تعبیر خواب عبا و عمامه

دیدن عمامه در خواب نشانه فرمانروایی و ریاست و تعبیر خواب عبا و پوشیدن آن به جهت نماز و عبادت نیکو و خیر و خوبی بیان شده است.

طبقه بندی:

تعبیر خواب عبا و عمامه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – سمبل‌ها و نمادهای اصلی در رویا چه هستند و چه معنایی دارند؟ آیا از طریق رویا می‌توان مشکلی را حل کرد؟ برای آگاهی و تفسیر هر یک از نمادهای دیده شده در خواب باید به مفهوم آن موضوع رجوع کرد. مجموعه تعبیر خواب ستاره این امکان را فراهم کرده تا از تمامی فضاهای حاکم بر خوابتان آگاه شوید.

 

تعبیر خواب لباس روحانیت - تعبیر خواب عبای سفید - تعبیر خواب عمامه سبز - تعبیر عمامه سفید - دیدن عمامه سیاه در خواب

 

تعبیر خواب عمامه

در کتاب آسمان و جهان جلد پنجم صفحه 216 دیدن عمامه در خواب را نماد فرمانروایی و امیری می‌داند.
 
خالد بن علی بن محد العنبری گوید: دیدن عمامه در خواب، به جاه و مقام و اقتدار تعبیر می‌شود و اگر کسی در خواب ببیند که عمامه‌اش به طلا تبدیل شده است، اقتدار یا جاه و مقامش را از دست می‌دهد اگر کسی در خواب ببیند که عمامه بر سر می‌گذارد، به شکوه و مقام و شهرتش در میان مردم افزوده می‌شود.
 
حضرت یوسف گویند:
  • در خواب عمامه یا کلاه یا تاج بر سر بیند مرتبه‌اش از حد زیاده گردد و دولت یابد.
  • اگر عمامه یا کلاه از سر افتد یا ژولیده گردد مرتبه‌اش ناقص گردد و هر گاه باز در دست بیند به دولت و مکنت می‌رسد و عزیز قوم گردد.

 

تعبیر خواب عبا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: داشتن و پوشیدن عبا در خواب اگر به عنوان پوشش باشد تعبیر جامه و لباس را دارد. اگر پوشیدن عبا جهت عبادت باشد نیکو است و خیر و خوبی تعبیر می‌شود.

 

تعبیر خواب خریدن عبا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که عبا می‌خرید کاری نیک انجام می‌دهید البته اگر به نیت پوشیدن جهت اقامه نماز باشد.

 

تعبیر خواب بخشیدن عبا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بخشیدن عبا دعوت به نیکی و خیر وصلاح است و گرفتن عبا نشان آن است که دهنده عبا شان و احترام شما را رعایت می‌کند و به بیننده خواب ارج می‌نهد.

 

تعبیر خواب مخفی شدن زیر عبا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید زیر عبا پنهان شده‌اید و عبا به خودتان تعلق ندارد خواب شما می‌گوید کسی از شما حمایت می‌کند و راز شما را نگه می‌دارد ولی اگر عبا به خودتان تعلق داشته باشد واقعیاتی را از دیگران پنهان می‌کنید و کارهایی را اعم از نیک و بد در خفا انجام می‌دهید که دوست ندارید کسی آگاه شود.

 

تعبیر خواب عبای سوخته و کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  • عبای سوخته و سوراخ نشان آن است که نسبت به شما بی حرمتی می‌شود.
  • عبای چرک و کثیف بدنامی و بیماری و رنجوری است.
 
منابع:
goldentown.ir
robabnaz61.persianblog.ir

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo