تعبیر خواب مدفوع – معنی مدفوع کردن در خواب چیست؟

تعبیر خواب مدفوع انسان به گفته ابن سیرین مال حرام است. با تعبیر خواب مدفوع، تعبیر خواب مدفوع کردن، تعبیر خواب اسهال، تعبیر خواب مدفوع کردن دیگران و تعبیر خواب خوردن مدفوع همراه ما باشید.
تعبیر خواب مدفوع
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

تعبیر خواب مدفوع - دیدن مدفوع در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر خواب مدفوع انسان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع انسان مال حرام است.
‌‌‌حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: مدفوع در خواب مال حرام است.
 
تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا مدفوع را نشانه احساس انزجار، احساسات یا بخش‌هایی از تجارب که باید از آن‌ها خلاصی یافت، مرحله خود بیانگری و بخشش از خویش در طفولیت، نیاز جسمانی به داشتن روده سالم، احساسات و رویدادهای ناخوشایند و احساس شخص درباره پول می‌داند. مدفوع مانند غذای هضم شده، بیانگر تجربه‌ای است که در زمان مصرف لذت بخش بوده است اما بعدا لازم است از بدن خارج شود در برخی اوقات نشان دهنده خلاقیت فرد و قادر بودن به رهایی از آنچه نیاز نیست را بیان می‌کند. بنابراین می‌تواند با پول و سخاوت مربوط باشد.
طبق نظر فروید، مدفوع مربوط به مالکیت، غرور، شرم، پول یا عملکرد های تهاجمی است. خواب دیدن اینکه با مدفوع بازی می‌کنید نمادی از نگرانی تان در مورد مسائل مالی و امنیت مالی است.

 

مدفوع در خواب نشانه چیست؟

دیدن مدفوع انسان یا مدفوع بچه را در خواب بسیاری از معبرین نیکو ندانسته‌اند. برخی از تعبیرگران به واسطه مناسب نبودن این گونه خواب‌ها دیدن مدفوع را به پول تفسیر کرده‌اند. پولی که از راه حرام بدست آمده باشد می‌تواند خود را به صورت دیدن مدفوع در خواب نشان دهد. البته لازم به ذکر است علامه مجلسی در جایی بیان کرده‌اند دیدن مدفوع در خواب خوب است چون بیننده خواب از غم و رنج رهایی می‌یابد و قرضش ادا می‌گردد.
 
مطیعی تهرانی می‌گوید:
 • در نفایس الفنون و عرایس العیون می‌خوانیم که مدفوع مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. مدفوع کردن از غم رها شدن است. این گمان که مدفوع در خواب پول می‌باشد زیاد است
 • دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده‌اند. ضمناً اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می‌تواند مدفوع در این جا پول باشد.

 

تعبیر خواب مدفوع - تعبیر خواب ریدن

 

تعبیر خواب مدفوع کردن

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع کردن انسان جدا شدن مال و اموال می‌باشد.
 
کارل یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه روی کسی مدفوع می کنید بیانگر خشم و خصومت شما در مورد آن فرد است.
 • دیدن یا دست زدن به مدفوع بیانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف است و اینکه باور دارید که نامطلوب و تنفرآور هستید. شما نیاز دارید که این احساسات را تایید کرده و ابراز کنید، اگرچه ممکن است شرم آور باشد. منفی بودن زندگی تان را رها کنید.
 • اگر در خواب ببینید که قادر به دفع مدفوع نیستید بیانگر این است که نمی‌توانید احساساتتان را رها کنید. شما تمایل دارید که احساساتتان را برای خودتان نگه دارید.
 ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر ببینی در مستراح ادرار و مدفوع می‌کنی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.
 • اگر ببینی در رختخواب خودت مدفوع کرده‌ای مقداری از مال خودت را به زنت می‌دهی.
 • اگر ببینی مدفوع کردی و آن را با خاک پوشانده‌ای مال خودت را در زمین پنهان می‌کنی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر ببینی در جایی که تا به حال آن را ندیده‌ای مدفوع کردی مال خودت را جایی خرج می‌کنی که مزد و ثوابی ندارد.
 • اگر ببینی از شکم تو مثل سیل مدفوع بیرون می‌آید پادشاه (شخصی که در زندگی از نظر بیننده خواب دارای قدرت فراوان است) باعث غم و اندوه تو می‌شود.

 

تعبیر خواب مدفوع دیگران

کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه روی شما مدفوع می شود بیانگر احساس گناه و بی ارزش بودن است. شما ممکن است از اعتماد به نفس کم رنج می‌برید.

 

تعبیر خواب مدفوع حیوانات

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: 
 • تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد.
 • تعبیر خواب مدفوع جانوران درنده، مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری. 

معبرین گویند:

 • خواب مدفوع گاو یا اسب به معنی رسیدن به منفعت است و اوضاع مالی شما بهتر می‌شود.
 • تعبیر خواب مدفوع خرگوش دلیل یعنی شما مال زیادی به دست می آورید.
 • اگر در خواب مدفوع سگ ببینی، شما چنان بی‌نیاز از مال دنیا می‌شوید که این ثروت قابل‌شمارش نیست و همیشگی است.
 • اگر خواب ببینید که گنجشک روی شما مدفوع کند، تعبیر آن است که در آینده اتفاقات مثبت و خوبی برای شما رخ می‌دهد و زندگی روی خوشش را به شما نشان می‌دهد.

 

تعبیر خواب اسهال

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اسهال کرده‌ای، به این معنی است که در خرج کردن مال و اموال اسراف می‌کنی.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیر خواب اسهال عبارت‌اند از با شرط اینکه اسهال در محل مخصوص خود انجام شود.
 1. مال حرام
 2. گشایش
 3. خرج کردن مال برای عیال و زن خود
 4. دور شدن غم و اندوه.

 

تعبیر خواب در مدفوع شدن

جابر مغربی می‌گوید: 
 • اگر در خواب ببینی در بین مدفوع می‌روی یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع غرق شده‌ای پادشاه باعث غم و اندوه تو می‌گردد.
 • اگر ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی به زمین افتادی و تمام بدنت آلوده شده است اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی که همه بدن خود را آلوده به مدفوع کرده‌ای دلیل بر این باشد که مرتکب گناهی خواهی شد.
جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است مال و اموال حرام به دست می‌آوری.
ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.

 

تعبیر خواب خوردن مدفوع

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مدفوع انسان‌ها را می‌خوری، تعبیرش این است که مال حرام مصرف می‌کنی و از طریق حرام مال به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب کرم در مدفوع

اسلامی:
معبرین در این باره گفته‌اند اگر در خواب ببینید که کرمی در مدفوع شماست، به این معناست که شما صاحب مال و ثروت می‌شوید، اما و وجود کرم در مدفوع می‌تواند به این معنا باشد که این مال را از راه حرام به دست آورده‌اید، بنابراین باید خود را از این راه برای داشتن درآمد جدا کنید. همچنین به این اشاره دارد که فردی پول دوست هستید و از هر طریقی حاضرید به مال دنیا دست پیدا کنید. این خواب هشدار می‌دهد که دست از این راه و روش بردارید.
روانشناسی:
روانشناسان معتقد هستند که دیدن کرم در خواب نشان از ضعیفی، پستی، کثیفی است و به طور کلی نشان می‌دهد که شما فردی منفی هستید. شما از آن دسته افرادی هستید که عزت نفس پایینی دارد و خود را قبول ندارد. در واقع چنین شخصی برای خودش ارزش قائل نیست. همچنین می‌تواند دلالت بر این داشته باشد که شما فقط به نقاط ضعف خود توجه می‌کنید و اصلاً خوبی‌های خود را نمی‌بینید.

 

منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo