مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶
کد خبر: ۹۱۵۸
تعداد نظرات: ۱۸ نظر
دیدن رقص در خواب بیانگر رهایی از محدودیت‌ها و گذراندن اوقات در خوشی است. البته معبرین اسلامی همچون ابن سیرین و امام صادق (ع) تعبیر خواب رقصیدن را غم و اندوه می‌دانند.
تعبیر خواب رقصیدن - دیدن رقص در خواب چه تعبیری دارد؟
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به تعبیر معبرین قدیمی رقصیدن همان پای بر زمین کوبیدن است که تعبیر چندان مناسبی به همراه ندارد ولی امروزه رقصیدن به معنای پایکوبی نبوده و حالت دیگری انجام می‌شود.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:

تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م

بر اساس مبنای روانشناسی کارل گوستاو یونگ - فیلسوف سوییسی دیدن رویای رقص شامل تعابیر زیر می‌باشد:
 • خواب دیدن اینکه شما می رقصید، بیانگر این است که از هر محدودیتی رها هستید. زندگی شما، در تعادل و هماهنگی است. رقص بیانگر پوچی، شادی، سپاس گذاری، و تمایلات جسمی است. شما نیاز دارید که این ویژگی ها را در زندگی بیداری تان، ایجاد کنید.
 • خواب دیدن اینکه شما با یک نفر می رقصید، بیانگر صمیمیت و اتحادی از جنبه‌های مردانه زنانه شماست. اگر شما رهبر هستید، بیانگر این است که زندگی شخصی تان را در کنترل دارید. می تواند به این معنی باشد که شما تهاجمی هستید و شخصیت معتمد به نفسی دارید. اگر شما خواب ببینید که کسی از شما درخواست رقص می کند، بیانگر این گفته است که شما یک پیرو هستید. شما حس می کنید برای کامل شدن و هماهنگ شدن، به کسی نیاز دارید. بویژه خواب دیدن اینکه شما با شریک قبلی تان می رقصید، بیانگر این است که او را همانگونه که بود به طور کامل پذیرفته اید. به هم زدن یک تصمیم مثبت بوده است.
 • خواب دیدن اینکه شما در رقص شرکت می کنید یا به رقص می روید، بیانگر جشن و تلاش شما برای رسیدن به شادی است. این عبارت را در نظر گیرید، رقص زندگی. بیانگر خلق، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزی است که زندگی مجبور است به شما پیشنهاد دهد.
 • دیدن کودکانی که در خوابتان می رقصند، بیانگر خانه ای شاد است.
 • دیدن رقص آیینی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید روح و جانتان در تماس و ارتباط باشید.
 • خواب دیدن اینکه در کلاس رقص هستید بیانگر این است که نیاز دارید خود را رها کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما، به سمت یک پروژه ی جدید، فرآیند جدید یا مرحله ای جدید در زندگی تان را هدایت می شوید و قدم های آن را یاد می گیرید.

تعبیر خواب رقصیدن

محمدبن سیرین گوید: تعبیر رقصیدن غم و اندوه می‌باشد، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید: رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید.
 • اگر کسی می‌رقصد و دیگران دست می‌زنند او گرفتار مصیبت و بلا می‌شود و آن‌ها که دست می‌زنند در غم او اندوهگین می‌شوند. اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می‌شود و اگر بیننده خواب ببیند که می‌رقصد و جست و خیز می‌کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می‌شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست‌ها را به عنوان رقص می‌جنباند نیازمند و وامدار می‌گردد.
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آن‌ها تندرستی و ایمنی باشد
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می‌شوید. اگر جوان‌ترها چنین خوابی ببیند، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است.
 • اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص‌اند، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است.
 • اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید، علامت خوشبختی غیره منتظره است.

تعبیر خواب رقصیدن با مرده

معبرین غربی گویند: دیدن رقصیدن همراه با مرده در خواب بیانگر و بازتاب سرنوشت هر فردی است که روزی او نیز خواهد مرد. اگر در خواب دیدید که با اعضای خانواده خود که فوت شده است می‌رقصید نشان دهنده دلتنگی فراوان برای آن شخص فوت شده است.
 
لوک اویتنهاو: جسد رقصان: ارثیه کلان
 

تعبیر خواب رقص گروهی

مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می‌رقصند غم و رنجی عمومی پدید می‌آید که شامل حال همه آن‌ها که می‌رقصند می‌شود.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به همراه گروهی می‌رقصید، علامت آن است که سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.
 


تعبیر خواب رقصیدن زنان

مطیعی تهرانی: رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می‌رقصد بد نام و انگشت نما می‌شود. سر زبان‌ها می‌افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.
 

تعبیر خواب رقصیدن به روایت لوک اویتنهاو

 • معلم رقص: شما از خوشگذرانی خوشتان میاید
 • رقصیدن در یک سالن خالی: شادی
 • رقصیدن در یک سالن زیبا: رفتارتان سبکسرانه است
 • رقصیدن با یک فرد جذاب: حسادت
 • رقصیدن در میان یک عده ناشناس: غم
 • یادگیری رقص: شما عاشق خواهید شد
 • افتادن در حین رقص: احساسات خود را کنترل کنید

تعبیر خواب رقص آرام

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید، نشانه آن است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد.
 • اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند، نشانه آن است که سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست.

تعبیر خواب رقص باله

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • یک زن خواب رقص باله ببیند: دردسر و ناامیدی
 • یک زن جوان خواب رقص باله ببیند: او در عشق وفادار نخواهد بود.
 • یک مرد خواب رقص باله ببیند: شکست در کارها
 • یک زن بیوه خواب رقص باله ببیند: او به زودی با یک مرد بسیار ثروتمند ازدواج خواهد کرد.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
خواب و رویا
وبگردی
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
گندم
13:27 - 1398/03/15
سلام،من خواب دیدم یه مراسم عروسی دعوت شدم که نمیدونم برای کی بود و اونجا یادم نمیاد آهنگی پخش شده باشه و من رقصیده باشم،ولی یهو وسطش یکی که نمیدونم کی بود مرد و جنازشو کفن کشیدن بردن و مراسم عزا شروع شد،آهنگهای آروم میذاشتن و هیچ کس هم نمیرقصید ولی من هنوز خوشحال بودم و اومدم توی یه راهرو که کسی نمیدید و کمی کم نور هم بود میرقصیدم،و بیشتر دوست داشتم کسی که دلمو شکسته و قهریم منو ببینه و جلب توجه کنم براش برای همین جلوی یه آینه کوچیک که اونجا بود هی وایمیستادم و رقصمو تمرین میکردم،خیییلی هم آروم میرقصیدم،مخصوصا آهنگ که آرومتر شد من خییییلی آروم آروم میرقصیدم،ولی اون فرد هم انگار دلش میخواست بیاد ولی غرورش نمیذاشت و هی میخواست خودشو بی تفاوت جلوه بده و نمیومد،ولی شدییییییییدا ناراحت بود،فکر میکنم لباس مشکی هم پوشیده بودیم.ممنون میشم تعبیرش را بگید.
این خواب اشاره به اشتراکات و پیوند های جدیدی دارد که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید. این اشتراکات صرفا عاطفی و رمانتیک نیستند و می توانند عقیدتی یا مربوط به ارزش های شخصی شما باشند. این خواب از شما می خواهد تا این اشتراکات جدید را شناخته و از آن ها برای برون رفت از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
مینا مرادی
04:19 - 1398/03/08
سلام استاد . خواب دیدم در عروسی اقوام دور هستم و یک خانم متاهل که از آشنایان
من است می شناسمش خیلی تند و سریع میرقصید من مجرد هستم و من هم بلند شدم تند سریع میرقصید م ولی آن خانم نمی گذاشت کسی رقص من را ببیند مانع میشد جلوی من را می گرفت . ولی من یک مکان تقریبا خلوت که چند مهمان داشت رفتم و آهسته رقصیدم. لطفا تعبیرش بگید ممنون
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. رقص در خواب می تواند به احساس شادی یا توازن مرتبط باشد که فرد ممکن است در حال سرکوب آن باشد. احساسی که ممکن است در اثر ترس نادیده گرفته شده باشد. این خواب از بیننده ی خود می خواهد تا دلیل این سرکوب فکری را شناخته و ریشه ی آن را با دیدگاهی منطقی مورد بازبینی قرار دهد.
*-*
12:03 - 1398/02/27
سلام
خواب می دیدم عروسیمه اما با یه پسری که ازش بدم میاد عشقمم نشسته تالار و منو نگا میکنه منم با همون پسره میرقصیدم تعبیرش چیه؟
سلام. افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب شما را از مسئولیت های جدیدی در زندگی خبر میدهد و البته باید از افکار و احساسات منفی دوری کنید و تمرکز شما باید بر آنچه منطقی است گماشته شود.
Paria Dehghan
14:14 - 1398/02/11
خواب ديدم چند نفر در گورستان در حال رقص هستند و من انها رو نگاه ميكنم و ب مادرم ميگم "قرار ي نفر بميره ،وقتي سر قبر كسي برقصن حتما يكي ميميره" اين خوابو چند بار ديدم و چند شب پيش خواب ديدم ب طور ناگهاني از بدنم خون با شدت خارج ميشه . تعبيرش چي ميشه لطفا جفتشو بگين
با تشکر
بدون نام
10:14 - 1398/02/05
سلام

من خواب دیدم که مراسم عزای مادرم و خواهرمه ولی بقیه جای عزاداری با تمام وجود می رقصیدن و شادی میکردن و من با گریه و جیغ ازشون میخواستم که تمومش کنن. تعبیرش چیه
(مادر و خواهرم زنده هستن)
حسین بابائی
13:07 - 1398/01/22
من درخواب دیدم که یکی از اقوام که فوت کرده بود مجلس عروسی برای یکی از فرزندانش گرفته بود من دران مجلس لباسم بابقیه فرق میکرد و درحال رقصیدن بودم
سینا
10:06 - 1398/01/21
با عرض سلام.لطفا کمکم کنید.۳تا خواب در رابطه با معشوقم دیدم که تو فکر ازدواج هستیم دیدم.اولی اینکه در حال رقص تانگو بودیم که خیلی خوبم نمیرقصیدیم،معشوقه سابقم هم تماشا میکرد که با معشوقه سابقم هم بحثم شد.خواب دوم هم معشوقم با کسی تو مغازه ای که می شناسم بود و طرف به زور بردش تو اتاق پرو که بهش تجاوز کنه،معشوقم با چیزی زد تو سر طرف افتاد زمین طرف و با چشم گریان اومد بیرون ویه صندلی برداشت یا فکر کنم خواست خودشو بکشه یا با صندلی بزنه تو سر طرف.خواب بعدی هم با خانواده و معشوقم بودیم و با قطار داشتیم جایی می رفتیم که دیدم طرفم رو پاگرد قطار در حال حرکت، با یه بارونی وایساده و داره بارون میاد که بهش گفتم بیا داخل خیس نشی که اومد داخل قطار و کنارم ایستاد.این ۳ تا خواب رو همزمان دیدم ساعت ۴ صبح
احسان
21:03 - 1397/12/18
سلام ميخواستم تعبير اين خواب بدونم
ماه كامل تقريبا روي كوه امده باشد و خانمي بصورت كاملا سايه وار در حال رقصيدن باله باشد
ممنون ميشم تعبيرشو برام ارسال بفرماييد
ماه اشاره به استعداد هایی است که از آن ها برخوردار هستید اما ممکن است هنوز آن ها را نشناخته باشید. شناخت و تقویت مهارت های مرتبط با این استعداد ها که بیشتر به سمت استعداد های هنری متمایل هستند به شما کمک می کند تا به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بیداری بپردازید.
شهرزاد
18:28 - 1397/12/08
با سلام. خواب دیدم که به عروسی اقوام رفتم ولی هیچکس رو بجز یک دوستم نمی شناختم.چون عروس کسی رو نداشت که برقصه از من خواستن.من هم لباسم کمی شلخته بود و کمی رقصیدم و از مجلس خارج شدم. ممنون میشم تعبیر رو بگید
عروسی در خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری به شما کمک می کنند تا استعداد ها و مهارت های خود را نشان دهید. این خواب از شما میخواهد تا این موقعیت های جدید را شناخته و از آن ها برای گسترش منافع خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
حسین
19:12 - 1397/11/10
سلام
خوب هستید
من خواب دیدم که یه عده ای مشغول رقص و شادی بودن که رفتارشون با من زیاد خوب نبود و سعی میکردن که منو از اونجا طرد کنن
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. رقص در خواب می تواند تصویرگر ذهنی خلاق و پویا باید و رفتار این افراد در خواب نشان می دهد که شما نسبت به بروز رفتار های خود دچار نوعی عدم اعتماد به نفس شده اید. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید که تداوم آن جلوی رشد و پیشرفت شما را بگیرد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظر کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
گندم
13:27 - 1398/03/15
سلام،من خواب دیدم یه مراسم عروسی دعوت شدم که نمیدونم برای کی بود و اونجا یادم نمیاد آهنگی پخش شده باشه و من رقصیده باشم،ولی یهو وسطش یکی که نمیدونم کی بود مرد و جنازشو کفن کشیدن بردن و مراسم عزا شروع شد،آهنگهای آروم میذاشتن و هیچ کس هم نمیرقصید ولی من هنوز خوشحال بودم و اومدم توی یه راهرو که کسی نمیدید و کمی کم نور هم بود میرقصیدم،و بیشتر دوست داشتم کسی که دلمو شکسته و قهریم منو ببینه و جلب توجه کنم براش برای همین جلوی یه آینه کوچیک که اونجا بود هی وایمیستادم و رقصمو تمرین میکردم،خیییلی هم آروم میرقصیدم،مخصوصا آهنگ که آرومتر شد من خییییلی آروم آروم میرقصیدم،ولی اون فرد هم انگار دلش میخواست بیاد ولی غرورش نمیذاشت و هی میخواست خودشو بی تفاوت جلوه بده و نمیومد،ولی شدییییییییدا ناراحت بود،فکر میکنم لباس مشکی هم پوشیده بودیم.ممنون میشم تعبیرش را بگید.
این خواب اشاره به اشتراکات و پیوند های جدیدی دارد که هم اکنون و در زندگی بیداری با آن ها رو به رو هستید. این اشتراکات صرفا عاطفی و رمانتیک نیستند و می توانند عقیدتی یا مربوط به ارزش های شخصی شما باشند. این خواب از شما می خواهد تا این اشتراکات جدید را شناخته و از آن ها برای برون رفت از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
مینا مرادی
04:19 - 1398/03/08
سلام استاد . خواب دیدم در عروسی اقوام دور هستم و یک خانم متاهل که از آشنایان
من است می شناسمش خیلی تند و سریع میرقصید من مجرد هستم و من هم بلند شدم تند سریع میرقصید م ولی آن خانم نمی گذاشت کسی رقص من را ببیند مانع میشد جلوی من را می گرفت . ولی من یک مکان تقریبا خلوت که چند مهمان داشت رفتم و آهسته رقصیدم. لطفا تعبیرش بگید ممنون
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. رقص در خواب می تواند به احساس شادی یا توازن مرتبط باشد که فرد ممکن است در حال سرکوب آن باشد. احساسی که ممکن است در اثر ترس نادیده گرفته شده باشد. این خواب از بیننده ی خود می خواهد تا دلیل این سرکوب فکری را شناخته و ریشه ی آن را با دیدگاهی منطقی مورد بازبینی قرار دهد.
*-*
12:03 - 1398/02/27
سلام
خواب می دیدم عروسیمه اما با یه پسری که ازش بدم میاد عشقمم نشسته تالار و منو نگا میکنه منم با همون پسره میرقصیدم تعبیرش چیه؟
سلام. افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. این خواب شما را از مسئولیت های جدیدی در زندگی خبر میدهد و البته باید از افکار و احساسات منفی دوری کنید و تمرکز شما باید بر آنچه منطقی است گماشته شود.
Paria Dehghan
14:14 - 1398/02/11
خواب ديدم چند نفر در گورستان در حال رقص هستند و من انها رو نگاه ميكنم و ب مادرم ميگم "قرار ي نفر بميره ،وقتي سر قبر كسي برقصن حتما يكي ميميره" اين خوابو چند بار ديدم و چند شب پيش خواب ديدم ب طور ناگهاني از بدنم خون با شدت خارج ميشه . تعبيرش چي ميشه لطفا جفتشو بگين
با تشکر
بدون نام
10:14 - 1398/02/05
سلام

من خواب دیدم که مراسم عزای مادرم و خواهرمه ولی بقیه جای عزاداری با تمام وجود می رقصیدن و شادی میکردن و من با گریه و جیغ ازشون میخواستم که تمومش کنن. تعبیرش چیه
(مادر و خواهرم زنده هستن)
حسین بابائی
13:07 - 1398/01/22
من درخواب دیدم که یکی از اقوام که فوت کرده بود مجلس عروسی برای یکی از فرزندانش گرفته بود من دران مجلس لباسم بابقیه فرق میکرد و درحال رقصیدن بودم
سینا
10:06 - 1398/01/21
با عرض سلام.لطفا کمکم کنید.۳تا خواب در رابطه با معشوقم دیدم که تو فکر ازدواج هستیم دیدم.اولی اینکه در حال رقص تانگو بودیم که خیلی خوبم نمیرقصیدیم،معشوقه سابقم هم تماشا میکرد که با معشوقه سابقم هم بحثم شد.خواب دوم هم معشوقم با کسی تو مغازه ای که می شناسم بود و طرف به زور بردش تو اتاق پرو که بهش تجاوز کنه،معشوقم با چیزی زد تو سر طرف افتاد زمین طرف و با چشم گریان اومد بیرون ویه صندلی برداشت یا فکر کنم خواست خودشو بکشه یا با صندلی بزنه تو سر طرف.خواب بعدی هم با خانواده و معشوقم بودیم و با قطار داشتیم جایی می رفتیم که دیدم طرفم رو پاگرد قطار در حال حرکت، با یه بارونی وایساده و داره بارون میاد که بهش گفتم بیا داخل خیس نشی که اومد داخل قطار و کنارم ایستاد.این ۳ تا خواب رو همزمان دیدم ساعت ۴ صبح
احسان
21:03 - 1397/12/18
سلام ميخواستم تعبير اين خواب بدونم
ماه كامل تقريبا روي كوه امده باشد و خانمي بصورت كاملا سايه وار در حال رقصيدن باله باشد
ممنون ميشم تعبيرشو برام ارسال بفرماييد
ماه اشاره به استعداد هایی است که از آن ها برخوردار هستید اما ممکن است هنوز آن ها را نشناخته باشید. شناخت و تقویت مهارت های مرتبط با این استعداد ها که بیشتر به سمت استعداد های هنری متمایل هستند به شما کمک می کند تا به گسترش منافع شخصی خود در زندگی بیداری بپردازید.
شهرزاد
18:28 - 1397/12/08
با سلام. خواب دیدم که به عروسی اقوام رفتم ولی هیچکس رو بجز یک دوستم نمی شناختم.چون عروس کسی رو نداشت که برقصه از من خواستن.من هم لباسم کمی شلخته بود و کمی رقصیدم و از مجلس خارج شدم. ممنون میشم تعبیر رو بگید
عروسی در خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری به شما کمک می کنند تا استعداد ها و مهارت های خود را نشان دهید. این خواب از شما میخواهد تا این موقعیت های جدید را شناخته و از آن ها برای گسترش منافع خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
حسین
19:12 - 1397/11/10
سلام
خوب هستید
من خواب دیدم که یه عده ای مشغول رقص و شادی بودن که رفتارشون با من زیاد خوب نبود و سعی میکردن که منو از اونجا طرد کنن
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. رقص در خواب می تواند تصویرگر ذهنی خلاق و پویا باید و رفتار این افراد در خواب نشان می دهد که شما نسبت به بروز رفتار های خود دچار نوعی عدم اعتماد به نفس شده اید. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی به وجود آمدن این احساس منفی را شناخته و اجازه ندهید که تداوم آن جلوی رشد و پیشرفت شما را بگیرد.
چهره‌ها در ستاره