تعبیر خواب لرزیدن اندام بدن چیست؟

دیدن لرزیدن اعضای بدن در خواب به گفته معبرین اسلامی بسته به جایی که می‌لرزد تعبیری متفاوت به همراه خواهد داشت.با تعبیر خواب لرزیدن آشنا شوید
تعبیر خواب لرزیدن
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن لرزش اعضای بدن از خواب‌هایی است که معبرین اسلامی برای لرزش هر یک از اعضا تعابیر مختلفی را عنوان کرده‌اند. ابن سیرین، ابراهیم کرمانی و حضرت دانیال (ع) از این دسته معبرین هستند.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب لرزیدن دست – تعبیر خواب لرزیدن دست – تعبیر خواب لرزیدن سر – تعبیر خواب لرزیدن اندام

 

تعبیر خواب لرزیدن کل اندام

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند همه اندام او می‌لرزید، دلیل است که سختی بیند.
 
حضرت دانیال گوید: 
دیدن لرزیدن اندام‌ها به خواب در چهار وجه است.
  1. ضعف احوال
  2. ترس و بیم
  3. غم و اندوه
  4. مضرت و بیماری. 

 

لرزش سر
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سر او می‌لرزید، دلیل زحمت است.
 
لرزیدن گردن
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گردن او می‌لرزید، دلیل که امانت نگذارد.
 
لرزش شکم
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند شکم او می‌لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.
 
لرزش پا
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید پایش می‌لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.
 
 
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خوابنظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور