تعبیر خواب گیلاس (درخت، هسته و میوه گیلاس)

تعبیر خواب گیلاس بنابر مزه ای که خواهد داد تعبیری متفاوت به همراه دارد. با تعبیر خواب خوردن گیلاس، تعبیر خواب درخت گیلاس، تعبیر خواب هسته گیلاس، تعبیر خواب گیلاس نرسیده و ... همراه ما باشید.
تعبیر خواب گیلاس
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – معبرین اسلامی دیدن گیلاس در خواب را دلیل بر مال و آنچه که نیازمندید دانسته‌اند. البته لازم به ذکر است که دیدن رویای این میوه اگر در فصل خودش باشد تعبیری به همراه نداشته و اگر در غیر فصل دیگری مانند زمستان مشاهده شود تفسیری نیکو نخواهد داشت. با تعبیر خواب گیلاس همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

 

تعبیر خواب گیلاس امام صادق - تعبیر خواب گیلاس ابن سیرین - تعبیر خواب آلبالو خوردن - تعبیر خواب درخت گیلاس قرمز - تعبیر خواب باغ گیلاس

تعبیر خواب گیلاس

 

تعبیر خواب گیلاس

به طور کلی تعبیر خواب گیلاس اشاره به تحصیل یا حرفه بیننده خواب دارد. موفقیت، خوشی و سربلندی از نشانه‌های خوب دیدن گیلاس در خواب است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برخی معبرین دیدن گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته‌اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه‌اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده‌اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می‌خورید و آن کاملاً شیرین است بد نیست. چنانچه کال باشد بهتر است.

بنر-هومکا-ستاره

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: اگر در خواب گیلاس سرخ و گیلاسی که به سیاهی می زند را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و گیلاسی که به زردی می زند، دلیل بیماری است.

 

تعبیر خواب خوردن گیلاس

معبرین غربی:

 • خوردن گیلاس سمبلی از کسب موفقیت و پیشرفت در شغل و تحصیل است. 

 • اگر در خواب گیلاسی را به دو قسمت تقسیم کرده و فقط نیمی از آن را خوردید به این معناست که برای رسیدن به موفقیت افرادی در اطراف خود دارید.

 • گیلاس به همراه میوه‌های رسیده حاکی از شروع یک رابطه صمیمی است. اگر در خواب از خوردن گیلاس لذت بردید به این معنی است با عطوفت و مهربانی خود می‌توانید بر دشمنانتان غلبه کنید.

 • اگر گیلاس ترش مزه ای را در خواب خوردید نشانه نگرانی و غم و اندوه است. بیشتر این خواب مربوط به خانواده شماست.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن گیلاس در خواب، نشانه آن است که بخاطر رفتار دوستانه خود محبوبیت کسب خواهید کرد.

 • خوردن گیلاس در خواب، علامت آن است که می‌خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید.

 لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • خوردن گیلاس: دعوا

 • چیدن گیلاس: شادی

 • درخت گیلاسی پر از شکوفه: سرگرمی، خوشبختی

 

تعبیر خواب گیلاس کال (نرسیده)

آنلی بیتون: دیدن گیلاس سبز و کال در خواب، دلالت بر آن دارد که خوشبختی نزدیک شما است.

معبرین غربی گویند: گیلاس نرسیده نشانه چیزی است که شما نیاز دارید و گیلاس رسیده بیانگر تندرستی است.

 

تعبیر خواب درخت گیلاس

 • درخت گیلاس در خواب بیانگر حضور فردی است که از پیشرفت و حرکت رو به جلوی شما جلوگیری می‌کند. این فرد از خویشاوندان شماست.

 • اگر در خواب ببنیند که از درخت گیلاس میوه می‌چینید به زودی سفری دور و دراز و با مشکلات فراوان خواهید داشت.

 

تعبیر خواب هسته گیلاس

تعبیر خواب هسته گیلاس نشان دهنده مسیر صحیح، روزهای زیبا و رزق و روزی حلال است.

دیدن کمپوت گیلاس یا شکوفه گیلاس بر درخت، از دیگر خواب‌های متداول با محوریت میوه گیلاس است. چنانچه رویایی با این مضامین مشاهده کرده و از تعبیر آن بی‌اطلاع هستید به راحتی می‌تواند با ارسال خواب در قسمت نظرات و پرسش‌ها در همین صفحه از تعبیر آن آگاه شوید.

 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
globe-views.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo