تعبیر خواب سیل، سونامی و سیلاب

تعبیر خواب سیل بنا به حالتی که بیننده خواب آن را مشاهده می‌کند می‌تواند با مفاهیمی خوب یا بد همراه باشد. با تعبیر خواب سونامی، تعبیر خواب سیلاب، سیل در خانه، سیل ویرانگر و... همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – سیل در خواب‌های ما حادثه‌ای است بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم داشته باشیم قدرت مقابله با آن را نداریم زیرا سیل در بیداری بنیان کن و منهدم کننده است. معبرین اسلامی و قدیمی مانند امام جعفر صادق (ع) دیدن سیل در خواب را دشمنی بزرگ می‌دانند و این اتفاق و دشمن بزرگ می‌تواند خود را به هر صورتی نشان دهد. در گذشته بزرگ‌ترین حوادث لشگرکشی‌ها و پادشاهان ظالم بوده‌اند و معبرین این حوادث را به آن‌ها نسبت داده‌اند. برای آگاهی از فضای کلی خواب‌ها می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تعبیر خواب سیل - دیدن سیل و سونامی در خواب چه تعبیری دارد؟
 

تعبیر خواب سیل

ابن سیرین گوید:دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود، دلیل که با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملک سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و شادی بود. اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه درشد، دلیل گشایش است.

 
جابر مغربی گوید: اگر در خواب بیند سیل درجایی خرابی کرد، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است.
 • دشمنی بزرگ
 • پادشاهی ستمگر
 • لشگر غالب وپیروز
 • فتنه و بلا
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می‌افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعاً نمی‌تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد.
اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می‌آید حادثه شما را در بر می‌گیرد. چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جایی استوار است و آب نمی‌تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است.

 

تعبیر خواب سیل -تعبیر خواب سیلاب - تعبیر خواب سونامی
 
آنلی بیتون می‌گوید: 
 • اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است، نشانه آن است که بیمار خواهید شد و در حرفه خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می‌گردد و شما را اندوهگین می‌سازد.
 • دیدن سیل در خواب، نشانه آن است که به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می‌شود.
به بیان تونی کریسپ افسردگی را می‌توان به مثابه سیلی از عواطف منفی نگریست. اضطراب سیلی از ترس‌هاست، سر ریز شدن و طغیان کردن ناخودآگاه و احساسات مهار نشده به سوی آگاهی. البته تصویر طغیان می‌تواند به احساسات مثبت مانند عشق نیز اشاره کند. به هر حال اگر به درستی از عهده اداره طغیان برآییم، فرایند رشد را پرمایه خواهد کرد. در بسیاری از رویاها، سیل انرژی مثبتی است که رویابین بی تاب آن است.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • خواب دیدن اینکه شما در سیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید برخی تمایلاتتان را آزاد کنید. اگر سیل مواج است، بیانگر مسائل و تنش‌های احساسی است. احساسات سرکوب شده‌ی شما دارد شما را له می‌کند. جایی که سیل آمده را در نظر گیرید، نشانه‌هایی در مورد جایی در زندگی‌تان دارد که استرس و تنش برای شما ایجاد می‌کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما با تقاضا‌ها و نظر قوی‌تان، دیگران را تحت فشار می‌گذارید (زیر بار تقاضا‌های شما له می‌شوند). تفسیر دیگر این است که شما تمایل دارید که هر چیزی را تمیز کنید و یک شروع تازه داشته باشید.
 • دیدن سیل در خوابتان بیانگر مشکل غیر قابل انتظار است. شما درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید.

تعبیر خواب سونامی

معبرین غربی گویند:

 • سونامی و دیدن آن در خواب سمبل و نمادی از قدرت است. محل وقوع سونامی، اندازه موج‌ها و افرادی که در خواب همراه شما حضور داشتند در تعبیر و تفسیر خواب مؤثر است. به طورکلی دیدن سونامی و موج‌های بلند ناشی از آن بیانگر سرکوب کردن احساسات و عواطف بیننده خواب است. دیدن سونامی بدون اینکه در آن موقعیت قرار گرفته باشید نشانه تجربه اتفاقی تلخ و احساساتی ناپایدار در زندگی بیداری است.
 • رویاهایی که در مورد حوادثی مانند سیل و سونامی‌های شدید دیده می‌شوند بیانگر رخ دادن اتفاقات مهمی هستند.
 • اگر در خواب دیدید که از سونامی در حال فرار کردن هستید نشانه آن است که شما سعی در فرار کردن از پایمال شدن احساساتتان دارید.

 

تعبیر خواب نجات یافتن از سیل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده‌اید و از محلی امن به آن نگاه می‌کنید از گزند حادثه در امان می‌مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می‌شود به شما گزندی وارد نمی‌آید

 

تعبیر خواب سیلاب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می‌کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می‌افتد اما نیک فرجام است. هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر است.

 

تعبیر خواب سیل ویرانگر

اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جایی امن ایستاده‌اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه‌ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می‌آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می‌برید ولی اگر دیدید سیل جایی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی‌بینید.

 

تعبیر خواب سیل آرام

به تعبیر یونگ دیدن یک سیل آرام و ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مساله خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می‌شود.

 

تعبیر خواب سیل در خانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می‌گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست. اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست. اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه خانه‌تان را سیل برده (سیل گرفته) بیانگر این است که شما زیر بار احساساتتان له میشوید. دیدن خانه‌های زیر آب بیانگر این است که شما با احساساتتان خیلی راحتید.

 

منابع: dream-meaning.net175 نظر
 1. سلام،با تشکر از کمک هاتون، من خواب دیدم با خانوادم و گروهی از افراد ناشناس داریم در یک جاده کوهستانی از سیل فرار میکنیم، البته سیل خیلی دور بود، ما رسیدیم به خانه هایی که خالی بودن و آدم ها رفتن تو اون خونه ها و من و خانوادم هم رفتیم به خونه ای که اصلا مقاوم نبود و پنجره و در شیشه ای داشت ولی حواسمون نبود،سیل اومد و ما اونجا نشسته بودیم ولی شیشه ها سالم موندن ولی دیوار های خونه و در و پنجره خیلی تحت فشار بودن و خونه داشت خراب میشد، سیل هم مثل آب دریا شفاف بود و ارتفاعش از سقف خانه بالا تر بود، من در و دیوارو با دستم محکم فشار میدادم و گریه میکردم، ولی آخرش سیل کامل رفت و همه سالم بودیم .

  • سلام؛ خواهش می کنم! خوابتان یعنی با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید. گویای مشکل انتظارناپذیر است. درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می شوید. علامتی از استرس و تنش در زندگی تان است. حس می کنید دارید له می شوید (بار روی دوش تان زیاد است)، خیلی کار می کنید یا بار رویتان زیاد است. ممکنست به شما بگوید که ساده تر بگیرید. آرام باشید!

 2. سلام

  ممنون میشم تعبیر کنید

  این خواب ذهنم رو درگیر کرده

  چند روز دیگه هم عروسیم هست نگران شدم

  من خواب دیدم که در آپارتمان هستیم طبقه های بالا که میتونیم از پنجره ،دریا رو ببینیم. بارون میومد و دریا متلاطم بود بالا و پایین میرفت تا این که خیلی اومد بالا و روی شهر اومد پایین .در و پنجره ها رو بستیم من و خانواده م بودیم مامان بابا داداشم. فکر میکردم آپارتمان خراب میشه ولی نشد خداروشکر. اصلا فاصله دریا نزدیک نبود دور بود خیلی تعجب کردیم که تا اینجا هم رسیده.

  و اینکه سری بعد که بارون اومد همه میترسیدند و منتظر بودن که دوباره سونامی بیاد دریا متلاطم شد ولی به اون شدت نیومد اصلا طرف شهر نیومد دیگه بارون تموم شد هوا آفتابی بود دریا پر درخت شده بود حالت جنگلی داشت.

  پیشاپیش ممنون از تعبیر شما

  • سلام! خوابتان به وضعیت احساسی و مالی تان بر می گردد. نمایانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید. نمایانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. نمایانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. نمایانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. نمایانگر ایده ها و بینش روحی است که در شما ایجاد می شوند. ممکنست علامتی از شانس و عشق باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «خیلی اومد بالا» را لطفا در ضمیمه ی همین پیام ارسال کنید!

 3. سلام خسته نباشید ممنون بابت پاسخگویی هایتان

  دیشب خواب دیدم من و نامزد سابقم باهم هستیم به یه خانه رفتیم انگار از صاحب خانه کینه به دل داشت و کل خانه رو خراب کردزیاد خوابم واضح نبود اما وقتیکه خاستیم برگردیم خانه پراب شده بود وارد یک اسانسور شدیم که طبقه های زیادی رو داشت انگار به اسمون میرسید و از ساختمان خارج شدیم وقتی رفتیم بیرون انگار شهرو فضای اطافمون رو سیل گرفته بود و نامزدم در سیل به دردسر افتاده بود اما من هیچ مشکلی نداشتم و مدام بهش میگفتم بخاطرخراب کردن اون خونه هست که به این حال در اومدی.

  • سلام؛ ممنون؛ خواهش می کنم! خوابتان یعنی پرداختن به گذشته را باید متوقف کنید و به جلو بروید! باید بپذیرید که برخی چیزها به دلایلی نتیجه نمی دهند. نمایانگر جنبه ای از زندگی تان است که شلوغ-پلوغ است. ممکنست از درهم-برهم عاطفی یا روانی می رنجید. لازمست این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. زیر فشار احساسات تان هستید. نمایانگر بالا و پایین های زندگی شماست. علامتی از احساسات و افکاری است که سر بیرون می آورند و پدیدار می شوند و در ضمیر ناخودآگاهتان پنهان می مانند. لازمست برخی تمایلات تان را آزاد کنید. نمایانگر مشکل انتظارناپذیر است. درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می شوید.

 4. سلام خسته نباشید. خواب دیدم توروستای پدرم اینا ما تو مینی بوس هستیم با مادرم یه عده دیگه و همممون داریم درس می‌خونیم اما بابام تو روستاست بد یه هو گفتن سیل اومده آبش روشن و تمیز بود خروشان نبود هم نبود آروم میرفت بد همه روستا افتاده بودن توش از مینی‌بوس هم رد شد اما نه تومینی بوس اومد آب نه بهش صدمه زد منم اصلا نترسید بودم وقتی کارمون تموم شد من رفتم تو روستا دنبال بابام بد دیدم یه سری ها مردن لای خاک ها و گل بد مامانم یه هو جیغ زد گفت بابات لای این گل هاست گل و با دست دادم کنار دیدم بابامه دست زدم بهش گرم بود بدنش کشیدمش بیرون تا بهش ماساژ قلبی بدم به مامانم میگفتم زنده است نترس

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر محدودیت است. لازمست قانون ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. همرنگ جماعت می شوید. اصالت و ابتکار ندارید و روی اینکه زندگی تان به کجا می رود (مسیری که زندگی تان به آنسو می رود) کنترلی ندارید. نشانگر خرد و دانش شماست که شما را در مسیر موفقیت و ثروت پرت می کند. تعبیر دیگر: لازمست بیشتر درس بخوانید و دانش فردی تان را بیفزایید! نمایانگر مشکل انتظارناپذیر است. درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می شوید. لازمست برخی تمایلات تان را آزاد کنید. درگیر موقعیتی درهم برهم و چسبنده هستید. نیازست روح تان را تروتمیز کنید. نمایانگر دوست یا عضو خانواده است که به کمک تان نیاز دارد.

 5. سلام من خواب دیدم تو قطار هستم بعد یه دفعه یه سیل وحشتناک میاد با اب خیلییییی تمیز و ابی من داخل قطار و هیچ اسیبی ندیدم فقط سیل رو میدیدم قطار داشتم حرکت میکرد سیل هیچ اسیبی به هیچی نرسوند

  • سلام! خواب‌تان گویای تطابق و اطاعت است. عملی را می‌انجامید که همه می‌انجامند. تعبیر دیگر: خیلی روشمند هستید. لازمست کارها را به صورت خاص سازماندهی کنید و به ترتیب و به شیوه‌ای منظم بینجامید. گویای مشکل انتظارناپذیر است. درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می‌شوید. تعبیر دیگر: لازمست برخی تمایلات‌تان را آزاد کنید. تعبیر دیگر: درباره‌ی مسأله‌ای خاص نگرانید که بزودی رفع می‌شود.

 6. سلام

  من خواب دیدم در منزل یکی از اقوام بودیم که یکباره من درب خروجی خانه را باز کردم و دیدم که حیاط خانه با ارتفاع زیادی پر از آب شده، آب خروشان نبود و نسبتا آرام بود اما به خاطر حجم زیاد و ناگهانی بودنش همه خیلی تعجب کرده بودند، ممنون میشم تعبیر کنید

  • سلام
   سال نوتون مبارک
   دیشب خواب دیدم سیل اومد و تمام زندگیمونو آب برد.
   حس خفگی با آب رو تو خواب کاملا حس کردم، اما بالاخره از آب بیرون اومدم.
   فقط من و خواهر کوچیکم زنده موندیم.
   خوابی پر از غم از دست دادن بود
   می گشتم تو گِل و لای دنبال بقیه ی اعضای خانواده ام اما پیداشون نمیکردم…

   • سلام؛ همچنین برای شما مبارکباد! خوابتان یعنی ممکنست نصیحت، نشانه یا موقعیتی را بیابید که سخت هضمش می کنید یا سخت می پذیریدش. تعبیر دیگر: ممکنست حس کنید قادر به ابراز کامل خود در موقعیتی نیستید. با احساسات تان خیلی راحتید. تعبیر دیگر: لازمست برخی تمایلات تان را آزاد کنید. حاکی از مشکل انتظارناپذیر است. درگیر یک آشفتگی احساسی بزرگ می شوید. گویای جنبه ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می کوشید راهی بیابید که این جنبه ی فراموش شده ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید. حس می کنید بار موقعیت، مسأله یا رابطه ای، روی دوش تان سنگینی می کند. احساس ناامیدی می کنید. درگیر موقعیتی درهم برهم و چسبنده هستید. نیازست روح تان را تروتمیز کنید.

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. نشانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. علامتی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی‌تان است. جوهره‌ی زندگی روح، روان و جریان انرژی زندگی است. علامتی از معنویت، دانش، شفا و نیروبخشی است.

 7. سلام.

  نزدیک صبح خواب دیدم که بهمراه دختر دایی و خواهرم داریم وسایلمون رو جمع میکنیم تا به یه مکان امن بریم چون قرار بود سیل بیاد.ما با آرامش کار میکردیم انگار اصلا قرار نیست اتفاقی بیفته .چمدون و ساک های من خیلی زیاد بود چون جرئی ترین وسایلمو هم داشتم جمع میکردم.اما خواهرم خیلی وسواس به خرج نمیداد و همه وسایل رو جمع نمیکرد.خونه ای که توش بودیم طبقه بالا بود.من رفتم لب پنجره دیدم آب خیلی تمیز و روشن تا بالای پتجره اومده بالا اما ما اصلا متوجه نشده بودیم.ما به جنع کردن وسایل ادامه دادیم چون قرار بود بازم آب بالا بیاد.آب کم کم رفت پایین .نه صدای سیل بود نه وحشتناک بود و نه ما ترسیدیم.آب فقط بیرون خونه بود.

  ممنون میشم جوابم رو بدی

  • سلام! خواب‌تان نشانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. علامت خیلی از خواسته‌ها، نگرانی‌ها، مسئولیت‌ها یا نیازهایی است که با خود حمل می‌کنید و روی دوش‌تان سنگینی می‌کنند. اندازه یا وزن چمدان، موازی تقاضاهایی است که با آنها روبرو هستید. لازمست خواسته‌ها و مسأله‌هایتان را بکاهید تا فشار روی خودتان را سبک‌تر کنید. شاید حس می‌کنید با احساسات یا مسأله‌های گذشته عقب نگه داشته می‌شوید. تعبیر دیگر: علامتی از هویت و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر: نیاز به مسافرت یا استراحت دارید. لازمست چشم‌انداز زندگی‌تان را تغییر دهید. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «اما خواهرم» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 8. سلام مجدد

  اما خواهرم خیلی وسواس به خرج نمیداد و همه وسایل رو جمع نمیکرد.خونه ای که توش بودیم طبقه بالا بود.من رفتم لب پنجره دیدم آب خیلی تمیز و روشن تا بالای پتجره اومده بالا اما ما اصلا متوجه نشده بودیم.ما به جمع کردن وسایل ادامه دادیم چون قرار بود بازم آب بالا بیاد.آب کم کم رفت پایین .نه صدای سیل بود نه وحشتناک بود و نه ما ترسیدیم.آب فقط بیرون خونه بود.

  ممنون میشم جوابم رو بدین

  • سلام! در ادامه: نمایانگر مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. نمایانگر نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی‌تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید. با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.

 9. سلام من درخواب دیدم که سیل اتاق منو برده اما نجات یافتم و وارد یک جای چراغونی شکل شدم

  • سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید. گویای الوهیت، آگاهی بیشتر و معنویت است. لازمست ارادت‌تان را درباره‌ی کسی یا موقعیتی مهم، بنمایانید. ممکنست استعاره‌ای از عقل باشد و کسی که باهوش است. اگر خواب‌تان روشن و نورانی باشد، می‌تواند گویای خوابی روحانی یا حماسی باشد. زیر بار احساسات‌تان له می‌شوید.

 10. سلام وقت به خیر… من خواب دیدم توی قطاری به مقصد مشهد هستم که شب بود و وقتی از پنجره بیرون رو نگاه میکردم لذت میبردم و شهر به نظرم خیلی درخشان و قشنگ بود…بعد از یک ایستگاه و دیدن یک آشنای قدیمی از دور دوباره که قطار حرکت کرد متوجه شدم بیرون طوریه انگار قطار از وسط آب دریاچه و یه عالمه آب داره رد میشه، یعنی همون طور که به سطح مواج(کم و طبیعی) و درخشان آب نگاه میکردم پی بردم تهران رو آب برده و سیل زیادی اومده و بعدم انگار اخبارش همه جا پیچید که آره سیل اومده و بعد صحنه های اینکه جاهای مختلف شهرو آب تا ارتفاع خیلی زیادی بالا اومده رو دیدم و کوچه خودمونو دیدم که یه تنه درختی که به خاطر سیل کنده شده وسطش شناوره…

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان گویای مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. نمادی از سفر زندگی شماست؛ یعنی، در زندگی‌تان در مسیر درست هستید و در مسیر درست پیش می‌روید. تعبیر دیگر: عموما، بی‌آنکه نیاز باشد، همیشه نگرانید حتی برای موقعیت‌هایی که عموما در آخر درست می‌شوند. گویای نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه‌نظرتان است. به شهود و آگاهی‌تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می‌کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ‌تر شوید و زندگی را تجربه کنید. بیانگر گنجایش شماست که هنوز رها نشده است. ادامه‌ی خواب‌تان از «یک آشنای قدیمی» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

1 2 3 9

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور