تعبیر خواب گدایی کردن چیست؟

با تعبیر خواب گدایی کردن خود و تعبیر خواب گدایی کردن دیگران همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب گدایی کردن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی –  گدا در رؤیا انسان بزرگ منس و نیکوکاری است که بدون شناخت قبلی به ما محبت کرده و خیر و خوبی می‌رساند. به گفته ابن سیرین اگر در خواب خود را در حالت گدایی مشاهده کردید و مردم چیزی به او می‌دادند نشانه خیر و برکت برای بیننده خواب است.

 

تعبیر خواب پول دادن به گدا - تعبیر خواب کمک به گدا - تعبیر خواب کمک نکردن به گدا - تعبیر خواب فقیر - تعبیر خواب بچه گدا - تعبیر خواب غذا دادن به گدا گدایی کردن چیست؟

 

تعبیر خواب گدا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید خودتان گدا شده‌اید خوب است و خواب شما می‌گوید نیکی می‌کنید. اگر در خواب ببینید که گدا شده‌اید و از مردم کمک می‌خواهید خواب شما می‌گوید به دیگران محبت و کمک می‌کنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمی‌شود.

 

تعبیر خواب گدایی کردن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب دید گه گدایی کرده و از مردم چیزی می‌خواست و نمی‌دادند، دلیل که کارهای وی بسته شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن گدایی کردن بر چهار وجه است.

  1. خیر و برکت

  2. منفعت

  3. معیشت

  4. عز وجاه

برايت می‌گويد:

  • اگر در خواب شخصى را مشغول به گدايى ببينيد، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى شده‌ايد.

  • اگر خواب ببينيد كه خودتان گدايى مى‌كنيد، بيانگر آن است كه در انجام كارتان موفق هستيد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • گدا: شکست و مشکلات

  • چیز به گدا دادن: برای کارهای خوبتان از شما تمجید خواهد شد

  • گدا بودن: هدیه خواهید گرفت

 

تعبیر خواب گدایی با صدای بلند

مطیعی تهرانی: اگر دیدید به صدای بلند گدایی می‌کنید و کمک می‌خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی‌دانند و سپاسگزاری نمی‌کنند.
 
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo