تعبیر خواب لرزیدن اندام بدن چیست؟

دیدن لرزیدن اعضای بدن در خواب به گفته معبرین اسلامی بسته به جایی که می‌لرزد تعبیری متفاوت به همراه خواهد داشت.با تعبیر خواب لرزیدن آشنا شوید
تعبیر خواب لرزیدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن لرزش اعضای بدن از خواب‌هایی است که معبرین اسلامی برای لرزش هر یک از اعضا تعابیر مختلفی را عنوان کرده‌اند. ابن سیرین، ابراهیم کرمانی و حضرت دانیال (ع) از این دسته معبرین هستند.

 

تعبیر خواب لرزیدن دست – تعبیر خواب لرزیدن دست – تعبیر خواب لرزیدن سر – تعبیر خواب لرزیدن اندام

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب لرزیدن کل اندام

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند همه اندام او می‌لرزید، دلیل است که سختی بیند.
 
حضرت دانیال گوید: 
دیدن لرزیدن اندام‌ها به خواب در چهار وجه است.
  1. ضعف احوال
  2. ترس و بیم
  3. غم و اندوه
  4. مضرت و بیماری. 

 

لرزش سر
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سر او می‌لرزید، دلیل زحمت است.
 
لرزیدن گردن
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گردن او می‌لرزید، دلیل که امانت نگذارد.
 
لرزش شکم
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند شکم او می‌لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.
 
لرزش پا
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید پایش می‌لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.
 
 
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo