تعبیر خواب ماشین و خودرو چیست؟

با تعبیر خواب ماشین (اتومبیل)، تعبیر خواب ماشین سفید، تعبیر خواب ماشین سواری، تعبیر خواب خرید ماشین و ... همراه ستاره باشید.
تعبیر خواب ماشین
ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا اتومبیل اشاره به غرایزی که محرک شما هستند، غرایز جسمانی، جاه طلبی، احساس شکست، هر آن چه که شما را در زندگی به پیش می راند دارد. این تصویر به مفهوم (( به جایی رسیدن)) در زندگی اشاره می‌کند. این رویا نشان دهنده استقلال، آزادی در انتخاب‌های شخصی و تصمیم گیری، یک فضای شخصی که می‌توانید دیگران را به آن دعوت کنید و یا مثلا با پیوند زناشویی شخص دیگری را در آن سهیم کنید، فضای خصوصی که در آن می‌توانید بی نیاز از هر گونه تظاهر، خودتان باشید، احساس شما درباره یک اتومبیل خاص که در رویا به تصویر کشیده شده است نشان دهنده بدن شماست. اتومبیل‌ها چنان بخش عظیم و مهمی را در زندگی مدرن بشر امروزی بر عهده دارند که خود به تنهایی نمایانگر تمامی جنبه‌های مختلف اشیا هستند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب ماشین

تعبیر خواب ماشین

 

تعبیر خواب ماشین

دیدن ماشین (اتومبیل) و یا هر وسیله نقلیه دیگری اشاره مستقیم به حرکت و رهبری زندگی فرد بیننده خواب دارد. حرکت ماشین می‌تواند سمبلی از حرکت رو به جلو و هر گونه توقف اتومبیل اشاره ضمنی به عدم توانایی در پیمودن مسیر دارد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: ماشین را نمادی از تغییر و تحول در زندگی و تلاش برای سوار شدن آن در خواب را بیانگر کوششی در رسیدن به آرزوها و اهداف زندگی می‌داند. همچنین همسفر شدن با فردی خاص در ماشین می‌تواند نشانه ای از رابطه خوب بیننده خواب با همسفرش باشد. دیدن رویاهایی به مانند ماشین و اتومبیل همواره بایستی بر اساس شرایط فرد بیننده خواب تعبیر گردد.

 

محمد بن سیرین می‌گوید: اگر فردی در خواب ببیند که در گردونه (ماشین) نشسته و ماشین در حال حرکت می باشد نشانه بزرگی و شرف برای خواب بیننده است.
اگر فردی در خواب ببیند که پادشاه ماشینی دارد بیانگر این است که از طرف پادشاه بزرگی می یابد.

امام صادق (ع) می‌گوید: تعبیر خواب گردونه (ماشین) بر ۸ وجه زیر است :

 • آبرو و عزت
 • فرمانروایی و ولایت
 • منزلت و مرتبه
 • بزرگی
 • هیبت
 • شادمانی و سرور
 • رفعت
 • آسانی کارها

نکته: معنای گردونه در تعابیر خواب امام صادق و ابن سیرین بدین معناست: چرخ، ارابه، گاری، هر چیز شبیه چرخ که دور خود بچرخد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • خواب یک اتومبیل: خبرهای با عجله فراوان برای شما فرستاده می‌شود.
 • شما یک اتومبیل دارید: یک هدیه مهم دریافت می‌کنید.

یونگ تعابیر مختلفی برای ماشین دارد که در زیر به شرح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:

 • خواب دیدن اینکه شما یک ماشین را می رانید بیانگر جاه طلبی شما، انگیزه شما و توانایی شما برای رفتن از یک مرحله از زندگی به مرحله ی دیگر است.

     در نظر بگیرید که ماشین را چقدر راحت یا سخت می رانید اگر شما ماشین را می رانید، شما نقش فعالی در مسیری که زندگی تان در ان پیش می رود دارید. با این حال اگر شما مسافر هستید، نقش منفعلی دارید.

 • اگر شما در صندلی عقب ماشین نشسته اید، بیانگر این است که شما خودتان را دست کم می گیرید و به دیگران اجازه می دهید که اختیار را در دست گیرند. این ممکن است نتیجه عزت نفس یا اعتماد به نفس پایین باشد. در کل، این خواب، نمادی از این است که نشانه ای از وابستگی شما و درجه کنترلی است که شما روی زندگی تان دارید.
 • خواب دیدن اینکه شما ماشین را در آب می رانید یا اینکه ماشین در آب می غلطد، بیانگر این است که شما به یک سفر احساسی می روید. دیدن ماشین زیر آب در خوابتان، به احساس پشیمانی یا ناراحتی از هدفی که به آن نرسیده اید اشاره دارد.
 • خواب دیدن اینکه ماشین شما مدفون می شود بیانگر این است که شما ازینکه به دنبال رویاهای کس دیگری بروید به جای اینکه به دنبال رویاهای خود بروید، احساس خستگی می کنید. شما می ترسید که دیگران را نا امید کنید.
 • خواب دیدن اینکه ماشین چپ کرده است، بیانگر این است که حادثه ی مهمی شما را از رسیدن به اهدافتان باز داشته است. شما حس می کنید که مجبورید زندگی تان را موقتا متوقف کنید.
 • دیدن یا خواب دیدن اینکه ماشین له می شود، بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، با نا امیدی مواجه می شوید. شما جاه طلبی و هدف ندارید.
 • خواب دیدن اینکه ماشین شما روشن نمی شود بیانگر این است که در برخی موقعیت ها، احساس قدرت نمی کنید.
 • خواب دیدن اینکه فراموش کرده اید که ماشین را کجا پارک کرده اید یا نمی توانید ماشینتان را پیدا کنید، بیانگر این است که از جنبه ای از زندگی بیداری تان راضی نیستید و از آن شاد نیستید. شما نمی دانید واقعا می خواهید با زندگی تان چه کنید یا کجا می خواهید بروید.
 • خواب دیدن اینکه ماشین شما جوش آورده است بیانگر این است که شما انرژی زیادی صرف می کنید. شما نیاز دارید که کمی آرام تر عمل کنید و ریسک اینکه بسوزید (مهره سوخته شوید. شکست بخورید) را کم کنید. شما با یک دست چند هندوانه برداشته اید. زمان آن رسیده که به خود یک استراحت دهید.
 • دیدن یک ماشین پارک شده در خواب، بیانگر این است که نیاز دارید تلاش ها و انرژی های خود را جای دیگری خرج کنیدو شما ممکن است انرژی خود را صرف تلاش های بیهوده کنید. تعبیر دیگر این است که ماشین پارک شده، ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید متوقف شوید و از زندگی لذت ببرید.
 • خواب دیدن اینکه ماشین به شما می زند یا از روی شما رد می شود، بیانگر این است که سبک زندگی تان، باور ها یا اهدافتان، ممکن است با هم در تضاد باشد. ممکن است نمادی از تجربه تکان دهده یا غرور آسیب دیده باشد.
 • اگر شما خواب ببینید که با ماشین به کسی زده فرار کرده اید، بیانگر این است که شما به کسی به خاطر اینکه در زندگی تان پیش روید، آسیب می زنید.
 • خواب دیدن اینکه شما قادر نیستید شیشه های ماشین را بالا بدهید، بیانگر این است که شما در مورد مسیری که در زندگی تان پیش می روید یا در مورد مسیری که انتخاب کرده اید، تردید و احتیاط نشان می دهید.
 • دیدن ماشین رها شده در خوابتان بیانگر اهداف تمام نشده است. شما یک سفر یا مسیر را شروع کرده اید اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی شما را به جهتی متفاوت از آنچه شما برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد.
 • خریدن ماشین در خوابتان به تعهد شما در مورد یک تصمیم مهم که در زندگی تان گرفته اید اشاره دارد.
 • شنیدن یا خاموش کردن دزد گیر ماشین در خوابتان بیانگر این است که شما در مسیری اشتباه قدم گذاشته اید. خواب به شما هشدار می دهد که مسیر خود را عوض کنید.
 • خواب دیدن اینکه ماشینتان درجا می زند (چرخش می چرخد اما حرکت نمی کند) به این معنی است که شما در جایی از زندگی تان بهره وری ندارید. شما به سمت هیچ هدفی حرکت نمی کنید.

 

تعبیر خواب ماشین سواری

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر فردی در خواب ببیند که در ماشینی نشسته و مشغول رانندگی است نشانه این است که در زندگی و کار وی تغییراتی ایجاد می شود که این تغییرات باعث خوشحالی و نشاط او می شود.
 • اگر خواب ببینید هنگام رانندگی، ماشین شما خراب و متوقف می‌شود، دلالت برآن دارد که خوشگذرانی به آن حدی که شما انتظار دارید، ادامه نمی‌یابد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که از مقابل ماشینی که در حال حرکت است فرار می کند نشانه این است که خواب بیننده از هم چشمی و رقابت پرهیز می کند.
 • اگر زن جوانی در خواب ببیند که در جستجوی ماشین است نشانه این است که برای جلب کردن حمایت فردی تلاش می کند و در نهایت موفق به جلب حمایت از طرف فرد مورد نظر خود نمی شود.

 

در ماشین هستید اما رانندگی نمیکنید

برخی از معبران معتقدند این خواب نشانه ای از علاقه شما به داشتن یک راهنما و منتور دارد تا در بزنگاه های زندگی برای تصمیم گیری کمک تان کند. شاید هم این یکی از خصوصیات رفتاری شماست که نسبت به آن دچار ناراحتی هستید و میخواهید تغییرش دهید.

خواب ببینید کسی شما را با ماشین می‌رساند

اگر خواب ببینید کسی با ماشین خودش شما را می‌رساند، یعنی آنکه شخص دیگری سعی دارد زندگی شما را کنترل کند. کسی در زندگی‌تان هست که می‌خواهد بر زندگی شما تسلط پیدا کند، در نتیجه احساس می‌کنید آزادی عمل ندارید.

یا این خواب می‌تواند به معنی آن باشد که فردی بی مسئولیت هستید، در نتیجه سعی می‌کنید از تمام مسئولیت‌ها شانه خالی کنید.

همچنین می‌توان این خواب را به طریق دیگری نیز تعبیر کرد. یعنی کسی سعی در فریب شما دارد، پس بهتر است مراقب باشید.

 

تعبیر خواب ماشین - تعبیر خواب ماشین سواری

تعبیر خواب ماشین

 

تعبیر خواب خریدن ماشین

لیلا برایت می‌گوید: 
 • اگر در خواب اتومبیلی خریدید، نشانه‌ آن است که در کارها موفق می‌شوید.
 • اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید به معنای آن است که صدمه‌ی مالی به شما می‌رسد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که با فرد دیگر در ماشینی همسفر شده است بیانگر این است که با دیگران روابط خوبی پیدا می کند.
 

تعبیر خواب ماشین به روایت کتاب سرزمین رویاها

 • به تنهایی رانندگی می‌کنید: بزودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.
 • به اتفاق خانواده در اتومبیل هستید: باید از خودتان در مقابل صجبتهایی که درباره شما می‌کنند دفاع کنید.
 • با معشوقتان در اتومبیل هستید: باید بیشتر بر هوس‌هایتان غلبه کنید.
 • با نامزد یا دوستتان در اتومبیل هستید: نقطه ضعف‌های شما نمایان می‌شود.
 • به اتفاق اشخاص دیگر در اتومبیل هستید: از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید.
 • یک تصادف اتومبیل: علامت رسیدن پول
 • اتومبیل واژگون می‌شود ولی شما جان سالم بدر می‌برید: از رقیب بپرهیزید.
 • به اتفاق دوستان در یک اتومبیل هستید: بزودی به یک راز پی می‌برید.
 • به اتفاق یک زن در اتومبیل هستید: به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.

 

تعبیر خواب ماشین بدون راننده

یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه یک ماشین در حال حرکت راننده ندارد بیانگر این است که شما نیاز دارید که سطح کنترلتان را روی زندگی تان، دوباره ارزیابی کنید. شما مشتاق نیستید که مسئولیت عملکرد خود را به عهده گیرید.

 

تعبیر خواب دیدن اینکه ماشین دزدیده شده

یونگ می‌گوید: اگر دیدید ماشینتان دزدیده شده است بیانگر این است که دارید شخصیت یا هویتتان را از دست می دهید. این ممکن است به از دست دادن شغل شما، یک رابطه ی شکست خورده، یا یک موقعیت مربوط باشد که نقش مهمی در هویت شما و اینکه شما چه کسی هستید، بازی کند. برای درک بهتر اینگونه رویاها به تعبیر خواب دزدیدن ماشین رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب ماشین  ATV 

یونگ می‌گوید: دیدن یا راندن این ماشین ها در خواب بیانگر تمایل شما برای حرکت در مسیر چاله ناهموار است. شما می خواهید مسیر خود را ایجاد کنید و کارها را به شیوه خود انجام دهید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید زمانی در زندگی تان بیابید که با خود خلوت کنید.

 

تعبیر خواب ماشین آتشنشانی

یونگ می‌گوید: دیدن ماشین آتش نشانی در خوابتان بیانگر این است که تمایل دارید به نیاز های دیگران توجه کنید و از نیاز های خود چشم بپوشید. شما در موقعیت هایی که فرای کنترلتان است، نگرانی و استرس دارید. ازین که تلاش کنید همه اش در همه چیز دخالت کنید و حساسیت به خرج دهید دست بکشید، و از تلاش برای درست کردن چیزها دست بکشید. به این اعتماد کنید که چیزها در آخر خودشان درست می شوند. از صلاح دید و بصیرت بیشتری استفاده کنید.

 

تعبیر خواب ماشین برقی

یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه سوار ماشین برقی هستید، بیانگر حالت ارتجاعی(جهندگی) است. شما قادرید خود را از سختی نجات دهید(یعنی بعد از یک دوره سختی، دوباره به حالت اولیه برگردید و خودتان را جمع و جور کنید). تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما در زندگی تان به هیچ جا نمیرسید(هدف مشخصی ندارید)

 

تعبیر خواب ماشین پلیس

یونگ می‌گوید:دیدن ماشین پلیس در خوابتان بیانگر این است که کمک برای شما در راه است. شما هرج و مرج درونی را تجربه می کنید و به مداخله نیاز دارید.

 

تعبیر خواب ماشین حمل زباله

یونگ می‌گوید: دیدن یا راندن ماشین حمل زباله در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید، خودتان را از شر عادات قدیمی رها کنید. شما منفی زیادی را حمل می کنید(خیلی منفی بافید)

 

تعبیر خواب ماشین مسابقه

یونگ می‌گوید: دیدن ماشین مسابقه در خوابتان نمادی از نگرش های سرکشانه و لجبازانه است. ممکن است بازتابی از ماهیت رقابتی شما و نیاز شما به بردن باشد.

 

تعبیر خواب ماشین یدک کش

یونگ می‌گوید: دیدن ماشین یدک کش در خوابتان بیانگر بارها و مسئولیت های شماست. تعبیر دیگر این است که بیانگر جنبه ای از زندگی تان است که نیاز به کمی کمک دارید. شما نیاز دارید که کسی کمکتان کند و شما را از جای فعلی تان بردارد و دوباره در مسیر درست بگذارد

خواب دیدن اینکه یک ماشین یدک کش را می رانید به این معنی است که حس می کنید دیگران خیلی به شما وابسته اند. شما حس می کنید بار زیادی روی دوشتان است یا دارید زیر بار له می شوید.

خواب دیدن اینکه یک وسیله نقلیه یا شی سنگین را بوکسل می کنید. بیانگر این است که شما خیلی کار می کنید و بار زیادی روی دوشتان است. شما حس می کنید که دیگران در کار، در خانه یا در رابطه ی شخصی، عهده دار بار خود نمی شوند و همه چیز به عهده ی شماست. شما حس می کنید که بیش از چیزی که دریافت می کنید می دهید.

 

تعبیر خواب دیدن ماشین قرمز

معبرین غربی می‌گویند: دیدن خواب ماشین قرمز بیانگر این است که شما انسان خطر پذیری هستید و برای رسیدن به اهداف خود ریسک می کنید.
همچنین می‌تواند بیانگر این باشد که شما هدفی دارید که با شور زیادی می‌خواهید با آن مواجه شوید. اما رنگ قرمز می‌تواند نشان دهنده شور و شوق و طبیعت جنسی ما در زندگی باشد.

خودرو قرمز در خواب نشان می‌دهد که شما در همه زمینه های زندگی خود اطمینان، قدرت، عمل و صداقت خواهید داشت.
تعبیر خواب ماشین قرمز بیانگر این است که ویژگی های مثبت زیادی در زندگی شما وجود دارد. این می تواند به این معنی باشد که بیشتر به سمت منفی زندگی تمرکز می کنید، نه مثبت.

 

تعبیر خواب دیدن ماشین زرد

 معبرین غربی می‌گویند: دیدن ماشین زرد در خواب بیانگر چیز جالبی می‌تواند باشد. این چیز می‌تواند آوردن خبر خوش برای ما باشد یا در  برخی مواقع آوردن خبر بد را حکایت دارد.

 

تعبیر خواب دیدن ماشین سفید

معبرین غربی می‌گویند: اگر در خواب ماشین سفید رنگ ببینید می تواند نشان دهنده این باشد که شما انسان احتیاط کاری هستید و برای رسیدن به اهداف خود با احتیاط و عاقلانه حرکت می کنید.

 

تعبیر خواب دیدن ماشین مشکی

معبرین غربی می‌گویند: اگر رنگ ماشین شما مشکی بود نشان دهنده این است که شما در رسیدن به اهدف خود تعادل را رعایت می کنید و با وجود اینکه محتاط هستید و عاقلانه رفتار می کنید ولی در مواقع مورد نیاز می توانید به خوبی ریسک کنید .
منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
خواب و رویا407 نظر
 1. سلام معبر عزیز و تشکر بابت زحماتتان
  من در منزل پدر زندگی میکنم و امکان مستقل شدن ندارم
  امروز بعد از ظهر در خواب دیدم در خیابان خانه مان پیاده به سمت منزل درحرکت بودم درنزدیکی منزل ماشین بسیار قدیمی در حالی که صدا نداشت ودرش هم باز بود از جلوی منزل و من عبور کرد ومنحرف رفت تو پیاده رو من ترسیدم که شاید یک عامل انتخاری است و قراره منفجر بشه و سعی کردکه به سمت منزل که درب منرل هم ازقبل باز بود فرار کنم در همین حال ماشین قدیمی دیگر صدا نداشت عبور کرد که روی شیشه اش متنی در رابطه با بی خانمانی نوشته بود و من فهمیدیم اینها در حال اعتراض به حکومت و بیخانمان بودنشان هستند و سرنشینان ماشین اولی را در پیاده رو دیدم که قصدد خارج شدن از ماشینشان را داشتند. 🙂
  سپاس از شما

  • سلام بر شما؛ خواهش می کنم! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! حاکی از هدف های تمام نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده اید، اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید. نیازست روی پای خود بایستید. لازمست در مورد آنچه اذیت تان می کند، صحبت کنید و به آن رسیدگی کنید. تعبیر دیگر: به فردیت تان زیان می رسانید. درگیر موقعیتی می شوید که برای آسایش تان مخرب است.

 2. سلام خواب دیدم که توی جاده یک ماشین جیپ زرد رنگ با سرعت رد شد من نتونستم کامل ببینمش اما دوستم شوکه شد و گفت چرا ماشین از دو قسمت( عقب و جلو) فرمون داشت یه چیزی شبیه قطار

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. به حس جهتگیری تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف هایتان را دنبال می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از سفر زندگی تان است. هم دلالت بر مفهوم های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، علامتی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، حاکی از فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می هراسید یا ناتوانید. تمایل تان برای خوشحال کردن دیگران، این ریسک را دارد که نیازها و شادی تان را قربانی کنید. در نتیجه مانع های فراوانی را تجربه می کنید.

 3. سلام

  خواب دیدم از یکی از دوستام اومده و به من میگه بریم دعوا گرفان منو زدنو اینا و‌‌‌….

  میگه بریم ماشین بگیریم منم میگم باشه چند نفر دیگرو هم صدا میکنه بعد براشون ماشین میگیره من دارم ماشین هایی که اونا دارنو میبینم که همشون ماشین های مسابقه اند .

  من میگم من از اینا سوار نمیشم

  میخنده و میگه بیا این ماشین برای توعه

  ی فراری خوشگل قرمز بود رفتم پشتش نشستم (پشت فرمون)

  بعد با سرعت گاز دادم رسیدم به میدون پام به ترمز نمیرسید که یدفعه رسید و ترمز کردم و به راهم ادامه دادم که یک دختر خیلی معروف رو دیدم که تو ماشین نشست

  • سلام! خوابتان نمایانگر جاه طلبی، انگیزه و توانایی تان برای رفتن از مرحله ای از زندگی به مرحله ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی تان در آن پیش می رود دارید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر باورها و درک تان از ایشان است. دور از تصور نیست که روحیه تان نسبت به ایشان، ایشان را به خوابتان آورده باشد. نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید.

 4. سلام من در خواب دیدم که عشقم داره میره باشگاه و به منم چشمک زد ما هم داشتیم لباس می خریدیم منم دنبالش رفتم باهام داشت شوخی میکرد و منم برگشتم گفتم خودت برو معنی این چیست؟

  • سلام! خوابتان علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. ایشان دنبال چیزی است. تعبیر دیگر: ممکنست پیغامی رمانتیک باشد. ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. نمایانگر فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست.

 5. سلام خسته نباشید خواب دیدم سوار ماشین فراری قرمز هستم و پشت فرمون نشستم و دارم با سرعت خیلی زیاد میرونم

  دقیق داخل رو نگاه میکنم کلا از چرمه

  فقط ی پام به ترمز و سرعت و…. میرسید و من هم داشتم گاز میدادم که یهو رسیدم به ی میدون سخت پامو رو ترمز گذشتم و عالی رانندگی کردم

  راستی لطفا بقیه تعابیر خوابم رو در سایت های دیگرتون بگید ❤ متشکرم

  انبه . ساخت ساختمان بزرگ

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی حالی می کنید. همچنین خطر، خشونت، خون، شرم، و طرد شدن است. شاید لازمست کمی بایستید و درباره ی کارهایتان فکر کنید. گویای جاه طلبی، انگیزه و توانایی تان برای رفتن از مرحله ای از زندگی به مرحله ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی تان در آن پیش می رود دارید. (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 6. سلام

  خواب دیدم با پدر مادرم با ماشین داریم یه مسیری رو میریم که لحظه لحظه داره خراب میشه و فرو میریزه که یکدفعه من و مادرم پیاده شدیم و پدرم یه مسیر فرعی سربالایی رو رفت بالا و از دید ما خارج شد بعد توجه ام به صدایی مثل جیغ های عجیب از پشت سرم جلب شد پشت سرمو که نگاه کردم یه دره ی عمیق پر از ماشین بود و یه رود قرمز هم ته دره بود و از دره همش صدای جیغ و فریاد میومد اگه تعبیری داره میشه برام بگید؟ممنونم

  • سلام! خوابتان یعنی خودتان را دستکم می گیرید و به دیگران اجازه می دهید اختیار را در دست گیرند. این ممکنست نتیجه ی عزت نفس یا خودباوری پایین باشد. نمایانگر دوست یا عضو خانواده است که به کمک تان نیاز دارد. نمایانگر ذهن ناخودآگاهتان و احساسات نهفته ی شماست. ممکنست به احساسات و رابطه هایی اشاره داشته باشد که نشناخته اید. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است.

 7. سلام من خواب دیدم با یک کامیون در حال رانندگی هستم و دوستم هم کنار من هست و جلوی در یک مسجد پارک میکنیم ولی من هر چی تلاش میکنم نمیتونستم ماشین رو پارک کنم ترمز نمیگرفت و خاموش نمیشد و دورم هم مردمی جمع شده بودند که به من به می گفتند کار بدی کردی ولی من تلاش داشتم که بودیم نه که یک نفر که پلیس بود حرفم رو باور کرد و جمع را قانع کرد . میشه اگه تعبیری داره لطف کنید و بگید ؟ ممنونم

  • سلام! خوابتان هشداری است که در زندگی تان ثبات ندارید. اکنون زمانش نیست که ریسک کنید. زندگی تان، از کنترل خارج است و لازمست تغییرات بزرگی دهید. ممکنست ایده ی بدی نباشد که ترمزهای ماشین تان را چک کنید. خیلی کار می کنید. وظیفه های بسیاری را به عهده می گیرید و زیر بار همه ی این مسئولیت ها کمر خم می کنید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. مظهری از قانون، توانمندی، مختار بودن و مهار است. لازمست به عملکرد سرسری تان خاتمه دهید؛ در غیر این صورت، با شما برخورد خواهد شد. تعبیر دیگر: در نگه داشتن حرمت به بایدها و نبایدها و تکلیف هایتان دچار شکست شده اید.

 8. سلام وقت بخیر.پدر من دیشب ساعت ۳ تو خواب دیده پسر خاله ش ک فوت کرده رو دیده و تو خیابون بودن.گوشی بابامو میگیره ک با یکی تماس بگیره و سوییچ ماشینش رو میده ب بابام ک ببره جابجا کنه.بابامم میگه سوار ماشین شده دیگه انگار تو خیابون اب گرفتگی شده یا جوب ابی چیزی بوده و بابام شروع کرده ب بیرون اوردن ماشین از داخل اب ک یهو بیدار شده.ممنون میشم تعبیرتون بگید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. نمایانگر جاه طلبی، انگیزه و توانایی تان برای رفتن از مرحله ای از زندگی به مرحله ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی تان در آن پیش می رود دارید. علامتی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی تان است. جوهره ی زندگی روح، روان و جریان انرژی زندگی است. علامتی از معنویت، دانش، شفا و نیروبخشی است.

 9. سلام خواب منو با نام حسین تعبیر کردید مس چیز بدی نبود برای پدرم؟

 10. سلام وقتتون بخیر

  در خواب با خواهرم در اتومبیلی بودیم و من رانندگی میکردم

  و درحین رانندگی چرخ جلوی اتومبیل راست یا چپ یادم نمیاد در جوبی پر از اب افتاد و من به همراه خواهرم برای گرفتن کمک به یک خانه وارد شدیم ولی تو فکر بودم که خودم بتونم قضیه رو حل کنم و فکر کنم چرخ رو پیدا کردم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر جاه طلبی، انگیزه و توانایی تان برای رفتن از مرحله ای از زندگی به مرحله ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی تان در آن پیش می رود دارید. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است.

1 2 3 21

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور