تعبیر خواب گز (با مغز و بدون مغز)

تعبیر خواب گز بیانگر مالی است که با تلاش بدست آورده می‌شود. وجود پسته و بادام در گز نشانه عدم صداقت و فریبکاری در امور است.
تعبیر خواب گز

ستاره | سرویس سرگرمی – گز نوعی شیرینی و از سوغات اصلی شهر اصفهان است. ماده اصلی گز گیاه گزانگبین بوده که در طی فرایندی به گزی که در اختیار ماست تبدیل می‌شود. می‌توان برای گز نیز مانند دیگر شیرینی‌ها تعبیری یکسان بیان کرد مگر آنکه میزان پسته و بادام در درون گز محسوس باشد. با تعبیر خواب گز به روایت مطیعی تهرانی در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب گز

تعبیر خواب گز

 

تعبیر خواب گز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن گز در خواب خوب است و مالی تعبیر می‌شود که با رنج و زحمت وتلاش به دست می‌آید.

 

گز خوردن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گز می‌خورد به شرطی که آن گز مغز پسته و بادام نداشته باشد نشان آن است که معیشت او تأمین می‌گردد و کامش شیرین می‌شود و شادی و خوشحالی برای او پیش می‌آید.


 

تعبیر خواب گز تعارف کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

  • اگر در خواب ببینید کسی گز به شما تعارف کرد از جانب او هم سود می‌برید و هم خوشحال و مسرور می‌شوید. 

  • اگر در خواب دیدید گز با مغز پسته یا مغز بادام به شما تعارف کردند برای شادمانی شما کاری می‌کنند که صداقت در آن نیست. 

 

وجود مغز بادام و پسته در گز نشان فریب و خیانت و حیله و نیرنگ است و گرفتن چنین گزی خدمتی است خائنانه. هر چه مقدار مغز بادام و پسته در گز بیشتر باشد فریب و نیرنگ بیشتر است.

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب خریدن گز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خریدن گز در خواب یعنی مالی است حلال که با زحمت به دست می‌آید.

 

منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب  1. سلام مرده مادرشوهرم در خواب از من گز میخواهد ومن در رفتم و خواستم برایش تهیه کنم

    • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: چنانچه خواب مزبور را دیشب دیده باشید، به معنای خیرات برای ایشان است.

ستاره
Logo
تعییر رمز عبور