تعبیر خواب حلوا و انواع آن

تعبیر خواب حلوا به گفته معبرین هم می‌تواند نشانه غم و هم بیانگر مال و ثروت باشد. با تعبیر خواب کاچی و تعبیر خواب پختن حلوا همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب حلوا
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به تعبیر برخی از معبرین دیدن حلوا در خواب نشانه غم و اندوه است و خوردن آن فرد را دچار بیماری می‌گرداند. با مجموعه تعبیر خواب حلوا همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب پختن حلوا برای مرده - تعبیر خواب حلوا خواستن - تعبیر خواب حلوا ابن سیرین - تعبیر خواب کاچی - تعبیر خواب حلوای خرما

 

تعبیر خواب حلوا

دیدن حلوا در خواب مال و ثروت است هر چند که بسیاری از نمادهای دیگر درون خواب‌های ما می‌تواند تعابیر را دچار تغییراتی اساسی گرداند. به طور مثال نحوه گرفتن، مکان خوردن حلوا، حضور افراد مختلف در آن مکان و… در تعبیر خواب بسیار تأثیر گذارند. دیدن رنگ زعفران که زرد رنگ است به تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی و دیگر معبرین تعبیر خواب را به سمت غم و بیماری می‌برد و حلوایی که در آن زعفران به‌کار نرفته باشد تعبیری بهتر به‌همراه خواهد داشت. اختلافاتی که در تعابیر آورده شده برای حلوا مشاهده می‌شود ناشی از حالات بیننده خواب و زمان زندگی افراد است.

محمدبن سیرین گوید: حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن حلواها تعلق بخشدلی و تندرستی دارد از غم و رنج بیرون آید.

خالد اصفهانی می‌گوید: درست کردن حلوا در خواب: رسیدن خیر آدمی به دیگران،کمک رسانی به افراد نیازمند و یا تهی دست،دور شدن از شر بلاها و یا خطراتی که در زندگی وجود دارد.

 

تعبیر خواب خوردن حلوا

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر ببینی حلوایی که مغز بادام یا مغز دیگری در آن به کار رفته است را می‌خوری، به اندازه‌ای که خورده‌ای از مرد خسیسی چیزی به دست می‌آوری.

تعبیر خوردن حلوا بر سه وجه است:

  1. سخن دلپذیر

  2. مال

  3. دستیابی به مراد و حاجتی که در دل دارد

حلوا در خواب مال بسیار است و دین خالص. خوردن یک لقمه از آن دلیل فرزند بود.

جابر مغربی گوید:

حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردی زعفران در آن نباشد. اگر سفید بود بهتر بود.

حلوا فروش در خواب مردی لطیف زبان و خوش طبع بود.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی با نشاسته حلوا درست کردی و خوردی، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.

 

تعبیر خواب حلوا - تعبیر خواب حلوا خوردن - تعبیر خواب پختن حلوا

تعبیر خواب حلوا

 

تعبیر خواب پختن حلوا

ابن سیرین گوید: اگر بیند که آتشی برافروخت حلوا پزد، دلیل که او را سخنی نیکو گویند.

 

تعبیر خواب حلوای خشک

ابن سیرین گوید: حلوای خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.

 

تعبیر خواب کاچی (حلوای عصیده)

عصیده یا با نام امروزی کاچی نوعی حلواست که از آرد و روغن تهیه و فقط دستور پخت آن با حلواهای معمولی متفاوت است. ابن سیرین در مورد کاچی (عصیده) می‌گوید: نوعی است از حلواها و بهترین آن، آن است که زعفران در وی نباشد و دیدن وی به خواب دلیل بر مال است که به زحمت حاصل کند. اگر بیند که کسی لقمه عصیده در دهان او گذاشت دلیل است که سخنی خوش شنود.

 

تعبیر خواب افروشه (نوعی حلوا)

افروشه نام حلوایی است که پس از مخلوط آرد و روغن در آن عسل ریخته و در گذشته بیشتر مرسوم بوده است. بنابراین معبرین کهن در مورد آن بیشتر صحبت کرده‌اند. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب افروشه را بدون زعفران ببینی، تعبیرش بهتر است.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

 تعبیرهای افروشه عبارت‌اند از:

  1. سخن لطیف

  2. مال

  3. رسیدن به آرزوی قلبی.

 

تعبیر خواب حلوا (افروشه) کم و زیاد

تعبیر افروشه به مقدار کم، حرف خوب و لطیف است، ولی اگر مقدار آن زیاد باشد، تعبیرش این است که مال و اموالی را با رنج و سختی به دست می‌آوری. اگر ببینی کسی به تو کمی افروشه داد و تو هم از آن خوردی، از آن شخص سخنی لطیف می‌شنوی.

از اینکه با مطالعه تعبیر خواب حلوا همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. خواب‌هایی که محوریت آن‌ها حلواست معمولا همراه با اعمالی دیده می‌شوند. به طور مثال بجای دیدن خود حلوا به تنهایی، پختن حلوای نذری یا خوردن حلوا توسط افراد و مردگان دیده می‌شوند، بنابراین این گونه خواب‌ها تعابیر متفاوت تری خواهند داشت. خوانندگان گرامی ستاره می‌توانند رویاهای خود را در قالب نظر در انتهای همین مطلب برای ما ارسال نمایند.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo