تعبیر خواب درخت – افتادن از درخت در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب درخت، تعبیر خواب درخت افتاده، تعبیر خواب اجزا درخت، تعبیر خواب بالا رفتن از درخت و تعبیر خواب درخت سرسبز و خشک آشنا شوید.

تعبیر خواب درخت بلند - تعبیر خواب کاشتن - تعبیر خواب شکستن درخت - تعبیر خواب شکستن تنه درخت - تعبیر خواب درخت چنار

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن درخت در خواب بر اساس نوع آن می‌تواند نشانه‌ای برای فرد رویابین باشد. البته تفسیر اینگونه‌ خواب‌ها باید بر اساس شرایط روحی و نوع زندگی بیننده خواب انجام شود. برای آگاهی از فضای کلی رویاهای خود می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب درخت و انواع آن

دیدن درخت به گفته منوچهر مطیعی تهرانی به خودی خود تعبیری ندارد ولی برخی از معبرین درختان بدون میوه را به مردمی تهی دست و فقیر تعبیر کرده‌اند که این مردم روی محیط اطراف خود تأثیر چندانی نمی‌گذارند. حضرت یوسف (ع) در مورد تعبیر درخت می‌فرمایند در ختی که میوه داشته باشد بیانگر مردی شریف و بزرگوار است.
 
با توجه به موارد گفته شده بایستی بدانیم که در خواب چگونه درختی و چه محلی از درخت را مشاهده کرده و چه عملی روی درخت را انجام می‌دهیم به طور مثال برخی از معبرین تنه درخت را به بزرگ خاندان و شاخ و برگ درخت را به خانواده آن فرد تشبیه کرده‌اند و اشعث کرمانی بریدن درخت را مبتلا شدن به بیماری سخت و یا فوت یکی از اقوام می‌داند و یا برخی دیگر از معبرین بر اساس نوع میوه‌ای که درخت می‌دهد تعابیری جداگانه بیان کرده‌اند. در گفته‌های مطیعی تهرانی می‌توانیم با مثال‌هایی از این قبیل آشنا شویم.
 • دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه‌ها خوب است.
 • درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست.
 • اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است.
 • بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می‌دهند.
پس در نتیجه هر درختی تعبیر جداگانه‌ای دارد و بایستی به تعابیر خود رجوع شود. لازم به ذکر است که امام صادق (ع) تعابیری کلی برای دیدن درخت بیان کرده‌اند.
دیدن درختان در خواب بر ده وجه است
 1. پادشاه
 2. طلا
 3. بازرگان وتاجر
 4. مرد مبارز
 5. مرد عالم
 6. مؤمن
 7. کافر
 8. عنوان
 9. خصومت وجنگ
 10. مرد منافق

تعبیر خواب اجزا درخت

بعضی معبران گفته‌اند: دیدن درخت به خواب زن است و درخت چون در خانه پادشاه بیند خدمتکار پادشاه است اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه تأویلش مردمان دون است و هر درختی که خار دارد تأویلش مردی است بد خوی و ناسازگار.
 
کرمانی گوید:
 • رگ و بیخ درخت دلیل است بر رضای خداوند در دین. اگر بیند رگهای درخت قوی بود دلیل که زکات تمام دهد. اگر خلاف این بیند زکات مال تمام ندهد
 • پوست درخت دلیل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست درخت قوی بود دلیل که خداوندش روزه دار است
 • شاخ درختان به خواب دیدن دلیل است بر برادران وخویشان وفرزندان وی اگر بیند شاخه‌های درختان بسیار است خویشان آن واهل بیت او بسیار باشند
 • برگ درختان دلیل است بر خوش طبعی اگر بیند درخت برگ بسیار دارد دلیل که خداوندش خوش ولطیف بود اگر بیند برگهای اندک دارد تأویلش به خلاف این بود ومیوهء درخت دلیل بود بر پرهیز کردن خداوندش در دین
 • اگر بیند درخت میوه بسیار دارد دلیل بود که خداوندش دیندار است اگر بیند درختی را برید یا بیفکند دلیل است بر هلاک خداوندش یا حالش متغیر شود.

تعبیر خواب بالا رفتن از درخت

لوک اویتنهاو: بالا رفتن از یک درخت: اخبار مهم
 
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود
 
جابر مغربی: اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید دلیل که کار وی بلند شود.
 
اشعث کرمانی: اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به سبب او از آنچه ترسد و اندیشه دارد ایمن شود.
 
آنلی بیتون: بالا رفتن از درخت در خواب، نشانه رسیدن به مقام‌های برتر است.
 

تعبیر خواب درخت افتاده و افتادن از درخت

لوک اویتنهاو:
 • درخت افتاده: امیدهای بر باد رفته
 • از درخت افتادن: استهزا خواهید شد
جابر مغربی: اگر بیند که از درخت بیفتاد و پای او بشکست دلیل که بر بلایی عظیم افتد.
 

تعبیر خواب درختان سبز و خشک

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید.
 • دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده‌اند، علامت آن است که هنگامی که احساس می‌کنید سعادتمند و خرسند هستید، اندوهی به زندگیتان راه می یابد.
 • دیدن درختان خشکیده در خواب، علامت آن است که زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد.
جابر مغربی: هرچه از درخت خشکی و نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست.
 
لوک اویتنهاو: درخت خشکیده: شکست
 38 Comments
 1. سلام واحترام

  خواب دیدم که عمه ام داره خانه تکانی میکنه توی حیاط داره یک درخت خیلی بزرگ رو می کشه تا آب بریزه روش(درختی سبز بود انگار نخل خرما ولی فکر می کنم مصنوعی بود و درخت طبیعی نبود)

  خواهری ام با دختر عمه ام رفتند روی دیوار تا درخت رو بکشن بیرون شاخه و برگ درخت از دیوار زد بیرون فریاد زدم خواهری مواظب باش نیفتی از دیوار

  پایش لغزید و افتاد رفتم بالای سرش لباس تنش از سه جا پاره شده بود و خاکی اون بغض کرد و من گریه کردم ترس داشتیم از نداشتن ها

  گفتم دیگه لباس نداره حالا چی بپوشه؟ انگار روپوش مدرسه اش بود

  بغلش کردم و برای نداشتن لباس گریه کردیم خیلی هم گریه کردیم

  لطفا تعبیر کنید مچکرم

  امیدوارم خیر باشه

  • سلام! خوابتان نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. قدرت چیزی را زیادی بالا تخمین می زنید. در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. دستاوردهایتان به حدی که پیش بینی کرده اید، موفق نخواهند بود. در جنبه های مختلف زندگی تان، نگرانی را تجربه می کنید. ممکنست نشانگر احساسات تان درباره ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی تان گریه نمی کنید، ممکنست ساده تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید.

 2. سلام من خواب دیدم دارم درخت میکارم.بعضی از اونا نهال بودن بعد یکی دوتاشو از خاک بیرون اوردم و دوباره کاشتم و به درختا اب میدادم

  • سلام! خوابتان فرایند شفاست. علامتی از غنای روحی و رشد احساسی است. نمایانگر ایمان و خوشبینی تان درباره ی آینده است. دیدگاه خوشبینانه ای دارید. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید.

 3. سلام من دو یا سه باری هست که تو خواب کسی که دوسش دارم رو میبیینم اما یه مشکلی هست اینکه کسی که دوس دارم با چهره ی کسی دیگه ای هست اما خب تو خواب به من الهام میشه که این ادم همونیه که من دوسش دارم.یا کسی که دوسش دارم با اسم کس دیگه وارد خوابم میشه(یعنی چهرش خودشه اها تو خواب به من الهام میشه که این ادم یکی دیگس)

  • سلام! خوابتان علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید.

 4. سلام خواب دیدم که خوانه قبلیمون که قبلن فروخته بودیم یک باغچه داشتیم که درختای توش همه خشک شدن اوریختن انگارخیلی وقت بوده که یادمون رفته بهشون آب بدیم وهمشون خشک شده بودن وریختن ممنون میشم جوابم بدین

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. امیدها و تمایلات‌تان نقش بر آب شده‌اند. بی‌ثباتی و مانعی را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر ناباروری یا عدم مردانگی است. شاید پیامی از پایان گرفتن خط خانوادگی باشد (بعنوان درخت خانوادگی است). فرایند شفاست. علامتی از غنای روحی و رشد احساسی است.

 5. سلام ما تو واقعیت تو حیات خونمون یه درخت چهار پنج ساله زردآلو داریم بعد همیشه چنتا شاخه نو رس پایین داره میخایم رد شیم یکم میخوره بهمون / خواب دیدم دارم اون شاخه هارو هرس میکنم و خوشحال شدم که دیگه جمعو جور ترو زیباتر شده ولی ته دلم کمی انگار نگرانی و ترس بود نکنه مامانم اینا بیان ببین از این کار من ناراحت بشن

  • سلام! خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. نمادی از خوش‌شانسی، رشد و زندگی جدید است. تعبیر دیگر: بیانگر رابطه و ارتباط میان شما و خانواده یا خویشاوندان‌تان است. نمادی از مسأله‌های شغلی است. تعبیر دیگر: بیانگر رشد است. برای اینکه به جلو بروید، باید از عادت‌های قدیمی و روش‌های پیشین، خلاص شوید. از آنچه دیگر نیازی به آن ندارید، خلاص شوید! حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 6. سلام خسته نباشید من خواب دیدم که برادرم دست ب یک نخل سبز زده نخل نصف شد افتاد خیلی ترسیدم از این خواب ممنون میشم تعبیرش کنین؟

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی شاید نیاز به رفتن به تعطیلات و آرامش یافتن دارید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با برادرتان یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! تعبیر دیگر: نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. حس می‌کنید تعادل را از دست می‌دهید و از هماهنگی خارج می‌شوید. شاید از مسیر خارج می‌شوید و در مسیر اشتباه می‌روید.

 7. سلام خوابم رو تعبیر کنید واقعا ممنون میشم

  یه کوچه ی تاریک بود که یکی از اشناهای قدیمی پدر یکی از دوستای بچگیم دنبالم میومد و من ترسیده بودم و یه درخت بلند دیدم ک خواهر و پدرم بالای اون بودن پدرم اومد پایین که مواظب من باشه خواهرم یه طناب انداخت پایین که جلوی درخت یه ماشین هم بود رو ماشین ایستادم و طناب رو گرفتم و بالا رفتم بالای درخت یجایی مثل راهروی کوچیک سمت راست بود که کناره هاش با گونی درست شده بود و من دودستی گوشه ای از این گونی رو گرفته بودم و پاهام رو هوا بود ابجیم گفت همینجوری باش الان میام وقتی رفت یه پسر کوچولو با خوشحالی به سمتم داشت میومد مثل اینکه میخواست کمکم کنه ک ترسیدم بیفتم و هم اون چیزیش بشه و به گونی تنه زدم و ترسید و یه پله بود ک ازون رفت پایین و ناراحت بود و وقتی ابجیم اومد یه لیوان شیر برام اورد و فک میکردم ک کمکم میکنه که برم کلن بالا اما اون گفت جات خوبه نه؟و از خواب پریدم

  • سلام! خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. اطلاعات کافی برای گرفتن یک تصمیم روشن ندارید. تحقیق کنید و در تصمیم‌گیری و انتخاب کردن، عجله نکنید! احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. بیانگر ارتباط و اتصال‌تان به دیگران است. تعبیر دیگر: بیانگر اسارت و محدودیت است. ادامه‌ی خواب‌تان بعد از «طناب» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 8. ممنون

  سمت چپ دیدگاهم تنه ی درخت بود و برگای درخت سمت راست بودن و راهرویی بود زیر برگای درخت ک قسمتیش گونی بود و وقتی طناب رو انداخت و من رو ماشینه ایستادم و بالا رفتم دودسته طناب رو گرفته بودم و ابجیم منو چسبوند به گوشه کناره ی اون گونی و پاهام اویزون بود و خودش رفت سمت راست اون راهرو و بعد یه پسر کوچولو ازهمون سمت اومد لبخند زد بهم و داشت میومد سمتم ک من گونی رو تکون دادم که بترسه نیاد چون ترسیدم که بیفتم یا اون چیزیش بشه ناراحت شد و از یه راه پله پایین رفت و ابجیم بایه لیوان شیر برگشت و من فک کردم من رو میکشه بالا ولی اون نشست و شیرو گذاشت اونور و گفت جات خوبه نه؟ و بعد از خواب پریدم

  • خواهش می‌کنم! در ادامه: بیانگر شادی تازه‌یافته و بهبود در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان است. نمادی از باروری، رشد و باز بودن است. تعبیر دیگر: بیانگر گذر زمان است. نمادی از رحم و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر: بیانگر بارها و مسئولیت‌هایتان است. مسأله‌هایتان را رها می‌کنید بروند و مانع‌هایتان را جا می‌گذارید (اوج می‌گیرید). آزادی تازه‌ای را تجربه می‌کنید و به چشم‌انداز تازه‌ای درباره‌ی چیزها می‌رسید (چیزها را از زاویه‌ی دیگر می‌بینید). هیچ‌چیز به نظر دشوار یا مدیریت‌ناپذیر نیست که نشود از پسش برآمد. تعبیر دیگر: یعنی در زندگی، بی‌هدف پیش می‌روید. با جریان پیش می‌روید. نشانگر مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که شما را تغذیه می‌کند؛ چه احساسی چه مالی.

 9. سلام.

  من خواب دیدم سنگ آبی‌وسبزرنگی که ارزش زیادداره با‌کلی‌سختی‌از‌افرادی‌دزدیدم،در انتهای یک خیابون به یک مرکز آتش‌نشانی رسیدم،روی پشت بام رفتم و سنگ رو برداشته به سمت نورخورشید گرفتم،

  ناگهان خوابم تغییر کرد و من روی یک نیمکت نشسته بودم کنارم یک مرد نشسته بود و به دو درخت بسیار بزرگ و سرسبزی که شاخه هایش درهم تنیده بود اشاره کردوگفت:اگه تو نمی‌بودی هیچوقت این درخت ها رشدنمی‌کرد تو باعث شدی همه نجات پیدا کنند.

  منم به دو درخت که از یک ساختمان دو طبقه بلند تر و قطور تر بودند نگاه کردم تا برگشتم مرد غیب شد.صدای پرنده و صدای آژیر ماشین آتش نشانی هم به گوشم میخورد.

  • خواب‌تان یعنی احساس محروم بودن و خالی بودن می‌کنید. مکانی که دزدی رخ می‌دهد، بیانگر نیازمندی شماست. تعبیر دیگر: بیانگر هدف‌های درک‌نشده و اجرانشده است. ممکنست هدف‌هایتان را خیلی بالا تنظیم کرده‌اید. بیانگر موقعیت و حس ارزشمندی و ارزش شخصی شماست. نمادی از دانش، هویت و هر ویژگیی است که در زندگی‌تان گرانبهاست. بر اهمیت غنای روحی-روانی تأکید می‌کند. تعبیر دیگر: بیانگر ارزش درونی خودتان یا دیگران است که تحسینش می‌کنید. نمادی از خوشی، غنا، جاه‌طلبی و حمایت روحی است. نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید.

 10. سلام.خواب دیدم درخت بزرگی بود شبیه درخت توت ولی میوه نداشت.شاخه های بالایی آفت زده بود با اینکه سبز و زیبا بودند وقتی دست زدم افتادن ،یه قسمتی از درخت همینطوری با دست زدن من شاخه هاش جدا میشد و جای آفت ها هم پیدا بود. بعد یه شاخه ی اضافه دیدن و وقتی از روی شاخه های درخت بر داشتم لونه ی عقاب رو بالای درخت دیدم که اگر به کارم ادامه میدادم خراب میشد. دوتا عقاب نشسته بودند و تماشا میکردند وقتی به درخت نزدیک شدم شروع کردن پرواز کردن تا جلوی منو بگیرن که به درخت دست نزنم، میخواستم باهاشون مهربون باشم و شاخه رو برگردونم به حالت قبلش که لونشون خراب نشه که بیدار شدم

  • خواب دیدن درخت، نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می‌کنید. دیدن شاخه‌ها، نمادی از خوش‌شانسی، رشد و زندگی جدید است. تعبیر دیگر: بیانگر رابطه و ارتباط میان شما و خانواده یا خویشاوندان‌تان است. شاخه‌هایی که می‌شکنند، بیانگر مسأله‌ی شخصی یا مسأله‌ای مربوط به کارتان است. دیدن لانه‌ی عقاب، نمادی از فصل بهار است. زمان شروعی تازه است. تعبیر دیگر: ممکنست قیاسی از خانه‌ی خودتان و پناهگاه روحانی‌تان باشد. می‌گوید با بخش روحانی‌تان هماهنگ‌تر باشید و روی گسترش آن کار کنید. تعبیر دیگر، بیانگر راحتی، امنیت، خانه، حمایت یا فرصت‌های جدیدی است. تعبیر دیگر، به معنای وابستگی عاطفی و احساسی است. عقاب، نمادی از اصالت خانوادگی، غرور، وحشی بودن، آزادی، ارشد بودن، جرأت، شجاعت و توانایی ذهنی قدرتمندی است. بیانگر تجدید و احیای فردی و ارتباط‌تان با جنبه‌ی روحانی‌تان است. خیلی شدید و باشجاعت خواهید جنگید تا بالاترین جاه‌طلبی‌هایتان و بزرگ‌ترین تمایلات‌تان را درک و کسب کنید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور