طهارت چیست؟ احکام طهارت دستشویی

طهارت پس از دستشویی از جمله ضروریاتی است که باید آموزش داده شود. طهارت پس از ادرار و مدفوع فرق هایی دارد که مراجع در این باره نظر داده اند.
طهارت

ستاره | سرویس مذهبی – نکته ای که باید روشن شود این است که طهارت چیست؟ طبیعی است که دست یافتن به طهارت واقعی، یعنی آگاهی کامل و تام و تمام درباره آن برای انسان ها ممکن نیست. این حکم درباره بسیاری از وظایف دیگر شرعی نیز صادق است.

 

روش صحیح طهارت مجرای ادرار

 • چگونگی تطهیر مخرج بول یا همان مخرج ادرار این گونه است که فقط با آب پاک می شود. اگر با آب کر یا آب لوله کشی شهری بشوید یکبار ریختن کفایت می کند اما اگر آب قلیل مثل آب آفتابه استفاده می کند باید دو مرتبه بریزد.
 • زنها و همچنین کسانى که بولشان از غیر مجراى طبیعى مى‏آید، احتیاط واجب آن است که دو مرتبه بشویند.

 

طهارت طهارت دستشویی

 

روش صحیح طهارت مخرج

 • در تطهیر مخرج غائط یا همان مقعد تعداد آب ریختن مهم نیست بلکه آنقدر باید با آب کر یا قلیل شسته شود تا پاک شود البته می توان با سه سنگ یا پارچه و کاغذ مخرج را تطهیر نمود ولی در شرایطی نمی توان از سنگ و غیره استفاده کرد و فقط باید با آب باشد. ضمنا طهارت مقعد با دست راست کراهت دارد. در روایات نیز این حکم بیان شده است، اما این کراهت، مطلق نیست و در مواقع ضرورت برطرف می‌شود؛

امام صادق (ع) می‌فرماید: رسول خدا (ص) از طهارت گرفتن با دست راست نهی کرده است.

امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) نقل می کند که طهارت گرفتن با دست راست جفاست ولی اگر دست چپ مشکل داشته باشد، طهارت با دست راست اشکال ندارد.

 

استفاده از دستمال کاغذی برای طهارت

استفاده از دستمال کاغذی فقط برای طهارت از مدفوع جایز است. ولی طهارت از ادرار حتما باید با آب باشد. در جاهایی که آب در اختیار ندارید می توانید با کاغذ توالت یا هر چیز دیگر بدن خود را خشک کرده تا نجاست به جاهای دیگر (بدن و لباس) سرایت نکند و وقتی به منزل یا جایی که آب در اختیار دارید رفتید بدن خود را با آب تطهیر کنید.

 

طهارت از نظر آیت الله خامنه ای

 • مخرج ادرار جز با آب پاک نمی‌شود و بنا بر احتیاط واجب با دو بار شستن پاک می‌شود.
 • مخرج غایط را به دو گونه می‌توان تطهیر کرد: اول آن که با آب بشوید تا نجاست از بین برود و پس از آن آب کشیدن لازم نیست. دوم آن که با سه قطعه سنگ یا پارچه پاک و امثال آن، نجاست را پاک کنند و اگر با سه قطعه، نجاست زایل نشد با قطعات دیگر، آن را کاملاً پاک نمایند و به جای سه قطعه می‌توانند از سه جای یک قطعه سنگ یا پارچه استفاده کنند.

مخرج غایط در سه صورت فقط با آب پاک می‌شود و با سنگ و امثال آن نمی‌شود آن را تطهیر کرد:

 • آن که با غایط نجاست دیگری، مثل خون بیرون آمده باشد.
 • آن که نجاستی از خارج به مخرج غایط رسیده باشد.
 • آن که اطراف مخرج بیش از مقدار معمول آلوده شده باشد.

 

طهارت طهارت با دستمال کاغذی

 

برخی از مکروهات دستشوییی رفتن

 • ایستاده ادرار کردن.
 • ادرار کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران.
 • ادرار کردن در آب، مخصوصاً آب ایستاده.
 • خودداری از دفع بول و غایط.
 • تخلی در جاده‌ها و معابر و زیر درخت میوه دار.

 

استبرا در طهارت چیست؟

یکی از مستحبات بعد از ادرار، استبراء است که جهت اطمینان از خروج بول انجام می شود و طریقه آن به این شرح است:

بعد از قطع شدن ادرار، اگر مخرج غائط نجس شده، اول آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند و بعد شست را روى آلت و انگشت پهلوى شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‏گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.

 

طهارت از نظر آیت الله مکارم شیرازی

 • ادرار نوزاد در زمان شیرخوارگی نجس است و باید آن را تطهیر کند.
 • هرگاه چیزى با بول پسر یا دختر شیرخوارى که غذاخور نشده نجس گردد، چنانچه یک مرتبه آب (قلیل) روى آن بریزند پاک مى‏شود و در لباس و فرش و مانند آن فشار لازم نیست، ولى احتیاط مستحب آن است که دو مرتبه بریزند. ضمنا غساله آن پاک است و فشردن و جمع غساله لازم نیست هر چند بهتر است.

 

طهارت از نظر آیت الله سیستانی

 • اگر شیئی به ادرار پسر یا دختر شیرخواری که غذا خور نشده، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب (هرچند کم) روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد و نجاست داخل آب از بین رفته حساب شود، پاک می‌‌شود ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند و در لباس و فرش و مانند اینها، فشار دادن لازم نیست.
 • اگر شیئی که ظرف نیست به غیر ادرار نجس شود (مثل خون، مدفوع و منی) چنانچه با برطرف کردن نجاست، یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک می‌گردد ولی لباس و مانند آن را (بنابر فتوی یا احتیاط) باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.


ستاره
Logo