سن تکلیف افراد عقب مانده ذهنی چگونه است؟

سن تکلیف عقب مانده ذهنی به این بستگی دارد که عاقل هستند یا نه. اگر عقب مانده ذهنی عاقل باشد واجبات بر او واجب است در غیر این صورت خیر.
سن تکلیف افراد عقب مانده ذهنی

ستاره | سرویس مذهبی – گاهی افراد عقب مانده ذهنی علیرغم سن های بالا از نظر درک و عقل در حد کودکان 12 ساله و یا پایین تر می باشند. آیا تکلیف شرعی از گردن آنها ساقط می شود؟

 

تکلیف شرعی افراد عقب مانده ذهنی

سوال: افراد عقب مانده ذهنی علی رغم سن های بالا از نظر درک و عقل، گاه در حد کودکان 12 ساله و یا پایین تر می باشند. آیا تکلیف شرعی از گردن آنها ساقط می شود یا خیر؟

 

سن تکلیف افراد عقب مانده ذهنی سن تکلیف عقب ماندگان ذهنی

 

امام خمینی:

افراد عقب مانده ذهنی اگر عاقل نباشند تکلیف ندارند و اگر بالغ هستند نماز بر آنها واجب است.

آيت الله بهجت:

افراد عقت مانده ذهنی اگر مجنون نیستند تکلیف دارند و در موارد عجز معذورند با توجه به تفصیل هائی که در ابواب مختلف فقهی آمده است.

آیت الله تبریزی:

به مقداری که از عبادات و تکالیف شرعی تشخیص می دهد بنابر احتیاط باید عمل کند و در صورت عدم رشد محجور است و در اموال خود و معاملات حکم سفیه را دارد.

آیت الله خامنه ای:

اگر دیوانه نباشند پس از سن بلوغ حکم سایر مکلفین را دارند.

آيت الله سیستانی:

اگر دیوانه نباشند و درک داشته باشند مکلفند.

آیت الله شبیری زنجانی:

اگر عرفاً به او دیوانه گفته نشود با تمکن تکلیف شرعی ساقط نیست ولی اگر مشقت شدید برای انجام عمل و یا وادار کردن ولی باشد بر هیچ کدام تکلیفی نیست.

آیت الله صافی گلپایگانی:

اگر عدم تشخیص در حدّ جنون است تکلیف ندارند.

آیت الله فاضل لنکرانی:

اگر عقل آنها می رسد و متوجه حلال و حرام و واجب می شوند حکم آنها مثل بقیه افراد است مگر اینکه به حدّ جنون برسند.

آیت الله گلپایگانی:

اگر عقب ماندگی در حد جنون نباشد تکلیف از آنها ساقط نیست.

آیت الله مکارم شیرازی:

در صورتی که به اندازه کافی شعور تمیز داشته باشد که بتواند عبادات را انجام دهد مکلف به تکالیف شرعیه است.

آیت الله نوری همدانی:

چنانچه اهل تمیز باشد، مکلف است و باید تکالیف شرعی خود را انجام دهد ولی در امور مالی لازم است با اذن ولی شرعی اقدام نماید.

 

سن تکلیف افراد عقب مانده ذهنی سن تکلیف ناشنوایان

 

سن تکلیف افراد ناشنوا

سوال: کودکان ناشنوا به دلیل تأخیر در رشد اجتماعی (بواسطه ی کمبود گنجینه ی لغات) آیا دیرتر از افراد سالم به سن تکلیف می رسند یا خیر؟

امام خمینی:

سن تکلیف کودکان ناشنوا که به دلیل تأخیر در رشد اجتماعی (به واسطه کمبود گنجینه لغات) مثل سایرین است.

آیت الله بهجت:

سن تکلیف کودکان ناشنوا مثل سایرین است ولی در موارد عجز معذور هستند به بیانی که گذشت.

آیت الله تبریزی:

به مقداری که از عبادات و تکالیف شرعی تشخیص می دهد بنابر احتیاط باید عمل کند و در صورت عدم رشد محجور است و در اموال خود و معاملات حکم سفیه را دارد.

آیت الله خامنه ای:

اگر دیوانه نباشند پس از سن بلوغ حکم سایر مکلفین را دارند.

آيت الله سیستانی:

اگر درک کنند مکلف اند.

آیت الله شبیری زنجانی:

کودکان ناشنوا، به دلیل تأخیر در رشد اجتماعى (به واسطه کمبود گنجینه لغات،) دیرتر از افراد سالم به سنّ تکلیف نمى رسند

آیت الله صافی گلپایگانی:

مجرّد ناشنوا بودن موجب تأخیر بلوغ نمی شود.

آیت الله فاضل لنکرانی:

کودکان ناشنوا، دیرتر از افراد سالم به سنّ تکلیف نمى رسند، مگر اینکه حالت جنون یا نظیر آن، داشته باشند.

آیت الله گلپایگانی:

ناشنوا بودن دخالتی در بلوغ سنی ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی:

در صورتی که به اندازه کافی شعور تمیز داشته باشد که بتواند عبادات را انجام دهد مکلف به تکالیف شرعیه است.

آیت الله نوری همدانی:

افراد ناشنوا مانند دیگران به سنّ تکلیف می رسند.

 

سن تکلیف افراد عقب مانده ذهنی حکم افراد عقب مانده ذهنی

 

معیار ممیز و غیرممیز بودن کودک

آیت الله مکارم شیرازی:

سنّ تمییز سنّ معیّنى نیست و افراد در آن متفاوت اند. معیار، آن است که خوب و بد را تشخیص دهند. تمییز نسبت به امور مختلف، متفاوت است و نسبت به اطفال ممیّز، احکام بالغ جارى نمى شود. بلکه احکام مخصوص به خودشان اجرا مى گردد.


ستاره
Logo