تعبیر خواب عبادت و عبادتگاه

با تعبیر خواب عبادت، تعبیر خواب عبادتگاه (کنشت، کلیسا و...) و تعبیر خواب عبادت کردن در عبادتگاه همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب عبادت
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – عبادت کردن همانگونه که در بیداری فرد را به خداوند متعال نزدیک می‌کند دیدن آن در خواب نیکوست. همچنین این خواب می‌تواند ناشی از قصور و انجام کوتاهی در برخی امور باشد. با تعابیر خواب عبادت و عبادتگاه در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.

 

تعبیرخواب نمازخواندن - تعبیر خواب نماز خواندن ابن سیرین - تعبیر خواب نماز خواندن در حرم امام رضا - تعبیر خواب نماز جماعت در مسجد

 

تعبیر خواب عبادت کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که حق تعالی را عبادت کرد، دلیل خیر صواب جهت آخرت کند. اگر غیرخدا را سجده کرد، تأویل به خلاف این بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است که در انجام واجبات خویش داریم و این واحبات اعم است از دینی یا اخلاقی. هر نوع تکلیفی که به دوش ما نهاده شده و قصور کرده‌ایم که البته چنین تعبیری جنبه مذهبی آن بیشتر است.

یوسف نبی علیه السلام گوید:دیدن عبادت برداشتن معصیت بود

بیتون می‌گوید: دعا كردن در خواب، علامت رسیدن به اهداف می‌باشد.

 

تعبیر خواب عبادت کردن در عبادتگاه

ابن سیرین: اگر بیند که عبادت در مسجد یا در صومعه کرد، دلیل که خیرات بسیار کند. اگر درجایی مکروه کرد، تأویل به خلاف این بود.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم عبادت می‌کنیم خوب است به خصوص اگر در مسجد یا یکی از زیارتگاه‌ها باشد ضمناً گویای این است که از این جهت قصور کرده‌ایم و کمبود داریم. این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می‌دهد. نماز خواندن در خواب بسیار خوب است.

 

تعبیر خواب عبادتگاه

بیتون می‌گوید:
  • مشاهده‏ عبادتگاه در خواب، به معناى داشتن روزهاى خوب است.

  • اگر خواب ببینید كه در مسجد یا كلیسایى مشغول عبادت هستید، علامت آن است كه اقبال خوبى در انتظار شما است.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر درستکار هستی و در خواب ببینی که وارد کنشت (عبادتگاه یهودیان) شده‌ای، تعبیرش خوب می‌باشد، ولی اگر گناهکار و مفسد هستی تعبیر بدی دارد.

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که در کلیسا شد و سوی قبله اسلام نماز کرد، دلیل که توبه از گناه کند و دینش قوی شود به سبب آن که کلیسا جای عبادت است.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo