تعبیر خواب کلاغ و زاغ

با تعبیر خواب کلاغ و زاغ، تعبیر خواب کشتن زاغ، تعبیر خواب کشتن کلاغ و تعبیر خواب شنیدن صدای کلاغ و زاغ همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – کلاغ و زاغ از حیواناتی هستند که در بیداری با صدای خود غربت و غم را تداعی کرده و دیدنشان در خواب به خوبی تعبیر نشده است. زاغ به تعبیر مطیعی تهرانی انسانی است خلاف کار و دیدن کلاغ در خواب نیز تعبیری مشابه خواهد داشت. با تعبیر خواب کلاغ و زاغ همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 

تعبیر خواب کلاغ - تعبیر خواب زاغ

تعبیر خواب کلاغ و زاغ

 

تعبیر خواب کلاغ

محمدبن سیرین گوید: دیدن کلاغ، دلیل بر مردی فاسق بود. اگر بیند که کلاغی داشت، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند. اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن کلاغ در خواب، نشانه اندوه و بدبختی است.
 • دیدن کلاغ مرده در خواب، نشانه آن است که در آینده نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد.

 

آیا شنیدن صدای کلاغ نشانه ای از اخبار بد است؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • کلاغ در خواب‌های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده.
 • اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می‌گوید. اگر در خواب صدای کلاغ‌های بسیاری را بشنوید ولی آن‌ها رانبینید به غربت و تنهایی دچار می‌گردید. 
 • اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می‌رسد.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • شنیدن غارغار کلاغ در خواب، علامت آن است که تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می‌دهید.
 • اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که فریب زنی را خواهد خورد.

 

تعبیر خواب کشتن کلاغ و خوردن گوشت کلاغ

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می‌رانید.
 • اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می‌خورید مال حرام بدست می‌آورید که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید.
 • اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته‌اید جلوی دهان بد گویی را گرفته‌اید.

 

تعبیر خواب زاغ

محمدبن سیرین گوید: زاغ درخواب، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی است در کارها. اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که با کسی بدین صفت به کار باطل فریفته گردد
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • زاغ در خواب انسانی است بد که خلاف می‌کند، دروغ می‌گوید و کار زشت انجام می‌دهد و این اعمال را دوست می‌دارد و بر مبنای طینت و فطرت خویش بدی می‌کند و نه روی محاسبه و دوراندیشی و در نظر گرفتن سود و زیان کارهایی که انجام می‌دهد.
 • اگر دیدید که زاغ یا کلاغی بر بام خانه شما نشسته خبری بد به شما می‌رسد.
 • اگر در خواب فقط صدای زاغ یا کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که مردم بدخواه پشت سر شما حرف می‌زنند.
 • چنان چه در خواب دسته ای از کلاغ‌ها را ببینید که دور از شما روی قلوه سنگ‌های بیابان نشسته‌اند شاهد اجتماع مردمی بد کار می‌شوید بی آن که با آن‌ها بیامیزید ولی اگر آن زاغ‌ها گرد شما حلقه زدند یا شما به آن‌ها نزدیک شدید با چنان مردمی آشنا می‌شوید که به سودتان نیست.
 • اگر در خواب دیدید که زاغی چیزی به نوک یا منقار داشت و هنگام پرواز در خانه شما افکند مال دزدی می‌خرید.
 • به هر حال زاغ در خواب انسانی است فاسد و دروغ گو و خلاف کار و سیاه روی و بد دهن.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگویی که به وی اظهار دوستی کند
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن زاغ در خواب، علامت آن است که دچار اختلاف و جروبحث خواهید شد.

 

تعبیر خواب کشتن زاغ

ابن سیرین گوید: اگر بیند که زاغی را بکشت، دلیل است مردی را بدین صفت قهر کند. اگر بیند درجایگاهی زاغان جمع آمده بودند، دلیل که در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند. اگر بیند زاغی را شکار کرد، دلیل است از جایگاهی باطل نعمت یابد.
 
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که زاغی را پوست برکند، دلیل است که با زن غریب زنا کند.
 • اگر بیند زاغی را بکشت، دلیل است اهل بیت او را مصیبت رسد.

تعبیر خواب دزدیدن وسایل به وسیله زاغ

مطیعی تهرانی: اگر دیدید زاغ از خانه شما چیزی ربود و برد دزد به مال شما یا به خانه شما می‌زند.
 
 
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب125 Comments
 1. سلام

  من خواب دیدم زاغ تو خونه مامان بزرگم جوجه گذاشته بعد جوجه بزرگش جوجه کوچیکه رو بیرون میکنه زاغه هم هیچ کاری نمیکنه بعد من جوجه کوچیکه رو ورداشتم دوباره گذاشتم تو لونشون بعد دوباره بزرگه کوچیکه رو انداخت بیرون منم جوجه رو ورداشتم بعد یهو مامانشون اومد سرو صدا کرد که جوجشو بزارم سر جاش منم اینکارو نکردم اونم آنقدر سروصدا کرد بعدش از خواب بیدار شدم

  میشه بگین تعبیرش چیه ممنون

  • سلام! خوابتان بیانگر پچ پچ بیش از حد و شایعات بی اساس است. با دقت گوش کنید که مردم چه چیزی درباره تان می گویند یا اینکه درباره ی دیگران چه می گویید! اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. نمایانگر جنبه های تاریک تر شخصیت شماست. می تواند به عادت های آزاردهنده تان اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: ممکنست حامل پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد.

 2. سلام

  من دیشب خواب دیدم توی خونه نشستم و هوا خیلی روشن و افتابی بود و در حتاط باز بود ولی یه لحظه کلاغی (در سایز متوسط )هی اطراف خونمون پرسه میزد و بالاخره خواست بیاید درون خانه من در حیاط را سریع بسم و هی باز میکردم ببینم رفته یا نه اما نرفته بود (فکر کنم سرو صدا هم میکرد)در این حال بودم که دیدم کبوتری از بین شیشه در اروم اومد تو (کلاغ هنوز اونجا بود)من بخاطر اینکه کلاغ بهش اسیب وارد نکنه اونو برداشتم بعد کبوتر یهو چهار تا شدند و کلاغ هم رفته بود و من میخواستم ازادشان کنم(من اخیرا زیاد خواب کلاغ میبینم اوایل ازش میترسیدم و بزرگ بود در خواب قبلم هم که تعبیر کردید کوچیک شد و از پنجره گرفتم و از در حیاط انداختم بیرون )

  • سلام! خوابتان علامتی از شفافیت یا خوشایندی است. چیزها را روشن و شفاف می بینید. نوعی پیشرف غیرمنتظره ی موقعیتی یا احساسی را تجربه می کنید. در مسیری درست پیش رفته اید. نمایانگر جنبه های تاریک تر شخصیت شماست. می تواند به عادت های آزاردهنده تان اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: ممکنست حامل پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد. رابطه تان را با دیگران قطع می کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم تان شوند و احساسات تان را به آنان بنمایانید. نمایانگر ترس است. یعنی ارزش تان را کم می دانید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «کبوتری» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • کبوتری از میان شیشه در اروم اروم وارد خونه شد ومن گرفتمش بعد که گذاشتمش زمین (بعد مدتی ) چهار تا کبوتر شد (یک جفت و دوتا جوجه کبوتر) و من میخواستم انهارا ازاد کنم

    • مدیر سایت آذر 1, 1399 at 0:42 ق.ظ

     در ادامه: خودتان را بخاطر کارهای دیگران مقصر می دانید. نمایانگر غیبت یا اخبار است. شاید به پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد. همچنین علامتی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بیگناهی است. بویژه دیدن کبوتر سفید، نمایانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است. ممکنست نمایانگر پیغام یا برکتی از جانب روح القدس باشد. اندیشه های تنفر و انتقام تان را رها می کنید.

 3. سلام من خواب دیدم دوتا کلاغ مرده توی خونه داریم اما همین که اونا رو از خونه می اندازین دور یهو زنده میشن پرواز می کنند میرن

  • سلام! خوابتان نمایانگر جنبه های تاریک تر شخصیت شماست. می تواند به عادت های آزاردهنده تان اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: ممکنست حامل پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد.

 4. سلام وقتتون بخير

  من ديشب خواب ديدم توري پنجره اتاقم پاره شده و يه كلاغ اومد داخل من ترسيدم فرار كردم تو هال از داداشم كه با پدرم مشغول صحبت بودن كمك خواستم داداشم كه رفت داخل يهو توفان شد و در اتاق بسته نميشد كه كلاغ رو دوباره از پنجره بيرون كنه كلاغ اومد روي شونه من نشست من ميترسيدم ازش اما نه به اندازه ااي كه توي دنياي واقعي ميترسم داداشم دوباره تلاش كرد بره بيرون كه نشست رو سرم و ميخواست منو بلند كنه و با خودش ببره كه نتونست نميدونم چي شد كه دوباره داداشم فرستادش تو اناق و از اونجا هم از پنجره بيرونش كرد و يه طرف پنجره رو بست اما من ميترسيدم بازم بياداخه يه طرف پنجره باز بود

  اينقدوحشت كرده بودم كه يهو از خواب پريدم و پنجره رو چك كردم ديدم كامل بسته اس كمي خيالم راحت شد خيلي ترسيدم از خوابم

  لطفا برام تعبير كنيد

  ممنونم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی قدرت چیزی را زیادی بالا تخمین می زنید. نمایانگر امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره ی خانه تاریک باشد، گویای از دست دادن ادراک یا نشاط است. نمایانگر جنبه های تاریک تر شخصیت شماست. می تواند به عادت های آزاردهنده تان اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: ممکنست حامل پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می کنید. نمایانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. استرس شدیدی را در موقعیتی تجربه می کنید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 5. سلام.وقتتون بخیر.مامانم خواب دیده که کلاغ یا عقاب بوده ویا شاهین که دنبال بابام بوده و مامانم می گفته که اونو نکشین بگیرین که قیمتی است و بفروشیم ولی اونا نتونستن که بگیرن همش فرار میکرده از دستشان و دنبال بابام بوده.مرسی از سایت خوبتون

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر جنبه های تاریک تر شخصیت شماست. می تواند به عادت های آزاردهنده تان اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: ممکنست حامل پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: صدقه بدهید!

 6. سلام

  من چند روز خواب میدیدم کلاغ خیلی بزرگ اندازه عقاب میاید و روی شیشه پنجره ما مینشیند ومن از پشت پرده سعی میکنم ان را فراری دهم اما خیلی میترسم (نمیدانم بالاخری فراریش دادم یا نه)ولی امروز دیدم باز کلاغ بزرگی امد و جلوی پنجره نشست ولی یکدفعه پرده را زد کنار انگار اومده بود تو ولی خیلی کوچیک شده بود اندازه کبوتر و فکر کنم پیر هم بود من با دو دستم گرفتمش و بردم بندازم بیرون اما خیلی زور میزدم و وقتی انداختمش بیرون میخواست بیاد تو من نمیزاشتم که از خواب پریدم

  درضمن ممنون که همه خوابارو جواب میدین

  • سلام! خوابتان نمایانگر امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره ی خانه تاریک باشد، نمایانگر از دست دادن ادراک یا نشاط است. نشانگر جنبه های تاریک تر شخصیت شماست. می تواند به عادت های آزاردهنده تان اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: ممکنست حامل پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: صدقه بدهید!

 7. سلام. خواب چند تا پرنده رو تو اسمون دیدم که سفید بودن و پرواز میکردن بالای سرم… زیاد بودن یه دسته بودن…

  بعد از چند دقه دیدم من رفتم زیر لحاف و یه کلاغ و دیدم که با منقار نوکو میکوبید به زمین دور من… منم برای اینکه آسیب نبینم میرفتم زیر پتو و قائم میشدم و تا میومدم بیرون.کلاغه دوباره با منقارش به زمین نوک میزد.

  البته از اسمون میومد زمین و نوکشو محکم میکوبید به زمین…

  این رو هم اضافه کنم که شب قبل از این خوابم دسته زیاد کلاغ تو کوه دیدم تو بیداری. احتمال داره خوابم از افکار بیداریم بوده باشه؟ ممنونم.

  • سلام! گرچه با توجه به مشاهده‌ی پیشن‌تان، همچنانکه اشاره کرده‌اید ممکن است خواب‌تان بازنمود از واقعیت بوده باشد و ازین رو تعبیر ویژه‌ای نداشته باشد؛ اما با وجود این: خواب‌تان یعنی رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، گویای احساس گناه است. گویای جنبه‌های تاریک‌تر شخصیت شماست. می‌تواند به عادت‌های آزاردهنده‌تان اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: ممکنست حامل پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد. شما یا شخصی دیگر در موقعیتی دخالت و فضولی می‌کنید که ربطی به شما ندارد. نمادی از دلخوری یا دخالت است.

 8. با سلام و درود خدمت شما

  من خواب دیدم در یک مهمانی هستم که بسیاری از آشناهای من اونجان و همینطور معشوقه ی من به همراه خانواده اش ، در خواب به ایشون ابراز علاقه کردم و بسیار خوشحال شدن هم ایشون هم خانواده شون کاری که در واقعیت نه فرصتشو داشتم برای انجامش و نه جرعتشو و در یکی از اتاق ها متوجه شدم کلاغی خیلی تلاش میکنه که بیاد داخل از طریق پنجره جلوشو گرفتم به سختی و در رو بستم حتی بین در موند و هنوزم تلاش می‌کرد بیاد داخل که مانع شدم.

  تعبیر این خواب چیست؟

  • سلام بر شما! خوابتان نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. آماده ی دریافت عشق هستید و می خواهید عشق بورزید. نمایانگر جنبه های تاریک تر شخصیت شماست. می تواند به عادت های آزاردهنده تان اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: ممکنست حامل پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد. رابطه تان را با دیگران قطع می کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم تان شوند و احساسات تان را به آنان بنمایانید. نمایانگر ترس است. یعنی ارزش تان را کم می دانید.

 9. سلام من خواب دیدم که داخل خونمون یه کلاغ سیاه خیلی بزرگ داخل قفس داریم که نشسته.خیلی بزرگ بود و قفس براش کوچیک بود.ممنونم تعبیرش رو بگید

  • سلام! خواب‌تان یعنی حس می‌کنید در بیان‌تان محدود می‌شوید و ناگهان آزادی‌تان را از دست می‌دهید. ممکنست ناامیدی و معنویتی مهارشده را تجربه کنید. ممکنست گویای این باشد که حس پرنده‌ای زندانی را دارید. گویای جنبه‌های تاریک‌تر شخصیت شماست. می‌تواند به عادت‌های آزاردهنده‌تان اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: ممکنست حامل پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد.

 10. سلام من خواب دیدم یک کلاغ توی خونه مون یک چرخی زد واومدروی شونه من نشست من همش مواظب بودم چشمم رو نوک نزنه کلاغه همش از یکی خواستگارهام بدگویی میکرد منم پرتش کردم اونطرف وگفتم که من اونو فراموش کردمش وبه طرف کلاغ چیزی پرتاپ کردم ممنون میشم تعبیرش کنید

  • سلام! خواب‌تان گویای دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: گویای پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید. گویای جنبه‌های تاریک‌تر شخصیت شماست. می‌تواند به عادت‌های آزاردهنده‌تان اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: ممکنست حامل پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی‌تان بیرونش کنید).

1 2 3 7

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور