تعبیر خواب عصا و چوبدستی

با تعبیر خواب عصا، تعبیر خواب چوبدستی، تعبیر خواب گم کردن و دزدیدن عصا، تعبیر خواب عصای شکسته و تعبیر خواب داشتن دو عصا همراه ما باشید.
تعبیر خواب عصا
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – خواب‌ها و رویاها می‌توانند راهنمای ما باشند، زیرا حقیقت مربوط به نقاط ضعف و قوت ما را به خوبی نشان می‌دهند. خواب بینشی کاملا جدید به ما می‌بخشد تا بتوانیم به استقبال آنچه که در پیش رو داریم برویم. بنابراین آگاهی از فضای کلی خواب و فهم نمادهای موجود در آن ضروری است. برای درک بیشتر رویاها همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

 

تعبیر خواب عصا در دست مرده - تعبیر خواب عصای حضرت موسی - تعبیر خواب مرده با عصا - تعبیر خواب چوب دستی

 

تعبیر خواب عصا و چوب دستی

ابن سیرین می‌گوید: 
 • تعبیر خواب عصا، مردی بزرگ می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی عصا در دست داری، تعبیرش این است که بزرگی و جاه و منزلت به دست می‌آوری.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن عصا به خواب بر سه وجه است.
 1. پادشاه
 2. مردی بزرگ
 3. قوت درکارها
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود بیننده خواب. چنان چه در خواب ببینید عصایی در دست دارید یا به شما کمک می‌شود یا خودتان توانایی انجام کارهایی را در پیش دارید با قدرت کامل می‌یابید.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • عصا و چوبدستی: زجر و عذاب
 • عصای جادویی: شما با اتفاقات عجیب و غریب روبرو خواهید شد
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن عصا در خواب، علامت آن است که با بی دقتی قراردادی را امضاء می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید هنگام پیاده روی از عصا استفاده می‌کنید، علامت آن است که تحت تسلط حرفهای دیگران زندگی خود را اداره خواهید کرد.
اچ میلر می‌گوید: اگر خواب ببینید كه با عصا راه مى‏روید، نشانه‏ آن است كه ممكن است دچار زیان مالى شوید.
 
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که:
عصا و چوبدستی: کمکی از خود شخص برای حمایت از خود، مثلا باورهای خاص یا دوستانی که دارد، چیزی که می‌توان بدان تکیه کرد.

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب راه رفتن به کمک عصا

ابراهیم کرمانی:
اگر بیند که لنگ بود و به عصا می‌رفت، دلیل است که از کسی یاری خواهد و مرادش برآید.

 

تعبیر خواب گم کردن عصا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید عصایی داشته‌اید و آن را گم کرده‌اید خوب نیست. و اگر عصایی بیابید که قبلاً نداشته‌اید فرصت خوبی به دستتان می‌افتد که غیر منتظره است.
 ابن سیرین: اگر ببینی عصای خود را از دست داده‌ای، بزرگی و جاه و منزلت خود را از دست می‌دهی

 

تعبیر خواب عصای باشکوه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • چنان چه آن عصا مرصع و با شکوه باشد بخت بیدار است که به شما روی می‌آورد.
 • اگر عصایی از چوب آبنوس داشته باشید بر مردی محکم و استوار اما خشک که سود او کمتر عاید دیگران می‌شود متکی می‌گردید.

 

تعبیر خواب دزدیدن عصا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که کسی عصای شما را دزدیده به شما خیانت می‌شود.

 

تعبیر خواب داشتن دو عصا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: داشتن دو عصا نیز در خواب خوب نیست چون گویای تردید و سرگردانی است.

 

تعبیر خواب عصای شکسته

اچ میلر: دیدن عصاى شكسته در خواب، بیانگر آن است كه سلامتى كامل دارید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo