تعبیر دیدن گل بنفشه در خواب چیست؟

با تعبیر خواب بنفشه، تعبیر خواب گل به رنگ بنفش، تعبیر خواب چیدن بنفشه و تعبیر خواب بو کردن گل بنفشه همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – برخی از معبرین تعبیر خواب بنفشه را صاحب فرزند شدن و برخی دیگر آن را غم دانسته‌اند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بنفشه – تعبیر خواب گل به رنگ بنفش – تعبیر خواب گل – تعبیر خواب بنفش

 

تعبیر خواب بنفشه

محمد بن سیرین گوید: بنفشه در خواب به وقت خود، دلیل که از زنی یا کنیزکی چیزی بدو رسد، یا او را فرزندی آید.
جابر مغربی گوید: بنفشه در خواب کنیزکی است بدخوی و ناسازگار.
لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن گل بنقشه: خوشبختی در عشق
مطیعی تهرانی: بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامی برای زن، غم است و جدائی و این مطلقاً با رنگ بنفش و تیره این گل زیبا ارتباط می‌یابد و در عین حال زیبایی‌اش و تعادلی که پروردگار خالق جهان در ترکیب اجزا و رنگ‌های تشکیل دهنده آن به کار گرفته است که بی تردید ظرافت و زیبائی زن را دارد. اگر کسی در خواب فقط بنفشه ببیند (اعم از خوشه ای یا بنفشه جوی که بوته کوتاه دارد) نشان آن است که زنی سر راهش قرار می‌گیرد. اگر جوان است عاشق می‌شود و عاشقی از او گذشته از زنی که ملاقات می‌کند سودی می‌برد.

 

تعبیر خواب چیدن بنفشه

ابن سیرین: اگر بنفشه را از درخت خویش جدا بیند، دلیل که غم و اندوه خورد
ابراهیم کرمانی گوید: اگر زنی بیند بنفشه از درخت بکند و به شوهر خویش داد، دلیل که شوهر او را طلاق دهد. اگر بیند کسی دسته بنفشه بدو داد، دلیل که میان ایشان مفارقت افتد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب گل بنفشه را از بوته یا درخت جدا می‌کند خواب او گویای غمی است نزدیک که عامل آن یک زن است چه بیننده خواب زن باشد چه مرد. اگر زنی ببیند که گل بنفشه را از شاخه یا بوته جدا می‌کند و به شوهرش می‌دهد بین آن‌ها جدائی می‌افتد که این جدائی می‌تواند هم یک مفارقت ساده و کوتاه باشد و هم در صورت جدی تر یک طلاق و متارکه. گرفتن گل بنفشه از دیگران اندوهی است که دهنده گل به بیننده خواب هدیه می کتد و همراه می‌آورد. دیدن بنفشه جوی (بنفشه بهاری که بوته کوتاه دارد) زنی است که با همه چشمانش مراقب بیننده خواب است و بنفشه درختی، غم و اندوه است و چه بهتر که انسان در خواب از کنار آن بگذرد.

 

تعبیر خواب بو کردن بنفشه

لوک اویتنهاو می‌گوید: بو کردن بنفشه: با فروتنی خود دوستی کسی را جلب خواهید کرد.2 نظر
  1. سلام خواب دیدم یه قوطی که درش بسته بود مثله کمپوت درش رو باز کردم توش گله بنفشه با روغن بنفشه بود من و برادرم که فوت کرده چند قطره از روغن رو ریختیم تو گوشمون بعد مادرم امد گفت الان یادتون میدم چجوری استفاده کنید دستشو کرد تو قوطی و یه مشت دراورد و مالید به صورت پسرم بعد برادرم که فوت کرده ود قید حیاط نیست به من گفت بیا بریم کارت دارم رفتیم تو یه اطاق دیگه به من یه چیزی گفت ولی یادم نمیاد چیه ممنون میشم تعبیرشو بگید

    • سلام! خوابتان یعنی چیزی در گذشته تان است که نیازست نگهش دارید. ممکنست جناسی ازین باشد که چگونه می توانید چیزی را بینجامید. توانایی و استعداد هایتان را دستکم نگیرید! دلتنگ او هستید و می کوشید خاطره های گذشته تان که با او داشتید را بازیابی کنید. در تلاشید با زندگی روزمره تان کنار آیید و همراه شوید. تمایل دارید چیزها روان تر پیش روند. تعبیر دیگر: ممکنست لازمست عشق و دلسوزی شدیدتری در زندگی تان بنمایانید. از نظر استعاری، ممکنست به کسی اشاره داشته باشد که نرم و صاف و ساده است. نمایانگر جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، نمایانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور