قلمه زدن


قلمه زدن
یکی از روش‌های تکثیر گیاهان است. در این روش، عضوی از اندام گیاه مانند ساقه، ریشه، برگ یا جوانه با هدف ازدیاد، از گیاه مادری جدا و در بستر کاشت مناسب، کاشته می‌شود. قلمه زدن را می‌توان با استفاده از ریشه، شاخه، جوانه و برگ انجام داد. هر کدام از این روش‌ها برای گیاه خاصی مناسب است. برای آنکه بتوان از روش قلمه‌زنی یک گیاه را تکثیر کرد باید نور، هوا، رطوبت و دمای محیط برای گیاه مزبور به اندازه کافی باشد. علاوه بر این، استفاده از برخی عوامل مانند روش مه‌افشانی، هورمون‌های ریشه‌زایی و مواد تنظیم کننده رشد برای تحریک ریشه‌زایی مفید هستند.

قلمه زدن روشی ساده است که در مقایسه با روش کشت بذر، به زمان و حوصله کمتری نیاز دارد.

ستاره
Logo