تعبیر خواب به و مربای به

با تعبیر خواب میوه به، تعبیر خواب درخت به، تعبیر خواب مربای به و تعبیر خواب به خوردن در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره آشنا شوید.
تعبیر خواب به -تعبیر خواب میوه به - تعبیرخواب درخت به - تعبیر خواب به ابن سیرین - تعبیر خواب مربای به
 
ستاره | سرویس سرگرمی – به طورکلی دیدن میوه به در خواب بیانگر بیماری بوده و رنگ زرد این میوه نشانه سختی بیماری است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیرخواب به

ابن سیرین: بدان که استادان این فن در تأویل به در خواب دیدن، خلاف است. بعضی گویند: مهتری و بزرگی یابد و از آن خیر و منفعت بیند و ثنای نیکو شنود، و بعضی گویند که فرزند باشد و بعضی گویند بیماری است.
 
ابراهیم کرمانی گوید: به در خواب دیدن بیماری است. خواه که به وقت و خواه بی وقت بود. اگر به گونه زردتر است، بیماری صعب تر است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن به در خواب چون به وقت خود بود و به رنگ سبز بود، به تأویل فرزند است و چون به غیر وقت خود بیند و به رنگ زرد بود بیماری است.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برخی از معبران نیز همین نظر را دارند ولی عده ای دیگر معتقدند که دیدن به در خواب چه به فصل باشد و چه غیر فصل نیکو است و دلیل بیماری نمی‌تواند باشد.
 

تعبیر خواب مربای به

مطیعی تهرانی: به میوه ای است خوش طعم و معطر با مزه ای خوب که از آن اغذیه و مربا و شربت تهیه می‌کنند و دیدنش در خواب نیک است به هر حال که باشد چه سبز و چه زرد و چه پخته و چه خام و ناپخته.
 
کتاب سرزمین رویاها:
  • به می‌پزید: یک زن بدنام شما را عذاب خواهد داد.
  • مربای به درست می‌کنید: طلبکاران بدنبال شما هستند.

تعبیر خواب به خوردن

کتاب سرزمین رویاها:
  • به می‌خورید: خوشبختی و سلامت
  • به های پوسیده: مشکلات بسیار در انتظار شماست.

تعبیر خواب درخت به

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
  • درخت به: خبرهای بسیار خوش
  • یک درخت به پراز شکوفه: لذت و شادی در انتظار شماست.
  • شما به می‌چینید: دشمنان به دنبال درگیری با شما هستند.نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور