تعبیر خواب عقاب – دیدن عقاب در حال پرواز چه مفهومی دارد؟

با تعبیر خواب عقاب، تعبیر خواب عقاب در حال پرواز، تعبیر خواب جوجه عقاب، تعبیر خواب حمله عقاب و تعبیر خواب کشتن عقاب همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب عقاب به دلیل داشتن خصلت شکار کردن و تهاجمی بودنش، پادشاهی ظالم و ستمگر بیان شده است. این نکته را همواره می‌بایست در نظر گرفت که هر کسی که در زندگی واقعی تسلط و قدرت کافی را بر ذهن و رفتار ما داشته باشد به صورت عقاب و نمادهایی از این دست در نظر گرفت.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب عقاب در حال پرواز - تعبیر خواب عقاب سفید - تعبیر خواب حمله عقاب - تعبیر خواب جوجه عقاب - تعبیر خواب کشتن عقاب

تعبیر خواب عقاب

 

تعبیر خواب عقاب

معبرین غربی گویند:
 • تعبیر خواب عقاب بیانگر و نمادی از اشرافیت و غرور است. بسته به نوع خواب، حرکت عقاب در آسمان یا عقاب در حال پرواز می‌تواند نشانه‌ای از آزادی باشد.
 • اگر رویا با محوریت خصوصیات نامطلوب عقاب دیده شود تعبیر آن مربوط به قهر و سلطه بر دیگران خواهد بود.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
عقاب در خواب دو وجه است.
 1. پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار
 2. عالم بی دیانت و حیلتی بود
بعضی گفته‌اند: اگر کسی بیند عقاب داشت، دلیل که عمر او دراز بود.
 
حضرت دانیال گوید: 
 • تعبیر خواب عقاب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد. 
 • اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شود.
ابراهیم کرمانی:
 • اگر بیند عقاب بخورد یا پر او را بکند، دلیل که به قدر آن از پادشاه مال و نعمت یابد. 
 • اگر بیند که عقاب بر سر و روی وی نشسته بود، دلیل که وی را پسری آید و پادشاه شود.
ابن سیرین:
 • اگر بیند عقاب از دهان چیزی درآورد و بدو داد، دلیل که بقدر آن چیز از پادشاه عطا یابد.
 • اگر بیند عقاب از دست او بپرید و رشته یا چیزی دیگر در دست او بماند، دلیل که پادشاه بر وی خشم گیرد و او را از خود دور گرداند و چیزی از مال بستاند.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید عقابی شکار کرده‌اید، دلالت بر آن دارد که به بزرگ‌ترین آرزوهای خود خواهید رسید و بر دشمنان خود فاتح خواهید شد و ثروت بی کرانی بدست می‌آورید.
 • اگر خواب ببینید گوشت عقاب می‌خورید، نشانه داشتن اراده ای قوی است که تا دم مرگ هم وجود شما را ترک نمی‌کند. شما به زودی صاحب ثروتی کلان خواهید شد.
 • دیدن عقاب مرده در خواب، نشانه آن است که به زودی مقام و ثروتی که دارید از چنگتان در می‌آورند.
 • اگر خواب ببینید به پشت عقابی سوار شده‌اید، نشانه آن است که برای کسب دانش و ثروت طی مسافرتی طولانی به سرزمینی ناشناخته می‌روید و به هدف خود دست می‌یابید.

 

تعبیر خواب حمله عقاب

دانیال نبی: اگر دید عقاب او را برگرفت و بر هوا برد، دلیل که به فرمان پادشاه سفری نماید و در آن بزرگی و ناموری یابد.
ابن سیرین: اگر بیند عقاب وی را بگرفت، دلیل که در پناه پادشاه شود.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند عقاب وی را به منقار یا به چنگال بزد، دلیل که او را از پادشاه جنگ و خصومت بود.

 

تعبیر خواب کشتن عقاب

محمدبن سیرین گوید: اگر دید عقاب به کوچه فرود آمد، دلیل که پادشاه در آن کوچه فرود آید. اگر بیند که مردم آن کوچه عقاب بکشتند، دلیل که پادشاه مملکت معزول شود یا هلاک شود.
لوک اویتنهاو می‌گوید: شلیک کردن به عقاب: از دست دادن چیزی.

 

تعبیر خواب عقاب در حال پرواز

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از عقاب شکار همی گرفت، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: عقاب درحال پرواز: آرزوهای شما بر آورده خواهند شد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید عقابی بالای سر شما پرواز می‌کند، نشانه آن است که برای رسیدن به آرزوهای بزرگ خود به سختی می‌کوشید و عاقبت به آرزوهای خود دست می‌یابید.
 • اگر خواب ببینید عقابی بر قله کوهی دوردست فرود می‌آید، علامت آن است که به بالاترین مقام ممکن در کشور دست خواهید یافت.
برایت می‌گوید: 
 • اگر خواب ببینید كه عقاب بالاى سر كسى نشسته است، به این معنا است كه براى مدتى در كارها دچار مشكل می‌شوید. 
 • اگر در خواب عقابى را در ارتفاعات ببینید، به این معنا است كه به سعادت و خوشبختى می‌رسید.

 

تعبیر خواب جوجه عقاب

آنلی بیتون: دیدن جوجه‌های عقاب در آشیانه، علامت معاشرت با مردمی والامقام و همچنین کسب ثروت و استفاده از سخن‌های عاقلانه دوستان خود است.
 
از اینکه با بررسی مفهوم و تعبیر خواب عقاب همراه ما بودید، بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.135 Comments
 1. سلام
  من دیشب خواب دیدم که خودم یه عقابم و توی طبیعت پرواز میکنم تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان حاکی از امید، احتمالات و امکانات، واقعیت و آزادی بیان است. ممکنست بازتابی از اراده ی قویتان باشد و برایتان یادآور اینست که تسلیم نشوید. تعبیر دیگر: مسئول موقعیتی هستید و آن را اداره می کنید. بر چیزی، فائق آمده اید. تعبیر دیگر: گویای چشم اندازی نو است. تصویر گسترده تری را ببینید! از نقطه نظر بالاتری می توانید چشم انداز نو و متفاوتی از چیزها کسب کنید.

 2. سلام ‌.

  خواب دیدم یک عقابه قهوه ای بزرگ و سر زیبا مانند شاهین کوچک بالای سرم پرواز میکنه.

  از دورش برق روشن میشد بسیار زیبا بود . دوستم گفت بریم بگیریمش منم گفتم باشه رفت تو حیاطمون دوستم رفت بگیره نتونست . عقاب اومد نشست رو سرم ، منم عقاب رو گرفتم ولی دیگه نکشتمش

  • سلام! خوابتان نمایانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه کاری و شخصیتی مادی است. نمایانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه تان برگردید. علامتی از اصالت خانوادگی، غرور، وحشی بودن، آزادی، ارشد بودن، جرأت، شجاعت و توانایی ذهنی قدرتمندی است. نمایانگر تجدید و احیای فردی و ارتباط تان با جنبه ی روحانی تان است. خیلی شدید و باشجاعت خواهید جنگید تا بالاترین جاه طلبی هایتان و بزرگ ترین تمایلات تان را درک و کسب کنید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. به جنبه هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره ی خودتان اذعان داشته اید یا درگیرش شده اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید!

 3. سلام ، من خواب دیدم که عقابی در حال پرواز در آسمان بود بعد روی بلندترین کوه نشست و بعد از آن آمد پیش من و دیدم که پر هاشو داره میکنه به دلیل اینکه اگر پرهاشو بکنه میتونه به عمرش اضافه بشه . عقاب خیلی بزرگی بود و با ابهت و ترسناک ، اما کاری به من نداشت حس میکردم خودمم .. آیا این خواب تعبیر داره ??

  • سلام! خوابتان نمایانگر مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. گویای درک هدف ها، آرمان ها و آرزوهای شماست. علامتی از اصالت خانوادگی، غرور، وحشی بودن، آزادی، ارشد بودن، جرأت، شجاعت و توانایی ذهنی قدرتمندی است. نمایانگر تجدید و احیای فردی و ارتباط تان با جنبه ی روحانی تان است. خیلی شدید و باشجاعت خواهید جنگید (تا آخرین نفس خواهید جنگید) تا بالاترین جاه طلبی هایتان و بزرگ ترین تمایلات تان را درک و کسب کنید.

 4. سلام خسته نباشید. خواب دیدم یک پرنده وحشی که یا عقاب بود و یا شاهین رو گرفتم (به احتمال زیاد عقاب بوده) . میخواد فرار کنه یکی از پرهاش هم داره میافته. ولی من گرفته بودمش انگار تحت کنترل من بود. این عقاب سیاه بود و یه قهوه ای هم قبلا گرفته بودم ولی الان یادم نمیاد این دومی یکم مبهم بود تو خواب. و تو خواب فکر میکردم که این خواب خوبیه که من دیدم …. تعبیری داره اصلا ؟ قبل از نماز صبح بود ولی مطمئن نیستم قبل از اذان بوده باشه. ممنون

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه کاری و شخصیتی مادی است. نمایانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه تان برگردید. علامتی از اصالت خانوادگی، غرور، وحشی بودن، آزادی، ارشد بودن، جرأت، شجاعت و توانایی ذهنی قدرتمندی است. نمایانگر تجدید و احیای فردی و ارتباط تان با جنبه ی روحانی تان است. خیلی شدید و باشجاعت خواهید جنگید (تا آخرین نفس خواهید جنگید) تا بالاترین جاه طلبی هایتان و بزرگ ترین تمایلات تان را درک و کسب کنید.

 5. با سلام.من خواب دیدم من و شخص مورد علاقه ام روی پشت بام یا یک جای بلند در یک مکان عمومی هستیم که ناگهان متوجه شدیم عقابی به سمت ما پرواز میکند و قصد دارد ما را بگیرد.ما وحشت کرده بودیم! من فرار کردم و به کناری امدم اما هر چه فریاد میزدم تا او را هشیار کنم تا او هم فرار کند، به نظر میرسید او خشک و شوکه شده بود و متوجه نمیشد و همان جا ایستاده بود.

  • سلام! خوابتان علامتی از موفقیت بی حد و مرز است. علامتی از اصالت خانوادگی، غرور، وحشی بودن، آزادی، ارشد بودن، جرأت، شجاعت و توانایی ذهنی قدرتمندی است. نمایانگر تجدید و احیای فردی و ارتباط تان با جنبه ی روحانی تان است. خیلی شدید و باشجاعت خواهید جنگید (تا آخرین نفس خواهید جنگید) تا بالاترین جاه طلبی هایتان و بزرگ ترین تمایلات تان را درک و کسب کنید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. گویای نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! نشانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد.

 6. سلام

  من امروز صبح خواب دیدم که با خانواده ام در حیاط ایستاده ایم و ناگهان من عقاب بزرگی را در اسمان با پر های سفید و سیاه دیدم که به سمت ما و خانه مان می اید و من با خانواده ام سریع به داخل خانه رفتیم و در شیشه ای را بستیم و انگار یک دفعه عقاب که پشت در بود با باز شدن پنجره به داخل امد و من او را در حال پرواز در خانه دیدم و و در اتاق خود پنهان شدم و در اتاق را بستم ولی بعد که از اتاق بیرون امدم عقاب نبود و از خانه خارج نشده بود و در خانه پنهان شده بود و ما به دنبالش میگشتیم تعبیر این خواب چیه؟

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. رازی را نگه می‌دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می‌کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله‌ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده‌اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، گویای احساس گناه است. نمادی از اصالت خانوادگی، غرور، وحشی بودن، آزادی، ارشد بودن، جرأت، شجاعت و توانایی ذهنی قدرتمندی است. گویای تجدید و احیای فردی و ارتباط‌تان با جنبه‌ی روحانی‌تان است. خیلی شدید و باشجاعت خواهید جنگید (تا آخرین نفس خواهید جنگید) تا بالاترین جاه‌طلبی‌هایتان و بزرگ‌ترین تمایلات‌تان را درک و کسب کنید. رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. گویای ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید.

 7. سلام من سه خواب طی 10 شب دیدم

  خواب اول: عقاب سفید در حیاط خانه به مرغهای پدرم حمله کرده یک مرغ را کشته بود و در حال بردن مرغی دیگر بود که من وحشتزده فراریش دادم آنسوی حیاط عقابی دیگر با پنجه هاش گوسفندی را در حال کشیدن به بالا از میان شاخه های درخت حیاط بود که وحشتزده عقاب را فراری دادم و گوسفند نیمه جان را به زمین انداخت من رفتم دنبال چاقو برای ذبح گوسفند نیمه جان شده

  خواب دوم چند شب:

  دوستی را بعد از مدتها در بازار دیدم برای تفریح به بیاابان رفیتم در حالی که نشسته بویم دو کفتار درحال درگیری با یکدیگر به سرعت از مقابلمان گذشتند و چند مرد در تعقیب کفتارها دنبالشان میرفتند یکی از کفتارها توسط کفتار دیگر در درگیری کشته شد آن چند مرد شیره ای از کفتار مرده را در ظرف آوردند به من و دوستم تعارف کردند دوستم نخورد به من تعارف کردند من خواستم بگیریم بخورم که دوستم گفت نههه نگیر ازش و من نگرفتم از خواب بیدار شدم (سه روز بعد همان دوست که قصد شروع تجارت با او را دارم بعد از 4 ماه به من زنگ زد)

  خواب سوم دیشب. شبیه خواب اولی:

  عقابی سفید با نوک بالهای سیاه در حیاط خانه، مرغی را به پنجه گرفته بود در حال پریدن و فرار بود اما این بار وحشتزده نشدم و مرغ را ازش گرفتم و سپس مرغ را ذبح کردم برای خوردن

  • سلام! خواب‌تان نمادی از بزدلی و عدم اراده است. تعبیر دیگر: نمادی از غیبت و بلا است. همچنین یک نماد مادرانه دارد. نمادی از اصالت خانوادگی، غرور، وحشی بودن، آزادی، ارشد بودن، جرأت، شجاعت و توانایی ذهنی قدرتمندی است. گویای تجدید و احیای فردی و ارتباط‌تان با جنبه‌ی روحانی‌تان است. خیلی شدید و باشجاعت خواهید جنگید (تا آخرین نفس خواهید جنگید) تا بالاترین جاه‌طلبی‌هایتان و بزرگ‌ترین تمایلات‌تان را درک و کسب کنید. گویای نبود کنترل و قدرت در زندگی‌تان است. احساس می‌کنید در برخی موقعیت‌ها، کاملا بی‌یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! گویای مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: گویای دلسوزی شماست. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «دوستی را بعد از مدتها در بازار» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 8. سلام خسته نباشید ممنون از پاسخگویی به پرسش قبلی.

  در خواب دوستی را بعد از مدتها در بازار دیدم برای تفریح به بیاابان رفیتم در حالی که نشسته بویم دو کفتار درحال درگیری با یکدیگر به سرعت از مقابلمان گذشتند و چند مرد در تعقیب کفتارها دنبالشان میرفتند یکی از کفتارها توسط کفتار دیگر در درگیری کشته شد آن چند مرد شیره ای از کفتار مرده را در ظرف آوردند به من و دوستم تعارف کردند دوستم نخورد به من تعارف کردند من خواستم بگیریم بخورم که دوستم گفت نههه نگیر ازش و من نگرفتم از خواب بیدار شدم (سه روز بعد همان دوست که قصد شروع تجارت با او را دارم بعد از 4 ماه به من زنگ زد)

  • سلام؛ ممنون؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: گویای صرفه‌جویی است. گویای فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. نشانگر حرص و آز بودن است. همچنین می‌نمایاند بیش از حد مسئولیت‌پذیر هستید. احساس می‌کنید کسی بیش از حد به شما اعتماد دارد. از سوی دیگر، نمایانگر شخصی در زندگی‌تان است که دارای حس شوخ‌طبعی است یا کسی که به شما می‌خندد است. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «چند مرد در تعقیب» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

   • ادمین محترم این خواب در یک لحظه دیده شده ویک تعبیر کلی بفرمایید
    نیمه دومش را دوباره پست میکنم
    ممنون

    • از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: از شر شخصی زورگو و ریاکار خلاص خواهید شد. {عقاب ار دیده‌ای در خواب، نیکوست/موفق می‌شوی ناگاه از دوست/صدایش مژده‌ی عیش روانست/خبر از سوی یار مهربانست}

 9. سلام ادمین عزیز ممنون بابت پاسخگویی به پرسش قبل

  در خواب دیدم عقابی سفید با نوک بالهای سیاه در حیاط خانه، مرغی را به پنجه گرفته بود در حال پریدن و فرار بود( اما این بار وحشتزده نشدم بر خلاف خواب قبلی) من مرغ را ازش گرفتم و سپس مرغ را ذبح کردم برای خوردن

  • سلام؛ خواهش می‌کنم! خواب‌تان یعنی تا کنون تمایل‌های نفسانی و اولیه‌تان را برای پیگیری‌ها و روشنگری‌های معنوی فدا کرده‌اید.

   • سلام و تشکر
    پس ربطی به تعبیر این آقا نداره؟ ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از عقاب شکار همی گرفت، دلیل که مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآید. :))

    • سلام؛ خواهش می‌کنم! مخاطب گرامی! اینکه کدام تعبیر را بپذیرید، به عهده‌ی خود شماست. اما توجه داشته باشید که تعبیرها زمان، مکان، شخص، و دیگر شرایط را نیازمندند و هر تعبیری نیز در زمان ویژه‌ای صورت می‌گیرد. حال، تصمیم به عهده‌ی خود شماست.

    • سلام؛ خواهش می‌کنم! در تعبیر خواب سنتی، به دوستتان اشاره شده است که برایتان انجام شده است و می‌توانید ملاحظه بفرمایید!

 10. مچکرم تعبیر کننده عزیز

  ادامه خواب:

  چند مرد در تعقیب کفتارها دنبالشان میرفتند یکی از کفتارها توسط کفتار دیگر در درگیری کشته شد آن چند مرد شیره ای از کفتار مرده را در ظرف آوردند به من و دوستم تعارف کردند دوستم نخورد به من تعارف کردند من خواستم بگیریم بخورم که دوستم گفت نههه نگیر ازش و من نگرفتم از خواب بیدار شدم (سه روز بعد همان دوست که قصد شروع تجارت با او را دارم بعد از 4 ماه به من زنگ زد)

  • خواهش می‌کنم! در ادامه: گویای مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد.

1 2 3 7

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور