تعبیر خواب زندان چیست؟

با تعبیر خواب زندان (مجهول و معروف)، تعبیر خواب از زندان آزاد شدن و تعبیر خواب فرار از زندان همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.

ستاره | سرویس سرگرمی – بنا به گفته تونی کریسپ دیدن زندان در خواب اشاره به زندان‌های دارد که به دست خود ما و از اضطراب، الگوهای اخلاقی، مفاهیم خوب و بد و درست و غلط ساخته می‌شوند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب زندان چیست؟

تعبیر خواب زندان

یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما در زندان هستید بیانگر این است که شما در جایی زندگی‌تان سانسور می‌شوید. شما حس می‌کنید که خلاقیت‌تان محدود می‌شود و اجازه ندارید که خود را ابراز کنید. دیدن کس دیگری در زندان در خوابتان بیانگر جنبه‌ای از شماست که قادر نیستید آزادانه ابرازش کنید.

معبرین غربی:

 • دیدن زندان در خواب نشانه حبس و محدودیت است. شما در زندان نمی‌توان کارهای گذشته را انجام دهید و احساس راحتی کنید.

 • دیدن زندان در خواب می‌تواند ناشی از تحمل کردن یک رابطه باشد که سودی به شما نمی‌رساند. احساسی که زندگی شما حول محور خوشحالی شخص دیگری می‌چرخد.

حضرت امام جعفر صادق می‌فرمایند
 • زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان.

 • اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهایی است از غم و اندوه و گرفتاری‌های زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

لوک اویتنهاو می‌گوید زندان بازپروری: شایعات، غیبت کردن


یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن زندان در خواب، نشانه آن است که کارهایی انجام می‌دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد.

 

تعبیر خواب زندان نا آشنا (مجهول)

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است.

 

تعبیر خواب زندان آشنا (معروف)

ابن سیرین:  اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند

 

تعبیر خواب زندانی شدن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید زندانی شده‌اید، نشانه آن است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خود را از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب فرار از ازندان

آنلی بیتون می‌گوید: فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است.

 یونگ می‌گوید: دیدن اینکه کسی از زندان فرار می‌کند بیانگر این است که شما سر ارزش‌ها یا باور‌هاتان، سازش ‌می‌کنید.

تبلیغات در ستاره


 

تعبیر خواب از زندان آزاد شدن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.

 

تعبیر خواب زندان بان

یونگ می‌گوید: دیدن زندان‌بان در خوابتان بیانگر این است که شما به شیوه‌ای محدود شده‌اید، چه توسط سیستم باوری خودتان چه دیگری. تعبیر دیگر این است که بیانگر تمایل به کنترل دیگران است.

 

تعبیر خواب زندانی شدن

یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما در حبس هستید بیانگر این است که شما حس می‌کنید گیر کردید یا قادر نیستید فراتر از یک نقطه‌ی خاص بروید (حرکت کنید). شاید باور‌های دمده‌تان یا طرز فکر قدیمی‌تان، جلوی پیشروی شما را می‌گیرد.
 
منابع
www.dreambible.com
 

طبقه بندی:
 1. با سلام و احترام بنده دیشب خواب دیدم درحالی که کاملا احساس بی گناهی میکردم به یک زندان عمومی که شبیه حیاط یا محوطه بزرگی بود انداخته بودنم و دلیلش را دقیق خاطرم نیست فقط یادم است که بقدری احساس بی گناهی میکردم که سرشار از خشم بودم و در همین حال یکی دیگر از زندانیان مرا آزار می‌داد و من با همان خشم درصدد تلافی کردن بودم که متوجه شدم او قلدرترین و یاغی ترین زندانی است و اگر با او طرف شوم با تمام تیم چاپلوسان اطرافیانش به سراغم خواهد آمد در همین حال بودم که اعلام شد وقت نماز است و همه باید همین الان نماز بخوانند و من که از طرفی احساس مظلوم واقع شدن در افتادن به زندان و از طرفی آزار قلدر زندان و حالا هم اجبار دیگری سرشار از حس نفرت شده بودم بدون وضو البته مانند بسیاری از دیگر افراد کنارم ظاهراً و با حفظ تمام و کمال آداب مشغول اقامه نماز شدم ولی بجای حمد و سوره و ذکر رکوع و سجود زیرلب فقط به بخت خودم دنیا روزگار و حتی ادیان و اعوذ بالله خدا هم ناسزا میگفتم و در همین حال احساس کردم دونفر از پشت آمده و به شانه ام زده گفتند با آنها بروم و من که فکر میکردم آنها از طریقی متوجه نحوه اقامه نماز من شده و برای تنبیه دارند میبرند مرا لذا به التماس افتاده دائم میگفتم ولم کنید و با من چکار دارید ولی آنها در جواب میگفتند باهات کارهای خوبی یا خبرهای خوبی داریم ولی من باور نکرده باز التماس میکردم تا اینکه بزور مرا تا دفتر فرمانده یا رئیس بردند و من درحالی که با ترس و بدنی خیس از عرق و لرزان منتظر بودم تا فردی که بنظرم رئیس بود از راه رسید و من تنها بودم و از ترس در حالی نزدیک شد حالت سلام نظامی کرده و پاکوبیده خبردار ایستادم و او با خواندن پرونده ام چند سوال ازم کرد و کم کم من احساس کردم که گویا به بی گناهی ام پی بردند یا شاید قصد دارند تبرئه ام کنند یا بنحوی از دلم دربیاورند لذا کمی آسوده خاطر شدم و در همین حال از خواب بیدار شدم . ممنون میشوم تعبیرش را بفرمایید . باتشکر.

  • سلام بر شما! خوابتان علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشم تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می کنید. علامتی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی تان را ابراز کنید. بیان کننده ی جنبه ای از شماست که قادر نیستید آزادانه ابرازش کنید. حس می کنید گیر کرده اید یا قادر نیستید فراتر از نقطه ای خاص بروید (حرکت کنید). شاید باورهای دمده تان یا طرز فکر قدیمی تان، جلوی پیشروی تان را می گیرند. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «مشغول اقامه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • مشغول اقامه نماز شدم ولی بجای حمد و سوره و ذکر رکوع و سجود زیرلب فقط به بخت خودم دنیا روزگار و حتی ادیان و اعوذ بالله خدا هم ناسزا میگفتم و در همین حال احساس کردم دونفر از پشت آمده و به شانه ام زده گفتند با آنها بروم و من که فکر میکردم آنها از طریقی متوجه نحوه اقامه نماز من شده و برای تنبیه دارند میبرند مرا لذا به التماس افتاده دائم میگفتم ولم کنید و با من چکار دارید ولی آنها در جواب میگفتند باهات کارهای خوبی یا خبرهای خوبی داریم ولی من باور نکرده باز التماس میکردم تا اینکه بزور مرا تا دفتر فرمانده یا رئیس بردند و من درحالی که با ترس و بدنی خیس از عرق و لرزان منتظر بودم تا فردی که بنظرم رئیس بود از راه رسید و من تنها بودم و از ترس در حالی نزدیک شد حالت سلام نظامی کرده و پاکوبیده خبردار ایستادم و او با خواندن پرونده ام چند سوال ازم کرد و کم کم من احساس کردم که گویا به بی گناهی ام پی بردند یا شاید قصد دارند تبرئه ام کنند یا بنحوی از دلم دربیاورند لذا کمی آسوده خاطر شدم و در همین حال از خواب بیدار شدم . ممنون میشوم تعبیرش را بفرمایید . باتشکر.

    • با سپاس از شما اینک ادامه اش :
     و لرزان منتظر بودم تا فردی که بنظرم رئیس بود از راه رسید و من تنها بودم و از ترس در حالی نزدیک شد سلام نظامی کردم و پاکوبیده خبردار ایستادم و او با خواندن پرونده ام چند سوال ازم کرد و کم کم من احساس کردم که گویا به بی گناهی ام پی بردند یا شاید قصد دارند تبرئه ام کنند یا بنحوی از دلم دربیاورند لذا کمی آسوده خاطر شدم و در همین حال از خواب بیدار شدم . ممنون میشوم تعبیرش را بفرمایید . باتشکر.

    • خواهش می کنم! در ادامه: نشانگر مسائل قدرت/کنترل و احساس وابستگی/استقلال، بویژه در یک رابطه است. اگر صبور باشید، پس می دانید همه چیز با سرعت خود اتفاق می افتد. اگر بی تاب باشید، یعنی بیش از حد خواستار هستید یا چشمداشتهای شما بسیار فراروان هستند. از سوی دیگر، ممکن است چشمداشتها و اضطراب شما را درباره ی وضعیت یا تصمیم ناشناخته بنمایاند. احساس چشم انتظاری یا ناآرامی را تجربه می کنید. نشانگر بارها و مسئولیت های شماست. نکته ی مهمی وجود دارد که باید تمایل داشته باشید. اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک شان گذارید.

    • در ادامه: از وضعیت فعلی تان در زندگی، خوشحال و راضی نیستید. می ترسید کمک بپذیرید یا نمی خواهید قبول کنید نیاز به کمک دارید. بیان کننده ی احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. لازمست نگرانی هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی تان را رها کنید. همچنین یعنی لازمست بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. نباید به دیگران اجازه دهید اذیت تان کنند. لازمست از خودتان دفاع کنید و اجازه ندهید مورد سوءاستفاده ی دیگران قرار گیرید! نگرانی، استرس، ترس یا برافروختگی بشدت بالایی را در زندگی تان تجربه می کنید. این ممکنست به یادتان آورد که بخاطر دستیابی به موفقیت، لازمست کشمکش و کوششی را تحمل کنید. تعبیر دیگر: نشان دهنده ی نوعی تمیز کردن یا خلاص شدن از شر مکافات است. ممکنست وارد دوره ی رهایی احساسی می شوید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و لرزان منتظر» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام دیشب خواب دیدم با دوستم می خوایم یه کاری رو شروع کنیم بعد متوجه شدم دوستم از یه نفر کار دزدیده و تقلید کرد ولی اول تقصیر ها افتاد گردن من خواستن من رو بندازن زندان که به دوستم گفتم چرا من تو اینجوری مردی من روحمم خبر نداشت دوستم گفت تو برو من دوفته دیگه میام منو بردن که بندازن بازداشتگاه دیدم اونجا پر تخت مریض و چندنفر اونجا با لباس بیمارستان خوابیدن و اونجا بابابزرگم و دیدم که نگران من بود و می خواست مشکلم رو حل کنه و با من صحبت میکنه یک نفر هم بود یه آقایی که انگار دوستم از اون تقلید کرد بود ولی اون فقط من رو می شناخت و ازمن شاکی بود گفتم رضایتش بگیر برو یا وایستا دوهفته بعد معلوم بشه دوستت تقصیر کار بوده من رفتم معذرت خواهی ولی اصلا قبول نکرد از من رفت تو یه اتاقی دست به دعا شد رفتم دنبالش ولی راهم نداد بعد از اونجا انگار منو بردن درمانگاه من از اونجا فرار کردم و سوار یه مینی بوس آبی شدم تو مینی بوس یه مرد با نگاهش مزاحم من می شد که پیاده شدم که برگردم درمانگاه و تو راه یه مرد دیگه افتاد دنبالم که مزاحمم بشه دویدم و جلوی یه آقای قد بلندی قائم شدم و اون مرد رفت و توراه یه دختر بچه مدرسه ای دیدم که صورت زیبایی نداشت من نازش کردم و دست کشیدم سرش بعد اون وارد درمانگاه شدم خانم پرستاری اونجا بود و داشت برای من مرهم درست می کرد و داخلش ریکا ریخت و من رفتم بخوابم سرجان مامان بزرگم و دیدم که گریه می کرد دست می کشید صورتم و دعام می کرد

  • سلام! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. خود را گناهکار می دانید. از قبول مسئولیت کارهایتان خودداری می کنید؛ بجایش، تمایل دارید نقش قربانی را بازی کنید. تعبیر دیگر: نشانگر احساس گناه شدید است. همچنین ممکنست به این معنا باشد که نسبت به خودتان و انتخاب هایتان احساس شک دارید. حاکی از آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «اونجا بابابزرگم و دیدم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • اونجا بابابزرگم و دیدم که نگران من بود و می خواست مشکلم رو حل کنه و با من صحبت میکنه یک نفر هم بود یه آقایی که انگار دوستم از اون تقلید کرد بود ولی اون فقط من رو می شناخت و ازمن شاکی بود گفتم رضایتش بگیر برو یا وایستا دوهفته بعد معلوم بشه دوستت تقصیر کار بوده من رفتم معذرت خواهی ولی اصلا قبول نکرد از من رفت تو یه اتاقی دست به دعا شد رفتم دنبالش ولی راهم نداد بعد از اونجا انگار منو بردن درمانگاه من از اونجا فرار کردم و سوار یه مینی بوس آبی شدم تو مینی بوس یه مرد با نگاهش مزاحم من می شد که پیاده شدم که برگردم درمانگاه و تو راه یه مرد دیگه افتاد دنبالم که مزاحمم بشه دویدم و جلوی یه آقای قد بلندی قائم شدم و اون مرد رفت و توراه یه دختر بچه مدرسه ای دیدم که صورت زیبایی نداشت من نازش کردم و دست کشیدم سرش بعد اون وارد درمانگاه شدم خانم پرستاری اونجا بود و داشت برای من مرهم درست می کرد و داخلش ریکا ریخت و من رفتم بخوابم سرجان مامان بزرگم و دیدم که گریه می کرد دست می کشید صورتم و دعام می کرد

    • در ادامه: علامتی از سنت، حمایت و خرد شماست. بی پروا رفتار می کنید. به تمایل تان به هماهنگی و حقیقت در زندگی تان اشاره دارد. شاید درباره ی چیزی احساس گناه می کنید. شاید به شما، درباره ی خطاهایی که مسئول شان هستید، هشدار می دهد. تعبیر دیگر: علامتی از بخشش است. لازمست اجازه دهید کینه ها از دل تان بروند. حاکی از جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، گویای توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. به دنبال راهنمایی هستید. احساس می کنید گم شده اید. لازمست روی خوب بودن روحی، احساسی یا فیزیکی تان کار کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من از اونجا فرار» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام، خواهش میکنم خوابم رو زود تعبیر کنین خیلی رو مخمه، خواب دیدم یه جایی توی حیاط بزرگ که احساس میکنم زندانه با کلی آدم هستیم و قراره مسابقه فوتبال بدیم زمین هم یخ زده و لیزه ،تیم حریف کفش مخصوص داره ولی ما نه ،منم نمیدونم با کی هماهنگ کردم بدون اینکه تیم حریف بفهمه یه کامیون کفش مخصوص و زانوبند تدارک دیدم که کامیون رسید و مطمئن بودم برنده میشیم. مسئول اونجا رو انگار میشناختم ( نه تو واقعیت و بیداری) و این کارا رو واسه اون میکردم نمیدونم واسه ثابت کردن خودم یا چاپلوسی ،، طی خواب هم چند بار بیدار شدم و احساس میکنم این خوابو یا شبیهشو یک بار هم دیدم ، در ضمن شب پر تشویشی هم داشتم،ممنون.

  • سلام؛ خواهب همه تعبیر می شود؛ نگران نباشید! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. مظهری از شخصیت اجتماعی شماست. حس می کنید گیر کرده اید یا قادر نیستید فراتر از نقطه ای خاص بروید (حرکت کنید). شاید باورهای دمده تان یا طرز فکر قدیمی تان، جلوی پیشروی تان را می گیرند. حاکی از روحیه ی رقابتی شماست و اینکه چگونه تمایل دارید خودتان را با دیگران مقایسه کنید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که نیازست شل کنید و مسیری متفاوت در زندگی تان پیش بگیرید. خیلی کار می کنید. وظیفه های بسیاری را به عهده می گیرید و زیر بار همه ی این مسئولیت ها کمر خم می کنید. گویای رویکردتان به زندگی است.

 4. سلام و عرض ادب.
  ممنون که وقت میذارین و خوابها رو تعبیر میکنین.
  من دیشب خواب دیدم که انگار توی زندان بودم.چند نفر دیگه هم بودن که من نمیشناختمشون.
  من نمیدونستم که چرا توی زندانم.رفتم و از منشی مسئول زندان که یه خانوم بود پرسیدم جرم من چیه؟ ولی هیچ جوابی نداد.انگار که اصلا منو نمیدید…

  • سلام بر شما؛ خواهش می کنم! خوابتان حاکی از شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. گویای جنبه ای از شماست که قادر نیستید آزادانه ابرازش کنید. حس می کنید گیر کرده اید یا قادر نیستید فراتر از نقطه ای خاص بروید (حرکت کنید). شاید باورهای دمده تان یا طرز فکر قدیمی تان، جلوی پیشروی تان را می گیرند.

 5. سلام خداقوت خواهرمن ۲سال پیش خواب دیده که من توی یکی از روستاهای اطرافمون تو یه زندان هستم بعد خواهرم ودختر خالم باهم میان زندان به من سر میزنن ویه تیکه نون برام میارن واونجا کسی بهشون میگه این زندانی ۲سال دیگه آزاد میشه.ممکنه خوابما تعبیر کنید ممنون از لطفتون.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. گویای محدودیت است. لازمست قانون ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. حس می کنید گیر کرده اید یا قادر نیستید فراتر از نقطه ای خاص بروید (حرکت کنید). شاید باورهای دمده تان یا طرز فکر قدیمی تان، جلوی پیشروی تان را می گیرند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دختر خالم باهم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • باتشکر ادامه خوابم:خواهرم ودختر خالم باهم میان ملاقات من توزندان ویه تیکه نون برام میارن مثل این که کسی اونجا بهشون میگه زندانی تون ۲سال دیگه آزاد می شه.

    • خواهش می کنم! در ادامه: اخبار یا اطلاعات مهمی بزودی برایتان نمایانده خواهند شد. ممکنست حاکی از این باشد که عشق، همین دور و بر می پلکد. تعبیر دیگر: مرحله ی تازه را در زندگی تان تجربه می کنید. اگر ملاقات کننده خیلی خوش مشرب و خوشرو به نظر نرسد، یعنی از تغییر، خودداری می کنید. گویای نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. نمایانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می تواند علامتی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند (و حتی گاهی همان ساعتی که ارسال می شوند)، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 6. سلام من تو خوابم دیدم که زندانی هستیم و نزدیک یه دریا بود و زنم هم با زن های دیگه به صورت کبوتر در اومده بودن و زندانی بودن زنم بالش شکسته بود و رنگش قهوه ای من زندان بان رو کشتم و اومدم زنم رو نجات بدم یه کبوتر قهوه ای دیگه خودشو انداخت تو بغل من مجبور شدم هم اون و هم زنمو از اونجا بردارم و فرار کنم و در رو باز گذاشتم و همه فرار کردن تعبیرش چیه

  • مدیر سایت آذر 15, 1399 at 2:52 ق.ظ

   سلام! خوابتان نمایانگر ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. نمایانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. نمایانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکنست سخت باشند. حس می کنید گیر کرده اید یا قادر نیستید فراتر از نقطه ای خاص بروید (حرکت کنید). شاید باورهای دمده تان یا طرز فکر قدیمی تان، جلوی پیشروی تان را می گیرند. نمایانگر مسأله های حل نشده و اختلاف است. به اینکه در خواب چه احساسی دارید، توجه کنید! که ممکنست روی احساسی که در زندگی واقعی تان ابراز نمی کنید، تأکید کند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «به صورت کبوتر» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 7. با سلام

  من خواب دیدم که در یک جایی مثل زندان هستم با چند تا از دوستان ولی درست ندیدم که زندان باشه یا نه یه حصار دورش بود که قسمتی از اون حصار پاره بود که با دوستان اومدیم بیرون و پشت یه بوته خوار غایم شدیم و می‌خواستیم دوباره بریم داخل که نشد و نرفتیم حالا نمیدانم اونجا زندان بود یا اردوگاه نظامی !!!

  تعبیرش چیه ؟

  ممنون میشم تعبیر رو عرض کنید

  • مدیر سایت آذر 3, 1399 at 2:52 ق.ظ

   سلام! خوابتان بیانگر مانع یا حائلی است که ممکنست در مسیرتان قرار داشته باشد. ممکنست در ابراز خودتان، احساس محدود بودن یا خفگی کنید. تعبیر دیگر: علامتی از اینست که نیاز به حریم خصوصی دارید. می کوشید باقی جهان را خفه کنید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. وضعیتی دردسرساز وجود دارد که باید بر آن غلبه کنید. همچنین علامتی از آسیب های گذشته یا برخی رنج های جسمی است. ممکنست دفاع از خود را مطرح کنید. همچنین در نظر بگیرید آیا کسی برایتان رنجش آور است؟ برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «پشت یه بوته» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • من و دوستانم رفتیم و پشت یه بوته خار کوچک که بزرگ نبود قایم شدیم و وقتی اومدیم بیرون از خواب بیدار شدم

    • مدیر سایت آذر 3, 1399 at 3:16 ق.ظ

     در ادامه: رازی را نگه می دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، نمایانگر احساس گناه است.

 8. سلام من خواب دیدم مادرم منو تو انباری زندانی کرده و فقط مدت کمی ر اجازه دارم بیرون انباری بگذرونم ولی برام غذا و اینا میاره و یادمه من اعتراض کردم ب پدرم در لین مورد….تعبیر چیه

  • سلام! خوابتان نمایانگر انرژی ذخیره شده یا منابع پنهان است. به خاطره ها اشاره دارد. تعبیر دیگر: یعنی آرزوها و هدف هایتان را در دست نگه می دارید. حس می کنید گیر کرده اید یا قادر نیستید فراتر از نقطه ای خاص بروید (حرکت کنید). شاید باورهای دمده تان یا طرز فکر قدیمی تان، جلوی پیشروی تان را می گیرند. لازمست برای خودتان و حقوق تان صحبت کنید. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید.

 9. سلام،

  من پیام هایی که برای شما میکذارم پاسخی نمی دید بهش.در صورتی که در همون فاصله میبینم پیام های جدید پاسخ داده شدن.

  ممنون میشم علتش رو بدونم و امیدوارم اقلا علتش رو بهم بگید.به همین خاطر ایمیلم رو واستون مینویسم و امیدوارم پاسخی دریافت کنم.

  فقط این نکته رو بگم من قبل از ارسال پیام، سرچ می کنم تا پیامم تکراری نباشه و شکی ندارم که نیست.

  ممنونم

  • سلام! به دلیل کثرت پیامها و شلوغی شبکه ممکن است پیامتان ناقص بارگذاری شود! پس، پیامتان را دو مرتبه ارسال کنید!

 10. با سلام. وقت تون بخیر .خواهرم خواب دیده اون و مامانم و بابام از زندان آزاد شدن و اینکه میخواستن یه ماشین بگیرن و بیان به همون شهری که زندگی میکنن.خواهر حاجتی داره .یعنی خوابش به این میگه که حاجت برآورده میشه؟مرسی از سایت خوبتون

  • سلام وقت بخیر
   من دیشب خواب دیدم که با خانواده وارد یک محوطه ای شدیم اطرافش توی هر سلول شیشه ای یه زندانی بود که میگفتن فردا قراره اعدام بشه شب هم بود
   وقتی از اون محوطه خارج شدیم دیدم یک آقایی بچه ی خودش رو توی اتیش میسوزوند و جسدش رو هم من دیدم
   میشه تعبیر رو لطف کنید

   • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. بسته به رابطه تان با خانواده، بیان کننده ی امنیت، گرمی و عشق؛ یا علامتی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده تان بشدت وابسته اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده تان در خواب های تکراری تان باشند. علامتی از انفعال یا حمایت است. ممکنست مانعی نامرئی برای حمایت از خودتان در موقعیت یا رابطه ای قرار دهید. نشان دهنده ی جنبه ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنا باشد که مقصودتان را نمی رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می کنید و از درون می کشید. حاکی از خشم عمیق نسبت به کسی است. این را در نظر بگیرید که چگونه قربانی، جنبه هایی از شما را می نمایاند که می خواهید تخریب یا حذفش کنید (دیگر آن خصوصیت های قربانی را در خود نمی خواهید).

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی حس محدود شدن می کنید و می خواهید که از موقعیت فعلی فرار کنید یا زمانش رسیده است که از ناحیه ی راحتی خودتان خارج شوید (کمی به خود سختی دهید؛ از لاک تان بیرون آیید). تعبیر دیگر: ممکنست یادآوری برایتان باشد که آزادی های شخصی و استقلال تان را بی اهمیت نشمارید (ارزان نفروشید).

1 2 3 5

ستاره
Logo