تعبیر خواب نقره و هدیه گرفتن آن

با تعبیر خواب نقره، تعبیر خواب معدن نقره، تعبیر خواب انگشتر نقره، تعبیر خواب هدیه گرفتن نقره، تعبیر خواب اعضای بدن نقره و... همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب نقره
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – پیش از مطالعه تعبیر خواب نقره لازم به ذکر است که برخی از معبرین اسلامی نقره را زحمت و رنج و برخی دیگر به شرط آنکه بیننده خواب در وقت ازدواج باشد متأهل شدن می‌دانند. دلیل این اختلاف‌ تعابیر به خاطر طبع و سرشت متفاوت انسان‌ها با یکدیگر است که معبرین همواره بایستی برای تفسیر خواب به آن دقت کنند.

 

تعبیر خواب گردنبند نقره - تعبیر انگشتر نقره - تعبیر خواب هدیه گرفتن نقره - تعبیر خواب گردنبند نقره هدیه گرفتن - تعبیر خواب دستبند نقره - تعبیر خواب گردنبند نقره با نگین فیروزه

 

تونی کریسپ نویسنده کتاب فرهنگ تفسیر رویا در کتاب خود، نقره را نمادی از خاطرات قدیمی، ارزشمند، غم انگیز و یا شهودی می‌داند.

 

تعبیر خواب نقره

ابن سیرین می‌گوید: بسیاری از مردم وقتی که در خوابشان نقره می‌بینند، در بیداری نیز نقره به دست می‌آورند و تعبیرش برای بسیاری دیگر این است که در بیداری دچار زحمت می‌شوند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

بنر-هومکا-ستاره

 • تعبیر خواب نقره سالم، خبری راست و درست می‌باشد، ولی تعبیر نقره شکسته، خبر دروغ است.

 • اگر در خواب ببینی در کیف تو نقره وجود دارد، تعبیرش این است که چیزی را برای امانت پیش تو می‌گذارند.

 • اگر ببینی نقره‌های بی‌اندازه‌ای به دست آورده‌ای گنج پیدا می‌کنی.

 • اگر ببینی کاسه یا آفتابه و یا طشت تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد.

 • اگر ببینی طلا یا نقره می‌گدازی و ذوب می‌کنی بر سر زبان مردم خواهی افتاد.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی از مغازه نقره می‌خری در شهر خودت با زنی ازدواج می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طلا و نقره در یک جا کنار هم جمع شده است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای نقره عبارت‌اند از:

 1. زن

 2. فرزند

 3. مال

 4. معاش و معیشت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می‌کنید.

 • اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می‌شوید.

 • اگر ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می‌گردد.

 • اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می‌کند و او خیر شما را می‌خواهد.

 • اگر ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می‌شوید و اگر ببینید دگمه‌های لباس شما از نقره است، همسرتان دختری می‌آورد که به او شباهت دارد.

 

تعبیر خواب معدن نقره

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب معدن نقره ببینی، تعبیرش این است که با دختری بزرگ و با مقام و منزلت ازدواج می‌کنی، ولی اندوهگین و ناراحت خواهی شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی معدن نقره پیدا کرده‌ای با زنی زیبا ازدواج می‌کنی.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نقره از معدن به دست آورده‌ای به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب دیدن اعضای بدن به صورت نقره

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر تو از نقره یا طلا می‌باشد، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد مال و اموال تو زیاد می‌شود.

 

تعبیر خواب نقره به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • نقره: تحت آزار قرار گرفتن

 • ظروف نقره: آسایش

 • دریافت کردن آن: به زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد

 • فروختن آن: یک سرمایه گذاری به بار خواهد نشست

 • خریدن: تحولات بزرگ

 • پول نقره: دوره پر باری نزدیک است

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن نقره در خواب، نشانه آن است که بیش از حد به پول و ثروت وابسته می‌شوید.

 • پیدا کردن سکه نقره در خواب، نشانه آن است که برای آرامش فکری و راحتی خود، اطرافیان را نادیده می‌گیرید.

 • اگر در خواب مشاهده کنید که یک سکه‌ی نقره‌ای پیدا می‌کنید، به این معنا است که برای رسیدن به هدف خود دست به هر کاری می‌زنید.

اچ میلر می‌گوید: دیدن نقره در خواب، به معنای کسب ثروت است.

 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo