تعبیر خواب پستان – معنی جاری شدن شیر از پستان چیست؟

با تعبیر خواب پستان، تعبیر خواب جاری شدن خون و شیر از پستان، تعبیر خواب مکیدن پستان زن و تعبیر خواب تغییر فرم سینه همراه ما باشید.
تعبیر خواب پستان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته جابر مغربی پستان مرد در خواب همسر اوست و پستان زن وی دختر اوست. بنابراین تعابیر دیگر بر اساس این دو اصل انجام می‌گردد.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا تصویر پستان و سینه در خواب بر وجود موضوعات زیر در زندگی بیداری بیان شده است:

سینه نماد از خود بخشیدن و ایثار است.

پستان در رویای زنان: تصویر سینه‌ها در رویاهای زنان زنان به گونه‌ای چشمگیر کارکردی جسمانی داشته است.

سینه در رویای مردان: بازگشت به دوران طفولیت، امیال جسمانی

 
تعبیر خواب پستان (سینه)

 

تعبیر خواب پستان

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است.
  1. فرزندان
  2. دختران
  3. خادمان
  4. دوستان
  5. برادران
ابن سیرین: درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن، جمله بر دختران کند.
جابر مغربی گوید: پستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وی. اگر زنی بیند پستان او بریده است، دلیل که دختری بمیرد. اگر مردی بیند که بریده است، زنش بمیرد.

 

تعبیر خواب جاری شدن شیر و خون از پستان

ابن سیرین: اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند به جای شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابد. اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود، اگر زن ندارد، زن خواهد و فرزندش آید. اگر زن دارد غنی شود.

 

تعبیر خواب مکیدن پستان زن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی بیند که پستان مردی می‌مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بیند که از پستان می‌خورد، دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود.
 
دید شیر خوردن نوزاد از رویاهایی است که ذهن و تفکر بسیاری از زنان پس از بیداری به خود مشغول کرده‌است. معمولا این‌گونه خواب‌ها همراه با مکیدن شیر از پستان مادر توسط نوزاد دیده می‌شود. با تعبیر خواب مکیدن همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب تغییر شکل پستان

ابن سیرین گوید: اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد. 
 
جابر مغربی: اگر زنی بیند در زیر پستان، پستانی دیگر برآمد، دلیل که دختر آورد. اگر بیند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دلیل که احوال فرزندانش نیکو است، یا دختر را به شوهر دهد. اگر بیند از هر دو پستان خود شیر می‌خورد، دلیل است که او را غم و ملامت رسد. اگر بیند از پستان وی شیر به شکم او می‌شد، دلیل او رازیانی رسد. اگر بیند که یک پستان بسوخت، دلیل که دخترش را شغلی افتد از پادشاهی. اگر بیندبر مالش زیادت شود، لیکن با مردمان ملامت است. اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودند، دلیل که از حرام پسری آورد.

 

دیدن پستان حیوانات در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo