تعبیر خواب لیمو (لیمو شیرین و لیمو ترش)

با تعبیر خواب لیمو، تعبیر خواب لیمو شیرین و تعبیر خواب لیمو ترش به تعبیر معبرین غربی و اسلامی همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب لیمو
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن لیمو و لیمو ترش از دیدگاه معبرین غربی و شرقی یکسان بوده و نشانه رخ دادن حوادث تلخ و ناگوار است. این حوادث می‌تواند شنیدن خبرهای ناگوار، شروع یک شکست یا مشکلات کاری باشد. با تعبیر خواب لیمو همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب لیمو ترش ابن سیرین - تعبیر خواب لیمو عمانی - تعبیر خواب شربت آبلیمو - تعبیر خواب خوردن آب لیمو ترش - تعبیر خواب لیمو خشک

 

تعبیر خواب لیمو

محمدبن سیرین گوید: دیدن لیمو درخواب، دلیل بیماری است و در دیدن آن خیری نباشد.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر در خواب لیموها را بر شاخ و برگ درختان ببینید، علامت آن است که به امری حسادت خواهید ورزید ولی عاقبت در خواهید یافت که منشأ حسادت پوچ و بی معنی بوده است.

  • خوردن لیمو در خواب، علامت حقارت و نومیدی است.

  • دیدن لیموی سبز در خواب، نشانه ابتلا به بیماری واگیردار است.

  • دیدن لیموی خشک شده در خواب، نشانه جدایی و طلاق از همسر است.

 

تعبیر خواب لیمو ترش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن و خوردن، خریدن، گرفتن و داشتن لیموترش در خواب به هیچ وجه خوب نیست.

 معبرین غربی گویند:

دیدن لیموترش در خواب نشانه شروع یک شکست است. حوادث ناگواری که شما را نگران و درون احساس افسردگی فرو می‌برد. به زودی تجربه پنهان شدن از دوستان و خانواده خود را در فضایی نا امن پیدا خواهید کرد. این رویدادهای بد می‌تواند همزمان با شنید اخبار شوکه کننده و تلخ روی دهد. شما بایستی در برخورد با این مشکلات بسیار با قدرت برخورد کنید. روحیه خود را در تمامی مراحل حفظ کنید زیرا رسیدن له موفقیت هدف شماست.

 

تعبیر خواب لیمو شیرین

منوچهر مطیعی تهرانی:
  • چون رنگ زرد دارد از نظر معبران اسلامی خوب تشخیص داده نشده. اگر در خواب ببینید لیمویی پوست کنده می‌خورید و طعم شیرین آن را می‌چشید بعد از یک دوره ناراحتی به نعمت و کامروایی می‌رسید زیرا لیمو بخصوص شیرینی آن کام و کامروایی است و صحت و سلامت می‌آورد.

  • اگر لیموی شیرین پوست کنده کسی به شما بدهد لذتی باد آورده نصیب شما می‌شود. لذتی که انتظارش را نداشته‌اید و کام شما شیرین می‌شود. همین تعبیراست اگر شما لیموی شیرین پوست بکنید و به دیگری بدهید. دادن لیموی پوست نکنده ابراز محبت تلاقی نمی‌شود.

 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
globe-views.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo