تعبیر خواب ماهی | معنی دیدن ماهی بزرگ در خواب چیست؟

تعبیر خواب ماهی به گفته معبرین غربی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد. البته تعبیر گران اسلامی، دیدن ماهی در خواب را غنمیت و خوردن آن را در خواب دریافت مال و اموال می‌دانند.
تعبیر خواب ماهی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بررسی تعبیر خواب ماهی نیاز به آکاهی از فضای رویا و دانستن دیگر نمادهای موجود در خواب دارد. نمادهایی همچون دریا، ساحل و … و دریافت معانی آن‌ها می‌تواند در روند تعبیر خواب تاثیر گذار باشد. برای درک بهتر این موضو می‌توانید به تعبیر خواب دریا و تعبیر خواب ساحل رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ماهی

معبرین اسلامی و غربی بسیاری دیدن ماهی در خواب را تعبیر کرده‌اند. امام صادق (ع)، حضرت یوسف و حضرت دانیال از معبرین اسلامی و آنلی بیتون و یونگ از معروفترین معبرین غربی هستند.

امام صادق (ع) دیدن ماهی در خواب را به موارد زیر تعبیر کرده است:

 1. وزیر

 2. لشکر

 3. دختر

 4. غنیمت

 5. غم و اندوه

 6. کنیزک هندو

جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر ماهی تازه، غنیمت است.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماهی روزی است.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.

 

تعبیر خواب خوردن ماهی

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می‌کنید و دچار حرص و آز می‌شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می‌رسید.

 • اگر ببینید ماهی شور می‌خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می‌شوید.

جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، به این معنی است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

 • اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. لازم به ذکر است که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، مال فراوانی به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلی‌های از گوشت ماهی می‌خوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

آنلی بیتون: خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار است.

لیلا برایت: خوردن ماهى خشک در خواب، نشانه‌ بيمارى است.

تونی کریسپ: خوردن ماهی در خواب به درآمیختن ادراک و وقوف درون؛ حس در ارتباط بودن با جامعه و جهان، و معاشرت و مصاحبت با آنان اشاره دارد. او همچنین خورده شدن انسان توسط ماهی را به غرایز و احساسات غیرعقلانی می‌داند که بیننده خواب را تهدید می‌کند که خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت یا مسیر منطقی زندگی از جمله این تعابیر است.

کارل گوستاو یونگ: خواب دیدن اینکه ماهی می‌خورید نماد باورهاتان، وضعیت روحی، شانس، انرژی و غناست. غذای روح است.

 •  تعبیر خوردن ماهی یعنی به شما خبرهای خوبی خواهد رسید.
 • همچنین، به معنای سلامتی و رزق و روزی نیز هست. البته باید به مزه ماهی توجه کرد. هر چه ماهی خوشمزه تر باشد تعبیر بهتری از آن می‌توان برداشت کرد.
  خوردن ماهی خام در خواب نشانه‌ی آن است که شما در رابطه با آینده و اتفاقات آن نگران هستید.
 • اگر خواب ببینید در رستوران ماهی می‌خورید این خواب نمادی از شروعی جدید در زندگی است. 
 • نوع ماهی که در خواب می‌خورید نیز اهمیت دارد. اگر در خواب سالمون بخورید، خبر از شروع رابطه عاشقانه جدید می‌دهد. شاید کسی قرار است شما را به صرف خوردن ناهار یا شام دعوت کند. دیدن ماهی خال خالی در خواب می‌تواند به معنی شروعی جدید و نو باشد که اگر خواب ماهی آزاد ببینید احتمال دارد اطرافیانتان به شما پیشنهادهای مفیدی کنند.
 • خواب ماهی کاد می‌تواند نشانه‌ی آن باشد که دیگران از شما درخواست کمک می‌کنند. اگر خواب ببینید ماهی قرمز می‌خورید تعبیر آن است که زندگی‌تان غرق در رفاه و آسایش می‌شود.
 • ماهی خام معمولاً به صورت مرینیت (مزه دار کردن) یا چاشنی زده است و می‌تواند در خواب به شکل‌های مختلفی پیدا شود. خوردن ماهی خام می‌تواند حاکی از آن باشد که در وضعیت زندگی‌تان دچار بی ثباتی شده است. اگر ماهی خام پیش از خوردن فریز شده باشد، یعنی رقیبان خود را شکست می‌دهید.

 

تعبیر خواب ماهی گرفتن (ماهیگیری)

تونی کریسپ گرفتن ماهی در خواب را نشانه‌ای از خلق حالت ذهنی پذیرا تعبیر کرده است. نشانه‌ای که به بصیرتی که در ژرفنا پنهان است اجازه ورود و آشکار شدن و شناخته شدن می‌دهد. 

کارل گوستاو یونگ گرفتن ماهی سفید در خواب را به این معنی می‌داند که شما احتمالا باور‌های روحی‌تان را مورد سوال قرار میدهید.

جابر مغربی می گوید: اگر در خواب خود را در حال صید ماهی ببینی، به معنای به دست آوردن روزی حلال و پاکیزه است که خانواده و اهل منزل نیز از آن بهره خواهند برد.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینی در حال صید گربه ماهی هستی، تعبیر آن است که دشمنان برای شما نقشه‌هایی در سر دارند، ولی هوش و ذکاوت شما باعث می‌شود تا موفق عمل کنید.
 • اگر ببینی برای گرفتن ماهی، داخل آب رفتی به این معناست که شما با مهارت خود ترقی پیدا می‌کنی و صاحب ثروت می‌شوی.

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: گرفتن ماهی تداعی‌کننده افکار ناخودآگاه شماست که برایتان نمایان شده است‌. گرفتن ماهی سفید نیز به این معناست که از لحاظ عاطفی با خود در کلنجار هستید.

معبرین غربی:

 • اگر در خواب ببینی شخصی در حال ماهیگیری است یعنی خود شما در پی به دست آوردن هدف یا مقصودی هستی.
 • ماهیگیری در خواب می‌تواند به معنای رویارویی با احساسات ناخودآگاه باشد که سرکوب شده‌اند.
 • البته دیدن ماهیگیری در خواب می‌تواند فقط به این معنا باشد که شما نیاز به استراحت دارید و باید برای تفریح و سفر وقتی را آزاد کنید.
 • ماهیگیری در یخ به این معناست که شما می‌خواهید از یک مسئله عاطفی عبور کنید. همچنین، حاکی از احساسات ناخوشایندی است که ناخودآگاه فرد برایش تداعی می‌کند.

اگر در خواب خود صیاد ببینی یعنی غرق در خوشی و نعمت می‌شوی. این خوشبختی به نحوی است که تا به حال آن را تجربه نکرده‌ای.

 • اگر خواب ببینی ماهی صید می‌کنی، یعنی موفقیت نصیبت می‌شود.
 • اگر ببینی که در صید ماهی شکست خورده‌ای، در رسیدن به اهداف خود شکست می‌خوری.

 

تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ماهی

 

تعبیر خواب ماهی بزرگ

حضرت دانیال می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت است.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه یک ماهی خیلی خیلی بزرگ به شما حمله می‌کند بیانگر این است که شما از یک مساله‌ی احساسی دوری می‌کنید، به قدری که رفته رفته رشد می‌کند و به یک مساله‌ی بزرگ تبدیل می‌شود. شما احساسات خودتان را خیلی سرکوب می‌کنید که روی رفاه تان اثر می‌گذارد. خواب دیدن اینکه یک ماهی غول پیکر تلاش می‌کند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش می‌کنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند (تحلیل ببرند).

لوک اویتنهاو دیدن ماهی‌های بزرگ در خواب را به “رضایت” تعبیر کرده است. 

 

تعبیر خواب ماهی کوچک

حضرت دانیال (ع) فرموده‌اند دیدن ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه دارد.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیرماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.‌‌

لوک اویتنهاو ماهی‌های کوچک در خواب را نشانه شکست می‌داند. بعضی دیگر از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر ماهی کوچک، مسافرت است.

یونگ خواب دیدن اینکه یک ماهی کوچک به ماهی بزرگتری حمله می‌کند را بیانگر این مساله می‌داند که نباید توانایی‌های کسی را به خاطر جثه‌ی کوچکش دست کم بگیرید. در نظر بگیرید که آیا با ماهی کوچک همدردی می‌کنید یا با ماهی بزرگ، برای تعبیر خوابتان مهم است.

 

تعبیر خواب ماهی قرمز

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن ماهی قرمز در خواب را به فر و شکوه برای بیننده خواب تعبیر کرده است. او همچنین می‌گوید اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آنطور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می‌شوید و به آرزوهای خود می‌رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می‌کنید که به آرزوهایش برسد.

لوک اویتنهاو از معبرین غربی ماهی‌های قرمز را بیانگر ازدواج با فردی ثروتمند می‌داند.

 

تعبیر خواب ماهی سیاه

ماهی سیاه در آب زلال: اگر ماهی سیاه در آب زلال ببینی یعنی موفقیت و شانس نصیبتان می‌شود.

ماهی سیاه برای زن باردار: اگر زنی باردار یک ماهی سیاه را در آب گل آلود دیدی یعنی از درد زایمان و فارغ شدن ترس و واهمه دارد.

 

تعبیر خواب ماهی مرده

در خطر بودن سلامتی: ماهی مرده در خواب به این معناست که سلامتی شما در خطر است. این خواب هشدار می‌دهد که باید مراقب وضعیت سلامت خود باشید.

 رابطه عاشقانه نافرجام: اگر شما مجرد هستید و ماهی مرده در خواب ببینی یعنی از لحاظ عاطفی و عشقی پیامدهای خوبی در انتظار شما نیست. در حقیقت، شما در ایجاد رابطه عاشقانه موفق شکست می‌خورید.

 آزمون‌های سخت رابطه عاطفی: اگر فردی این خواب را ببیند که عاشق است، تعبیر آن است که رابطه عاشقانه سخت و دشواری رو تجربه می‌کند و در راه عشق، مشقت‌های زیادی متحمل می‌شود.

 نافرجامی تحصیلی: اگر شما دانش‌آموز یا دانشجو هستی و خواب ماهی مرده را ببینی، به این معناست که در موضوعات درسی شکست می‌خورید.

 موانع زندگی: اگر بیننده خواب زن باشد و ماهی مرده ببیند، تعبیر آن است که در زندگی مشکلات زیادی سر راهش قرار می‌گیرد و از زندگی خود راضی نخواهد بود. این خانم باید حواس خود را جمع کند.

شکست در محل کار: اگر شما کارمند هستی و خواب ماهی مرده ببینی، به این معناست که در زمینه کاری دچار مشکل می‌شود و تنزل مقام پیدا می‌کند.

 مشکلات کاری: اگر بیننده خواب مرد باشد و خواب ماهی مرده‌ای ببیند، تعبیر آن است که از لحاظ شغلی برایش دردسر پیش می‌آید و موقعیت کاری‌اش به خطر می‌افتد.

 زیان و خسارت‌های زیاد: اگر فردی که خواب ماهی مرده را می‌بیند، در زمینه تجارت مشغول به کار باشد،یعنی در این حوزه ضرر می‌کند و خسارت‌های زیادی برایش پیش می‌آید.

لوک لویتنهاو دیدن ماهی مرده در خواب را نشانه ناراحتی می‌داند. 

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق دردآوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید.

تونی کریسپ دیدن ماهی مرده در خواب را به ابراز نشدن غرایز اساسی تعبیر کرده است.

 

تعبیر خواب ماهی زنده

خالد بن علی بن محد العنبری می‌گوید: اگر ماهی زنده باشد به معنای دختر مجرد است.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: دیدن ماهی زنده در خواب تعبیر نیکویی دارد. به خصوص، اگر که آبی که ماهی در آن است زلال و شفاف باشد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر خواب ببینید ماهی‌های دریا با شما حرف می‌زنند. یعنی رازی برای شما برملا می‌شود و از طریق آن خوشبخت می‌شوید.

تعبیر خواب حمله ماهی زنده

حمله ماهی زنده در خواب خبر از مشکلات عاطفی و عاشقانه می‌دهد. تعبیر آن است که شما در کنترل احساسات خود ضعف دارید و شالوده زندگی از دستانتان خارج شده است. اگر اندازه این ماهی بزرگ بود یعنی شما در برابر دیگران اعتماد به نفس کافی ندارید و در برخورد با دیگران به خوبی و با اقتدار عمل نمی‌کنید.

 

تعبیر خواب انواع ماهی (قزل آلا، شورو…)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • ماهی سفید بخت و اقبال است.

 • ماهی زرد طلایی پول و مال و ثروت است.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت است، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.

اچ ميلر مى‌گويد:
 • اگر در خواب ماهى آزاد ببينيد، به اين معنا است كه آينده‌ى درخشانى خواهيد داشت.

 • ديدن ماهى ساردين در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است.

 • ديدن ماهى طلايى در خواب، علامت آن است كه ازدواج موفقى خواهيد داشت.

برايت مى‌گويد:
 • اگر در خواب ماهى بزرگى ببينيد، يعنى درآمد خوبى خواهيد داشت.

 • ديدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى است.

 • ديدن ماهى قزل ‌آلا در خواب، نشانه‌ى آن است كه اقبال و شانس به شما رو آورده است.

 • ديدن ماهى كولى در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناخوشايند است.

 

تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ماهی

 

تعبیر خواب ماهی (روانشناسی)

کارل گوستاو یونگ روانشناس بزرگ آلمانی برای حالات مختلف ماهی در خواب، تعابیر متفاوتی بیان کرده است که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانیم:

 • شنا کردن ماهی: دیدن ماهی‌ای که در خوابتان شنا می‌کند بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده است. تعبیر دیگر این است که شناکردن ماهی در خوابتان ممکن است نمادی از درک و فهم باشد. زنان وقتی که حامله می‌شوند خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکن است بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی است.
 • ماهی پخته: خواب دیدن ماهی پخته بیانگر این است که شما به درک جدیدی از احساس روحی و دانش رسیده اید.
 • تمیز کردن ماهی (پاک کردن ماهی): خواب دیدن اینکه شما ماهی را تمیز می‌کنید بیانگر این است که شما ابراز احساسی تان را به شیوه‌ای تغییر می‌دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. شما خودتان را سانسور می‌کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی‌کنید.
 • تیغ ماهی: دیدن تیغ ماهی در خوابتان به نگرش، افکار یا دیدگاه‌های قدیمی اشاره دارد که قبلا روشن شده است. شما این ایده‌ها را پرورش داده اید و از آن کسب دانش کرده اید.
 • بازار ماهی: خواب دیدن اینکه به بازار ماهی می‌روید بیانگر لذت و شادی است.
 • ماهی فاسد: دیدن ماهی فاسد و پوسیده در بازار ماهی بیانگر پریشانی‌ای است که شما با تظاهر به شادی، اینگونه می‌نمایانید که غم ندارید.
 • حمله ماهی ریز به درشت: اگر در خواب ببینی ماهی ریز به ماهی درشت حمله کند، یعنی کسی در اطراف شماست که به خاطر جثه کوچکش نباید او را دست کم گرفت. همچنین احساس شما نسبت به هر کدام از ماهی‌ها اهمیت دارد.

تونی کریسپ نیز در  کتاب فرهنگ تفسیر رویا اینگونه درباره تعبیر دیدن ماهی در خواب می‌نویسد:شخصی به احساساتی که مدت ها سرکوبشان کرده بود اجازه ابراز می‌دهد. با جاری شدن احساسات، فرد ادراک جدیدی از نفس را حس میکند، و این فرایند در رویا به صورت ماهی نمایش داده می‌شود؛ نگرش، کردار و غرایزی از ما که با دیگر اعضای بشریت یکسان است – ناخودآگاه جمعی – و سائقه ها و شناختی که از آن سرچشمه می‌گیرد؛ غرایز جنسی در مورد تولید مثل، ماهیان بسیار ریز همان اسپرم ها هستند و بدین معنا ما آن ماهی ریز اسپرمی هستیم که مسیر شگرفی به سوی رشد و تبدیل شدن به آدمی در پیش دارد. ماهی ممکن است خردی باشد که، با در نظر گرفتن سیر و سلوک ما در مکان و زمان، هنوز به خودآگاهی ما نرسیده است. 

ماهی ها و آبزیان: هنگامی که عزم می‌کنیم که حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه های ناخودآگاه جسمانی و روانی، تولید واکنش می‌کنند. ماهی ها اغلب این فرایندهای ژرف ناخودآگاه را به تصویر می‌کشند. پس ماهی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد، که می‌تواند مغذی و مقوی یا مخرب باشد و این بستگی به محتوای رویا دارد. 

ماهیان ریز بسیار در یک ظرف: این تصویر می‌تواند نشان دهنده اسپرم و باردار شدن و یا میل به باردار شدن باشد. 

 

منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
khaboroya.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo