تعبیر خواب گزیده شدن توسط حشرات

با تعبیر خواب گزیده شدن، تعبیر خواب گزیدن مار، تعبیر خواب گزیدن زنبور، تعبیر خواب گزیدن مگس و پشه و تعبیر خواب گزیدن شپش همراه ما باشید.
تعبیر خواب گزیده شدن

ستاره | سرویس سرگرمی – به طور کلی تعبیر خواب گزیده شدن یا نیش خوردن توسط حشرات به معنی آسیب رسیدن از طرف دشمن است. حال دیدن جانورانی که در خواب بیننده خواب را گزیده است در تعبیر خواب تعیین کننده است. در ادامه به تعبیر خواب گزیده شدن توسط جانوران مختلف خواهیم پرداخت.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب گزیده شدن

تعبیر خواب گزیده شدن

تعبیر خواب گزیده شدن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر گزیده شدن و گازگرفتن در خواب بر چهار وجه است:

 1. آسیب وزیان.

 2. دشمنی.

 3. مرافعه و خصومت.

 4. نقصان و کاهش در مال و مقام.

 

تعبیر خواب گزیدن مار

برای آگاهی کامل از فضای رویای مار می‌توانید تعبیر خواب مار مراجعه نمایید.

لوک اویتنهاو: نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده


یوسف پیامبر: دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید.

 • اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد.

 • اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود، صدمه ای می‌زنید.

 

تعبیر خواب گزیدن حشرات

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید حشره ای شما را می‌گزد، نشانه آن است که به شر و نکبت دچار خواهید شد.

 • اگر دختری خواب ببیند حشره ای او را نیش زده است، نشانه آن است که از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد.

گزیدن مگس

ابراهیم کرمانی: اگر دید مگسان وی را می‌گزیدند، دلیل که از مردم بر وی حسد برند.

گزیدن پشه

ابن سیرین: اگر بیند پشه بسیار بر تن او جمع شدند و او را می‌گزیدند، دلیل که بر زبان مردم عوام افتد و از ایشان به وی مضرت رسد، زیرا که پشه خون مردم را می‌مکد.

گزیدن زنبور

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می‌شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد.

تبلیغات در ستاره

گزیدن شپش

جابر مغربی: اگر دید شپش بسیار او را گزیدند، دلیل که به زبان خلق افتد.

 

منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

طبقه بندی:
 1. بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

  از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

 2. سلام من خواب دیدم پدرم توسط یک مار نیش زده شده بعد من توسط گاز یک لاکپشتی که خودم بزرگش کرده بودم (و حیوانات سمی کوچک را میخورد مثل عنکبوت سمی ) تلاش میکردم که سم را از بدن پدرم خارج کنم این چه معنی داره میشه زود جوابم را بدین خیلی نگرانم….

  • مدیر سایت آذر 12, 1399 at 2:18 ق.ظ

   سلام! خوابتان علامتی از خرد، سرسپردگی، طول عمر و وفاداری است. یعنی لازمست در موقعیت یا رابطه ای در زندگی تان، سرعت را کم کنید. با زمان و صبر، پیشرفت ثابت و پایداری خواهید داشت. تعبیر دیگر: خودتان را از واقعیت های زندگی حفظ می کنید. یک مانع خارجی سخت قرار می دهید و به دیگران اجازه ی ورود نمی دهید؛ در نتیجه حس عقب نشینی می کنید. از شما درخواست حمایت می شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ تر بگذارید. یعنی کوشش هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است.

 3. دخترش اومده بالا و من برای اولین بار داد میزنم سرش و میگم ما واسه هیچکدوم از اذیتهاتون چیزی نمیگیم اما نه که آب دستشوییتون بریزه سرمون

  همون موقع 2تا مامور پلیس میان میگن چی شده و من قضیه رو تعریف میکنم براشون

  جای دیگه هم خواب دیدم که خوابیدم رو تختم انگار یه جونوری پیشونیم رو میگزه و بقیه که میبینن میگن پیشونیم ورم کرده و من از ترس اینکه ورمش به چشمهام نزنه میرم اورژانس وارد که میشم میبینم شلوغه و یه پرستار داره یه سگ رو مداوا میکنه و میگم اینجا دامپزشکیه مگه میام میرم بیرون که برم جای دیگه بیرون دیدم که داییم هم داره میره اورژانس میگم دایی چی شده زبونشو نشون میده میگه بخاطر این و میبینم سمت چپ زبونش یه چیزی برآمده دراومده.

  • مدیر سایت آذر 1, 1399 at 2:18 ق.ظ

   در ادامه: نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. لازمست برای خودتان و حقوق تان صحبت کنید. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید. مظهری از قانون، توانمندی، مختار بودن و مهار است. لازمست به عملکرد سرسری تان خاتمه دهید؛ در غیر این صورت، با شما برخورد خواهد شد. تعبیر دیگر: در نگه داشتن حرمت به بایدها و نبایدها و تکلیف هایتان دچار شکست شده اید. علامتی از مسأله ای رو به رشد است. لازمست به موقعیتی رسیدگی کنید؛ پیش ازینکه از دست تان خارج شود. تعبیر دیگر: ممکنست اشاره به چیزی باشد که باد کرده است یا ممکنست استعاره ای از غرور باشد.

 4. من دیشب خواب دیدم خونه قبلیمون هستیم میرم سرویس بهداشتی میبینم صدای عجیب میاد میبینم سیفون شل شده تو جاش اما میبینم مشکل اون نیست یهو سقف رو نگاه میکنم میبینم وای سقف سرویس داره آب میاد و میام بیرون و گریه میکنم و با خودم میگم آب توالت همسایه بالایی ریخت رو سرم و باخودم بدوبیراه میگم نمیدونم کی به همسایه خبر داده که دخترش اومده بالا و من برای اولین بار داد میزنم سرش و میگم ما واسه هیچکدوم از اذیتهاتون چیزی نمیگیم اما نه که آب دستشوییتون بریزه سرمون

  همون موقع 2تا مامور پلیس میان میگن چی شده و من قضیه رو تعریف میکنم براشون

  جای دیگه هم خواب دیدم که خوابیدم رو تختم انگار یه جونوری پیشونیم رو میگزه و بقیه که میبینن میگن پیشونیم ورم کرده و من از ترس اینکه ورمش به چشمهام نزنه میرم اورژانس وارد که میشم میبینم شلوغه و یه پرستار داره یه سگ رو مداوا میکنه و میگم اینجا دامپزشکیه مگه میام میرم بیرون که برم جای دیگه بیرون دیدم که داییم هم داره میره اورژانس میگم دایی چی شده زبونشو نشون میده میگه بخاطر این و میبینم سمت چپ زبونش یه چیزی برآمده دراومده.

  • اول سلام! خوابتان نمایانگر تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تفکر قدیمی تان باشد. علامتی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی تان از شر چیزی بی استفاده خلاص شوید. در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. نباید به دیگران اجازه دهید اذیت تان کنند. لازمست از خودتان دفاع کنید و اجازه ندهید مورد سوءاستفاده ی دیگران قرار گیرید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دخترش اومده» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 5. خواب مار بزرگ بخرید

ستاره
Logo