تعبیر خواب شترمرغ – معنی دیدن شترمرغ در خواب چیست؟

با تعبیر خواب شترمرغ، تعبیر خواب سوار شدن بر شترمرغ، تعبیر خواب گرفتن شترمرغ و تعبیر خواب پر شترمرغ همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعابیری که معبرین کهن برای شترمرغ و دیدن آن در خواب آورده‌اند مربوط به دوران و اعصار خود بوده و به دلیل اینکه کاربرد شترمرغ و محل زندگی این جانوران در عصر حاضر تغییر یافته است بایستی به تعابیر جدید مانند تعابیری که منوچهر مطیعی تهرانی در رابطه با تعبیر خواب شترمرغ بیان کرده است رجوع کرد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب شترمرغ ابن سیرین - تعبیر خواب حمله شترمرغ - تعبیر خواب کشتن شتر مرغ - تعبیر خواب گوشت شتر مرغ

تعبیر خواب شترمرغ

تعبیر خواب شترمرغ (معبرین کهن)

محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب شترمرغ مرد بیابانی بود. اگر شترمرغ ماده بود زن بیابانی بود. اگر بیند شترمرغ ماده گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زنی بدین صفت که گفتم بخواهد یاکنیزک بخرد. اگر بیند بر شترمرغ نشسته بود، دلیل که به سفر بیابان رود و بعضی از معبران گفته‌اند که بر مردی بیابان نشین غالب شود و به کاری بزرگ رسد.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند شترمرغ رابکشت، دلیل که بر مردی بیابانی دست یابد و او را قهر کند. اگر بیند در خانه شترمرغ با پر یا استخوان او داشت، دلیل که از مردی بیابانی او را مالی حاصل شود. اگردید که بچه شترمرغ داشت، دلیل که فرزند مرد بیابانی او را حاصل شود.
 
جابر مغربی گوید: اگر دید با شترمرغ بنشست و آن شترمرغ او رامطیع بود و او را در هوا برد و دیگر باره از هوابه زمین آمد، دلیل که با مردی بیابان به سفر رود و بازآید با سود بسیار. اگر به خلاف این بیند بد بود.

 

تعبیر خواب شترمرغ (تعابیر جدید)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران شترمرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده‌اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهرها زندگی نمی‌کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب‌های ما به شکل حیواناتی ظاهر می‌شوند که عجیب و نادرند و ما به ندرت ممکن است آن حیوانات را ببینیم. شترمرغ یکی از آن‌ها است که معبران مردی بیابانی دانسته‌اند و بالطبع شترمرغ هم زنی است بیابانی. این عقاید را می‌توانیم این طور توجیه کنیم که هر کس به نظر ما عجیب جلوه کند در خواب‌های ما به شکل این حیوانات متجلی می‌شود.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: تعبیر خواب شتر مرغ: سبک سری‌های شما به دیگران سود می‌رساند
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن شتر مرغ در خواب، علامت آن است که پنهانی به ثروت اندوزی خواهید پرداخت، هم زمان با این کار نسبت به زنان رفتاری حقارت آمیز در پیش می‌گیرند.

 

تعبیر خواب سوار شدن بر شترمرغ

مطیعی تهرانی: سوار شدن بر شترمرغ مسافرت به نقاط بسیار دور و عجیب است. آوردن شتر مرغ به خانه دعوت یا رسیدن مهمان غریب و بیگانه است.

 

تعبیر خواب گرفتن شترمرغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که برای گرفتن شتر مرغی می‌دوید یا تمهید می‌کنید یا دام می‌نهید نشان آن است که برای انجام کاری ناگزیر می‌شوید با اشخاصی غریب و نا آشنا و مسلط تر از خودتان که توانا تر نیز هستند برخورد کنید و آشنا شوید و تلاش و تقلای بسیار بکنید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: گرفتن شتر مرغ در خواب، نشانه آن است که با سرمایه خود قادر می‌شوید به سفرهای گوناگون بروید و بر دانش گسترده ای چیره شوید.

 

تعبیر خواب پر شترمرغ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پر شترمرغ سوغات است که از سرزمین‌های دور برای شما می‌رسد و اگر احیاناً شما به کسی سوغات دادید این کار از جانب شما انجام می‌گیرد. زینت کردن پر شترمرغ بر موی سر یا جامه نشان آن است که عادت و اخلاقی دارید نامطلوب که مورد پسند و تأیید دیگران نیست و می‌تواند محل ایراد و ملامت باشد.
 
از اینکه با تعبیر خواب شترمرغ همراه ما بودید، بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب برای ما ارسال نمایید.12 Comments
 1. سلام
  خواب دیدم یه شترمرغ انگار بچه ی منه و از سینه ی خودم بهش شیر میدم یه کم هم شیطونه و به فکر بازیه و صداش میکنم تا دوباره بهش شیر بدم و میاد شیر میخوره اما حواسش به رف به بازیه

  • سلام! خوابتان علامتی از گرمی، علاقه، مواظبت و محبت مادرانه می باشد. تعبیر دیگر: لازمست مواظب کسی باشید که به او اطمینان کامل دارید! با واقعیت مواجه نمی شوید. چیزی را انکار می کنید و در دنیای خودتان زندگی می کنید. شاید موقعیتی است که مشتاق نیستید قبولش کنید. تعبیر دیگر: می تواند علامتی از حقیقت و عدالت باشد.

 2. سلام خوبین خواب دیدم یه شترمرغ بود که انگار پدرم باهاش رفیق بود و با ماها میتونست حرف بزنه ولی منو که دید افتاد دنبالم اولش من فرار کردم اما بعدش فرار نکردم انگار بهش میگفتم نپره روم ولی اینکارو کرد و قسمتی از موهام رو کند منم عصبی شدم و زدمش

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی به خودتان شک دارید و حس ناامنی می کنید. نمایانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. با واقعیت مواجه نمی شوید. چیزی را انکار می کنید و در دنیای خودتان زندگی می کنید. شاید موقعیتی است که مشتاق نیستید قبولش کنید. تعبیر دیگر: می تواند علامتی از حقیقت و عدالت باشد.

 3. سلام خسته نباشید.خواب دیدم که تو مزرعه شتر مرغ داشتم چند تا جوجه شتر مرغ هم بود که اونا هم به سرعت بزرگ شدن و‌اندازه بزرگترا شدن تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی لازمست جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. گویای پچ‌پچ بیش از حد و شایعات بی‌اساس است. با دقت گوش کنید که مردم چه چیزی درباره‌تان می‌گویند یا اینکه درباره‌ی دیگران چه می‌گویید! با واقعیت مواجه نمی‌شوید. چیزی را انکار می‌کنید و در دنیای خودتان زندگی می‌کنید. شاید موقعیتی است که مشتاق نیستید قبولش کنید. تعبیر دیگر: می‌تواند نمادی از حقیقت و عدالت باشد.

 4. سلام من خاب دیدم دوتا شترمرغ داخل ی گاراژ هستن با اینک نمیزاشتن خیلی بهشون نزدیک بشم ولی من هرچی دستم رسید گزاشتم توی ظرف و براشون غذا بردم

  • سلام! خواب‌تان بیانگر یک دوره‌ی عدم فعالیت و تنبلی در زندگی‌تان است. حس می‌کنید در کسب هدف‌هایتان، جهت یا راهنمایی ندارید. با واقعیت مواجه نمی‌شوید. چیزی را انکار می‌کنید و در دنیای خودتان زندگی می‌کنید. شاید موقعیتی است که مشتاق نیستید قبولش کنید. تعبیر دیگر: می‌تواند نمادی از حقیقت و عدالت باشد.

 5. خواب دیدم یه شترمرغ بزرگی منو دید دیگه ازم جدانمیشد سعی میکردم فرارکنم اما بازم میومددنبالم .من مجبورشدم پوشکش کنم یکم لباس تنش کنم اونم قشنگ همراهی میکرد انگارمامانشم یاخیلی دوسم داره.تعبیرش چیه

  • خواب دیدن شترمرغ، یعنی با واقعیت مواجه نمی‌شوید. چیزی را انکار می‌کنید و در دنیای خودتان زندگی می‌کنید. شاید موقعیتی است که مشتاق نیستید قبولش کنید. تعبیر دیگر: می‌تواند نمادی از حقیقت و عدالت باشد. اینکه دنبال‌تان می‌آید، بیانگر خشم ابرازنشده و تأیید-نشده‌ی شماست که به صورت آن جانور نمایانده می‌شود. تعبیر دیگر: ممکنست از ترس یا انگیزه‌ی قدیمی و اولیه‌ای، فرار می‌کنید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. رخت و پوشک کردن آن، نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. رخت‌ها، نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است.

 6. سلام خواب دیدم ک ی شترمرغ که بچه بودو من سر بریدم و بعدش خونواده امادش کردن پختن و فک کنم خوشمزه بود مهمون داشتیم اما انگار گوشتش کم بود کلا میخاستم بدونم تعبیر دیدن شترمرغ و سر بریدنش چیه?

  • شتر مرغ در خواب به معنای کارها و اهداف عجیبی است که در بیداری با آنها رو به رو هستید. اینکه آن را سر می برید اشاره به منفعت و سودی است که از این افکار خواهید داشت.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور