تعبیر خواب طاووس چیست؟

با تعبیر خواب طاووس، تعبیر خواب پر طاووس، تعبیر خواب صدای طاووس و تعبیر خواب کشتن طاووس همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – طاووس پرنده ایست بسیار زیبا و فریبننده. چون پرهای خود را بگشاید همه را حیران کند ولی گوشت این پرنده زیبا خوردنی نیست. بنابراین می‌توان به تعبیری دیدن طاووس را در خواب ظواهر زیبایی بیان کرد که باطنی باطل و نازیبا دارند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب پرواز طاووس - تعبیر خواب پر طاووس - تعبیر خواب طاووس امام صادق - تعبیر خواب جوجه طاووس - تعبیر طاووس سفید

 

تعبیر خواب طاووس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 
انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی‌های جهان به او القا می‌کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می‌تواند در معرض فریب زن باشد. به همین علت معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده‌اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می‌گیرد او را می‌فریبد، از راه به در می‌برد و به باطل می‌کشاند. چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می‌خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می‌گشاید و جلوه می‌کند نشان آن است که فریب در کمین شماست و این بستگی می‌یابد به وضع و موقعیتی که دارید. البته این را خود بیننده خواب بهتر می‌داند که چه چیز زودتر فریبش می‌دهد. هستند کسانی که فریب زن را می‌خوردند. برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال دیدن طاووس در خواب احتمال فریب خوردن بیننده خواب را هشدار می‌دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا.
 
حضرت دانیال گوید: دیدن طاووس به خواب، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.
 
محمدبن سیرین گوید: دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن طاووس بر دو وجه بود.
 1. پادشاه عجم (پادشاه).
 2. بزرگی مالدار (شخص بزرگ و ثروتمند).
لوک اویتنهاو می‌گوید: طاووس: ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن طاووس عمر زیاد شود
هانس كورت می‌گوید: دیدن طاووس در خواب، بیانگر آن است كه به دام افراد حیله‏‌گر گرفتار می‌‏شوید.

 

تعبیر خواب کشتن طاووس

جابرمغربی گوید: اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب صدای طاووس

برایت می‌گوید: شنیدن صداى طاووس بیانگر آن است كه باید مراقب خود باشید

 

تعبیر خواب پر طاووس

لوک اویتنهاو می‌گوید: پر طاووس: تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی
لیلا برایت: دیدن پر طاووس در خواب، بیانگر آن است كه انسان متكبرى هستید.
 


7 نظر
 1. سلام من خواب دیدم یک طاووس که تازه دیده بودمش یهو بهم نزدیک میشه و میزاره نوازشش کنم بعدش یهد پرید رو دستم و خودشو چسبوند بهم کلی نوازشش کردم بعد گذاشتمش زمین هرجا میرفتم دنبالم میدوید رنگ طاووس هم سفید بود

 2. سلام من خواب دیدم با ماشین داریم میریم یجایی مثل جنگل بود…بعد یه جا سرعتمون رو کم‌میکنیم تا به طاووس برخورد نکنیم منتها برخورد میکنیم به طاووس کنار درخت و بعدش طاووس عصبی میشه و پراشو باز میکنه و حمله میکنه از چپ و راست به ماشین

  • سلام! خوابتان گویای مرحله ی تحول است. غریزه هایتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می خواهید بسوی شیوه ی ساده تر از زندگی فرار کنید. حس می کنید بار تقاضاهای زندگی تان روی شانه هایتان سنگینی می کند و کمرتان را خم می کند. تعبیر دیگر: نمایانگر جنبه هایی از شخصیت تان است که ممکنست جلویشان گرفته شده باشد. ممکنست هرج ومرج و یک سلسله فرایندهای پیش بینی ناپذیر را در زندگی تان تجربه کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر پیشرفت تان در زندگی است. بیانگر تولد بهار، شروع تازه، طول عمر و عشق است. نشانه ای خوب است؛ علامتی از وجهه، موفقیت و شادی در رابطه یا شغل تان است. تعبیر دیگر: نمایانگر غرور، اعتماد و خودبینی است. ممکنست خیلی فخر می فروشید یا بخاطر موفقیت و دستاوردهایتان خیلی مغرور باشید.

 3. سلام خواب دیدم در یک محله مسکونی که محله خودمون نبود جلوی در خونه ای تو کوچه وایساده بودم و مادرم بافاصله حدود ۵ متر روبروی من وایساده بودم لباسام عادی بود ولی روسری سرم نبود و منظره حالت خاکستری رنگ بود که ناگهان احساس کردم از پشت سرم از دوردستها بین کوهها از وسط آسمون یک طاووس به سمت من پرواز میکنه و مادرم که روبروی من بود میخواست من رو آگاه کنه که یک طاووس داره به سمتت میاد ولی انگار نمیتونست حرف بزنه و قبل از اینکه بتونه منظورش رو بهم بفهمونه طاووس بهم نزدیک شد من دستام رو باز کردم به خیال اینکه روی دستان بشینه ولی طاووس اومد روی سرم و روی موهام نشست و همزمان که طاووس به سمتم نزدیک نزدیکتر شد منظره خاکستری و محله مسکونی تبدیل به یک منظره طبیعت و کوهها و رودخانه و هوای پاک و پر از سرسبزی شد و مادرم با همان فاصله بامن بود ولی روی یک تپه کوتاهتر از من یعنی من روی تپه بالاتر از مادرم بودم و نگاه مادرم همچنان شاهد من و طاووس بود و من سعی کردم که برگردم دم طاووس رو نگاه کنم چون میدونستم که طاووس نر هستش ولی طاووسه دمش رو بسته بود واصلا هیچ نمایشی نمیداد و کاملا مسلط بر من پنجه هاش رو در موهام فرو برده بود و من سعی کردم که اون رو از روی سرم برش دارم احساس سنگینی نمیکردم ولی تحمل این حالت رو نداشتم و دستم رو دراز کردم زیر شکمش که از خودم جداش کنم که طاووس شزوع کرد به ادرار کردن روی سر من و ادرارش از سر و صورتم سرازیر شد ببخشید طولانی شد ممنون از پاسخگوییتون

  • محور اصلی خواب‌تان: خواب دیدن اینکه چیزها خاکستری‌اند، بیانگر ترس، وحشت، افسردگی، بیماری، تردید و سردرگمی است. ممکنست از لحاظ احساسی، حس دور ماندن، جدا افتادن یا جدا شدن بکنید. تعبیر دیگر: نمادی از فردیت شماست. دیدن طاووس، بیانگر تولد بهار، شروع تازه، طول عمر و عشق است. نشانه‌ای خوب است؛ نمادی از وجهه، موفقیت و شادی در رابطه یا شغل‌تان است. تعبیر دیگر: بیانگر غرور، اعتماد و خودبینی است. ممکنست خیلی فخر می‌فروشید یا بخاطر موفقیت و دستاوردهایتان خیلی مغرور باشید. اینکه بالای تپه می‌ایستید، یعنی در کوشش‌هایتان موفق شده‌اید و به نتیجه رسیده‌اید. منابع ضروری برای کامل کردن وظیفه‌ای که در دست دارید را در اختیار دارید. اینکه رویتان ادرار می‌کند یعنی، بار عاطفی کسی را روی دوش‌تان حس می‌کنید. ایشان احساسات‌شان را رویتان آزاد می‌کنند. تعبیر دیگر: نمادی از اینست که حس ارزشمند بودن ندارید.

 4. سلام .خواب دیدم توی جایی بودم ک تقریبا شبیه بیابان بود ولی درختای خشک و اینجور ک یادمه بلند بودن وجودداشتن.

  ..توی اون بیابون یه خونه بزرگ شبیه قصرداشت ک میدونم یه بچه از اونجا گم‌ شده بود توی بیابون با یکی از اقوام ک نمیدونم کی بود ولی هم سن و سالم و اون هم دختر بود دنبال چیزی بودیم یهو چشمم به یه درخت بلند افتاد ک یه شاهین(اینجور توی خواب به ذهنم اومد ک شاهینه)لانه روی قسمت های بالایی ساخته بود و جوجه هم داشت وقتی شاهینه پرواز کرد وبه همون جهتی ک ماحرکت میکردیم رفت به اون شخص همراه گفتم چقد خوبه ک شاهین روی قسمتهای بالای درخت لانه ساخته یهویی انگارمحیط عوض شد و من جایی بودم ک الان یادم نیس کجابودم ولی یه درخت روبه روم بود ک گنجشک ها روی تقریبا بیشتر جاهاش لانه ساخته بودن و لانه هاهم کوچک ‌و گرد و چوبی بود بعد به اون شخص گفتم دلم میخواد یکی ازین لانه هارو بردارم ولی همون موقع منصرف شدم و باخودم گفتم لانه خراب میشه .دوباره به همون بیابون برگشتم و یادم نیس چ اتفاقی افتاد ولی یهو دیدم از دور یه طاووس نارنجی رنگ ک بالهاش بسته بود ولی مطمئنم طاووس نر بود(چون مطمئن بودم ک الان پرهای زیباش رو نشون میده ).اون پرنده دیگه رو یادم نیس چی بود چون همه فکرم به سمت طاووس بود .دستمو بلند کردم و اون دوپرنده رو به اسم صدازدم وگفتم بشینین رو دستم!! فک میکنم هردو نزدیکم شدن ولی مطمئنم هیچ یک رو دستم ننشست.اون شخص ازم پرسید این طاووس پرهای قشنگ با نگین های زیبا داره ؟ک تعجب کردم ک چطور میتونه نگین داشته باشه یادمه ک یه لحظه طاووس پرهاش رو باز کردو دوباره هروقت دیدمش پرهاش بسته بود و هرچی اصرارکردم بازشون نکرد تا اخر خواب این طاووس دنبالم میومد و اطرافم میگشت و اینطور ک مبهم یادمه یه جا هرچی خواهش کردم نیومد پیشم .اخرشم نفهمیدم ک به مقصد رسیدیم یان و اون شخص هم تااخر باهام بود.ببخشین ک طولانی شد .کامل نوشتم چون میدونم یه تعبیری باید داشته باشه.ممنون میشم تعبیرش رو بگین.

  • بیابان، بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبرویتان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس بی‌یاوری است. درخت خشک، یعنی امیدها و تمایلات‌تان، نقش بر آب شده‌اند. بی‌ثباتی و مانعی را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. قصر، به معنای رفاه و امتیاز و برتری است و آماده‌اید که از کل پتانسیل‌تان استفاده کنید. اینکه به دنبال چیزی هستید، یعنی نیاز دارید چیزی را بیابید که گمشده است یا در زندگی‌تان نیازست. ممکنست مشابه این باشد که به جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل یک مسأله‌اید. شاهین، یعنی سوءظن، اطراف‌تان و کارهاتان کمین می‌کند. نیاز دارید که بااحتیاط پیش روید. تعبیر دیگر: شاهین، نمادی از بینش است و روی اهداف و آرمان‌هاتان تمرکز می‌کنید. لانه، یعنی زمان یک شروع جدیدست. گنجشک، بیانگر کرامت درونی است. هرگز آنچه به نظر کوچک یا ضعیف است را دستکم نشمارید! تعبیر دیگر: نمادی از تنهایی است؛ شاید خلوت را ترجیح می‌دهید. طاووس، بیانگر تولد بهار، شروع تازه، طول عمر و عشق است. یک نشانه‌ی خوب است، نمادی از وجهه، موفقیت و شادی در رابطه‌تان یا شغل‌تان است. تعبیر دیگر: بیانگر غرور، اعتماد و خودبینی است. ممکنست خیلی فخر می‌فروشید یا بخاطر موفقیت و دستاوردهاتان خیلی مغرور باشید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور