تعبیر خواب گنج طلا چیست؟

تعبیر خواب گنج و پیدا کردن آن در خواب به تعبیر معبرین اسلامی نشانه بیماری است. اگر در جای ویران و خرابی گنج پیدا شود مرگ بیننده خواب فرا می‌رسد.

طبقه بندی:

تعبیر خواب گنج
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – الزاما دیدن گنج و یا لوازم ارزشمند تعبیری به یافتن پول نخواهد داشت. برای آگاهی از فضای کلی خواب‌های خود می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب رجوع نمایید.

 

تعبیر خواب گنج - یافتن گنج در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پیدا کردن گنج

گنج نماد مال، ثروت و پول است. به گفته منوچهر تهرانی دیدن پول در خواب خوب نیست و گنج نیز تعبیری نیکو به همراه نخواهد داشت. محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب پیدا کردن گنج این گونه بیان می‌کند که اگر دیدی در خواب گنج یافته‌ای تعبیرش بیماری خواهد بود و اگر گنج ناپدید گردد تفسیری خلاف بیماری یعنی سلامت خواهد داشت.

جابر مغربی نیز به مانند ابن سیرین یافتن گنج را در خواب بیماری می‌داند با این تفاوت که اگر این گنج را در جای آباد یافتی بسیار بهتر از جای خراب و ویران است زیرا یافتن گنج در مکان آباد بهبودی بیماری را در پی دارد ولی گنج در جای ویران نشانه ای از هلاک شدن بیننده خواب است.

کارل یونگ می‌گوید: تعبیر خواب پیدا کردن گنج این است که مهارت یا استعداد نهانی را آشکار کرده‌اید. این خواب نمادی از ارزش شما و چیزی است که باید به جهان پیشنهاد دهید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از چیزی یا کسی باشد که ارزش شما یا گنج شماست.

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا دیدن گنج را اشاره به تصاویر می‌داند:

گنج: ثروت و دارایی تمامیت وجود شما – اعجاز، خرد و ارزش زندگی، آنچه باید برای یافتنش با دشواری‌ها روبه رو شویم، چیزهایی از قبیل موفقیت‌های شخصی، عشق کمال یافته، درک خویشتن، تمامیت خود، آنچه برای به همراه آوردن سلامتی و تمامیت نفس فرد لازم است و لذا از ارزش بسیاری برخوردار است مانند توازن عقل و احساس یا حفظ توازن و تعادل روحی شخصیتی درونگرا با فعالیت‌های جهان بیرون. 

نکته: رویابین عزیز شما می‌توانید هر یک از نمادهای گفته شده را با توجه به شرایط زندگی خویش بر خواب خود تطبیق داده و رویایتان تفسیر کنید. بنابراین تفسیری که برای هر فرد در مورد رویایش گفته می‌شود مسلما متفاوت است.

 

تعبیر خواب سکه طلا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده‌اش را خوشحال می‌کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می‌دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.

به گفته معبرین غربی پیدا کردن سکه طلا در خواب منعکس کننده تلاش برای دستیابی به ایده‌های است که بیننده خواب در بیداری به آن‌ها فکر می‌کند. از جنبه منفی این رویا اشاره به ایده‌هایی دارد که از نظر شما مثبت بوده ولی در عین حال کاری عبث است.

 

تعبیر خواب پیدا کردن طلا

توجه: منظور از یافتن طلا، پیدا کردن سکه طلا زیر خاکی به صورتی که مانند گنج باشد است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.

لوک اویتنهاو پیدا کردن طلا در خواب را به دریافت ارث مرتبط می‌‌داند. او همچنین جستجوی طلا در دل خاک را نشانه‌ای از خوشبختی دانسته که به ناگاه به شما روی خواهد آورد.

آنلی بیتون می‌گوید:
  • پیدا کردن طلا در خواب، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد.
  • اگر در خواب طلا گم کنید، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می‌دهید.
  • یافتن رگه ای طلا در خواب، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت.
  • اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید، نشانه آن است که می‌کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.

 

تعبیر خواب گنج به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید:
یافتن گنج در خواب، علامت آن است که ناگهان به ثروتی دست خواهید یافت.
گم کردن گنج در خواب، علامت آن است که دوستان شما را ترک خواهند کرد.

 

تعبیر خواب دفن کردن گنج

خواب دیدن اینکه شما گنج را دفن می کنید بیانگر این است که به آینده فکر می‌کنید. شاید استعداد یا مهارتی وجود دارد که می خواهید از دیگران پنهان نگه دارید.

 

تعبیر خواب صندوق گنج

دیدن صندوق گنج در خوابتان بیانگر استعداد‌های نهفته تان است. به حس امنیت و تعلق اشاره دارد. شما از جایگاهتان در یک موقعیت یا رابطه خوشحال هستید. خواب دیدن اینکه به درون صندوقچه گنج نگاه می‌کنید بیانگر این است که تلاش می‌کنید چیزی ارزشمند از گذشته تان را دوباره بدست آورید.

منبع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
خواب و رویا

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo