تعبیر خواب درخت و درختان

با تعبیر خواب درخت، تعبیر خواب درخت افتاده، تعبیر خواب اجزا درخت، تعبیر خواب بالا رفتن از درخت و تعبیر خواب درخت سرسبز و خشک آشنا شوید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب درخت
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن درخت در خواب بر اساس نوع آن می‌تواند نشانه‌ای برای فرد رویابین باشد. البته تفسیر اینگونه‌ خواب‌ها باید بر اساس شرایط روحی و نوع زندگی بیننده خواب انجام شود. برای آگاهی از فضای کلی رویاهای خود می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.

تعبیر خواب درخت بلند - تعبیر خواب کاشتن - تعبیر خواب شکستن درخت - تعبیر خواب شکستن تنه درخت - تعبیر خواب درخت چنار

 

تعبیر خواب درخت و انواع آن

دیدن درخت به گفته منوچهر مطیعی تهرانی به خودی خود تعبیری ندارد ولی برخی از معبرین درختان بدون میوه را به مردمی تهی دست و فقیر تعبیر کرده‌اند که این مردم روی محیط اطراف خود تأثیر چندانی نمی‌گذارند. حضرت یوسف (ع) در مورد تعبیر درخت می‌فرمایند در ختی که میوه داشته باشد بیانگر مردی شریف و بزرگوار است.

با توجه به موارد گفته شده بایستی بدانیم که در خواب چگونه درختی و چه محلی از درخت را مشاهده کرده و چه عملی روی درخت را انجام می‌دهیم به طور مثال برخی از معبرین تنه درخت را به بزرگ خاندان و شاخ و برگ درخت را به خانواده آن فرد تشبیه کرده‌اند و اشعث کرمانی بریدن درخت را مبتلا شدن به بیماری سخت و یا فوت یکی از اقوام می‌داند و یا برخی دیگر از معبرین بر اساس نوع میوه‌ای که درخت می‌دهد تعابیری جداگانه بیان کرده‌اند. در گفته‌های مطیعی تهرانی می‌توانیم با مثال‌هایی از این قبیل آشنا شویم.

 • دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه‌ها خوب است.

 • درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست.

 • اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است.

 • بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می‌دهند.

پس در نتیجه هر درختی تعبیر جداگانه‌ای دارد و بایستی به تعابیر خود رجوع شود. لازم به ذکر است که امام صادق (ع) تعابیری کلی برای دیدن درخت بیان کرده‌اند.

دیدن درختان در خواب بر ده وجه است

 1. پادشاه

 2. طلا

 3. بازرگان وتاجر

 4. مرد مبارز

 5. مرد عالم

 6. مؤمن

 7. کافر

 8. عنوان

 9. خصومت وجنگ

 10. مرد منافق

 

تعبیر خواب اجزا درخت

بعضی معبران گفته‌اند: دیدن درخت به خواب زن است و درخت چون در خانه پادشاه بیند خدمتکار پادشاه است اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه تأویلش مردمان دون است و هر درختی که خار دارد تأویلش مردی است بد خوی و ناسازگار.

کرمانی گوید:
 • رگ و بیخ درخت دلیل است بر رضای خداوند در دین. اگر بیند رگهای درخت قوی بود دلیل که زکات تمام دهد. اگر خلاف این بیند زکات مال تمام ندهد

 • پوست درخت دلیل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست درخت قوی بود دلیل که خداوندش روزه دار است

 • شاخ درختان به خواب دیدن دلیل است بر برادران وخویشان وفرزندان وی اگر بیند شاخه‌های درختان بسیار است خویشان آن واهل بیت او بسیار باشند

 • برگ درختان دلیل است بر خوش طبعی اگر بیند درخت برگ بسیار دارد دلیل که خداوندش خوش ولطیف بود اگر بیند برگهای اندک دارد تأویلش به خلاف این بود ومیوهء درخت دلیل بود بر پرهیز کردن خداوندش در دین

 • اگر بیند درخت میوه بسیار دارد دلیل بود که خداوندش دیندار است اگر بیند درختی را برید یا بیفکند دلیل است بر هلاک خداوندش یا حالش متغیر شود.

 

تعبیر خواب بالا رفتن از درخت

لوک اویتنهاو: بالا رفتن از یک درخت: اخبار مهم

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود

جابر مغربی: اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید دلیل که کار وی بلند شود.

اشعث کرمانی: اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به سبب او از آنچه ترسد و اندیشه دارد ایمن شود.

آنلی بیتون: بالا رفتن از درخت در خواب، نشانه رسیدن به مقام‌های برتر است.

 

تعبیر خواب درخت افتاده و افتادن از درخت

لوک اویتنهاو:

 • درخت افتاده: امیدهای بر باد رفته

 • از درخت افتادن: استهزا خواهید شد

جابر مغربی: اگر بیند که از درخت بیفتاد و پای او بشکست دلیل که بر بلایی عظیم افتد.

 

تعبیر خواب درختان سبز و خشک

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید.

 • دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده‌اند، علامت آن است که هنگامی که احساس می‌کنید سعادتمند و خرسند هستید، اندوهی به زندگیتان راه می یابد.

 • دیدن درختان خشکیده در خواب، علامت آن است که زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد.

جابر مغربی: هرچه از درخت خشکی و نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست.

لوک اویتنهاو: درخت خشکیده: شکست


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo