تفسیر و تعبیر خواب ماهی چیست؟

تعبیر خواب ماهی به گفته معبرین غربی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد. البته تعبیر گران اسلامی، دیدن ماهی در خواب را غنمیت و خوردن آن را در خواب دریافت مال و اموال می‌دانند.
تعبیر خواب ماهی

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ماهی

معبرین اسلامی و غربی بسیاری دیدن ماهی در خواب را تعبیر کرده‌اند. امام صادق (ع)، حضرت یوسف و حضرت دانیال از معبرین اسلامی و آنلی بیتون و یونگ از معروفترین معبرین غربی هستند.

تبلیغات در ستاره

امام صادق (ع) دیدن ماهی در خواب را به موارد زیر تعبیر کرده است:

 1. وزیر

 2. لشکر

 3. دختر

 4. غنیمت

 5. غم و اندوه

 6. کنیزک هندو

جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر ماهی تازه، غنیمت است.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماهی روزی است.

آنلی بیتون می‌گوید:

 

 • دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.

 

تعبیر خواب خوردن ماهی

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می‌کنید و دچار حرص و آز می‌شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می‌رسید.

 • اگر ببینید ماهی شور می‌خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می‌شوید.

جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، به این معنی است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

 • اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. لازم به ذکر است که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، مال فراوانی به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلی‌های از گوشت ماهی می‌خوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

آنلی بیتون: خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار است.

لیلا برایت: خوردن ماهى خشک در خواب، نشانه‌ بيمارى است.

تونی کریسپ: خوردن ماهی در خواب به درآمیختن ادراک و وقوف درون؛ حس در ارتباط بودن با جامعه و جهان، و معاشرت و مصاحبت با آنان اشاره دارد. او همچنین خورده شدن انسان توسط ماهی را به غرایز و احساسات غیرعقلانی می‌داند که بیننده خواب را تهدید می‌کند که خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت یا مسیر منطقی زندگی از جمله این تعابیر است.

کارل گوستاو یونگ: خواب دیدن اینکه ماهی می‌خورید نماد باورهاتان، وضعیت روحی، شانس، انرژی و غناست. غذای روح است.

 

تعبیر خواب ماهی گرفتن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می‌کنید، نشانه آن است که نقشه‌های دشمنان شما را پریشان می‌کند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می‌کند تا از دام آن‌ها بگریزید.

 • اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می‌آورید.

تونی کریسپ گرفتن ماهی در خواب را نشانه‌ای از خلق حالت ذهنی پذیرا تعبیر کرده است. نشانه‌ای که به بصیرتی که در ژرفنا پنهان است اجازه ورود و آشکار شدن و شناخته شدن می‌دهد. 

کارل گوستاو یونگ گرفتن ماهی سفید در خواب را به این معنی می‌داند که شما احتمالا باور‌های روحی‌تان را مورد سوال قرار میدهید.

تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ماهی بزرگ

حضرت دانیال می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت است.

 

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه یک ماهی خیلی خیلی بزرگ به شما حمله می‌کند بیانگر این است که شما از یک مساله‌ی احساسی دوری می‌کنید، به قدری که رفته رفته رشد می‌کند و به یک مساله‌ی بزرگ تبدیل می‌شود. شما احساسات خودتان را خیلی سرکوب می‌کنید که روی رفاه تان اثر می‌گذارد. خواب دیدن اینکه یک ماهی غول پیکر تلاش می‌کند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش می‌کنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند (تحلیل ببرند).

لوک اویتنهاو دیدن ماهی‌های بزرگ در خواب را به “رضایت” تعبیر کرده است. 


 

تعبیر خواب ماهی کوچک

حضرت دانیال (ع) فرموده‌اند دیدن ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه دارد.

 

ابن سیرین می‌گوید: تعبیرماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.‌‌

لوک اویتنهاو ماهی‌های کوچک در خواب را نشانه شکست می‌داند. بعضی دیگر از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر ماهی کوچک، مسافرت است.

یونگ خواب دیدن اینکه یک ماهی کوچک به ماهی بزرگتری حمله می‌کند را بیانگر این مساله می‌داند که نباید توانایی‌های کسی را به خاطر جثه‌ی کوچکش دست کم بگیرید. در نظر بگیرید که آیا با ماهی کوچک همدردی می‌کنید یا با ماهی بزرگ، برای تعبیر خوابتان مهم است.

 

 

تعبیر خواب ماهی قرمز

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن ماهی قرمز در خواب را به فر و شکوه برای بیننده خواب تعبیر کرده است. او همچنین می‌گوید اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آنطور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می‌شوید و به آرزوهای خود می‌رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می‌کنید که به آرزوهایش برسد.

 

لوک اویتنهاو از معبرین غربی ماهی‌های قرمز را بیانگر ازدواج با فردی ثروتمند می‌داند.

تعبیر خواب ماهی مرده

لوک لویتنهاو دیدن ماهی مرده در خواب را نشانه ناراحتی می‌داند. 

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق دردآوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید.

تونی کریسپ دیدن ماهی مرده در خواب را به ابراز نشدن غرایز اساسی تعبیر کرده است.

 

تعبیر خواب انواع ماهی (قزل آلا، شورو…)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • ماهی سفید بخت و اقبال است.

 • ماهی زرد طلایی پول و مال و ثروت است.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت است، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.

اچ ميلر مى‌گويد:
 • اگر در خواب ماهى آزاد ببينيد، به اين معنا است كه آينده‌ى درخشانى خواهيد داشت.

 • ديدن ماهى ساردين در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است.

 • ديدن ماهى طلايى در خواب، علامت آن است كه ازدواج موفقى خواهيد داشت.

برايت مى‌گويد:
 • اگر در خواب ماهى بزرگى ببينيد، يعنى درآمد خوبى خواهيد داشت.

 • ديدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى است.

 • ديدن ماهى قزل ‌آلا در خواب، نشانه‌ى آن است كه اقبال و شانس به شما رو آورده است.

 • ديدن ماهى كولى در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناخوشايند است.

 

تعبیر خواب ماهی - دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

کارل گوستاو یونگ روانشناس بزرگ آلمانی برای حالات مختلف ماهی در خواب، تعابیر متفاوتی بیان کرده است که بخشی از آن را در ادامه می‌خوانیم:

 • شنا کردن ماهی: دیدن ماهی‌ای که در خوابتان شنا می‌کند بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده است. تعبیر دیگر این است که شناکردن ماهی در خوابتان ممکن است نمادی از درک و فهم باشد. زنان وقتی که حامله می‌شوند خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکن است بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی است.
 • ماهی پخته: خواب دیدن ماهی پخته بیانگر این است که شما به درک جدیدی از احساس روحی و دانش رسیده اید.
 • تمیز کردن ماهی (پاک کردن ماهی): خواب دیدن اینکه شما ماهی را تمیز می‌کنید بیانگر این است که شما ابراز احساسی تان را به شیوه‌ای تغییر می‌دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. شما خودتان را سانسور می‌کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی‌کنید.
 • تیغ ماهی: دیدن تیغ ماهی در خوابتان به نگرش، افکار یا دیدگاه‌های قدیمی اشاره دارد که قبلا روشن شده است. شما این ایده‌ها را پرورش داده اید و از آن کسب دانش کرده اید.
 • بازار ماهی: خواب دیدن اینکه به بازار ماهی می‌روید بیانگر لذت و شادی است.
 • ماهی فاسد: دیدن ماهی فاسد و پوسیده در بازار ماهی بیانگر پریشانی‌ای است که شما با تظاهر به شادی، اینگونه می‌نمایانید که غم ندارید.

تونی کریسپ نیز در  کتاب فرهنگ تفسیر رویا اینگونه درباره تعبیر دیدن ماهی در خواب می‌نویسد:شخصی به احساساتی که مدت ها سرکوبشان کرده بود اجازه ابراز می‌دهد. با جاری شدن احساسات، فرد ادراک جدیدی از نفس را حس میکند، و این فرایند در رویا به صورت ماهی نمایش داده می‌شود؛ نگرش، کردار و غرایزی از ما که با دیگر اعضای بشریت یکسان است – ناخودآگاه جمعی – و سائقه ها و شناختی که از آن سرچشمه می‌گیرد؛ غرایز جنسی در مورد تولید مثل، ماهیان بسیار ریز همان اسپرم ها هستند و بدین معنا ما آن ماهی ریز اسپرمی هستیم که مسیر شگرفی به سوی رشد و تبدیل شدن به آدمی در پیش دارد. ماهی ممکن است خردی باشد که، با در نظر گرفتن سیر و سلوک ما در مکان و زمان، هنوز به خودآگاهی ما نرسیده است. 

ماهی ها و آبزیان: هنگامی که عزم می‌کنیم که حرکتی کنیم یا سخنی بگوییم، فرایند انگیزه های ناخودآگاه جسمانی و روانی، تولید واکنش می‌کنند. ماهی ها اغلب این فرایندهای ژرف ناخودآگاه را به تصویر می‌کشند. پس ماهی نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان برمی‌خیزد، که می‌تواند مغذی و مقوی یا مخرب باشد و این بستگی به محتوای رویا دارد. 

ماهیان ریز بسیار در یک ظرف: این تصویر می‌تواند نشان دهنده اسپرم و باردار شدن و یا میل به باردار شدن باشد. 

 

منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
khaboroya.com


399 نظر
 1. سلام خواب دیدم خونه شمال کشور داریم که یک حمام بزرگ داره من اول که در حمام رو باز کردم و حموم کردم خبری نبود ولی دوباره که رفتم در حموم رو باز کردم تا نیمه حموم آب گل آلود و پر از ماهی بود یه جایی بود از حمام که به دریا راه داشت ماهی ها از اونجا رفتم دریا و فقط چندتا ماهی کوجو موندن که دست و پا می زدن خواستم ببرم به مامانم نشون بدم که گفتم ولش کن تا اونجا می میره یک دلفین کوچولو بود یه قزل آلا متوسط آب باز کردم اونام رفتن تو دریا

  • سلام! خوابتان یعنی به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. حاکی از پاکسازی درون و بیرون تان است. زمان هایی که بهتان سخت گذشته است را می شویید و دور می ریزید. علامتی از اینست که از ایده های قدیمی، مفاهیم، دیدگاه های قدیمی و منفی، رها می شوید. ممکنست به بخشش و رها کردن اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: به میل های غریزی تان مربوط می شود. ممکنست که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: علامتی از خلوص و پاکسازی روح و روان تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «آب گل آلود و پر» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • و بعد از اینکه ماهی ها رو فرستادم دریا و آب کثیف رفت تو چاه و حمام آب گرفتم دوباره در و باز کردم ببینم آب گل آلود ماهی هاذمیان یا نه که نیومدن دوباره

    • مخاطب گرامی! ادامه ی خوابتان در همین صفحه با نام خودتان تعبیر شده است. ↓

   • در حموم رو باز کردم تا نیمه حموم آب گل آلود و پر از ماهی بود یه جایی بود از حمام که به دریا راه داشت ماهی ها از اونجا رفتم دریا و فقط چندتا ماهی کوجو موندن که دست و پا می زدن خواستم ببرم به مامانم نشون بدم که گفتم ولش کن تا اونجا می میره یک دلفین کوچولو بود یه قزل آلا متوسط آب باز کردم اونام رفتن تو دریا

    • در ادامه: در احساسات منفی تان غوطه ورید. ممکنست اندک زمانی برای تمیز کردن ذهن تان نیاز داشته باشید و اینکه صلح درونی یابید. تعبیر دیگر: تفکر/قضاوت تان، مبهم است. اگر در آب گل آلود غوطه ورید، یعنی در موقعیتی، خردتان را کنار گذاشته اید و مغلوب احساسات تان شده اید. حاکی از نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکنست گویای موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). علامتی از راهنمایی روحی، تفکر، ملاحظات ذهنی و اعتماد احساسی است. معمولا یک مورد الهامی است و شما را تشویق می کند که از ذهن تان بخاطر گنجایش عالیش و حرکت بسوی بالا در زندگی، استفاده کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خطر ارتباطی است که میان جنبه های خودآگاه و ناخودآگاهتان شکل گرفته است. بیانگر تمایل و توانایی تان برای کشف احساسات تان و حرکت در مسیر احساسات تان است.

 2. سلام وقتتون بخیر من دیشب خواب دیدم داشتم از دست چند نفر فرار میکردم اگه میگرفتنم اعدام میشدم بعد از در یه جایی که ماهی اینا بود رفتم بالا که صاحبش اومد و گفت منو تحویل نمیده بعد قلاب ماهی گیریشو انداخت توی اب رودخانه(اب روخانه زلال بود) که ماهی بگیره واسه بچش که دیگه نگرفت وه رفت من هم یک تا ماهی خاکستری توی رود خانه دیدم بعد که خواستم دوباره برم بیرون 3 تا ماهی که خیلی کوچیک بودن دیدم بعد اونا 4 تا ماهی خاکستری اومدن مثل ماهی های اکواریومی بودن یکشون داشت بهم نزدیک میشد که ترسیدم و فورا از در بالا رفتم و اومدم فرار کنم گرفتنم میشه بگید تعبیرش چیه؟؟؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید. از موقعیتی دوری می کنید که فکر نمی کنید مغلوب شدنی باشد (تسلیم می شوید؛ صورت مسأله را پاک می کنید). استعاره ای از شکلی از ناامنی است. با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. گویای نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. ممکنست حاکی از موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). نمایانگر مسأله های مربوط به کنترل و خودداری است. برخی جنبه های شخصیت تان ممکنست کاملا اجازه ی رشد نیابند. تعبیر دیگر: نشانگر احساس گناه است.

 3. با سلام من خواب دیدم همراه 3 تا از خواهرهایم و خواهرزاده کوچکم در ماشین نشسته بودیم مثل اینکه راننده به دنبال مسیر مناسب برای حرکت می گشت. جاده خاکی بود ابتدا عقب عقب رفت بعد مشاهده کرد که در پایین جاده مسیری است که مردم برای تفریح آنجا هستند. از جاده خارج شد و به سمت پایین جاده که البته برکه ای هم در آن بود حرکت کرد. مردم از برکه ماهی می گرفتند. هنگام حرکت ماشین مثل اینکه از روی آب مانند هواپیما عبورکرد و به خشکی سمت دیگر برکه رسید. برکه خیلی زلال بود طوری که ماهیها رو می دیدیم. یک ماهی کوچک پشت دست من بین دوانگشت شست و سبابه من از داخل آب پرید. به خواهرهام گفتم که آخه خیلی کوچیکه یه وقت نمیره.که یه دفعه آقایی که در حال ماهیگیری بود ماهی رو از روی دستم برداشت و میخواست محکم به داخل آب بکوبد. گفتم نه آرام بذارید توی آب گفت طوریش نمیشه نگران نباشیدو محکم آن را داخل آب پرت کردند. لطفأ تعبیرش رو بفرمایید. سپاس

  • سلام! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. از شما سواری گرفته می شود. کسی دارد از شما سوءاستفاده می کند. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نشانگر آرامش است. لازمست کمی به خودتان آرامش بدهید. زمانش است که درباره ی وضعیت تان و آنچه در زندگی تان رخ می دهد، تأمل کنید. از سوی دیگر، تمایل دارید احساسات تان را کنترل و بازبینی کنید. شخصی آرام از نظر عاطفی هستید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «ماهی میگرفتند» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • با سلام وتشکر از تعبیرتان ادامه خواب را خدمت تان ارسال می کنم:
    ماهی می گرفتند. هنگام حرکت ماشین مثل اینکه از روی آب مانند هواپیما عبورکرد و به خشکی سمت دیگر برکه رسید. برکه خیلی زلال بود طوری که ماهیها رو می دیدیم. یک ماهی کوچک پشت دست من بین دوانگشت شست و سبابه من از داخل آب پرید. به خواهرهام گفتم که آخه خیلی کوچیکه یه وقت نمیره.که یه دفعه آقایی که در حال ماهیگیری بود ماهی رو از روی دستم برداشت و میخواست محکم به داخل آب بکوبد. گفتم نه آرام بذارید توی آب گفت طوریش نمیشه نگران نباشیدو محکم آن را داخل آب پرت کردند.

    • سلام بر شما؛ همچنین! در ادامه: با احساسات سرکوب شده تان روبرو می شوید و آنها را به سطح می آورید. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). حاکی از آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. گویای نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی نمایانگر نگرش ها و بینش هایی است که به سطح آمده اند. بویژه، گرفتن ماهی سفید، یعنی ممکنست باورهای روحی تان را مورد سؤال قرار می دهید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود).

 4. سلام وقت بخیر. خواب دیدم یه ظرف دربسته تو دستم بود که پر از ماهی های کوچک رنگارنگ بود منم تو خیابون راه میرفتم ماهی ها به سر ظرف فشار می آوردند می‌خواستند از ظرف بیان بیرون ، منم نمیزاشتم به خواهرم میگفتم از گرماست میخوان بیان بیرون.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. حاکی از ایده، مفاهیم و نگرش است. گویای نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. شاید نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). بیانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد.

 5. سلام وقتتون بخیر. خواب دیدم که درحال شنا کردن زیر آب هستم و 3 یا 4 تا ماهی سفید زیبا رو با دست هام میگیرم. جایی که بودم ماهی های کوچیک و بزرگی هم بود و درکنار اون ها تخم های ماهی هم زیر آب بالا پایین میشدن. در آخر اومدم یه ماهی دیگه رو با دستم بگیرم که موقعی که گرفتمش یه ماهی قرمز بزرگ و زیبا (در حالی که یه طرفش یه ریسه زینتی مروارید مانند داشت) از بدنش خارج شد و شنا می‌کرد. ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی کاملا در احساسات تان غوطه ور هستید. خودتان را مجبور می کنید که با احساسات ناخودآگاهتان کنار بیایید. حاکی از نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی گویای نگرش ها و بینش هایی است که به سطح آمده اند. بویژه، گرفتن ماهی سفید، یعنی ممکنست باورهای روحی تان را مورد سؤال قرار می دهید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). بیانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر: نشانگر موضوع های احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است.

 6. سلام
  من خواب دیدم،بالای یه دریاچه کوچیک انگار کا پر از ماهی هست نشستم کنار دوستام
  در این دریاچه پر از ماهی بود نهنگ ،کوسه و… هر دفعه یه ماهی به سمت ما انگار خودشو پرت میکرد
  یه ماهی ابی کمرنگ و خوشکل هم خودشو سمت من پرت کرد
  بعد من وارد دریاچه شدم که برم سمت دیگه
  یدفعه یه زن ماهی هارو انگار صید کرده بود بهم گفت کدومشو میخوای،منم انتخاب کردم

  • سلام! خوابتان حاکی از حالت احساسی ذهن شماست. حس می کنید محدود شده اید و نمی توانید احساسات تان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر: ممکنست برایتان تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، علامتی از آرامش درونی شماست. اگر پریشان باشد، ممکنست وارد پریشانی احساسی شوید. گویای نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). نشانگر شهود و آگاهی است. با روان و حس معنویت تان سازگارید. تعبیر دیگر: علامتی از یک رابطه یا پروژه ی کاری است که ممکنست از نظر مدیریت کردن، خیلی برایتان بزرگ باشد و از پسش برنمی آیید. احساس می کنید دارید له می شوید. ممکنست جناسی از شیون کردن باشد و تمایل به اینکه درباره ی چیزی ناله کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «کوسه و…» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 7. سلام وقتتون بخیر باشه.
  ممنون بابت تمام زحماتی که می کشید. بنده خواب دیدم کنار یک رودخانه هستم و شخص ماهیگیری در حال ماهیگیری کنار رودخانه بود. رودخانه زلال و خوب بود و ماهی ها قابل رویت. ماهی های زیادی کنار رودخانه بودن من با پاهام از کنار رودخانه ماهی ها رو میگرفتم مینداختم کنار اول ماهی های کوچیکی گرفتم اما بعدش دوتا ماهی خیلی بزرگ سالمون با پاهام گرفتم انداختم ساحل و برداشتمشون بردمشون داخل خونه. بعد یکی از ماهی ها تبدیل به پسر شد و یکی تبدیل به دختر خوشکلی شد. بعد من آلتم رو درآوردم تا برام بخوره اول ماهی پسر خواست بخوره نزاشتم و بعد ماهی دختر خوردش. ممنون میشم تعبیرش رو بفرمائید.

  • سلام؛ همچنین؛ خواهش می کنم! خوابتان یعنی با جریان موجود پیش می روید. اجازه می دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر: علامتی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. با احساسات سرکوب شده تان روبرو می شوید و آنها را به سطح می آورید. گویای نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی نمایانگر نگرش ها و بینش هایی است که به سطح آمده اند. بویژه، گرفتن ماهی سفید، یعنی ممکنست باورهای روحی تان را مورد سؤال قرار می دهید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. ممکنست حاکی از موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). نشانگر انرژی جنسی، قدرت، پرخاشگری و باروری است؛ بویژه اگر نعوذ باشد. اگر قضیب، سست باشد، به ناامیدی جنسی اشاره می کند.

 8. سلام.من خواب دیدم سر سفره همراه برادرم نشسته بودیم و مادرم ماهی سرخ شده درست کرده بود.ماهی کاملا پاک شده بود و تیغ نداشت و با پودر و ادویه سرخ شده بود وکاملا طلایی شده بود.توی خواب علاقه ای به خوردنش نداشتم اما خیلی هم بدم نمیومد.مادرم یه ماهی کامل رو توی بشقابم گذاشت و شروع کردم به خوردن

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با برادرتان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت تان باشد! تعبیر دیگر: علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست. می تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی تان، ویژگی ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. به قلب مسأله ای می روید. انرژی های غریزی تان را شناسایی و استفاده می کنید. تعبیر دیگر: می بینید دیگران آنچه هنوز برایش می کوشید و به دنبالش هستید را به دست آورده اند.

 9. و شبیه مارمولک شده بود و تند تند راه می رفت حرف و زد و از من بدش میومد مدام می چسبید به دستام و به زور جداش می کردم و می گفت میخواد تلافی کنه سرم چون یه بار زدمش میخواد به من پشت کنه تا بدونم ک منو بی جواب نمیزاره و خیلی چسبناک بود و وقتی می چسبید به هزار و یه زحمت میشد جداش کنی من از دستش فرار می کردم و اون هی دنبالم می گشت میشه

  • در ادامه: حاکی از توافق یا تأیید است. پاسخ تصمیمی که لازمست بگیرید، بله است. تعبیر دیگر: بیانگر احیا و تجدید است. تعبیر دیگر: نشانگر غریزه های اولیه تان، غذا و غیره است. و نگرانی تان درباره ی این احساسات است. ممکنست گویای شخصی در زندگی تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست کلفت است. جنبه ی مثبتش اینست که علامت پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان سازی (تجدید حیات) است. ممکنست نمایانگر این باشد که جاپایتان محکم است (اصیل هستید). بیانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: نشانگر پتانسیل تان برای نهایت شخصی است که می توانید باشید. (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند (و حتی گاهی همان ساعتی که ارسال می شوند)، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 10. سلام
  من دیشب خواب دیدم که تو یه جنگ بودیم و یه ماهی زنده به رنگ زرد و سفید با دندونای عجیب هم تو خشکی زنده بود و شبیه مارمولک شده بود و تند تند راه می رفت حرف و زد و از من بدش میومد مدام می چسبید به دستام و به زور جداش می کردم و می گفت میخواد تلافی کنه سرم چون یه بار زدمش میخواد به من پشت کنه تا بدونم ک منو بی جواب نمیزاره و خیلی چسبناک بود و وقتی می چسبید به هزار و یه زحمت میشد جداش کنی من از دستش فرار می کردم و اون هی دنبالم می گشت میشه تعبیرش کنید

  • سلام! خوابتان یعنی خیلی کار می کنید. لازمست به خودتان استراحت دهید. بین عقل و دل تان مدام کشمکش است. تعبیر دیگر: حاکی از تمایلات جنسی است. ممکنست بیش از حد تحریک شوید یا می کوشید امیال غریزی تان را سرکوب کنید. تعبیر دیگر: گویای اختلال و هرج ومرج در زندگی تان است. کشمکش درونی یا عاطفی را تجربه می کنید که از درون متلاشی تان می کند. تعبیر دیگر: هم خیلی تهاجمی هستید هم به حد کافی مدعی نیستید. شاید لازمست آماده شوید به جنگی در جایی از زندگی تان خاتمه دهید و کنارش گذارید. نمایانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکنست بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی می باشد (از دست تان می رود). برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «شبیه مارمولک» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

1 2 3 20

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور