین غربی

آنلی بیتون می‌گوید:
 • خوردن نخود در خواب، نشانه کسب ثروت و تندرستی است.
 • اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است که در آ نجام کارهایتان موفق خواهید بود.
 • دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب، نشانه دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز است.
 • خوردن نخودهای خشک شده، نشانه آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی کاهش ثروت شما را رنج خواهد داد
 • دیدن نخودهای خشک شده در خواب، علامت آن است که بیش از توان خود کار خواهید کرد.

 

تعبیر خواب جمع آوری نخود

آنلی بیتون:
 • جمع آوری نخود در خواب، نشانه‌ آن است که نقشه‌هایتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهید برد.
 • دیدن نخودهای انبار شده در خواب، علامت آن است که امیدهای درخشان شما مدت کوتاهی دست خوش بلاتکلیفی خواهد شد، ولی سرانجام شانس به شما رو می‌آورد و از سردرگمی نجات پیدا می‌کنید.

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب کاشتن نخود

آنلی بیتون:
 • نخود کاشتن در خواب، بیانگر آن است که برای رسیدن به اهداف خود تلاش زیادی می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید در زمینی نخود می‌کارید، نشانه آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود مقدماتی می‌چینید و زمینه ای فراهم می‌آورید که باعث خواهد شد به تمامی آرزوهای خود دست یابید.

 

منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب 1. دیدم زیرشون ی چند تایی مورچه رفتن گفتم خب این مورچه ها بودن نخودهارو می بردن ما فکر کردیم دارن راه میرن بعد به شوهرم گفتم این نخودها راه میرنا اونم رفت گذاشتشون جلوی چهارچوب در اتاق بعدی ومنتظر موندیم دیدم شوهرم اشاره کرد بهم گفت ببین دیدم مثل حلزون دارن راه میرن ولی لاک حلزونی نداشتنها؛خیلی ازشون خوشمون اومد وشوهرم هی برشون میذاشت روی همدیگه که دیدم اینها ازشون گل میروید بسیار زیبا خلاصه یک دسته گل زیبا از این نخودها تودستم دیدم ویک آن دیدم مثلا دیگران پرپرشون کردن ؛ به شوهرم گفتم من گل می خوام برو از نخودها گل بکن بیار گفت حرکت کردن از توی خونه رفتن اون بیرون گفتم برو دنبالشون پیداشون کن بیار ؛ رفت ولی من دیدم در اتاقی دیگر خونه هستم ودارم گلهای بسیار زیبایی را در سبد بزرگی جابه جامی کنم وبا خودم میگم خوبه که فرستادم شوهرمو دنبالشون مطمئن بودم چون دقیق هست تو بادوبارون بیرون پیداشون می کنه وهی باخودم می گفتم میرم گلهارو ۷۰ تومان می فروشم هرروز اونا برام گل در میارن منم روزی هفتاد گیرم میاد وگلها روهم که نگاه می کردم عجیب وجالب بودن معلوم نبود این طرف گل روی گل هست یا اون طرفش سروتهش ی جور گلو نشون میداد که شوهرم اومد گفت پیداشون نکردم ولی گلها در دست من بودن ومن دوباره فرستادمش دنبال نخودها؛ (دختربزرگم در صورتش پیسی ایجاد شده؛ ومن شب قدر زیادی دعا والتماس کردم برای شفای صورتش)بعدش دیدم در خونه خودم هستم ودارم پیسی صورت دخترم رو در نور لامپ خیلی روشنی نگاه می کردم وهی فکر می کروم ی جاهاییش رنگ اومده ولی باز صورتشو می چرخوندم جلوی نور ودیدم نه پیسی ها هستن ولی صورتش مثل مهتابی روشن واضح بود؛(امکان دارد دخترم شفا پیدا کند؟) قبلا از تعبیر ولطف شما متشکرم

  • در ادامه: حاکی از نارضایتی کلی تان از روزمره تان است. حس می کنید فراموش شده اید، نادیده گرفته می شوید و مهم نیستید؛ یا چیزهای کوچک، در آینده آزارتان خواهند داد. ممکنست استعاره ای ازین باشد که حس ناشکیبا بودن و بیقراری داشته باشید. تعبیر دیگر: افزایش فعالیت های کاری، انتظار می رود. تعبیر دیگر: ممکنست حس کنید که زندگی تان خیلی ساختاریافته و ترتیب یافته است. گویای احترام، عاطفه، تأیید، لطف، تحسین و عشق است. نشانگر انرژی شفاست. نمایانگر کامل بودن و کمال است. از زندگی لذت می برید.

 2. باسلام وعرض ادب حضور معبرمحترم، دیروز بعد از ظهر خواب دیدم در خانه پدریم هستم با دختر کوچکترم وشوهرمومادرم که دیدم دخترم گفت ببین مامان این سه تا نخودها راه میرن من که در جلوی چهار چوب دراتاق نخودها رو نگاه کردم دیدم فقط سه تا نخود هست حرکت نمیکنن؛ هی منتظر حرکتشون بودم بلندشون کردم از زمین دیدم زیرشون ی چند تایی مورچه رفتن گفتم خب این مورچه ها بودن نخودهارو می بردن ما فکر کردیم دارن راه میرن بعد به شوهرم گفتم این نخودها راه میرنا اونم رفت گذاشتشون جلوی چهارچوب در اتاق بعدی ومنتظر موندیم دیدم شوهرم اشاره کرد بهم گفت ببین دیدم مثل حلزون دارن راه میرن ولی لاک حلزونی نداشتنها؛خیلی ازشون خوشمون اومد وشوهرم هی برشون میذاشت روی همدیگه که دیدم اینها ازشون گل میروید بسیار زیبا خلاصه یک دسته گل زیبا از این نخودها تودستم دیدم ویک آن دیدم مثلا دیگران پرپرشون کردن ؛ به شوهرم گفتم من گل می خوام برو از نخودها گل بکن بیار گفت حرکت کردن از توی خونه رفتن اون بیرون گفتم برو دنبالشون پیداشون کن بیار ؛ رفت ولی من دیدم در اتاقی دیگر خونه هستم ودارم گلهای بسیار زیبایی را در سبد بزرگی جابه جامی کنم وبا خودم میگم خوبه که فرستادم شوهرمو دنبالشون مطمئن بودم چون دقیق هست تو بادوبارون بیرون پیداشون می کنه وهی باخودم می گفتم میرم گلهارو ۷۰ تومان می فروشم هرروز اونا برام گل در میارن منم روزی هفتاد گیرم میاد وگلها روهم که نگاه می کردم عجیب وجالب بودن معلوم نبود این طرف گل روی گل هست یا اون طرفش سروتهش ی جور گلو نشون میداد که شوهرم اومد گفت پیداشون نکردم ولی گلها در دست من بودن ومن دوباره فرستادمش دنبال نخودها؛ (دختربزرگم در صورتش پیسی ایجاد شده؛ ومن شب قدر زیادی دعا والتماس کردم برای شفای صورتش)بعدش دیدم در خونه خودم هستم ودارم پیسی صورت دخترم رو در نور لامپ خیلی روشنی نگاه می کردم وهی فکر می کروم ی جاهاییش رنگ اومده ولی باز صورتشو می چرخوندم جلوی نور ودیدم نه پیسی ها هستن ولی صورتش مثل مهتابی روشن واضح بود؛(امکان دارد دخترم شفا پیدا کند؟) قبلا از تعبیر ولطف شما متشکرم

  • سلام بر شما! خوابتان حاکی از تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی تان باشد. نمایانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. بیانگر رابطه تان با دخترتان و ویژگی هایی است که او می نمایانند. علامتی از مسأله های آزارنده ی جزئی است که پیوسته می آزاردتان. تعبیر دیگر: علامتی از مسأله های کوچک و رنجش های کوچک است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «زیرشون ی چند تایی مورچه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام خواب دیدم کنار یگ جوب نشسته بودم در خصوص مشکلات داشتم با یک بزرگی که یادم نیست کیه صحبت می کردم دیدم نخد کنار جوب آب هست گفتم این نخد ها را برای فال نخود و ارتباط با آینده جمع کنم ولی فکر کنم به ۴۱ عدد نرسید این را بگم چند وقته داخل بورس نصف ثروتم را از دست دادم تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایت مهر 18, 1399 at 0:11 ق.ظ

   سلام! خواب‌تان نشانگر جریان ایده‌های تازه و عمیق است. همچنین نمادی از جریان احساسات شماست. می‌تواند نکته‌ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید. بیانگر خرد، صرفه‌جویی و عملی بودن است. نمادی از مسأله‌های آزارنده‌ی جزئی است که پیوسته می‌آزاردتان.

 4. سلام من خواب دیدم عشقم که چند ماه ازش جدا شدم نخود پخته داره میفروشه و منم میرم ازش نخود میخرم میشه لطفا‌ بگید تعبیرش چی میشه

  • سلام! خواب‌تان بیانگر بازگشت و وابستگی‌تان به هدف‌های ناتمام یا پروژه‌هایی که در گذشته لغو شده‌اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه‌تان عادی و باعشق است، یعنی هم‌اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه‌های گذشته‌تان را ادامه دهید. خواب‌تان، صرفا به زمینه‌های عاطفی هدف‌هایتان اشاره ندارد و می‌تواند پروژه‌های شغلی یا تحصیلی‌تان را شامل شود. نمادی از مسأله‌های آزارنده‌ی جزئی است که پیوسته می‌آزاردتان.

 5. سلام من خواب ديدم كه يه ظرفي جلوم هست كه پر از كشمشه و يكي دو تا هم نخود داره ومن داشتم كشمش ها رو ميخوردم.تعبيرش چيه؟ خيلي ممنون.

 6. سلام من خواب دیدم رفتم نانوایی نون بگیرم ک نانوا بهم آبگوشت نذری هم داد ک داخلش نخود هم داشت،، بعد ک تو راه برگشت بودم دیدم برادرم هم انگار از همونجا نذری گرفته ولی گوشت پخته بود و یه بشقاب گوشت کوبیده ک گوشتش بیشتر بود و داد ب من ک ببرم خونه

  • مدیر سایت آذر 18, 1398 at 0:11 ق.ظ

   این خواب به رفتارها و افکاری در این روزها اخیر شما اشاره دارد که موجب افزایش اعتماد به نفس تان شده است. این خواب به شما میگوید تا در این زمینه ای که به شناخت و افزایش مهارت های تان رسیده اید کمی به نزدیکان و اطرافیان تان نیز توجه داشته باشید.

 7. شوهرم خواب دیده نخودسبز می چیند تعبیر چیه

  • مدیر سایت آذر 18, 1398 at 0:11 ق.ظ

   نخود فرنگی یا نخود سبز نمادی از مشکلات و مسائل جزئی است که پیوسته فرد را آزار می دهد به نظر می رسد طبق خوابی که شوهر شما دیده است احتمال دارد در زندگی ایشان مقداری مسایل و مشکلات جزیی وجود دارد که ذهن ایشان را در گیر کرده است

 8. سلام من خواب دیدم که یکی از دوستانم در حال خوردن نخود خام بود و هرچه بهش میگفتم نخور ضرر داره گوش نمیداد من هم گریه کردم که چرا گوش نمیده میشه بگید تعبیرش چیه؟ سپاس

  • مدیر سایت آذر 18, 1397 at 0:11 ق.ظ

   فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل یکی از ابعاد شخصیتی خودتان است. خوراکی در خواب اشاره به غذای روح و روان دارد. این خواب از شما می خواهد تا از پذیرش افکاری که برای شما ناخوشایند و نگران کننده هستند خودداری کرده و برای این که از تحمیل این افکار جلوگیری کنید، با کنترل هیجانات و با دیدگاهی منطقی با آن ها رو به رو شوید.

ستاره
Logo
تعییر رمز عبور