تعبیر خواب پستان – معنی جاری شدن شیر از پستان چیست؟

با تعبیر خواب پستان، تعبیر خواب جاری شدن خون و شیر از پستان، تعبیر خواب مکیدن پستان زن و تعبیر خواب تغییر فرم سینه همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته جابر مغربی پستان مرد در خواب همسر اوست و پستان زن وی دختر اوست. بنابراین تعابیر دیگر بر اساس این دو اصل انجام می‌گردد.
 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا تصویر پستان و سینه در خواب بر وجود موضوعات زیر در زندگی بیداری بیان شده است:
 
سینه نماد از خود بخشیدن و ایثار است.
 
پستان در رویای زنان: تصویر سینه‌ها در رویاهای زنان زنان به گونه‌ای چشمگیر کارکردی جسمانی داشته است.
سینه در رویای مردان: بازگشت به دوران طفولیت، امیال جسمانی
 
تعبیر خواب پستان (سینه)

 

تعبیر خواب پستان

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است.
 1. فرزندان
 2. دختران
 3. خادمان
 4. دوستان
 5. برادران
ابن سیرین: درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن، جمله بر دختران کند.
 
جابر مغربی گوید: پستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وی. اگر زنی بیند پستان او بریده است، دلیل که دختری بمیرد. اگر مردی بیند که بریده است، زنش بمیرد.

 

تعبیر خواب جاری شدن شیر و خون از پستان

ابن سیرین: اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند به جای شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابد. اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود، اگر زن ندارد، زن خواهد و فرزندش آید. اگر زن دارد غنی شود.

 

تعبیر خواب مکیدن پستان زن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی بیند که پستان مردی می‌مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بیند که از پستان می‌خورد، دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود.
 
دید شیر خوردن نوزاد از رویاهایی است که ذهن و تفکر بسیاری از زنان پس از بیداری به خود مشغول کرده‌است. معمولا این‌گونه خواب‌ها همراه با مکیدن شیر از پستان مادر توسط نوزاد دیده می‌شود. با تعبیر خواب مکیدن در مقاله زیر همراه ما باشید.
 
بیشتر بدانید: تعبیر خواب مکیدن

 

تعبیر خواب تغییر شکل پستان

ابن سیرین گوید: اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد. 
 
جابر مغربی: اگر زنی بیند در زیر پستان، پستانی دیگر برآمد، دلیل که دختر آورد. اگر بیند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دلیل که احوال فرزندانش نیکو است، یا دختر را به شوهر دهد. اگر بیند از هر دو پستان خود شیر می‌خورد، دلیل است که او را غم و ملامت رسد. اگر بیند از پستان وی شیر به شکم او می‌شد، دلیل او رازیانی رسد. اگر بیند که یک پستان بسوخت، دلیل که دخترش را شغلی افتد از پادشاهی. اگر بیندبر مالش زیادت شود، لیکن با مردمان ملامت است. اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودند، دلیل که از حرام پسری آورد.

 

دیدن پستان حیوانات در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید.231 Comments
 1. با پیرهن باز خوابیده بودن و نمی دونم چه نسبتی باهاشون داشتم ایشون رو تو خواب نوازش کردم و خودم پایین مبل دراز کشیدم ایشون از از مبل افتادن پایین جوری که نوک سینه ایشون وسط لبام قرار گرفت لبخند زدم و لبام رو حالت بوس قرار دادم ، ولی خودشون روی صورتم نیفتادن تعبیر این خواب چیست؟

  • در ادامه: حاکی از نگرانی درباره ی کشف حقیقتی عریان درباره ی فرد یا موقعیت است. اگر بی پوشش بودن کس دیگری را می پذیرید، یعنی می توانید براحتی درون شان را بخوانید و مقاصدشان را بفهمید یا شاید آنان را کاملا بعنوان کسانی که هستند، قبول دارید. اگر به پوشش نداشتن کسی اهمیت ندهید، یعنی لازمست بیاموزید از پذیرفته نشدن، نترسید. بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم هایی که گرفته اید، خوشحالید. بخاطر کارهای خوبی که برای دیگران انجامیده اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد. (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند (و حتی گاهی همان ساعتی که ارسال می شوند)، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 2. با سلام و خسته نباشید
  من دختر مجرد ۱۹ هستم خواب دیدم که یک آقای خارجی سلبریتی که دوسشون دارم با هم رفتیم کربلا و تو مسافر خونه بودیم ایشون
  با پیرهن باز خوابیده بودن و نمی دونم چه نسبتی باهاشون داشتم ایشون رو تو خواب نوازش کردم و خودم پایین مبل دراز کشیدم ایشون از از مبل افتادن پایین جوری که نوک سینه ایشون وسط لبام قرار گرفت لبخند زدم و لبام رو حالت بوس قرار دادم ، ولی خودشون روی صورتم نیفتادن تعبیر این خواب چیست؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بیانگر ترس شما در مورد از دست دادن دوستی و وفاداری کسی است. تعبیر دیگر: بیانگر الگوی آرمانی کسی است که در زندگیتان می شناسیدش. شاید امید دارید که یک دوست در زندگی واقعی، می تواند بیشتر شبیه یک فرد مشهور خاص عمل کند. ویژگیهایی که در این فرد مشهور می بینید و اینکه چگونه می خواهید دوستان تان این ویژگیها را داشته باشند، در نظر گیرید! تعبیر دیگر: عدم خودباوری شما را می نمایاند. می خواهید از واقعیت خود فرار کنید و در سطح بالایی از زندگی، سپری کنید. می خواهید خود را با آن متناسب کنید (خودتان را تا آنجا بالا بکشید). نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، حاکی از احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «با پیرهن باز» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 3. سلام من دختری مجرد هستم ببخشید که واضح براتون بیان میکنم…خواب دیدم تو ی مهمونی هستیم اما خودمونی…بعد من تو اتاق همینجوری سینه ها مو نگاه میکنم یهو میبینم که از سینه هام انگار یه تیکه گوشت اضافه اویزون بود از هرکدوم یدونه.. یکیشونم از اون گوشت اضافه ها انگار پرخون بود چون قرمز یا بنفش رنگ بود…بعد من خیلی ترسیدم به مامانم نشون دادم اونم خیلی ترسیدم عد رفت تو اینستا ی پست درمورد این موضوع دید بعد گفت توضیحات خیلی بدی درموردش گزاشتن انگار ک مریضیه خیلی بدیه اما خودم هرچقد گشتم تو سایتا چیزی درموردش پیدا نکردم…ممنون میشم تعبیر کنید

  • سلام؛ خواهش می کنم! خوابها را آنچنانکه مشاهده کرده اید می بایست تعریف کنید تا برایتان بدرستی تعبیر شوند! خوابتان حاکی از یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. گویای این احساس باشد که حریم خصوصی تان در معرض دید عموم قرار می گیرد و به آن تجاوز می شود. بویژه برای زنان، ممکنست نمایانگر نگرانی درباره ی زن شدن/مادر شدن باشد. تعبیر دیگر: علامتی از تغذیه ی اولیه و نیازتان برای مراقبت شدن است. بیانگر مادرانگی، پرورش و وابستگی بچگانه است. تعبیر دیگر: نشان دهنده ی تحریک و انرژی خام است. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. حکایت دارد از موضوعی که ذهن تان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی تان چگونه با آن کنار آیید. گویای مسأله های حل نشده است که نیازست با مادرتان رویشان کار کنید.

 4. سلام روزتون بخیر . من دختر هستم خواب دیدم خواهرم ناراحت است و علتش را پرسیدم تیشرتش را بالا زد و دیدیم بالاتنه راستش که از دید من چپی بود نوکش نیست و اطرافش از آب خیسه و سمت دیگه ش هم نوک داشت ولی قهوه ای پررنگ بود که در واقعیت اینطوری نیست.ما هردو مجرد هستیم . ممنون

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. ممکنست نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. حس نامطلوبی دارید. خشنود نیستید. حس می کنید بیشتر ازینکه خدمت بگیرید، خدمت ارائه می کنید.

 5. سلام خواب دیدم رفتم دکتر و کوله پشتیم افتاد و وسایلش امد بیرون داشتم وسایل روجمع میکردم که دیدم کش سرم نیست و داشتم دنبال اون میگشتم که دکتر هم امد و با دوتا منشی هاش دنبال کش موی سر من میگشتن منم دیدم کلی وسایل آرایش چشم صورت و غیره اونجا بود که ندیدم همش رو جمع کردم یه کش دیگه موی سر هم بود که من اون رو انداختم دور سرم تا پیشونیم بستم تا دکتر فک کنه که یه چیز زینتیه و کش خودم رو برام پیدا کنن

  بعد دیدم که بلوز و سوتین تنم نیست و سینه هام لختن و یه روسری آبی اونجا بود دور سینه هام با گره محمکم بستم و اونارو پوشوندم

  • سلام! خوابتان یعنی لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه حل مسأله ای می باشد. بیانگر این احساس باشد که حریم خصوصی تان در معرض دید عموم قرار می گیرد و به آن تجاوز می شود. بویژه برای زنان، ممکنست نمایانگر نگرانی درباره ی زن شدن/مادر شدن باشد. علامتی از محدودیت هایتان است. ممکنست بجای بیان شان، احساسات تان را بیش از حد کنترل کنید. از سوی دیگر، احساس می کنید صدایتان خفه می شود. شاید تمایل تان را برای گریختن ابراز می کنید. ممکنست علامتی از راهنمای معنوی و خوشبینی تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید.

 6. سلام و وقت بخیر

  من دختر مجرد هستم ولی به تازگی نامزد هستم. خواب دیدم یکی از پستان هام تقریبا صاف شده بود ولی اون یکی خیلی بزرگ شده بود و یه سر دیگه پایینش دراومده بود..انگار دوتا شده بود..

  ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  ممنونم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی حس نامطلوبی دارید. راضی نیستید یا در رابطه ی زناشویی تان تعادل ندارید. حس می کنید بیشتر ازینکه خدمت بگیرید، خدمت ارائه می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر این احساس باشد که حریم خصوصی تان در معرض دید عموم قرار می گیرد و به آن تجاوز می شود. بویژه برای زنان، ممکنست نمایانگر نگرانی درباره ی زن شدن/مادر شدن باشد. تعبیر دیگر: علامتی از تغذیه ی اولیه و نیازتان برای مراقبت شدن است. نمایانگر مادرانگی، پرورش و وابستگی بچگانه است. تعبیر دیگر: نمایانگر تحریک و انرژی خام است.

   • ممنونم
    این تعبیرهایی که گفتید، چطوری بفهمیم کدومش درست هست در مورد خودمون؟

    • سلام؛ خواهش می کنم! خوابتان علامتی از روح است. نمایانگر قدرت، اختیار، موفقیت، مکافات، دستاوردهای مادی، احیا و ثروت است. به غریزه ها و شهودتان اعتماد کنید! زندگی برایتان خوب پیش می رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره ی پیامدها نگران نباشید. به افزایش انرژی سریع و ساده نیاز دارید.

    • خواهش می کنم! این مسأله هنوز نامشخص است و ممکن است در آینده برایتان مشخص شود. همچنین تعبیر خواب های آینده تان اثرگذار خواهند بود.

 7. باعرض سلام و تشکر از تعابیرتون.

  مجردم و خواب دیدم سینه م درد میکنه و سفت و کوچیک شده و من تو یه پارک ابی مختلط م (که کثیف هم بود یکم) لباسامو جلو همه درمیارم زیر دوش اب سرد وامیستم که دردش کم شه و اثرگذار هم بود تعبیر درد سینه رو حامله شدن خوندم درسته؟

  • سلام بر شما؛ لطف دارید! خوابتان نمایانگر تردید و بی میلی در دنبال کردن هدف هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. تعبیر دیگر: حس می کنید توسط مسأله ای احساسی، ضعیف می شوید. نمایانگر هراس ازین است که بخاطر کارهایتان کشف شوید و در معرض نمایش گذاشته شوید. حس می کنید مورد قضاوت نادرست واقع می شوید. علامتی از تازه شدن زندگی و بخشندگی فیزیکی یا معنوی است. بارهای زندگی تان را می شویید.

 8. با سلام خسته نباشید خدمت شما معبر گرامی

  من دختر مجرد هستم خواب دیدم که رفتم حموم و سینه سمت چپم دو تا نوک داشت یکی سر جا خودش اون یکی کمی بالاتر بود و من از این موضوع تعجب کردم تعبیرش چیست ؟

  با تشکر از تعبیر شما.

  • سلام بر شما؛ ممنون! خوابتان نمایانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می تواند علامتی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. به میل های غریزی تان مربوط می شود. ممکنست که برخی مسئولیت ها، مشکلات و احساسات را تجربه می کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: علامتی از خلوص و پاکسازی روح و روان تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید. نمایانگر این احساس باشد که حریم خصوصی تان در معرض دید عموم قرار می گیرد و به آن تجاوز می شود. بویژه برای زنان، ممکنست نمایانگر نگرانی درباره ی زن شدن/مادر شدن باشد. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است.

 9. باسلام،من یک دخترمجردهستم،خواب دیدم که سر سینه هام سفید شدن و دوباره صورتی شدن،باتشکر از سایت خوبتون

  • سلام! خوابتان نمایانگر این احساس باشد که حریم خصوصی تان در معرض دید عموم قرار می گیرد و به آن تجاوز می شود. بویژه برای زنان، ممکنست نمایانگر نگرانی درباره ی زن شدن/مادر شدن باشد. تعبیر دیگر: علامتی از تغذیه ی اولیه و نیازتان برای مراقبت شدن است. نمایانگر مادرانگی، پرورش و وابستگی بچگانه است. تعبیر دیگر: نمایانگر تحریک و انرژی خام است.

 10. سلام من چند ماه پیش خواب دیدم از سینه های یه دختری که تا حالا ندیدمش دارم شیر میخورم…این دختر رو من دوبار هم تو خواب های متفاوت دیده بودم …اما نمیشناختمش….اما یه اتفاق خیلی عجیب برام افتاد و من چند روز پیش اون دختر رو تو خیابون تو واقعیت دیدم….تعبیر خواب من و این اتفاق چیه؟….

  • سلام! خواب‌تان نمادی از غریزه‌های مادری و عشق مادری است. گویای مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که شما را تغذیه می‌کند؛ چه احساسی چه مالی. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. بیانگر این احساس باشد که حریم خصوصی‌تان در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و به آن تجاوز می‌شود. از دیدگاه فراروانشناسی: ممکن است ایشان نیمه‌ی گمشده‌ی شما باشند.

1 2 3 12

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور