تعبیر خواب نبات چیست؟

دیدن نبات در خواب به گفته معبرین تعبیری به مانند قند داشته و به معنای مال و روزی است. با تعبیر خواب نبات همراه مجله ستاره باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب نبات
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته معبرینی همچون منوچهر مطیعی تهرانی دیدن نبات در خواب حکم و تعبیر قند را به همراه دارد. همانگونه که دیدن قند نشانه روزی و مال است نبات نیز دلیل بر نعمت و معیشت است. 

 

تعبیر خواب نبات

تعبیر خواب نبات

 

تعبیر خواب نبات

منوچهر مطیعی تهرانی: همواره به یاد داشته باشید که نبات و بلورهای آن بایستی محوریت خواب قرار گرفته و بقیه جزئیات خواب پیرامون نبات انجام گیرند تا بتوان از تعابیر آن استفاده کرد. بلورهای درخشان و بهم چسبیده نبات درون کاسه نبات همگی بیانگر پول و ثروت هستند. به طور کلی دیدن این گونه‌ها خواب‌ها که نبات در آن نقش پر رنگی ایفا می‌کند نیکوست.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن نبات و شکر و انگبین وگل و شکر و مانند آن تعلق به ایمنی دارد.

بنر-هومکا-ستاره

 

تعبیر خواب نبات جلاب

جلاب: شربتی که با نبات تهیه شود.

تعبیرگری می‌گوید:

دیدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است.

  1. سخن خوش

  2. بوسه دادن

  3. مال

  4. فرزند

  5. دوست

 

منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo