یک نفس راحت
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۶
کد خبر: ۸۱۶۸
تعداد نظرات: ۵۲ نظر
با تعبیر خواب بوسه دادن، تعبیر خواب بوسیدن مرده، تعبیر خواب بوسیدن لب زن نامحرم، تعبیر خواب بوسیدن دست و تعبیر خواب بوسیدن محرم آشنا شوید.
تعبیر خواب بوسیدن لب مرد - تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق - تعبیر خواب بوسیدن گونه - تعبیر خواب بوسیدن لب زن نامحرم - تعبیر بوسیدن مرده در خواب

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


برخی از معبران نوشته‌اند بوسه خیانت است و سو نیت و بد دلی چه بوسه بدهیم و چه بگیریم. اگر ما دیگران را ببوسیم ما عامل خیانت خواهیم بود اگر دیگری ما را ببوسد نسبت به ما خیانت می‌شود.

تعبیر خواب بوسیدن و بوسه دادن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که ازجائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است.
 1. خیر و منفعت
 2. حاجت رایی
 3. بر دشمن ظفر یافتن
 4. سخن خوش شنیدن
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در بیداری و زندگی روزانه ما بوسه وسیله ابراز عشق و محبت است. وقتی کسی را می‌بوسیم می‌خواهیم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهیم و ثابت کنیم. در خواب نیز از این حد فراتر نمی‌رویم. چنانچه در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می‌آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت کنیم و اگر آن که می‌بوسیم نا شناس باشد نفعی از ما به او می‌رسد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • بوسیده شدن: جدایی
 • بوسیدن: عشق دو جانبه
 • بوسه دزدکی: عشق سوزان
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب یک بوسه: یک غم بزرگ

تعبیر خواب بوسیدن مرده

ابراهیم کرمانی: اگر بیند مرده وی را بوسه می‌داد، دلیل که از مال یا از علم آن مرده چیزی به وی رسد. اگر بیند کسی وی را بوسه می‌داد، دلیل که طالب و خواستگار وی است. اگر بر خلاف این ببیند، دلیل که مراد و هدف خود نخواهد رسید.

تعابیر خواب مرتبط:


تعبیر خواب بوسیدن دست

کتاب سرزمین رویاها: دستهای شخصی را می‌بوسید: شانس به شما لبخند می زند.

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که دست کسی را می‌بوسید، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد. اگر در خواب ببینید کسی شما را می‌بوسد، نشانه‌ی آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید. بوسیدن زمین در خواب، نشانه‌ی غم و ناراحتی است.

تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • معشوق خود را درهنگام روز می‌بوسید: شانس بر ضد شماست.
 • معشوق خود را در هنگام شب می‌بوسید: خطر

تعابیر خواب مرتبط:

تعبیر خواب بوسیدن محرم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر یک دختر دم بخت ببیند که محرمی او را می‌بوسد محبوبیت میابد و اگر ببیند که نامحرمی او را می‌بوسد خواستگار خواهد یافت و شوهر می‌کند و چنانچه خودش کسی را ببوسد نشان آنست که از او به نیکی یاد می‌کنند.

کتاب سرزمین رویاها:
 • مادر خود را می‌بوسید: موفقیت
 • پدر خود را می‌بوسید: شادی
 • برادر یا خواهر خود را می‌بوسید: خوشی و لذت
 • شوهر یا زن خود را می‌بوسید: خوشبختی در زندگی زناشویی.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب مادر خود را می‌بوسید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب خواهر یا برادر خود را می‌بوسید، نشان‌دهنده‌ی شادمانی و نشاط است. بوسیدن نامزد خود در تاریکی، بیانگر داشتن روابط نادرست است. بوسیدن دشمن در خواب، دلالت بر آن دارد با یکی از اطرافیانتان که قهر بودید آشتی می‌کنید.

تعبیر خواب بوسیدن لب زن نامحرم

کتاب سرزمین رویاها:
 • یک زن شوهردار را می‌بوسید: ناکامی شما را تهدید می‌کند.
 • یک زن تنها را می‌بوسید: به شما خیانت خواهد شد.

تعابیر خواب مرتبط:


گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
یک نفس راحت
وبگردی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۵۲
در انتظار بررسی: ۰
بدون نام
United States
22:11 - 1395/10/12
سلام، من دو بار در خواب دیدم که دختری که در دوران دانشجویی همکلاسی ام بود در گوشه ای خلوت از خیابان از روی شلوار آلت مرا می مالید، من بهش گفتم نکن الآن تو خیابون شلوارم کثیف میشه ولی او به حرفم توجهی نکرد و انقدر به این کارش ادامه داد تا آب منی ازم خارج شد و او خندید، یک بار هم همین خواب را راجع به یکی از خانم های همکار که جوان و مجرد است دیدم، در حالی که من کوچکترین فکری هم راجع به این ۲ نفر نکرده بودم و هم زمان که در خواب منی از من خارج می شد و آن دختر می خندید در واقعیت هم جنب شد.
دیدن اینگونه روابط و ارتباطات در خواب در مرحله اول جز دسته خواب‌های شیطانی شمرده شده و فاقد تعبیر می‌باشند.
سارا
Iran, Islamic Republic of
11:54 - 1395/11/19
سلام. شماروبخدا زودجوابموبدید. من دوروزه که باشوهرم حرفم شده اومدم خونه پدرم. دیشب خواب دیدم شوهرم بهم میگه بیاببوسمت دلم برات تنگ شده. تعبیرش خیانته یاجدایی؟
به گفته مطیعی تهرانی اگر در خواب ببینیم کسی را می‌بوسیم موردی پیش می‌آید که حسن نیت خود را نسبت به او ثابت خواهیم کرد و همچنین ابن سیرین بوسیدن از طرف شخص آشنا را رسیدن منفعت می‌داند بنابراین به نظر خواب نیکوست. البته این را در نظر داشته باشید که شوهر شما می‌تواند سمبل و نماد شخص باشد و لزوما تعبیر برای آن فرد مورد نظر نخواهد بود.
سمیرا
Iran, Islamic Republic of
18:11 - 1395/12/06
سلام من امشب نزدیکای اذان صبح خواب دیدم که معلم کلاس زبانم که مردی متاهل است منو بوسید و من احساس خیانت کردم نسبت به اون فردی که عاشقش هستم و بهش گفتم اینکارو نکند تعبیرش چی میتونه باشه ؟
happy deracula
Iran, Islamic Republic of
18:28 - 1395/12/25
من خواب دیدم که معلم کلاس زبانم منو تو اتاق خودم میبوسه و میخواد که من اونو هم ببوسم...تعبیرش چیه؟
یه رهگذر
Iran, Islamic Republic of
02:28 - 1396/01/05
سلام من خواب دیدم که کسی را که دوست دارم قصد دارم ببوسم ینی روبه روی هم نشسته بودیم و قصد داشتیم هم براببوسسم ولی یکی کنار ما نشسته بود و به ما نزدیک شده بد و مارا نگاه میکرد معنیش چیست؟!
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
17:21 - 1396/01/25
سلام . دوست پسرم خواب دیده منو با شهوت بوسیده خواستم بدونم تعبیرش چی میشه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
14:53 - 1396/02/08
سلام
تعبیرخواب اینکه یک پسره نا محرم یه دختریو ببوسه چیه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
16:09 - 1396/02/11
خواب دیدم شوهرم داره دوستم که متاهل هست می بوسه و من مات زده دارم بهشوننگاه می کنم و بهم می گن چه اشکالی دار منم زبونم قفل شده بود چیزی نمی تونستم بگم
دیدن این گونه خواب ها که معنای خیانت است دلیلی بر خیانت فرد مشاهده شده در خواب نیست بلکه بیانگر ترس از نادیده شدن و رها شدن در بیداری است.
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
11:37 - 1396/02/14
من پسرم ودیشب خواب دیدم که یک پسره زیبا که دوستمه افتادم روش ویه لب حسابی ازش گرفتم تعبیرش چیه
ندا
Iran, Islamic Republic of
13:36 - 1396/02/17
سلام من در ماه رمضان نیت کرده بودم که شبی یک تسبیح بخونم و یکی از اماما بیاد در خوابم و بهم بگه با کی ازدواج میکنم البته خواب امام زمان و هم دیدم ولی هیچی بهم نگفت ولی یک دفعه هم خواب دیدم یک شخص مشهوری لب های منو میبوسید نمیدنم چرا من خواب اون شخص و اینقد زیاد میبینم تو رو خدا راهنماییم کنین خواهش میکنم
به طور کلی رویا و خواب به سبب شیوه‌هایی که شما از سر عادت به دنیای درون و برون خود واکنش نشان می‌دهید تکرار می‌شوند. چون نگرش و رفتار بدون تغییر باقی می ماند رویایی که بازتاب آن است نیز یکسان باقی می‌ماند و باعث دیدن خواب‌های تکراری می‌شوند.
فرهاد
Iran, Islamic Republic of
14:21 - 1396/02/19
با سلام و عرض خسته نباشید من خواب دیدم ک معشوقم را چندین بار میبوسم اما بوسه کامل نیس و حتا چند بار لب او را میبوسم او بهم میگوید بس است فردا فردا بوس کامل بگیر ایا تعیبر خوابم خوش است یا بد لطفا کمک کنید
نا شناس
Ukraine
20:10 - 1396/02/24
سلام، من پسر نوجوانی ۱۴ ساله ای هستم که امسال از ایران خارج شدم و در مدرسه ای مذهبی درس خواندم. اما امسال در مدرسه ای هستم که اصلا مذهبی نیست. در کلاس ما دختر ها ۳ برابر پسر ها هستند. من در خواب دیدم که یکی از آنها که هیچ حسی نسبت به او ندارم در کنار من نشسته.او دختری خندان، بسیار باهوش و زیباست.او پشت گوش من و یا گردن و یا گونه من را بوسید(راستش مطمئن نیستم). سپس من از خواب پریدم و از اینکه از خواب بیدار شدم افسوس خوردم.روز بعد که تعطیل بود را احساس کم بود می کردم.روز بعد هم در مدرسه به دلیل غیاب او همین طور.اما روز سوم با حضور او متوجه شدم به او علاقه دارم.ممنون می شم راهنمایی کنید.
خواب‌هایی که ناشی از جنبه‌های هوس انگیز بوسیدن دیده شوند تعبیر خاصی به همراه ندارند.
negar
Iran, Islamic Republic of
21:20 - 1396/02/29
سلام
من دقیق یادم نیست که دیشب یا نزدیکادی اذان صبح خوابی دیدم که تو محیط دانشگاه پسری که دوستش دارم یه دفعه اومد کنار من و دست انداخت دور گردنم و گونم رو بوسید بعد خیلی ریلکس از کنارم رد شد و رفت این تعبیرش چی میتونه باشه راستش ذهنم رودرگیر کردم میشه لطفا جواب من رو هم بدین ممنون میشم
به نظر می‌رسد رویای شما ناشی از تفکرات روزمره باشد.
اكرم
Iran, Islamic Republic of
10:36 - 1396/03/04
سلام دخترم مجرد هست و٢٦سالشه يه روز خواب ميبينه ى پسر تو فاميلمون ديوار خراب ميكنه دست دخترمو ميبوسه ميخواستم ببينم تعبيرش چيه?
دست در رویا نمادی از نیروی بخشش، پذیرش، التیام و یا نیاز به حمایت است و بوسه سمبلی از درک و همدلی
رویاهایی که در رابطه با اشخاصی خاص می‌باشند لزوما مربوط به فرد مورد نظر نبوده و نمادی از دیگران است.
شاید یکی از اطرافیانتان خطوط مرزی و رفتاری خود را شکسته و نیازمند حمایت از طرف فرزندتان باشد.
تنها
Iran, Islamic Republic of
01:28 - 1396/03/05
سلام.. لطفا جواب منو بدین... شوهرم چند روزه بمن تهت هرزگی زده و زندگی به کامم. تلخ شده.. خیلی دعا خوندم که سرعقل بیاد و به اشتباهش پی ببره فعلا که اثر نکرده.. دیشب خواب دیدم یه مرد جوان که در حال تاب بازی بود و من بهش نگاه میکردم با خوشحالی به سمتم اومد و یه گل رز سفید بهم داد و هر دو لبای همو بوسیدیم.. همون موقع به یاد شوهرم افتادم ولی حس بدی نداشتم نمیدونم تعبیرش چیه..
تاب خوردن در رویا نشانه‌ای از پستی و بلندی‌های زندگی دارد. مرد نمادی از زیر سوال بردن رفتارهای سنتی و عادات اجتماعی است و بوسیدن نمایانگر درک و همدلی است.
این خواب در رابطه با مشکلاتی است که با آن دست و پنجه نرم می کنید موضوعی که باعث زیر سوال رفتن هنجارهای عادی شما شده است (تهمت به هرزگی). البته دادن گل رز سفید و بوسیدن می‌تواند خبر از برطرف شدن موضوع بدهد هر چند که تمامی گفته‌ها بر اساس نمادها و سمبل‌ها بیان گردید.
بر خدای متعال توکل کنید اوست که بر همه چیز تواناست.
000000
Iran, Islamic Republic of
01:20 - 1396/03/08
با سلام و عرص خسته نباشید
پسری16 ساله هستم شبی خوابی دیدم که همراه با دختری بسیار زیبا همسن خودم در مکانی مجهول و ناشناس مانند ازمایشگاه های مخفی ارتش قرار گرفته ام کم کم داشتم نسبت به او علاقه مند میشدم پس از مدتی که در کنار هم نشسته بودم با کمی فاصله او ناگهان لب های مرا بوسید و من هم او را بوسیدم اما نه من نه اون هیچ کدام قریضه شوتی نداشتیم
ممنون میشم اگر راهماییم کنید و تعبیر ان را برایم باز گو کنید . تشکر
خودم
Iran, Islamic Republic of
13:51 - 1396/03/25
عجب خوابهایی میبینبن شما!!!!!!!!بابا ای والله.به دختر پسر مردم تو خوایم رحم نمیکنیین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بیخیال تو روخدا.
سودا
Iran, Islamic Republic of
18:07 - 1396/04/17
سلام.من یه خانمم که نامزد دارم وتو عقدم.خواب دیدم یه شب یه خانومی که نمیشناختمش دستمو گرفته و هی منو میبوسه بوسه های عاشقانه هی صورتمو و لبام و چشمامو میبوسید خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه خواب عجیبی بود
الی
Iran, Islamic Republic of
17:11 - 1396/04/22
سلام.
یک دیشب خواب دیدم‌پدرم ک فوت شده اومد و ب من گف برو تو اون اتاق مردی میاد تو زندگیت ک مث‌من سرشناسه و بهت کمک میکنه اون اقا اومد و دستان منو خیلی ارام‌ گرفت و نوازش کرد و با نگاهی عاشقانه دستان مرا بوسید و ابراز علاقه کرد اما ابزار علاقه اش از روی شهوت نبود خیلی پاک و خاص بود اما من از این کار اون اقا خجالت کشیدم و اتاق رو ترک کردم . من‌و اون اقا رو در واقعیت میشناسم . الان بار دوم هست ک پدرم ب خوابم میاد و این اقا رو بعنوان همسرم و حامی من بعد از خودش معرفی میکنه
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
01:40 - 1396/04/26
خواب دیدم یکی از دوستان صمیمی عشقم منو تو خواب بوسیده. من ب ایشون میگم داداش البته همینجوری ولی تقریبا صمیمی هستیم همه باهم . ولی الان هرچند منو عشقم جداییم.
چ دلیلی میتونه داشته باشه که دوسته عشقم تویه خواب منو ببوسه و بگه دوست دارم؟ تعبیری داره؟
آتنا
Iran, Islamic Republic of
14:34 - 1396/04/29
سلام من خواب دیدم یک خواننده مورد علاقمو بوسدم تعبیرش چیه؟جواب میخوام
سارا
Iran, Islamic Republic of
10:44 - 1396/05/05
سلام من خانوم بارداری هستم که سه ماه پیش مادربزرگم فوت کرده.درخواب دیدم که مادربزرگم به خونه خودش اومده وعیده ومامثل همیشه خونش جمع شدیم اماهممون میدونیم که مرده منم باهاش روبوسی میکنم وگریه باصدای بلند میکنم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین.
نسرین
Iran, Islamic Republic of
09:21 - 1396/05/10
با سلام, من قبلا نامزد کردم و بهم خورد, خواب دیذم با دختر خواهرش ک الان با من قهره اومدن خونمون, و شروع کرد من و بوسیدن اتگار دلش تنگ شده بود ویکم باهام عشق بازی کرد حس کردم مادرم من رو دید باهاش, برای شام مامانم ماکارانی درست کرده بود نشست کنار ما و ماکارانی خورد میشه لطفا بگین تعبیرش چیه
الهه
Iran, Islamic Republic of
11:15 - 1396/05/21
سلام من خواب دیدم ر استخر به گردن کسی که دوستش دارم رو بوسیدم تعبیرش چیه بگید لطفا
رویاهایی که جنبه شهوانی و شیطانی به خود می‌گیرند تعابیری را در پی ندارند.
المیرا
Iran, Islamic Republic of
16:21 - 1396/05/21
سلام منو نامزدم خیلی همو دوست داریم بدلیل مخالفت خونواده ها میگن جدابشیم.خیلی وقته ایشونو ندیدم و دلتنگم همیشه خوابایی که میبینم به واقعیت تبدیل میشه مخصوصا اگه درنزدیکی طلوع افتاب باشه.چندروزیه یه خوابو میبینم که نامزدمو تو خونمون بغل میکنم یعنی همدیگرو محکم بغل کردیم من یه دو قطره اشک هم ریختم و بعد شروع کردیم به بوسیدن گونه های هم.بعد نامزدم معذرت خواهی میکرد و میگفت ناراحته.آیا خواب منم بخاطر دلتنگی روزمرس یا تعبیری داره اگه داره لطفا ج بدین ممنون میشم
محمد
United States
23:29 - 1396/05/21
سلام محمد هستم و ۲۱ سالمه. بنده دیشب خواب دیدم که در خانه ای بزرگ که پراز شمع روشن بود و انموقع هم شب بود چهارزانو همراه دختری جوان که لباسی ابی رنگ داشت نشسته بودیم و هردومون با شوق و حرارتی مخصوص مشغول لب گرفتن از یکدیگر بودیم.عجیب برایم این است چند شب پیش هم به همین شکل این خواب را دیده بودم. خود من البته خیلی به فکر ازدواج و رابطه با یک زن هستم. فکر کنم علت این خوابم از همین افکار باشد اما اگه تعبیری هست میدونید تعبیرش میشود چی؟
نفس
Iran, Islamic Republic of
10:11 - 1396/05/22
من یک خانمم خواب دیدم دختر عمم که مطلقه هست باهام معاشقه میکنه و لبامو میخوره جوری که نزدیک بود تو خاب ارضا بشم. اون بعد متارکه مایل بود همسر پسرم بشه ولی ما دیگه اصلا اونو نمیبینیم .
عادله
Iran, Islamic Republic of
16:10 - 1396/05/24
سلام.مامانم خواب داداشمو دیده که الان تو کماست..خواب دیده بوسش کرده و جای بوسه روی صورتت داداشم حک شده..تعبیرش کنید خواهشااااا.ممنون
شهرزاد
Iran, Islamic Republic of
11:38 - 1396/05/27
سلام.من خواب دیده ام با کسی که میشناسمش دارم درباره پروژه مون صحبت میکنم ولی چون سر و صدای اطراف زیاد بود اون متوجه نمیشد من چی میگم.گوشش را اورد نزدیکم و بعدش نمیدونم چی شد بوسید منو.ایا تعبیر خاصی داره؟
سمیه
Germany
02:06 - 1396/05/28
سلام ببخشید من چند وقتی هست که خواب میبنم در حال لب دادن و گرفتن و معاشقه با مردیهستم اما صورتش رو نمیبنم . میشه بگید تعبرش دقیقا چیه ؟
سارا
Iran, Islamic Republic of
15:53 - 1396/05/29
سلام
من دوشب پشت سر هم خواب دیدم ک توسط دو مرد بوسیده میشم
و بوسشون رو هم جواب میدم
شب اول مردی ک الان توی زندگیم هست
و دوم مردی ک دوسش داشتم و قرار بود باهم ازدواج کنیم ولی بهم خورد
ممنون میشم راهنمایی کنید
ماریا
Iran, Islamic Republic of
09:22 - 1396/05/31
سلام
خواب دیدم کنار کسی که بهش علاقه مندم هستم و داریم صحبت میکنیم...از حرف هامون چیزی ب خاطر ندارم فقط یادمه کف دستم رو گذاشتم روی لبش و پشت دستم رو بوسیدم
هیچ حس شهوتی هم توی خواب نبود
تعبیرش چیه؟!!!
يه آدم
Iran, Islamic Republic of
19:11 - 1396/06/11
با سلام
من خواب ديدم كه زنى با مرد نامحرم كه آن زن شوهردار است عشق بازى با لب ميكنند .
تعبيرش چيست؟
mohsen
Iran, Islamic Republic of
22:49 - 1396/06/12
سلام و خسته نباشید
ممنون میشم اگه سوالم رو جواب بدید چون ذهنم رو خیلی درگیر کرده
خواب دیدم تو یه مغازه وایسادم و یه خانم فروشنده میانسال اونجا بود که به من زیاد نگاه میکرد و خنده های عجیب یه دفعه اومد طرفم و صورتش رو به صورتم و لب هاش رو به لبم نزدیک کرد و من شروع کردم به بوسه گرفتن ازش و اون هم شروع کرد به بوسیدن و خوردن لبهام بعد رفت درب مغازه رو قفل کرد و اومد دراز کشید و بدون لخت شدن من روش خوابیدم
به اینجا که رسید از خواب پریدم
و اون زن غریبه بود و من تا حالا اونو تو خواب و بیداری ندیده بودم
ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید
و معذرت میخوام اگه یکم بی ادبی شد
خواستم دقیقا خواب رو تعریف کرده باشم
زهرا
United Kingdom
18:18 - 1396/07/03
سلام من دیشب خواب دیدم که منو عشقم همدیگه رو میبوسیم که خانواده ام اطراف من هستن و من به عشقم میگم نکن این کارو بابام اینا اینجا هستن زشته که یهو از خواب پریدم انگار تو خواب نامزد کرده بودیم یه همچون حالتی چون در جمع خانوادها بودیم به نظر شما چه تعبیری میتونه باشه . ممنون میشم هر چه زودتر جوابمو بدین
بدون نام
United States
08:07 - 1396/07/06
سلام من دیشب خواب دیدم که در جمع خانواده هستیم بعد با فردی مشهور عقد بودم چون به اسم خانومم صدام کرد اون فرد در سالن پذیرایی دور از چشم بقیه گردن منو بوسید و بعد که من اونو پس زدم دیدم ناراحت شده خودم اون رو بوسیدم اما گونه اش رو ...و اصلا به اون فرد فکر هم نکرده بودم در ضمن مجرد هم هستم
پوریا
Iran, Islamic Republic of
02:01 - 1396/07/07
سلام من دیشب خواب دیدم اونی ک عاشقشمو، اون منو دوس نداره با حالتی وحشت زده میاد پیشم و من بغلش کردم اونم بغلم کرد بعد من خواستم آرومش کنم لپشو بوس کردم یهو اونم بوسم کرد بعدش آروم شد تعبیرش چی میتونه باشه تو هیچ جایی تعبیر اینو ننوشته ممنون میشم بگید.
ثنا
United Arab Emirates
15:58 - 1396/07/15
سلام خسته نباشید
من نزدیک صب خواب دیدم که با یه پسر غریبه داریم مرقصیم و خیلی خوشحالیم که یه دفعه من قصد بوسیدن پسر رو کردم که اون نمیذاشت ولی من با زور بوسیدمش خیلی واقعی بود خوابم من خیلی از خدا خواستم یه کیو بهم بده میگم شاید این یه جور نشانس خواااااااااهشا جواب بدید تعبیرش چی میشه خیلی ممنون
بی نام
Iran, Islamic Republic of
15:32 - 1396/07/25
سلام و عرض خسته نباشید من یک دختر14 ساله هستم و روزی خواب دیدم که پسری که یک سال از من بزرگ تر است و هم من او را میشناسم و هم او ناگهان عاشقم شد و چندین بار گونه من را میبوسید من هم میخواستم بعد از چندین بار اورا ببوسم اما یک زن و مرد که با هم زن و شوهر بودند را دیدم که با خنده به من نگاه میکرددند انگار که منتظر همین کار من بودند و من بادیدن آنها خجالت کشیدم و او را نبوسیدم لطفا به من بگید که تعبیر این خواب چیست خیلی من را نگران کرده
سحر
Iran, Islamic Republic of
08:15 - 1396/08/06
سلام
ديشب خواب ديدم پدرم روكه ٥سال پيش فوت شدن
اومدن منزلمون وتا ديدمشون همديگه رو محكم بغل كرديم وبوسيديم
وپدرم چهره خوشحال داشتند
تعبيرش چي ميتونه باشه؟
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
08:59 - 1396/08/10
با عرص سلام وخسته نباشید نزدیکی ساعت 4الی5 بود که خواب دیدم در یک خانه جای شلوعی هستم ودر ان شلوعی مادر شوهرم رو که مرده دیدم من نگاهش کردم وگفتم عه تو اینجایی رفتم پیشش نشستم ویالاه دادم وبوسش کردم وبعد با حالت خنده یه چیزی گفت خواهش می کنم تعبیرش وبگین ممنون
Ftm
Iran, Islamic Republic of
10:12 - 1396/08/10
سلام من خواب دیدم که چشمانم درد میکنه و روی اون ها دستمال گذاشتم پسرخالم اومد از من پرسید چی شده و منم بهش گفتم. اونم یهو اومد جلو و چشمان من رو بوسید! تعبیر این خواب چی هست؟
ممنون
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
14:03 - 1396/08/15
من دختری مجرد هستم خواب دیدم عشقم بوسیدم واون هم منو بوسید تعبیرش چیشت
مصی
Iran, Islamic Republic of
12:13 - 1396/08/27
من عاشق ی دختر بود اون ازدواج کرده. دیشب خواب دیدم ک اونو بغل کردم و گردنش رو بوسیدم تعبیرش چیه؟ حس خیلی خوبیم داشتم ولی یهو از خواب پریدم
مهدی
Iran, Islamic Republic of
07:45 - 1396/08/30
با سلام
خواهش میکنم جواب منو بدید
در خواب دیدم معشوقم صورت منو میبوسه این تعبیرش چیه خواهشا واضح جواب بدید
مرتضی محمدی
Iran, Islamic Republic of
06:28 - 1396/09/02
سلام...نزدیک دو ساله با آقایی با من قهره
دیشب خواب دیدم با من آشتی کرد من هم دو بار پشت دستش رو بوسیدم
شما رو به خدا تعبیرش رو بفرمایید
ممنونم
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
08:04 - 1396/09/02
سلام خسته نباشید.من دیشب خواب دیدم امتحان دارم.اتفاقا هم من هم یک دوست قدیمیم بودیم هم برادرم و دختر خالم.امتحان سختی بود و منم جواب درست درمونی ندادم بهش.ولی یه چیز مهمی که پیش اومد مراقب ما یکیشون آقای احمدی نژاد بود. که اومد سمت من گفت چرا ناخنات بلنده که اتفاقا هم ناخنام بلند نبود گفتم اشتباه می کنید بهد که درست دقت کرد دید راست می گم دستمو بوسید‌ بعد گفتم من اصلا ناخنام مشکل داره انقد که وضو می گیرم با آب و شستشوی خونه دارم.دوباره دستمو بوسید و رفت. می شه بگید این تعبیرش چیه؟ آخه من اصلا به احمدی نژاد نه فکر می کنم نه کاری به سیاست دارم نه اصلا بهشون رای دادم.
علی
Iran, Islamic Republic of
13:19 - 1396/09/06
با عرض سلام من شبی برادرم رو که شهید شده در خواب دیدم همدیگه رو بغل کردیم و صورت و گردن همدیگه رو خیلی بوسیدیم و از دیدن هم خیلی خوشحال بودیم و خوشحالی مون رو به هم ابراز میکردیم لطفا بفرمائید چه معنایی داره
بدون نام
Iran, Islamic Republic of
06:08 - 1396/09/10
سلام
من در خواب دیدم که خواهر خانمم که قبلا می خواستم با او ازدواج کنم ومرا خیلی دوست داشت
را بوسیدم و او هم هیچ ناراحت نشد
علی
Iran, Islamic Republic of
00:17 - 1396/09/12
سلام من از همسرم دو ساله جدا شدیم،من خواب دیدم بر پیشانی وصورتش بوسه میزنم تعبیرش چیست؟
نوید
Pakistan
01:07 - 1396/09/15
سلام من دیشب خواب دیدم دختر مدیر مكتبم فوت كرده و در تابوت می باشد و من از خانه خود اورا میبینم گیریه می كنم تعبیر این خواب چیست لطفا زودتر جواب بدهید
محمدرضا بیگلر
Iran, Islamic Republic of
11:27 - 1396/09/26
سلام من دیشب خواب دیدم مادربزرگم که فوت شده به خونمون اومده ومن باهاش روبوسی کردم تعبیرش چیست
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.