تعبیر خواب گردو و پوست گردو

با تعبیر خواب گردو، تعبیر خواب خوردن گردو، تعبیر خواب درخت گردو، تعبیر خواب گردو شکستن، تعبیر خواب گردو با پوست و تعبیر خواب مغز گردو همراه ما باشید.
تعبیر خواب گردو
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

تعبیر خواب گردو - گردو با پوست در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گردو

تعبیرگران کهن گردو را ثروتی بیان می‌کنند که به سختی بدست آمده باشد. البته لازم به ذکر است که بدانید تعبیر گردو با پوست و مغز گردو متفاوت است همانگونه که پوست گردو دست آدمی را سیاه می‌کند در خواب‌های ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده‌اش با کید و نیرنگ و آلودگی دست و دامن، آن را به چنگ می‌آورد و می‌برد و می‌خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می‌ماند.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید.

جابر مغربی می‌گوید: اگر در رؤیا مشاهده کنی که گردو داری، این خواب نشانه این است که از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد.

آنلی بیتون می‌گوید: خوردن گردو در خواب، علامت آن است که یکی از باارزش‌ترین نقشه‌هایتان عملی می‌شود.

کارل یونگ می‌گوید: دیدن گردو در خوابتان بیانگراین است که شما به وظیفه‌ای که در دست دارید، خیلی فکر می‌کنید. شما زمان خود را هدر می‌دهید. تعبیر دیگر این است که گردو بیانگر خوشی و فراوانی است

هانس كورت می‌گويد:

  • ديدن گردو در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است.

  • اگر خواب ببينيد مشغول خوردن گردو هستيد، به اين معنا است كه به آرزوهاى خود دست مى‌يابيد.

 

تعبیر خواب خوردن گردو

معبرین غربی گویند: خوردن گردو در خواب، نمایانگر آن است که به آرامش و لذت می‌رسید، و مشکلات اخیر را که باعث سردردتان شده بود به دست فراموشی می‌سپارید. به فکر تغییر مکان یا محیط باشید تا آرامش ذهنی بیشتر و بهتری نصیب‌تان شود.

 

تعبیر خواب گردو با پوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام به چنگ می‌آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می‌کنید. اگر ببینید گردو را پوست می‌کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می‌شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می‌آورید کام بخش است.

 

تعبیر خواب مغز گردو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد.

  • مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می‌افتد حلال تر و لذت بخش تر است. 

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از مغز گردو روغن می‌گیری، از شخص خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

آنلی بیتون: دیدن گردوهای پوک در خواب، علامت آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد.

هانس کورت: اگر مغز گردو فاسد و خراب باشد، دچار شكست مى‌شويد.

 

تعبیر خواب گردو - تعبیر خواب خوردن گردو - تعبیر خواب مغز گردو

تعبیر خواب گردو

 

تعبیر خواب درخت گردو

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید، نشانه آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود.

  • اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می‌کنید، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.

معبرین غربی گویند:

مراقبت از درخت گردو در خواب نشانه وجود انرژی مثبت در کنار بیننده خواب است. شما با وقت و انرژی می‌توانید این انرژی مثبت را پرورش دهید. به هدف‌گذاری برای جریان مثبت انرژی و تعهد در گوشه و کنار زندگی‌ خود فکر کنید، آن وقت بهتر می‌توانید در دراز مدت از لذت بیشتری بهره مند شوید.

اندازه‌ی درخت گردو در خواب از آن حکایت دارد که در شغل خودتان خوش می‌درخشید و تاثیر گذار خواهید بود.

 

تعبیر خواب گردو شکستن

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید به سختی می‌توانید گردوها را بشکنید، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه‌های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید.

  • اگر خواب ببینید گردویی که می‌شکنید، مغزی خراب دارد، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می‌گردد.

هانس كورت می‌گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه گردو مى‌شكنيد و مغزى خوب و سالم دارد، بيانگر آن‌ است كه در حرفه‌ى خود پيشرفت مى‌كنيد.

کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما گردو را می‌شکنید، پیش بینی می‌کند که انتظارات و توقعاتتان خراب می‌شود (در هم می‌شکند)

 
منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیرستان


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo