تعبیر خواب نجات دادن و نجات یافتن

با تعبیر خواب نجات دادن دیگران، تعبیر خواب نجات یافتن، تعبیر خواب غرق شدن در دریا و نجات یافتن، تعبیر خواب فرو رفتن در آب و نجات یافتن، تعبیر خواب نجات یافتن از سیل همراه ما باشید.
تعبیر خواب نجات دادن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – سمبل‌ها و نمادهای اصلی در رویا چه هستند و چه معنایی دارند؟ آیا از طریق رویا می‌توان مشکلی را حل کرد؟ برای آگاهی و تفسیر هر یک از نمادهای دیده شده در خواب باید به مفهوم آن موضوع رجوع کرد. مجموعه تعبیر خواب ستاره این امکان را فراهم کرده تا از تمامی فضاهای حاکم بر خوابتان آگاه شوید.

 

تعبیر خواب نجات دادن از غرق شدن - تعبیر خواب نجات دادن از مرگ - تعبیر خواب نجات دادن دیگران - تعبیر خواب نجات دادن کودک - تعبیر خواب نجات دادن دختر

 

تعبیر خواب نجات یافتن

معبرین غربی گویند:

نجات یافتن، نجات دادن و رویاهایی از این دست یکی از نماد‌های محبوب به شمار می‌آید. انتظار فرد رویابین برای نجات پیدا کردن از وضعیت وخیم می‌تواند نشانه‌ای از تغییراتی اساسی باشد. برای تفسیر اینگونه رویاها باید به موقعیتی که در خواب هستید توجه کنید. آیا هنگام نجات پیدا کردن شریک زندگیتان در کنار شماست؟ ممکن است شما در پی راهی برای نجات از رابطه عاطفیتان هستید.

تمام احساسات عاطفی که در هنگام نجات دادن یا نجات یافتن در خواب تجربه می‌کنید در تحلیل رویا بسیار تاثیرگذارند. به طور مثال عواطفی که در خواب باعث آرامش و خوش بینی شما می‌شوند باید در زندگی بیداری به کار گرفته شوند.

بنر-هومکا-ستاره

  • اگر در خواب شما از خطری نجات یافته‌اید به این معنی است که در زندگی بیداری به کمک دیگران احتیاج پیدا خواهید کرد.
  • اگر در خواب مشاهده کردید که از دیگران درخواست کمک می‌کنید ولی کمکی از سمت دیگران به شما نمی‌رسد دلیل بر آن است که شما به اندازه کافی قوی هستید و می‌توانید مشکلاتی که در اطرافتان هست را برطرف کنید.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از خطری نجات می‌یابید، بیانگر آن است که بر مشکلات غلبه خواهید کرد. اگر در خواب شخصی را ببینید که از خطری نجات پیدا کرده، بیانگر آن است که رفتار خوبی با دیگران دارید.
 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نجات سمبلی از تصاویر زیر است:

نجات: مداخله فعالیت‌ها یا احساسات فرد دیگری در زندگی شما، چیزی که شرایط و یا حال و هوایی که در آن هستید را عوض کند.

نجات دادن شخص دیگری یا نجات یک حیوان: تلاشی که انجام می‌دهیم و آنچه برای حل مشکلی که در پیوندی عاطفی (یا مشکلی درونی) به وجود آمده از خود مایه می‌گذاریم.

اگر حیوانی شما را نجات داد: فعالیت‌های حمایتگرانه و محبت آمیزی که از سطح “حیوانی” ناخودآگاه برای فرد انجام می‌شود می تواند نمایانگر آرزوی شخص برای انجام کاری تحسین آمیز و شایسته از قبیل هدایت انسان‌ها و کمک مادی به نیازمندان باشد، بنابراین به داشتن نیروی زندگی اشاره می‌کند. 

نجات شخصی از جنس مخالف: گسستن بندهای عاطفی، جنسی و استقلال از والدین و دیگران

 

تعبیر خواب نجات دادن دیگران

معبرین غربی گویند: نجات دادن دیگران در رؤیا همواره نشانه‌های مثبتی را به همراه خواهد داشت. به این صورت که در زندگی واقعی شما شخص قابل اتکا و مورد اطمینان اطرافیانتان هستید چه در محیط کاری و چه در زندگی زناشویی.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید خانه ای را تندباد ویران ساخته است و شما می‌کوشید کسی را از زیر الوارهایش نجات دهید، علامت آن است که به مکان‌هایی دوردست سفر می‌کنید اما در زندگی شما از نظر مالی تغییر چشم گیری رخ نمی‌دهد.

 

تعبیر خواب فرو رفتن در آب و نجات یافتن

آب نمادی از احساسات عاطفی فرد بیننده خواب و غرق شدن در آن، فرو رفتن در اینگونه احساسات است. حال اگر خود را از این وضعیت نجات دهید بر این عمیق شدن در احساسات غلبه خواهید کرد. شما می‌توانید با مشغول شدن به کارهای روزمره از افکار قدیمی دوری کنید. 

 

تعبیر خواب نجات دادن از غرق شدن

آنلی بیتون:
  • اگر خواب ببینید دیگران غرق می‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها می‌شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.
  • اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.
جابرمغربی گوید: اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند.

 

تعبیر خواب نجات یافتن از سیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده‌اید و از محلی امن به آن نگاه می‌کنید از گزند حادثه در امان می‌مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می‌شود به شما گزندی وارد نمی‌آید
 
منابع:
www.auntyflo.com
کتاب بانک جامع تعبیر خواب

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo