تعبیر خواب طاووس چیست؟

با تعبیر خواب طاووس، تعبیر خواب پر طاووس، تعبیر خواب صدای طاووس و تعبیر خواب کشتن طاووس همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب طاووس
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – طاووس پرنده ایست بسیار زیبا و فریبننده. چون پرهای خود را بگشاید همه را حیران کند ولی گوشت این پرنده زیبا خوردنی نیست. بنابراین می‌توان به تعبیری دیدن طاووس را در خواب ظواهر زیبایی بیان کرد که باطنی باطل و نازیبا دارند.

 

تعبیر خواب پرواز طاووس - تعبیر خواب پر طاووس - تعبیر خواب طاووس امام صادق - تعبیر خواب جوجه طاووس - تعبیر طاووس سفید

 

تعبیر خواب طاووس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 
انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی‌های جهان به او القا می‌کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می‌تواند در معرض فریب زن باشد. به همین علت معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده‌اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می‌گیرد او را می‌فریبد، از راه به در می‌برد و به باطل می‌کشاند. چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می‌خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می‌گشاید و جلوه می‌کند نشان آن است که فریب در کمین شماست و این بستگی می‌یابد به وضع و موقعیتی که دارید. البته این را خود بیننده خواب بهتر می‌داند که چه چیز زودتر فریبش می‌دهد. هستند کسانی که فریب زن را می‌خوردند. برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال دیدن طاووس در خواب احتمال فریب خوردن بیننده خواب را هشدار می‌دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا.
 
حضرت دانیال گوید: دیدن طاووس به خواب، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.
 
محمدبن سیرین گوید: دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن طاووس بر دو وجه بود.
  1. پادشاه عجم (پادشاه).
  2. بزرگی مالدار (شخص بزرگ و ثروتمند).
لوک اویتنهاو می‌گوید: طاووس: ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن طاووس عمر زیاد شود
هانس كورت می‌گوید: دیدن طاووس در خواب، بیانگر آن است كه به دام افراد حیله‏‌گر گرفتار می‌‏شوید.

 

تعبیر خواب کشتن طاووس

جابرمغربی گوید: اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

 

تعبیر خواب صدای طاووس

برایت می‌گوید: شنیدن صداى طاووس بیانگر آن است كه باید مراقب خود باشید

 

تعبیر خواب پر طاووس

لوک اویتنهاو می‌گوید: پر طاووس: تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی
لیلا برایت: دیدن پر طاووس در خواب، بیانگر آن است كه انسان متكبرى هستید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo