تعبیر خواب تاک و تاکستان (باغ انگور)

دیدن تاک و یا تاکستان در خواب بمانند تعبیر خواب انگور نشانه بی خردی و سرمستی است البته تاک را برخی از معبرین به فرزند نیز تعبیر کرده‌اند
تعبیر خواب تاک

ستاره | سرویس سرگرمی – در خواب می‌توان از آنچه که در ذهن، جسم و ژرفای نفسمان می‌گذرد آگاه شد. دانستن آنچه که در رویا دیده شده بر ارتباط بیننده خواب با اطرافیانش تاثیر گذار بوده و زندگی او را تحت الشعاع قرار می‌دهد. کابران گرامی برای اطلاع از تفسیر هر یک از سمبل‌های دیده شده در خواب می‌توانند به مجموعه تعبیر خواب ستاره رجوع کنند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب تاک – تعبیر خواب تاکستان – تعبیر خواب انگور – تعبیر خواب باغ انگور – تعبیر خواب درخت مو

 

تعبیر خواب تاکستان (باغ انگور)

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن انگور در خواب، علامت آن است که از کار سختی فرار می‌کنید.

  • دیدن درخت مو (انگور) در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختی است. دیدن باغ انگور در خواب، نشانه‌ موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب تاکستانی دیدید که به آن رسیدگی نشده، یعنی به یکی از اهداف خود نمی‌رسید.

 

تعبیر خواب تاک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب‌های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می‌کنیم. ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته‌اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده‌ایم. برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.


 

تبلیغات در ستاره


تاک و انگور در خواب نشانه چه چیزی هستند؟

منوچهر مطیعی تهرانی:  تاک نشان بی‌خردی و سرمستی هم می‌تواند باشد. اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه‌اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیاناً تند روی چون از انگور شراب می‌گیرند و شراب مستی می‌آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.ستاره
Logo
تعییر رمز عبور