تعبیر خواب گنجشک – گنجشک مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب گنجشک مرده، تعبیر خواب بدست آوردن گنجشک، تعبیر خواب آواز گنجشک، تعبیر خواب خوردن گنجشک و تعبیر خواب جوجه گنجشک همراه ما باشید.
تعبیر خواب گنجشک
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی –  گنجشک در ظاهر پرنده ای است آرام که آزاری نمی‌رساند ولی برای مزارع و درختان بسیار زیان رسان است. مردی بدون اصل و نسب که بسیار پر سر و صدا و پر هیاهوست در خواب‌های ما به شکل گنجشک ظاهر می‌گردد. در اصل تعبیر خواب گنجشک بیانگر هوس‌های زودگذر است همانگونه که گنجشک می‌تواند به سرعت پر بکشد و فرار کند این تمایلات نفسانی زودگذرند. البته معبرین اختلاف نظرهایی در مورد تعبیر خواب گنجشک دارند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. با تعبیر خواب گنجشک همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

 
تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک

 

تعبیر خواب گنجشک

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: دیدن گنجشک در خواب دلیل بر مردی با قدر و جاه کند
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گنجشک، کودک کوچک و خردسال می‌باشد و هر خوب و بدی که در گنجشک ببینی به کودک خردسال برمی‌گردد
ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر گنجشک، چنانچه یک عدد باشد، فرزند است.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند: 
تعبیر خواب گنجشک عبارت‌ است از:
 1. پادشاه
 2. حاکم و والی
 3. مردی با قدر و ارزش زیاد
 4. غلام زیبا
 5. قاضی
 6. بازرگان
 7. مرد راهزن
 8. مردی اهل خصومت و دشمنی
 9. مردی که نسبت به آمیزش کردن حریص می‌باشد
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه ببینید که گنجشکی در قفس دارید با مردی مدعی قدرت برخورد می‌کنید که بر او مسلط می‌شوید و پیروزی حاصل می‌نمایید.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • گنجشک: دعوا و تشنج
 • گرفتن آن: ملاقات غیر منتظره
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن گنجشک و مرغان کوچک خوش دلی است
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن گنجشک در خواب، نشانه آن است که زندگی شما لبریز از عشق و آسایش خواهد شد، با علاقه و محبت به داستان‌های غم انگیز دیگران گوش می‌سپارد و با بخشندگی به دیگران، محبوبیتی به دست می‌آورید.
 • دیدن گنجشکی زخمی در خواب، نشانه اضطراب و پریشان خاطر شدن است.

 

تعبیر خواب بدست آوردن گنجشک

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گنجشک‌های زیادی به دست آورده‌ای، به این معنی است که بر گروهی بزرگی و سروری می‌کنی و مال و اموال زیادی به دست می‌آوری.
ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی گنجشک‌های زیادی به تو بخشیده‌اند، بیانگر این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال به دست می‌آوری.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر عفیف و پاکدامن نباشی و در خواب ببینی که گنجشکی را با دام و تله گرفته‌ای، یعنی به شخصی حقیر و بی‌قدر و منزلت نیرنگ می‌زنی و بر او غلبه می‌کنی.

 

تعبیر خواب گنجشک رنگی (سرخ و زرد)

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی گنجشک سرخی را شکار کرده‌ای با زن زیبایی ازدواج خواهی کرد.
 • اگر ببینی گنجشک زردی به دست آورده‌ای، یعنی با زنی که مثل آدم‌های مریض می‌باشد و رنگ پریده و زرد است ازدواج می‌کنی.

 

تعبیر خواب جوجه گنجشک

محمد بن سیرین:
 • اگر ببینی جوجه‌های گنجشک را شکار می‌کنی و گردن آن‌ها را هم شکسته و در کیسه می‌اندازی معلم کودکان می‌شوی و آن‌ها را به شدت کتک می‌زنی و مجروح می‌سازی.
 • اگر ببینی جوجه‌های گنجشک را از لانه بیرون آورده‌ای نشانه این است که از حلال و حرام فرزندانی خواهی داشت.

 

تعبیر خواب خوردن گنجشک

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی گوشت گنجشک ماده‌ای خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه که خورده‌ای از مال و اموال زنی به تو خواهد رسید.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
 • اگر ببینی گوشت گنجشک می‌خوری از مال و اموال فرزند مصرف می‌کنی.
 • اگر ببینی گنجشک را در دهان خودت گذاشتی و قورت دادی صاحب فرزند خواهی شد.

 

تعبیر خواب گنجشک مرده

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گنجشک را کشته‌ای یا اینکه در دست تو مرده است، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیانی می‌شوی و فرزندت از دنیا می‌رود.

 

تعبیر خواب آواز گنجشک

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر در خواب ببینی گنجشک بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبر خوبی می‌شنوی.
اگر ببینی گنجشک‌های زیادی بانگ و فریاد و آواز می‌کنند با مردی که اهل دعوا و ستیزه و آشوب است سر و کار پیدا می‌کنی.
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر شنیدن آواز گنجشک این است که سخن‌های شگفت انگیزی می‌شنوی و دچار حیرت خواهی شد.
مطیعی تهرانی: اگر گنجشکان بسیاری را بر درخت دیدید که صدا می‌کردند و جیک جیک می‌نمودند کسانی پشت سر شما بد می گویند و عیب جویی می‌نمایند و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عیبی در شما سراغ دارند که نمی‌خواهند بگویند یا نمی‌توانند فاش کنند.

 

منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان

طبقه بندی:


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo