تفسیر و تعبیر خواب بیهوشی

با تعبیر خواب بیهوشی (بیهوش شدن) و تعبیر خواب بیهوش شدن دیگران در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب بیهوشی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – امام صادق بیهوش شدن در خواب را بر دشواری کارها و در معنای دوم به سرگشتگی و بیچارگی بیان کرده است.

 

تعبیر خواب بیهوشی – تعبیر خواب بیهوش شدن – تعبیر خواب بیهوش شدن دیگران

 

تعبیر خواب بیهوشی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند بیهوش شد، چنانکه عقل او زایل شد، دلیل است که او را کاری پیش آید، که در آن سرگشته و متحیر گردد، ولکن سرانجام کارش نیکو گردد.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن بیهوش شدن توبه باید کرد

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بیهوشی درخواب بر دو وجه است.

  1. دشواری کارها
  2. تحیر و سرگشتگی و فروماندگی و بیچارگی

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • شما بیهوش شده‌اید: یک بیماری در پیش است.
  • شما بیهوش و زخمی می‌شوید: امیدهای شما با موفقیت روبرو می‌شوند.

 

تعبیر خواب بیهوش شدن دیگران

کتاب سرزمین رویاها:

  • یکی ازاعضاء خانواده بیهوش می‌شود: یک دوست نابکار بسیار خطرناک به شما نزدیک است.
  • بچه‌ها بیهوش می‌شوند: ناکامی در عشق
  • اشخاص دیگر بیهوش می‌شوند: موفقیت شما به تأخیر می‌افتد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo