تکثیر گیاهان


تکثیر گیاهان
به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. تکثیر گیاه به معنای ایجاد یک گیاه کامل از گیاه مادر است. تکثیر غیر جنسی گیاهان، قلمه زدن، خوابانیدن شاخه، پیوند زدن و ازدیاد به وسیله ساختارهای رویشی برخی از روش‌های تکثیر گیاهان هستند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند و برای نوع خاصی از گیاهان مناسب‌اند.

از بین روش‌های مختلف تکثیر گیاهان، روش‌های “قلمه زدن” و “پیوند زدن” برای برخی از درختان و گل‌ها بسیار کاربرد دارند. برخی از پژوهشگران پیوند زدن را فن خاصی می‌دانند که طی آن بخشی از یک گیاه با قسمتی از گیاه تعویض می‌شود تا با ایجاد تکیه‌گاه مناسب شرایط تغذیه و رشد گیاه جدید فراهم شود. همچنین در روش قلمه زدن می‌توان به سادگی با قطع یک قسمت از گیاه چند ساله و کاشت آن در خاک دیگری، آن را تکثیر کرد.

ستاره
Logo